Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej z magazynu na terytorium Polski do odbiorcy w Niemczech, przemieszczenia z Niemiec do Polski, odliczenie podatku oraz wystawienie faktury VAT
Fragment:
(...) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju należy uznać za prawidłowe. Ad. 5 Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest również obowiązek wystawienia faktury zgodnie z krajowymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług dla przedmiotowej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podlegającej opodatkowaniu na terytorium Niemiec. W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1. Natomiast zgodnie z art. 106a ustawy przepisy Rozdziału 1 „ Faktury ” stosuje się do: sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę (...)
2015
14
cze

Istota:
Rozliczenie w deklaracji VAT-7 sprzedaży wysyłkowej towarów na terytorium Niemiec
Fragment:
Co do zasady w art. 23 ust. 1 ustawy o VAT stwierdza się, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Stosownie do art. 23 ust. 2 i 3 ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis powyższy stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.
2013
25
paź

Istota:
Czy po przekroczeniu kwoty ustawowej obowiązującej na terytorium Czech, która obliguje do rejestracji jako podatnik od towarów i usług (zgodnie z możliwością wyboru podatnika o którym mowa w art. 23 oraz ze złożeniem oświadczenia na formularzu VAT-21) Wnioskodawca nadal będzie mógł odprowadzać VAT od sprzedaży karmy dla zwierząt do czeskich odbiorców (będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) tylko w Polsce?
Fragment:
W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Stosownie zaś do ust. 2 art. 23 ww. ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (art. 23 ust. 3 ustawy) Natomiast w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę (art. 23 ust. 4 ustawy o VAT).
2011
1
wrz

Istota:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej S.C. zwana dalej Spółką dokonuje dostawy elementów domów dla kontrahentów z Unii Europejskiej . Przy czym nabywcami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej ( niebędące podatnikami podatku od wartości dodanej) . Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy transportowej, natomiast płatność za dostarczony towar realizowana jest zawsze za pośrednictwem poczty lub banku.
W piśmie Spółka pyta czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dla osób fizycznych zachodzi konieczność po przekroczeniu 20.000,00 zł instalacji kasy fiskalnej ?
Zdaniem Spółki w przypadku sprzedaży zagranicznym osobom fizycznym nie zachodzi konieczność stosowania kas fiskalnych , gdyż całość zapłaty będzie realizowana za pomocą banku lub za pośrednictwem poczty.
Fragment:
Załącznik nie obejmuje sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju , zatem sprzedaż ta objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten regulują przepisy art. 111 ustawy oraz przepisy w/w rozporzadzenia w sprawie kas rejestrujących . W świetle powyższego stanowisko Spółki zawarte we wniosku , a odnoszące się do przedstawionego w nim stanu faktycznego jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .Tutejszy organ podatkowy informuje , iż przedmiotowa interpretacja ma zastosowanie wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i została wydana według stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia tego stanu. Jednocześnie tut. organ podatkowy nie będzie informował o zmianie przepisów będących przedmiotem niniejszej interpretacji
2011
1
kwi

Istota:
Miejsce świadczenia przy dostawie towarów dokonywanej poza terytorium kraju.
Fragment:
Istotne w niniejszym przypadku jest określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów.Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów jest w przypadku: towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonujących ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. .......... towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju - rozumiane jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 2pkt 1 ustawy o VAT. W wyniku dostawy towar znajdował się cały czas na terytorium państwa Wspólnoty innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.W związku z powyższym nie znajduje zastosowania żaden z punktów art. 5 wyżej wymienionej ustawy.Dostawy powyższe nie będą stanowiły: odpłatnej dostawy towarów, gdyż dostawa nie została dokonana na terytorium kraju eksportu towarów, gdyż towar nie opuścił terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 8 ustawy o VAT) importu towarów, gdyż towar w wyniku dostawy nie został przywieziony na terytorium kraju (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż Wnioskodawca nie nabywa towarów wewnątrzwspólnotowej dostawy, gdyż w wyniku dostawy towar nie został wywieziony z terytorium kraju (art. 13 ust.1 ustawy o VAT).
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy prawidłowości rozliczenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej?
Fragment:
Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy - w części dotyczącej miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - za prawidłowe. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy W myśl art.23 ust.1 ww. ustawy zasadą jest, iż sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju podlega opodatkowaniu na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. W art. 23 ust. 2 ustawy stwierdzono, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną (opodatkowaną) na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane wysłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku, od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysłanych lub transportowanych towarów. Przeliczenia kwoty limitów, o których mowa powyżej dokonuje się według średniego kursu waluty, w której w państwie członkowskim przeznaczenia kwoty te są ustalane, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu od 1000 zł, zgodnie z art.23 ust.10 ww. ustawy.
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem, kto zobowiązany będzie do zapłaty podatku, jeżeli nabywcą towaru na aukcji internetowej jest osoba zamieszkała na terytorium UE, niebędąca podatnikiem VAT?
Fragment:
Zgodnie z w/w przepisem, w przypadku, gdy nabywcą sprzedawanych przez podatnika towarów będzie podmiot z państwa członkowskiego, który nie jest obowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym podmiot niebędący podatnikiem podatku od wartości dodanej, opisane przez podatnika czynności stanowią sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, dla której miejsce świadczenia/opodatkowania uregulowane zostało w art. 23 ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku, od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że również w poprzednim roku podatkowym wartość towarów, innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, nie przekroczyła ustalonej kwoty.
2011
1
mar

Istota:
Zdaniem Podatnika sprzedaż towarów dokonywana na rzecz osób fizycznych z krajów Wspólnoty nie może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Według podatnika w/w czynności należy, zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług zakwalifikować do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. W związku z powyższym podatnik planuje dokonać rejestracji dla potrzeb podatku od wartości dodanej w kraju do którego byłyby realizowane dostawy towarów. W takiej sytuacji Podatnik nie ma obowiązku wykazywania dostaw w deklaracji podatkowej VAT-7.
Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie przedstawionego stanowiska w sprawie rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu dostaw towarów na rzecz osób fizycznych z krajów Wspólnoty Europejskiej.
Fragment:
W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji wyboru dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, podatnik jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (ust. 7). W myśl art. 23 ust. 8 ustawy opcja wyboru terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, jako miejsca opodatkowania dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją. W przypadku gdy po upływie okresu dwóch lat, podatnik rezygnuje z korzystania z opcji wyboru miejsca opodatkowania dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dla jednego lub więcej państw członkowskich, jest on obowiązany przed datą dostawy, począwszy od której rezygnuje z korzystania z tej opcji, zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji (ust. 9). Warunkiem uznania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za sprzedaż dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów do Francji istnieje obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?
Fragment:
Prawo to wynika z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. w sprawie kas rejestrujących - z pozycji 42 tego załącznika.Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnia, że w przypadku jego działalności w sprzedaży internetowej zapłata następuje wprawdzie za pośrednictwem karty płatniczej ale odbywa się to na zasadzie bezpośredniego obciążenia rachunku bankowego klienta. Płatność nie jest realizowana za pośrednictwem terminala ale po podaniu numeru karty płatniczej klienta obciąża jego rachunek. Z wyciągu bankowego jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji dotyczy dana operacja oraz można ustalić dane (w tym adres) klienta. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji), z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy. Z wniosku wynika, że Strona jako miejsce opodatkowania wykonywanej przez siebie działalności wybrała terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia (Francja). Zatem o tym czy Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych decydują przepisy podatkowe państwa opodatkowania; w rozpatrywanym przypadku francuskie prawo podatkowe. Wobec powyższego stanowisko prezentowane przez Stronę jest nieprawidłowe.
2011
1
mar

Istota:
Przedmiotem działalności podatnika jest sprzedaż towarów - głównie wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego na międzynarodowych targach i wystawach organizowanych na terenie Unii Europejskiej, a zakupiony w Polsce towar wywożony jest poza teren kraju własnym transportem. Czy taką dostawę można traktować jako sprzedaż wysyłkową, a jeśli tak, to w jaki sposób ją dokumentować, czy należy instalować kasę fiskalną?
Fragment:
Nr 54, poz. 535) przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem, że dostawa dokonywana jest na rzecz: podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o którym mowa w art. 9, lub innego niż ww. podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. Zatem polski podatnik ze sprzedażą wysyłkową będzie miał do czynienia w sytuacji, jeśli dokona dostawy towarów na rzecz ww. podmiotów. W przedmiotowej sprawie natomiast następuje przemieszczenie towarów na wystawę lub targi, gdzie dopiero zostaje dokonana ich sprzedaż. Zatem nie są spełnione warunki definicji sprzedaży wysyłkowej i podatnik nie może traktować dokonywanej przez siebie dostawy jako sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju . Do przedstawionego stanu faktycznego będzie miał (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.