Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

Wykazywanie sprzedaży wysyłkowej w deklaracji VAT, ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Podatnik ma zatem obowiązek wykazywać sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, również powyżej limitu, w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, a ewidencja ta zgodnie z ww. artykułem zawierać ma dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej stąd oczywisty wniosek, że dane te mają zostać uwzględnione w deklaracji VAT. Ponadto, jak wskazano w art. 23 ust. 15b, istnieją sytuacje, kiedy podatnik ma prawo do dokonywania korekty podatku należnego z tytułu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, co jednoznacznie wskazuje na obowiązek ujmowania wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w deklaracji VAT. Ad.3 Jeśli odpowiedź na pytania nr 1 i 2 brzmi NIE, zdaniem Wnioskodawcy nie ma on obowiązku wykazywania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej dla sprzedaży z terytorium kraju, w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3. Ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 3 zawierać ma dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej stąd wniosek, że jeśli dane dotyczące sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju po przekroczeniu limitu, nie powinny być uwzględniane w deklaracji VAT, bezzasadne byłoby ich ujmowanie w ewidencji sprzedaży.

2018
24
kwi

Istota:

Wykazywanie sprzedaży wysyłkowej w deklaracji VAT, ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Towary przemieszczane przez Wnioskodawcę do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów są następnie przedmiotem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do Niemiec jest opodatkowana na terytorium Niemiec. Z kolei w przypadku realizowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, po przekroczeniu ustalonego limitu sprzedaży, przedmiotowa sprzedaż jest opodatkowana na terytorium państw członkowskich przeznaczenia wysyłanych towarów. Wnioskodawca wskazał, że gdyby sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do Niemiec i innych państw członkowskich Unii Europejskiej podlegała opodatkowaniu na terytorium Polski to podlegałaby opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT (nie korzystałaby ze zwolnienia z opodatkowania). Zatem mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, że skoro Wnioskodawca realizuje sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, która opodatkowana jest na terytorium Niemiec oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej (po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej ustalonego przez dane państwo), i która w Polsce podlegałaby opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT (nie korzystałaby ze zwolnienia z opodatkowania) Wnioskodawca przy wypełnieniu pozostałych warunków, będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów na terytorium kraju na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.

2017
4
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Fragment:

Podsumowując, Wnioskodawca postępował nieprawidłowo nie uwzględniając w limicie kwotowym, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, sprzedaży mieszczącej się w definicji sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, która podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju. Dodatkowo należy wskazać, że przekroczenie przez podatnika dokonującego sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju limitu ustalonego w państwie przeznaczenia lub wybór miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w państwie przeznaczenia oznacza, że dokonywane dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, a o konieczności zarejestrowania podatnika dla celów rozliczenia podatku od wartości dodanej przesądzają przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia dostaw, tj. przepisy państwa przeznaczenia. Zatem bez wpływu na miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jak i obowiązek wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podlegającej opodatkowaniu na terytorium kraju pozostaje to, że Wnioskodawca z tytułu dokonywanej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie był zarejestrowanym podatnikiem w żadnym z państw członkowskich, do których wysyłał towary.

2017
25
paź

Istota:

Czy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 w pozycji 11 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”?

Fragment:

Spółka wskazała, że nie posiada działalności gospodarczej zarejestrowanej w krajach, do których dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – jest ona zarejestrowana w tych krajach tylko do VAT na potrzeby dokonywanej sprzedaży wysyłkowej - po przekroczeniu określonych w tych krajach limitów. Spółka wywodzi z tego faktu (nie posiadania działalności gospodarczej zarejestrowanej w krajach, do których dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju), że będzie zobowiązana do wykazywania w deklaracji VAT-7 w pozycji 11 wartości sprzedaży z terytorium kraju, po przekroczeniu limitów dla sprzedaży wysyłkowej do tych krajów. Z powyższym twierdzeniem nie sposób się zgodzić. Nie można bowiem uznać za prawdziwe stwierdzenie, że ponieważ Spółka jest zarejestrowana w krajach, do których dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, tylko do VAT na potrzeby dokonywanej sprzedaży wysyłkowej – po przekroczeniu limitu, to nie posiada ona działalności gospodarczej zarejestrowanej w tych krajach. Z cytowanych powyżej przepisów wynika bowiem, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów wówczas, gdy wartość sprzedaży wysyłkowej dla tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit lub też jeśli jest ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania poza krajem.

2015
14
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej z magazynu na terytorium Polski do odbiorcy w Niemczech, przemieszczenia z Niemiec do Polski, odliczenie podatku oraz wystawienie faktury VAT

Fragment:

(...) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju należy uznać za prawidłowe. Ad. 5 Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest również obowiązek wystawienia faktury zgodnie z krajowymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług dla przedmiotowej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podlegającej opodatkowaniu na terytorium Niemiec. W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1. Natomiast zgodnie z art. 106a ustawy przepisy Rozdziału 1 „ Faktury ” stosuje się do: sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę (...)

2013
25
paź

Istota:

Rozliczenie w deklaracji VAT-7 sprzedaży wysyłkowej towarów na terytorium Niemiec

Fragment:

Co do zasady w art. 23 ust. 1 ustawy o VAT stwierdza się, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Stosownie do art. 23 ust. 2 i 3 ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis powyższy stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

2011
1
wrz

Istota:

Czy po przekroczeniu kwoty ustawowej obowiązującej na terytorium Czech, która obliguje do rejestracji jako podatnik od towarów i usług (zgodnie z możliwością wyboru podatnika o którym mowa w art. 23 oraz ze złożeniem oświadczenia na formularzu VAT-21) Wnioskodawca nadal będzie mógł odprowadzać VAT od sprzedaży karmy dla zwierząt do czeskich odbiorców (będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) tylko w Polsce?

Fragment:

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Stosownie zaś do ust. 2 art. 23 ww. ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (art. 23 ust. 3 ustawy) Natomiast w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę (art. 23 ust. 4 ustawy o VAT).

2011
1
kwi

Istota:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej S.C. zwana dalej Spółką dokonuje dostawy elementów domów dla kontrahentów z Unii Europejskiej . Przy czym nabywcami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej ( niebędące podatnikami podatku od wartości dodanej) . Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy transportowej, natomiast płatność za dostarczony towar realizowana jest zawsze za pośrednictwem poczty lub banku.
W piśmie Spółka pyta czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dla osób fizycznych zachodzi konieczność po przekroczeniu 20.000,00 zł instalacji kasy fiskalnej ?
Zdaniem Spółki w przypadku sprzedaży zagranicznym osobom fizycznym nie zachodzi konieczność stosowania kas fiskalnych , gdyż całość zapłaty będzie realizowana za pomocą banku lub za pośrednictwem poczty.

Fragment:

Załącznik nie obejmuje sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju , zatem sprzedaż ta objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten regulują przepisy art. 111 ustawy oraz przepisy w/w rozporzadzenia w sprawie kas rejestrujących . W świetle powyższego stanowisko Spółki zawarte we wniosku , a odnoszące się do przedstawionego w nim stanu faktycznego jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .Tutejszy organ podatkowy informuje , iż przedmiotowa interpretacja ma zastosowanie wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i została wydana według stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia tego stanu. Jednocześnie tut. organ podatkowy nie będzie informował o zmianie przepisów będących przedmiotem niniejszej interpretacji

2011
1
kwi

Istota:

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów dokonywanej poza terytorium kraju.

Fragment:

Istotne w niniejszym przypadku jest określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów.Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów jest w przypadku: towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonujących ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. .......... towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju - rozumiane jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 2pkt 1 ustawy o VAT. W wyniku dostawy towar znajdował się cały czas na terytorium państwa Wspólnoty innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.W związku z powyższym nie znajduje zastosowania żaden z punktów art. 5 wyżej wymienionej ustawy.Dostawy powyższe nie będą stanowiły: odpłatnej dostawy towarów, gdyż dostawa nie została dokonana na terytorium kraju eksportu towarów, gdyż towar nie opuścił terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 8 ustawy o VAT) importu towarów, gdyż towar w wyniku dostawy nie został przywieziony na terytorium kraju (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż Wnioskodawca nie nabywa towarów wewnątrzwspólnotowej dostawy, gdyż w wyniku dostawy towar nie został wywieziony z terytorium kraju (art. 13 ust.1 ustawy o VAT).

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy prawidłowości rozliczenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej?

Fragment:

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy - w części dotyczącej miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - za prawidłowe. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy W myśl art.23 ust.1 ww. ustawy zasadą jest, iż sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju podlega opodatkowaniu na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. W art. 23 ust. 2 ustawy stwierdzono, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną (opodatkowaną) na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane wysłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku, od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysłanych lub transportowanych towarów. Przeliczenia kwoty limitów, o których mowa powyżej dokonuje się według średniego kursu waluty, w której w państwie członkowskim przeznaczenia kwoty te są ustalane, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu od 1000 zł, zgodnie z art.23 ust.10 ww. ustawy.