1462-IPPP2.4512.953.2016.1.AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do dokonania korekty sprzedaży wysyłkowej towarów na terytorium kraju w przypadku niewystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2016 r. (data wpływu 30 września 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 listopada 2016 r. (data wpływu 24 listopada 2016 r.), na wezwanie Organu z dnia 10 listopada 2016 r., znak sprawy 1462-IPPP2.4512.739.2016.1.AM (skutecznie doręczone w dniu 16 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty sprzedaży wysyłkowej towarów na terytorium kraju w przypadku niewystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty sprzedaży wysyłkowej towarów na terytorium kraju w przypadku niewystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru.

Niniejszy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 listopada 2016 r. (data wpływu 24 listopada 2016 r.), na wezwanie Organu z dnia 10 listopada 2016 r., znak sprawy 1462- IPPP2.4512.739.2016.1.AM (skutecznie doręczone w dniu 16 listopada 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest spółką prawa francuskiego, podatnikiem podatku od wartości dodanej, zarejestrowanym na potrzeby tego podatku we Francji.

Wnioskodawczyni dostarcza swoim klientom towary bieliźniarskie, w tym między innymi bieliznę (dzienną i nocną), stroje kąpielowe, rajstopy i odzież, w tym odzież sportową. W ramach swojej działalności, Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mających miejsce zamieszkania w Polsce („Konsumenci”). Wnioskodawczyni prowadzi już taką działalność gospodarczą we Francji, dokonując sprzedaży towarów w formie sprzedaży wysyłkowej zarówno poprzez sklepy stacjonarne jak i bezpośrednio do odbiorcy we Francji za pośrednictwem strony internetowej. Wnioskodawczyni prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie innych krajów europejskich, w tym m.in.: w Hiszpanii, Belgii, Niemczech, Holandii oraz Portugalii.

W ramach rozszerzenia zakresu działalności, Wnioskodawczyni rozpoczyna sprzedaż wysyłkową na terytorium Polski. W tym celu, Wnioskodawczyni zamierza dostarczać towary Konsumentom za pośrednictwem sklepu internetowego, w ramach poniższego modelu biznesowego („Model Biznesowy [IV]”).

[Model Biznesowy IV]

Towary będą dostarczane pocztą lub kurierem, bezpośrednio z Francji, w zależności od wyboru:

  (i) bezpośrednio do Konsumentów lub
  (ii) do wybranego sklepu polskiej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni, będącej odrębnym od Wnioskodawczyni podmiotem prawnym, zarejestrowanym w Polsce. Miejsca te będą traktowane jako punkty odbioru i zwrotu towarów. Płatności za zamówione towary będą dokonywane wyłącznie poprzez przelewy online lub inne systemy płatności online. Dokonywanie zwrotów towarów przez Konsumentów będzie możliwe osobiście lub pocztą, do punktów odbioru towarów i przyjęcia zwrotów, którymi będą sklepy prowadzone w Polsce przez polską spółkę z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni, będącą odrębnym od Wnioskodawczyni podmiotem prawnym, zarejestrowanym w Polsce.

Dokonując zwrotu:

 1. w punkcie przyjęcia zwrotów, Konsumenci będą otrzymywać potwierdzenie na piśmie, wraz z informacją o zwrocie należności na ich rzecz w ciągu 14 dni. Dokonanie zwrotu będzie też odnotowywane w podpisanej przez Konsumenta kopii potwierdzenia zwrotu, przechowywanej przez Spółkę, w którym zostaną zawarte informację o numerze zamówienia i liczbie zwróconych towarów oraz kod produktu;
 2. za pośrednictwem poczty, Konsumenci będą dołączać formularz odstąpienia od umowy, po otrzymaniu którego Spółka prześle, na podany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania towarów. Ostatnim krokiem będzie dokonanie, w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towarów, zwrotu należności przez Spółkę na podany przez Konsumenta rachunek bankowy lub kartę płatniczą.

Zasady współpracy pomiędzy Wnioskodawczynią a polską spółką z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni, będą regulowane postanowieniami wewnątrzgrupowej umowy o świadczenie usług.

W przypadku płatności za pobraniem, podmioty realizujące dostawy będą zobowiązane do poboru tych płatności, a następnie przekazania ich na rachunek bankowy Wnioskodawczyni.

Dla rozliczania w Polsce podatku od towarów i usług od powyższej działalności, Wnioskodawczyni będzie zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT oraz dokona wyboru Polski jako miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o VAT.

Poza wspomnianą wyżej rejestracją na VAT w Polsce, Wnioskodawczyni nie będzie posiadała w Polsce żadnej fizycznej obecności. W szczególności, nie będzie posiadała jakichkolwiek biur handlowych, pracowników, zapasów, punktów sprzedaży detalicznej lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność Wnioskodawczyni w tym obszarze będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zwrotu towarów w Modelu Biznesowym [IV], Wnioskodawczyni będzie uprawniona do dokonania odpowiedniego obniżenia podatku należnego, jeżeli nie wystawi faktury korygującej, dokumentującej zwroty towarów dokonywanych przez Konsumentów (pytanie oznaczone we wniosku numerem 4 )?

Stanowisko Wnioskodawczyni:

W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w ramach opisanego w stanie faktycznym Modelu Biznesowego [IV], nie będzie związana z obowiązkiem wystawiania przez Wnioskodawczynię faktur korygujących, dokumentujących zwroty towarów dokonywane przez Konsumentów. Jednocześnie Wnioskodawczyni będzie uprawniona do odpowiedniego obniżenia VAT należnego na podstawie dokumentu potwierdzającego zwrot towaru.

Obowiązek wystawiania faktur korygujących wynika z potrzeby zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Faktura daje bowiem nabywcy prawo do odliczenia VAT wykazanego w fakturze, o ile nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT. Dlatego konieczne jest wystawienie faktury korygującej np. w przypadku zwrotu towaru, aby udokumentować korektę VAT należnego po stronie sprzedawcy i korektę VAT naliczonego po stronie nabywcy.

Jednakże, sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju, którą zamierza prowadzić Wnioskodawczyni dokonywana będzie na rzecz Konsumentów, czyli podmiotów innych niż podatnicy. Nabywcy towarów sprzedawanych przez Wnioskodawczynię nie będą mieli prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktur wystawianych przez Wnioskodawczynię.

W takiej sytuacji, wystawienie faktury korygującej nie jest konieczne, a Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać odpowiedniego zmniejszenia obrotu na podstawie dokumentu potwierdzającego zwrot towaru. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, dokonując zwrotu:

 1. w punkcie przyjęcia zwrotów, Konsumenci będą otrzymywać potwierdzenie na piśmie, wraz z informacją o zwrocie należności na ich rzecz w ciągu 14 dni. Dokonanie zwrotu będzie też odnotowywane w podpisanej przez Konsumenta kopii potwierdzenia zwrotu, przechowywanej przez Spółkę, w którym zostaną zawarte informacje o numerze zamówienia i liczbie zwróconych towarów oraz kod produktu;
 2. za pośrednictwem poczty, Konsumenci będą dołączać formularz odstąpienia od umowy, po otrzymaniu którego Spółka prześle, na podany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania towarów. Ostatnim krokiem będzie dokonanie, w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towarów, zwrotu należności przez Spółkę na podany przez Konsumenta rachunek bankowy lub kartę płatniczą.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Podatek od towarów i usług ma charakter terytorialny, gdyż opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium kraju tj. Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 2 pkt 24 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz:

 1. podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

Jak wynika z art. 24 ust. 1 ustawy, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 i 4 ustawy, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160.000 zł. Podatnicy podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji).

Natomiast art. 24 ust. 5 ustawy stanowi, że zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik wybiera opcję, o której mowa w ust. 4.

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na mocy art. 2 pkt 31 ustawy ilekroć mowa jest o fakturze rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy - w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przepis art. 106j ust. 2 ustawy stanowi, że faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Art. 106g ust. 1 ustawy wskazuje, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy - podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a 30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy - podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy - w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z treści art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy wynika, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Art. 29a ust. 16 ustawy stanowi, że w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest spółką prawa francuskiego, podatnikiem podatku od wartości dodanej, zarejestrowanym we Francji.

Wnioskodawczyni dostarcza swoim klientom towary bieliźniarskie, w tym między innymi bieliznę (dzienną i nocną), stroje kąpielowe, rajstopy i odzież, w tym odzież sportową.

Wnioskodawczyni prowadzi już taką działalność gospodarczą we Francji, dokonując sprzedaży towarów w formie sprzedaży wysyłkowej zarówno poprzez sklepy stacjonarne jak i bezpośrednio do odbiorcy we Francji za pośrednictwem strony internetowej.

Wnioskodawczyni prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie innych krajów europejskich, w tym m.in.: w Hiszpanii, Belgii, Niemczech, Holandii oraz Portugalii. W ramach rozszerzenia zakresu działalności, Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mających miejsce zamieszkania w Polsce (Konsumenci) w ramach poniższego modelu biznesowego (Model Biznesowy [IV]).

Towary będą dostarczane pocztą lub kurierem, bezpośrednio z Francji, w zależności od wyboru:

 1. bezpośrednio do Konsumentów lub
 2. do wybranego sklepu polskiej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni, będącej odrębnym od Wnioskodawczyni podmiotem prawnym, zarejestrowanym w Polsce.

Miejsca te będą traktowane jako punkty odbioru i zwrotu towarów. Płatności za zamówione towary będą dokonywane wyłącznie poprzez przelewy online lub inne systemy płatności online. Dokonywanie zwrotów towarów przez Konsumentów będzie możliwe osobiście lub pocztą, do punktów odbioru towarów i przyjęcia zwrotów, którymi będą sklepy prowadzone w Polsce przez polską spółkę z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni, będącą odrębnym od Wnioskodawczyni podmiotem prawnym, zarejestrowanym w Polsce.

Dokonując zwrotu:

 1. w punkcie przyjęcia zwrotów, Konsumenci będą otrzymywać potwierdzenie na piśmie, wraz z informacją o zwrocie należności na ich rzecz w ciągu 14 dni. Dokonanie zwrotu będzie też odnotowywane w podpisanej przez Konsumenta kopii potwierdzenia zwrotu, przechowywanej przez Spółkę, w którym zostaną zawarte informację o numerze zamówienia i liczbie zwróconych towarów oraz kod produktu;
 2. za pośrednictwem poczty, Konsumenci będą dołączać formularz odstąpienia od umowy, po otrzymaniu którego Spółka prześle, na podany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania towarów. Ostatnim krokiem będzie dokonanie, w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towarów, zwrotu należności przez Spółkę na podany przez Konsumenta rachunek bankowy lub kartę płatniczą.

W przypadku płatności za pobraniem, podmioty realizujące dostawy będą zobowiązane do poboru tych płatności, a następnie przekazania ich na rachunek bankowy Wnioskodawczyni.

Dla rozliczania w Polsce podatku od towarów i usług od powyższej działalności, Wnioskodawczyni będzie zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT oraz dokona wyboru Polski jako miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o VAT.

Poza wspomnianą wyżej rejestracją na VAT w Polsce, Wnioskodawczyni nie będzie posiadała w Polsce żadnej fizycznej obecności. W szczególności, nie będzie posiadała jakichkolwiek biur handlowych, pracowników, zapasów, punktów sprzedaży detalicznej lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność Wnioskodawczyni w tym obszarze będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego.

Przedmiotem wątpliwości Strony jest, czy Spółka będzie miała prawo do korekty sprzedaży wysyłkowej realizowanej na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [IV], w przypadku zwrotu towarów, bez konieczności wystawienia faktury korygującej.

W ocenie tut. Organu, dokonywaną przez Spółkę dostawę towarów należy uznać za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w myśl przepisu art. 2 pkt 24 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie należy odwołać się do treści przepisu art. 106b ust. 1 ustawy, wskazującego przypadki, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę. W pkt 2 tego przepisu wymieniona została sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1.

Ponieważ Wnioskodawczyni prowadzi działalność polegającą na sprzedaży wysyłkowej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, to będzie zobligowana do wystawiania faktury VAT, ponieważ zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju.

Natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy, Wnioskodawczyni powinna wystawić fakturę korygującą. Jednakże możliwość korekty podatku należnego zawartego w fakturach z tytułu sprzedaży jest uwarunkowana posiadaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Należy wskazać, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Wprowadzenie faktury korygującej do obrotu prawnego może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie ona odebrana przez nabywcę. Jednakże należy mieć na uwadze, że w pierwszej kolejności zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy pierwotna transakcja powinna zostać potwierdzona fakturą, która zostanie wprowadzona do obrotu gospodarczego i stanie się prawidłowym dokumentem stwierdzającym dokonanie sprzedaży.

W tym miejscu należy wskazać, że kwestia obowiązku posiadania potwierdzenia przez nabywcę odbioru faktury korygującej była przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A. przeciwko Ministrowi Finansów orzekł, że „Wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.”

Jak wskazano w opisie sprawy, w przypadku zwrotu towarów - co jest normalną praktyką w sprzedaży wysyłkowej – ze względu na to, że odbiorcami towaru są Konsumenci – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - dla których, zdaniem Strony nie ma obowiązku wystawiania faktur, gdyż osoby te nie posiadają prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu towarów, Wnioskodawczyni nie planuje wystawiać faktur korygujących w celu zmniejszenia obrotu.

Wnioskodawczyni wskazała także, że wystawienie faktury korygującej nie jest konieczne, i będzie mogła dokonać odpowiedniego zmniejszenia obrotu na podstawie dokumentu potwierdzającego zwrot towaru.

Zwroty będą dokonywane :

 1. w punkcie przyjęcia zwrotów, Konsumenci będą otrzymywać potwierdzenie na piśmie, wraz z informacją o zwrocie należności na ich rzecz w ciągu 14 dni. Dokonanie zwrotu będzie też odnotowywane w podpisanej przez Konsumenta kopii potwierdzenia zwrotu, przechowywanej przez Spółkę, w którym zostaną zawarte informacje o numerze zamówienia i liczbie zwróconych towarów oraz kod produktu;
 2. za pośrednictwem poczty, Konsumenci będą dołączać formularz odstąpienia od umowy, po otrzymaniu którego Spółka prześle, na podany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania towarów. Ostatnim krokiem będzie dokonanie, w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towarów, zwrotu należności przez Spółkę na podany przez Konsumenta rachunek bankowy lub kartę płatniczą.

W przedstawionej przez Wnioskodawczynię sytuacji nie można jednak uznać, że będzie ona upoważniona do korekty podatku należnego wykazanego z tytułu sprzedaży wysyłkowej w przypadku zwrotu towaru bez wystawiania faktur korygujących.

Przepis art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy nakłada na podmiot prowadzący sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 ustawy, dokumentowanie każdej wskazanej w tym przepisie transakcji w drodze wystawienia faktury. Oczywistym jest, że zwrot towaru wywołuje skutek w postaci zmniejszenia obrotu – podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dokonanej dostawy towarów. Jednakże w obrocie gospodarczym zaistniałe zdarzenia – zawarte transakcje, jak również odstąpienie od tych transakcji zgodnie z zawartymi umowami wymaga odpowiedniego dokumentowania, czego wyrazem są wskazane wyżej regulacje ustawy o podatku od towarów i usług. Tak więc z regulacji przepisu art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy wynika, że Spółka w celu udokumentowania otrzymanego zwrotu towaru powinna wystawić fakturę korygującą, a moment jej uwzględnienia w rozliczeniu podatku VAT określają regulacje zawarte w przepisie art. 29a ust. 13 ustawy – pod warunkiem otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru, dla którego wystawiono fakturę.

Dopiero z treści przepisu art. 29a ust. 15 ustawy wypływa możliwość korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, jeśli podatnik w związku z wystawioną fakturą korygującą, nie uzyska potwierdzenia jej odbioru mimo udokumentowanej próby doręczenia tej faktury, a z posiadanej dokumentacji będzie wynikać, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Tak więc za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że w związku z planowaną sprzedażą wysyłkową towarów na terytorium Polski nie będzie zobowiązana do wystawiania faktur korygujących Konsumentom, tj. nabywcom towarów o statusie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sytuacji zwrotu towaru i dokumentowania tych zdarzeń gospodarczych innymi dokumentami przedstawionymi w opisie sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami: 1, 2 i 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.