IBPP4/443-421/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Kwota limitu uprawniająca do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 9 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 5 listopada 2014 r. znak: IBPP4/443-421/14/EK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się handlem odzieżą, główna sprzedaż następuje wysyłkowo do osób fizycznych (podmioty nie będące podatnikami podatku od towarów i usług) do Unii Europejskiej (sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju) jak i poza nią czyli do USA i Kanady. Aktualnie Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia przewidzianego w artykule 113 ustawy o VAT. Sprzedaży dokonuje jedynie wysyłkowo i posiada potwierdzenia dostarczenia sprzedawanych towarów. Na sprzedane towary Wnioskodawca wystawia faktury.

Ponieważ sprzedaż odbywa się na zagranicznym portalu aukcyjnym Wnioskodawca jest zarejestrowany do importu usług i posiada NIP UE. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany do podatku VAT poza Polską. Aktualnie sumując wartość całej sprzedaży Wnioskodawca nie przekracza limitu zwolnienia jednakże zamierza zintensyfikować sprzedaż głównie do Unii Europejskiej co może skutkować przekroczeniem limitu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał:

 1. Przedmiotem dostawy nie są towary opodatkowane na zasadach VAT marża.
 2. Całkowita wartość sprzedaży w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium pomniejszona o kwotę podatku jest mniejsza od kwoty ustalonej przez dane państwa członkowskie UE.
 3. Wnioskodawca nie wybierał opodatkowania w państwach członkowskich i nie zawiadamiał w związku z tym Naczelnika Urzędu Skarbowego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość sprzedaż wysyłkowej z terytorium kraju wlicza się do limitu sprzedaży z art. 113 ustawy o VAT, czy należy brać pod uwagę tylko sprzedaż w Polsce i poza Unię Europejską....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT nie powinien zaliczać dokonywanej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do wartości limitu z art. 113, jedynie powinien zaliczyć sprzedaż na terenie Polski i poza Unię Europejską.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej również dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 23 ustawy rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

 1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Co do zasady w art. 23 ust. 1 ustawy o VAT stwierdza się, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

Stosownie do art. 23 ust. 2 i 3 ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis powyższy stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Natomiast w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę (art. 23 ust. 4 ustawy).

Podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji), z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy (art. 23 ust. 5 ustawy).

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opcji, o której mowa w ust. 5 (art. 23 ust. 6 ustawy).

W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji, o której mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (art. 23 ust. 7 ustawy).

Opcja, o której mowa w ust. 5, obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją (art. 23 ust. 8 ustawy).

Z powyższego wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów, wówczas gdy wartość sprzedaży wysyłkowej dla tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit lub też jeśli jest ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania poza krajem. W pozostałych przypadkach sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana jest w Polsce.

Reasumując sprzedaż wysyłkowa ma miejsce wówczas, gdy transakcje dokonywane są pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich, towar zaś jest faktycznie wysyłany czy też w inny sposób transportowany z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego. Przemieszczenie towaru powinno nastąpić w ścisłym związku z dostawą lub w jej wyniku, a ponadto winno nastąpić przez podatnika lub na jego rzecz. Istotny jest też status nabywcy (są to bowiem podmioty niebędące podatnikami w ogóle lub będące podatnikami ale nie mającymi obowiązku rozliczania się z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).

W art. 23 ust. 2 ustawy postanowiono, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (z Polski) dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, czyli opodatkowuje się w Polsce, jeżeli całkowita wartość towarów, innych niż wyroby akcyzowe (art. 2 pkt 27 ustawy) wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego, w ramach sprzedaży wysyłkowej z Polski, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekracza w danym roku limitu wyrażonego w złotych, odpowiadającego kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

W ramach tej sprzedaży wysyłkowej, dostawa jest opodatkowana w Polsce, sprzedawca opodatkowuje sprzedaż jak krajową, według stawki obowiązującej w Polsce i w Polsce ją rozlicza.

Przy czym należy mieć na uwadze art. 23 ust. 13 ustawy, zgodnie z którym przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5.

Zgodnie z tym przepisem w sytuacji gdy przedmiotem dostaw są towary używane (ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0) - art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy), a podatnik z tytułu dostawy tych towarów rozlicza się na zasadzie tzw. marży to instytucja sprzedaży wysyłkowej nie znajdzie zastosowania.

Dla wyjaśnienia warto dodać, że stosownie do art. 120 ust. 4 i ust. 10 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
Powyższe dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Wracając do kwestii, której dotyczy zapytanie Wnioskodawcy to trzeba przywołać art. 113 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy, z którego wynika, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży, o której mowa powyżej, nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Ww. przepisy ze względu na osiągnięty obrót ze sprzedaży ustanawiają zwolnienie podmiotowe. Wartość sprzedaży jest sumą kwot uzyskanych z czynności podlegających opodatkowaniu na terytorium kraju.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się handlem odzieżą, główna sprzedaż następuje wysyłkowo do osób fizycznych (podmioty nie będące podatnikami podatku od towarów i usług) do Unii Europejskiej (sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju) jak i poza nią czyli do USA i Kanady. Aktualnie Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia przewidzianego w artykule 113 ustawy o VAT. Sprzedaży dokonuje jedynie wysyłkowo i posiada potwierdzenia dostarczenia sprzedawanych towarów. Na sprzedane towary Wnioskodawca wystawia faktury.

Ponieważ sprzedaż odbywa się na zagranicznym portalu aukcyjnym Wnioskodawca jest zarejestrowany do importu usług i posiada NIP UE. Nie jestem zarejestrowany do podatku VAT poza Polską. Aktualnie sumując wartość całej sprzedaży Wnioskodawca nie przekracza limitu zwolnienia jednakże zamierza zintensyfikować sprzedaż głównie do Unii Europejskiej co może skutkować przekroczeniem limitu. Przedmiotem dostawy nie są towary opodatkowane na zasadach VAT marża. Całkowita wartość sprzedaży w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium pomniejszona o kwotę podatku jest mniejsza od kwoty ustalonej przez dane państwa członkowskie UE. Wnioskodawca nie wybierał opodatkowania w państwach członkowskich i nie zawiadamiał w związku z tym Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W kontekście powyższego wskazać należy, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego powinien wliczyć do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy sprzedaż, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju. Zatem będzie to sprzedaż na rzecz klientów krajowych oraz sprzedaż wysyłkowa podlegająca opodatkowaniu na terytorium kraju. Trzeba tu zauważyć, że niewliczanie - do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy - obrotu wynikającego ze sprzedaży wysyłkowej podlegającej opodatkowaniu poza granicami kraju ma na celu zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu tej samej transakcji tj. w kraju jak i w państwie przeznaczenia towaru. Natomiast wliczenie, do ww. limitu, obrotu ze sprzedaży wysyłkowej opodatkowanej na terytorium kraju ma na celu zapobieżeniu uniknięcia opodatkowania podatkiem VAT tej sprzedaży.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy Wnioskodawca obliczając kwotę, która określi czy Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa art. 113 ust. 1 ustawy, winien do niej doliczyć – oprócz wartości sprzedaży towarów w kraju i poza Unia Europejską – wartość sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, która będzie dokonana za pośrednictwem zagranicznego podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.