IPPP2/4512-674/15-4/RR | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania sprzedaży wysyłkowej oraz wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej.
IPPP2/4512-674/15-4/RRinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. obowiązek ewidencyjny
 3. sprzedaż wysyłkowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 11 września 2015 r. nr IPPP2/4512-674/15-2/RR (skutecznie doręczone w dniu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży wysyłkowej oraz wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży wysyłkowej oraz wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 11 września 2015 r. nr IPPP2/4512-674/15-2/RR (skutecznie doręczone w dniu 14 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, dalej również jako „Spółka lub B.” jest podmiotem z siedzibą na terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Prowadzi działalność polegającą na sprzedaży wysyłkowej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej taniej biżuterii, tj. biżuterii pozłacanej lub powleczonej na zewnątrz rodem lub rutenem. Wnioskodawca zamierza dostarczać swoje towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom) mającym miejsce zamieszkania w Polsce. W tym celu Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę agencyjną ze spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, dalej jako „PL.”, która jako generalny agent przy współpracy z niezależnymi przedsiębiorcami (agentami) zorganizuje sieć pośredników działających w tzw. modelu dystrybucji bezpośredniej. PL. odpowiedzialna będzie m.in. za pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży towarów oraz inkaso należności od konsumentów za sprzedane przez B. towary.

Niezależni Agenci będą w imieniu i na rzecz B. prezentować towary z oferty B. polskim konsumentom. W przypadku, wyrażenia przez konsumenta chęci zakupu takich towarów od B. Agenci będą pośredniczyć w sprzedaży w ten sposób, że przyjmą w imieniu B. zamówienie od konsumenta i następnie prześlą je drogą elektroniczną do B..

Zamówione przez konsumentów towary będą dostarczane przez B. w ten sposób, że raz w tygodniu wszystkie zamówienia zebrane przez Agentów będą fakturowane, towary zaś pakowane i wysyłane przesyłką kurierską z magazynu w kraju siedziby B. do agentów w Polsce, którzy pośredniczyli przy przyjęciu zamówienia. Faktura będzie wystawiana przez B. dla każdego konsumenta i umieszczana w opakowaniu wraz z przeznaczonym dla niego towarem.

Koszty przesyłek kurierskich będą uwzględnione w cenie towarów i będą ponoszone przez B.

Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki Agent dostarczy towar konsumentowi w imieniu B. Agenci będą odpowiedzialni za inkaso. Na podstawie upoważnienia pobiorą od konsumentów cenę za sprzedane przez B. towary (inkaso).

Agenci zobowiązani będą środki pochodzące z inkasa wpłacać na ich specjalnie w tym celu założony rachunek bankowy. PL. będzie posiadała upoważnienie do obciążenia tego rachunku Agenta należnymi z tytułu inkasa kwotami.

W celu rozliczenia z Agentem kwot pochodzących z inkaso sporządzany będzie tzw. Inkassoabrechnung (zbiorowy dokument księgowy faktur dla klientów). Ten dokument rozliczeniowy zawiera wszystkie informacje o kwotach do zainkasowania w tygodniu włącznie ze wskazaniem daty obciążenia, dane konsumentów, numery faktur, numery i daty zamówień oraz ceny sprzedaży. PL. będzie dawała zlecenie przelewu na swój rachunek bankowy całej kwoty, jaką Agent zainkasował od klientów za towary.

PL. będzie przelewała pobrane od Agentów tytułem inkasa kwoty na rachunek bankowy B..

Agenci za swoje usługi pośrednictwa będą otrzymywać od PL. wynagrodzenia oparte o rozbudowany system prowizyjno - bonusowy. Wysokość należnego wynagrodzenia zależeć będzie przede wszystkim od wartości sprzedaży, w której pośredniczył Agent.

Spółka jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT, który stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy VAT wybrał opcję opodatkowania w Polsce sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy transakcja dostawy towaru przez B. na rzecz konsumentów w Polsce stanowi sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju...
 2. Czy B. będzie obowiązana ewidencjonować obrót z tytułu dostaw biżuterii na rzecz polskich konsumentów przy użyciu kas fiskalnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1)

Zgodnie z art. 2 pkt 24) ustawy o VAT, jeżeli w ustawie mówi się o sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:

 1. podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9;

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 24 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160.000 zł.

Stosownie do art. 24 ust. 3 ustawy o VAT przepis ust. 2 stosuje się, pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160.000 zł.

Według art. 24 ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT podatnicy podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji). Zawiadomienie składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik wybiera opcję, o której mowa w ust. 4.

W stanie faktycznym wniosku dostawy będą realizowane przez zarejestrowanego dla potrzeb VAT w Polsce podatnika podatku od wartości dodanej, który wybrał opcje opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Odbiorcami końcowym towaru będą konsumenci, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a więc osoby niebędące podatnikami VAT.

Towary będą wysyłane przez B. i na jej koszt przesyłką kurierską z innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Polski, które jest krajem przeznaczenia dla tych towarów. Towary będą przesyłane najpierw do Agentów na terytorium kraju, którzy dostarczą je następnie w imieniu B. do końcowych odbiorców będących konsumentami.

Zdaniem Wnioskodawcy dostawy towarów przez B. na rzecz konsumentów będą stanowić sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w rozumieniu art. 2 pkt 24) ustawy VAT. Sprzedaż wysyłkowa towarów będzie stosownie do art. 24 ust. 1 w związku z ust. 4 ustawy o VAT opodatkowana na terytorium kraju.

Ad. 2)

Sprzedaż wysyłkowa dokonywana przez Spółkę na terytorium kraju na rzecz polskich klientów Spółki będących osobami fizycznymi nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy wykorzystaniu kas rejestrujących.

Według zasad zawartych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Definicja sprzedaży wskazana została w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. Zgodnie z nią, pojęcie „sprzedaży” oznacza odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego zdarzenia przyszłego, Spółka nie dokonuje sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. W szczególności, prowadzona przez Spółkę działalność w postaci sprzedaży wysyłkowej, nie stanowi „odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju”.

Produkty nabywane przez polskich klientów Spółki są każdorazowo wysyłane i transportowane na terytorium Polski przez Spółkę lub na jej rzecz, z innych krajów niż Polska.

Dodatkowo należy zauważyć, że przedmiotem niniejszego wniosku jest sprzedaż prowadzona przez Spółkę na rzecz podmiotów nieposiadających obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Na tej podstawie, sprzedaż dokonywana przez Spółkę powinna być traktowana jak sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 24 ustawy o VAT), a nie jak sprzedaż rozumiana w oparciu o art. 2 pkt 22 ustawy o VAT.

Definicję sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju precyzuje art. 2 pkt 24 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, pod pojęciem sprzedaży wysyłkowej należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych bądź transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru.

Warunkiem pozwalającym na uznanie danej dostawy za sprzedaż wysyłkową w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy o VAT na terytorium kraju jest jej dokonanie na rzecz:

 1. podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, niemających obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o jakim jest mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub
 2. innego niż wymieniony w pkt 1 podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT.

Odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski z innych niż Polska krajów członkowskich Unii Europejskiej, która stanowi działalność B., dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. podmiotów nieposiadających obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Tym samym, działalność ta spełnia wymogi definicji z art. 2 pkt 24 ustawy o VAT i jednocześnie stanowi sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju.

Zakres znaczeniowy definicji ustawowej pojęcia „sprzedaż” obejmuje jedynie odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, a także wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że „sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju” nie mieści się w zakresie pojęcia „sprzedaż”.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej odbywającej się na terytorium kraju, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o VAT dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju w przypadku, gdy całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w danym roku podatkowym kwoty 160.000 zł.

Z kolei art. 24 ust. 4 ustawy o VAT określa, że podatnicy podatku od wartości dodanej, co do których znajduje zastosowanie ust. 2, mogą dokonać wyboru miejsca opodatkowania określonego w ust. 1 (tj. terytorium Polski), pod warunkiem zawiadomienia odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego, w formie pisemnej, o skorzystaniu z możliwości takiego wyboru. Spółka skorzystała z tej możliwości i dokonuje rozliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży wysyłkowej w Polsce.

Tym niemniej, należy zwrócić uwagę na fakt, że co prawda sprzedaż taką po przekroczeniu progu uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jednak wyłącznie dla celów rozliczania podatku VAT. Natomiast art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie znajduje w tym miejscu zastosowania, gdyż dotyczy on sprzedaży w granicach kraju, a nie wysyłkowej sprzedaży na terytorium kraju.

Zdaniem B., powyższe argumenty pozwalają na stwierdzenie, że sprzedaż wysyłkowa na terenie kraju w żaden sposób nie podlega regulacji art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto w opinii B., wymóg prowadzenia sprzedaży przy wykorzystaniu kas rejestrujących znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do podatników realizujących sprzedaż fizycznie na terytorium Polski. Zgodnie z przepisem określonym w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących są obowiązani m.in.:

 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w jej pracy,
 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów,
 • zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.

Nie ulega wątpliwości, że wymienione czynności mogą odbywać się wyłącznie w przypadku, gdy kasa fiskalna umiejscowiona jest na terytorium kraju. Należy wobec powyższego, w ocenie Spółki uznać, że obowiązek dokonywania ewidencji sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę na rzecz osób fizycznych przy pomocy kas rejestrujących nie znajduje zastosowania w odniesieniu do czynności wykonywanych przez Spółkę.

Zgodnie z opisaną sytuacją, B. dostarcza towary klientom zamieszkałym w Polsce w ramach sprzedaży wysyłkowej z zagranicy, nie będąc przy tym w żaden sposób fizycznie obecną na terytorium Polski.

Dokonywana sprzedaż towarów prowadzona jest z zagranicy i tam też zlokalizowana została cała infrastruktura związana z działalnością Spółki. Instalacja kas rejestrujących powinna być realizowana w miejscu faktycznie dokonywanej sprzedaży. Zgodnie z powyższym, w przedstawionym przypadku nie jest możliwe prowadzenie przez Spółkę ewidencji za pomocą kasy rejestrującej zlokalizowanej w Polsce.

Należy również podkreślić, że stanowisko B. znajduje potwierdzenie i jest zgodny z jednolitą linią interpretacyjną w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Stanowisko Spółki potwierdzają m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 września 2014 r. (sygn. IPPP2/443-686/14-2/KOM),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2011 r. (sygn. 1PPP2/443-709/11-4/MM),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2008 r. (sygn. IPPP1-443-986/08-4/JB),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPP2/443-725/09-2/JK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2008 r. (sygn. IPPP1-443-523/07-2/BS),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 września 2012 r. (sygn. IPPP2-443-719/12-2/KOM),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2008 r. (sygn. IP-PP2-443-1095/08-3/SAP),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443-505/12-2/KG),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 września 2010 r. (sygn. IPPP3/443-615/10-2/KC).

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 24 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz:

 1. podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

Jak wynika z art. 24 ust. 1 ustawy, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 i 4 ustawy, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160.000 zł. Podatnicy podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji).

Natomiast art. 24 ust. 5 ustawy stanowi, że zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik wybiera opcję, o której mowa w ust. 4.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka jest podmiotem z siedzibą na terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Prowadzi działalność polegającą na sprzedaży wysyłkowej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej taniej biżuterii. Wnioskodawca zamierza dostarczać swoje towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej mającym miejsce zamieszkania w Polsce. W tym celu Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę agencyjną ze spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, która jako generalny agent przy współpracy z niezależnymi przedsiębiorcami (agentami) zorganizuje sieć pośredników działających w tzw. modelu dystrybucji bezpośredniej. Zamówione przez konsumentów towary będą dostarczane w ten sposób, że raz w tygodniu wszystkie zamówienia zebrane przez Agentów będą fakturowane, towary zaś pakowane i wysyłane przesyłką kurierską z magazynu w kraju siedziby Wnioskodawcy do agentów w Polsce, którzy pośredniczyli przy przyjęciu zamówienia. Wnioskodawca jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT, który stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy VAT wybrał opcje opodatkowania w Polsce sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

W niniejszej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do wskazania czy transakcja dostawy towaru przez Spółkę na rzecz konsumentów w Polsce stanowi sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju a zarazem czy Spółka będzie obowiązana ewidencjonować obrót z tytułu dostaw biżuterii na rzecz polskich konsumentów przy użyciu kas fiskalnych.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że dokonywane przez Spółkę dostawy towarów opisane we wniosku należy uznać, zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy, za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju w rozumieniu tego przepisu, gdyż spełnione są wszystkie przesłanki uregulowane w tym przepisie, tj. dostawa będzie dokonana przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary będące przedmiotem dostawy będą w związku z tą dostawą transportowane przez tego podatnika z terytorium innego niż Polska państwa UE na terytorium Polski (kraju), dostawa będzie dokonywana na rzecz podmiotu (np. osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem), który z tego tytułu nie jest zobowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Z kolei obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy, który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy, pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wskazał wyżej tut. Organ, dokonywaną przez Spółkę dostawę towarów należy uznać za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w myśl przepisu art. 2 pkt 24 ustawy.

Definicja „sprzedaży” uregulowana w art. 2 pkt 22 ustawy nie obejmuje swoim zakresem „sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju”, gdyż dokonywane przez Spółkę dostawy nie stanowią „odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju”, ponieważ towary te Wnioskodawca transportuje każdorazowo z terytorium innego państwa UE niż Polska. Ponadto, co istotne w rozpatrywanej sprawie, Spółka posiada siedzibę na terytorium innego niż Polska kraju członkowskim a towary będą pakowane i wysyłane przesyłką kurierską z magazynu w kraju siedziby Wnioskodawcy.

Zatem Wnioskodawca, w tak opisanym zdarzeniu przyszłym, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania dokonywanej dostawy przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdyż realizowana przez niego sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju nie podlega ww. ewidencji, tj. za pomocą kasy fiskalnej.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za uznaniem braku ewidencjonowania dokonywanych dostaw towarów za pomocą kasy rejestrującej jest przepis art. 111 ust. 3a ustawy. Z treści pkt 2, 3 i 4 tego artykułu wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy, udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów, zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących. Dlatego też należy zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że czynności te mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku, gdy kasa fiskalna umiejscowiona jest na terytorium kraju. Natomiast Spółka nie będzie posiadać żadnej fizycznej obecności w Polsce, a sprzedaż towarów dokonywana będzie w ramach sprzedaży wysyłkowej z zagranicy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać więc za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.