Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.
Fragment:
Podsumowując, Wnioskodawca postępował nieprawidłowo nie uwzględniając w limicie kwotowym, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, sprzedaży mieszczącej się w definicji sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, która podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju. Dodatkowo należy wskazać, że przekroczenie przez podatnika dokonującego sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju limitu ustalonego w państwie przeznaczenia lub wybór miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w państwie przeznaczenia oznacza, że dokonywane dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, a o konieczności zarejestrowania podatnika dla celów rozliczenia podatku od wartości dodanej przesądzają przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia dostaw, tj. przepisy państwa przeznaczenia. Zatem bez wpływu na miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jak i obowiązek wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podlegającej opodatkowaniu na terytorium kraju pozostaje to, że Wnioskodawca z tytułu dokonywanej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie był zarejestrowanym podatnikiem w żadnym z państw członkowskich, do których wysyłał towary.
2017
4
lis

Istota:
Czy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 w pozycji 11 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”?
Fragment:
Spółka wskazała, że nie posiada działalności gospodarczej zarejestrowanej w krajach, do których dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – jest ona zarejestrowana w tych krajach tylko do VAT na potrzeby dokonywanej sprzedaży wysyłkowej - po przekroczeniu określonych w tych krajach limitów. Spółka wywodzi z tego faktu (nie posiadania działalności gospodarczej zarejestrowanej w krajach, do których dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju), że będzie zobowiązana do wykazywania w deklaracji VAT-7 w pozycji 11 wartości sprzedaży z terytorium kraju, po przekroczeniu limitów dla sprzedaży wysyłkowej do tych krajów. Z powyższym twierdzeniem nie sposób się zgodzić. Nie można bowiem uznać za prawdziwe stwierdzenie, że ponieważ Spółka jest zarejestrowana w krajach, do których dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, tylko do VAT na potrzeby dokonywanej sprzedaży wysyłkowej – po przekroczeniu limitu, to nie posiada ona działalności gospodarczej zarejestrowanej w tych krajach. Z cytowanych powyżej przepisów wynika bowiem, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów wówczas, gdy wartość sprzedaży wysyłkowej dla tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit lub też jeśli jest ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania poza krajem.
2017
25
paź

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej z magazynu na terytorium Polski do odbiorcy w Niemczech, przemieszczenia z Niemiec do Polski, odliczenie podatku oraz wystawienie faktury VAT
Fragment:
(...) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju należy uznać za prawidłowe. Ad. 5 Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest również obowiązek wystawienia faktury zgodnie z krajowymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług dla przedmiotowej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podlegającej opodatkowaniu na terytorium Niemiec. W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1. Natomiast zgodnie z art. 106a ustawy przepisy Rozdziału 1 „ Faktury ” stosuje się do: sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę (...)
2015
14
cze

Istota:
Rozliczenie w deklaracji VAT-7 sprzedaży wysyłkowej towarów na terytorium Niemiec
Fragment:
Co do zasady w art. 23 ust. 1 ustawy o VAT stwierdza się, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Stosownie do art. 23 ust. 2 i 3 ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis powyższy stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.
2013
25
paź

Istota:
Czy po przekroczeniu kwoty ustawowej obowiązującej na terytorium Czech, która obliguje do rejestracji jako podatnik od towarów i usług (zgodnie z możliwością wyboru podatnika o którym mowa w art. 23 oraz ze złożeniem oświadczenia na formularzu VAT-21) Wnioskodawca nadal będzie mógł odprowadzać VAT od sprzedaży karmy dla zwierząt do czeskich odbiorców (będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) tylko w Polsce?
Fragment:
W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Stosownie zaś do ust. 2 art. 23 ww. ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (art. 23 ust. 3 ustawy) Natomiast w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę (art. 23 ust. 4 ustawy o VAT).
2011
1
wrz

Istota:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej S.C. zwana dalej Spółką dokonuje dostawy elementów domów dla kontrahentów z Unii Europejskiej . Przy czym nabywcami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej ( niebędące podatnikami podatku od wartości dodanej) . Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy transportowej, natomiast płatność za dostarczony towar realizowana jest zawsze za pośrednictwem poczty lub banku.
W piśmie Spółka pyta czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dla osób fizycznych zachodzi konieczność po przekroczeniu 20.000,00 zł instalacji kasy fiskalnej ?
Zdaniem Spółki w przypadku sprzedaży zagranicznym osobom fizycznym nie zachodzi konieczność stosowania kas fiskalnych , gdyż całość zapłaty będzie realizowana za pomocą banku lub za pośrednictwem poczty.
Fragment:
Załącznik nie obejmuje sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju , zatem sprzedaż ta objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten regulują przepisy art. 111 ustawy oraz przepisy w/w rozporzadzenia w sprawie kas rejestrujących . W świetle powyższego stanowisko Spółki zawarte we wniosku , a odnoszące się do przedstawionego w nim stanu faktycznego jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .Tutejszy organ podatkowy informuje , iż przedmiotowa interpretacja ma zastosowanie wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i została wydana według stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia tego stanu. Jednocześnie tut. organ podatkowy nie będzie informował o zmianie przepisów będących przedmiotem niniejszej interpretacji
2011
1
kwi

Istota:
Miejsce świadczenia przy dostawie towarów dokonywanej poza terytorium kraju.
Fragment:
Istotne w niniejszym przypadku jest określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów.Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów jest w przypadku: towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonujących ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. .......... towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju - rozumiane jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 2pkt 1 ustawy o VAT. W wyniku dostawy towar znajdował się cały czas na terytorium państwa Wspólnoty innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.W związku z powyższym nie znajduje zastosowania żaden z punktów art. 5 wyżej wymienionej ustawy.Dostawy powyższe nie będą stanowiły: odpłatnej dostawy towarów, gdyż dostawa nie została dokonana na terytorium kraju eksportu towarów, gdyż towar nie opuścił terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 8 ustawy o VAT) importu towarów, gdyż towar w wyniku dostawy nie został przywieziony na terytorium kraju (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż Wnioskodawca nie nabywa towarów wewnątrzwspólnotowej dostawy, gdyż w wyniku dostawy towar nie został wywieziony z terytorium kraju (art. 13 ust.1 ustawy o VAT).
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy prawidłowości rozliczenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej?
Fragment:
Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy - w części dotyczącej miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - za prawidłowe. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy W myśl art.23 ust.1 ww. ustawy zasadą jest, iż sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju podlega opodatkowaniu na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. W art. 23 ust. 2 ustawy stwierdzono, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną (opodatkowaną) na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane wysłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku, od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysłanych lub transportowanych towarów. Przeliczenia kwoty limitów, o których mowa powyżej dokonuje się według średniego kursu waluty, w której w państwie członkowskim przeznaczenia kwoty te są ustalane, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu od 1000 zł, zgodnie z art.23 ust.10 ww. ustawy.
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem, kto zobowiązany będzie do zapłaty podatku, jeżeli nabywcą towaru na aukcji internetowej jest osoba zamieszkała na terytorium UE, niebędąca podatnikiem VAT?
Fragment:
Zgodnie z w/w przepisem, w przypadku, gdy nabywcą sprzedawanych przez podatnika towarów będzie podmiot z państwa członkowskiego, który nie jest obowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym podmiot niebędący podatnikiem podatku od wartości dodanej, opisane przez podatnika czynności stanowią sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, dla której miejsce świadczenia/opodatkowania uregulowane zostało w art. 23 ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku, od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że również w poprzednim roku podatkowym wartość towarów, innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, nie przekroczyła ustalonej kwoty.
2011
1
mar

Istota:
Zdaniem Podatnika sprzedaż towarów dokonywana na rzecz osób fizycznych z krajów Wspólnoty nie może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Według podatnika w/w czynności należy, zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług zakwalifikować do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. W związku z powyższym podatnik planuje dokonać rejestracji dla potrzeb podatku od wartości dodanej w kraju do którego byłyby realizowane dostawy towarów. W takiej sytuacji Podatnik nie ma obowiązku wykazywania dostaw w deklaracji podatkowej VAT-7.
Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie przedstawionego stanowiska w sprawie rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu dostaw towarów na rzecz osób fizycznych z krajów Wspólnoty Europejskiej.
Fragment:
W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji wyboru dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, podatnik jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (ust. 7). W myśl art. 23 ust. 8 ustawy opcja wyboru terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, jako miejsca opodatkowania dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją. W przypadku gdy po upływie okresu dwóch lat, podatnik rezygnuje z korzystania z opcji wyboru miejsca opodatkowania dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dla jednego lub więcej państw członkowskich, jest on obowiązany przed datą dostawy, począwszy od której rezygnuje z korzystania z tej opcji, zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji (ust. 9). Warunkiem uznania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za sprzedaż dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.