Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju oraz formy akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych przez konsumenta.
Fragment:
W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia dostaw towarów. Od poprawności określenia miejsca dokonywanych dostaw towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zależy, czy dana dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju uregulowano w art. 24 ustawy. I tak – zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl art. 24 ust. 2 ustawy – w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł. Zatem w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży towarów
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż realizowana przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [VI], opisanym w niniejszym wniosku, będzie sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT? Czy w Modelu Biznesowym [VI], opisanym w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dokonywanej na rzecz Konsumentów? Zdaniem Wnioskodawczyni: Ad 1. W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w opisanym powyżej Modelu Biznesowym [VI] będzie stanowić sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium Państwa Członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunkiem uznania takiej dostawy za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w rozumieniu art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, jest dokonywanie dostaw na rzecz: podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub innego niż wymieniony powyżej w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
2017
4
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży towarów
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż realizowana przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [VIII], opisanym w niniejszym wniosku, będzie sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT? Czy w Modelu Biznesowym [VIII], opisanym w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dokonywanej na rzecz Konsumentów? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w opisanym powyżej Modelu Biznesowym [VIII] będzie stanowić sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium Państwa Członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunkiem uznania takiej dostawy za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w rozumieniu art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, jest dokonywanie dostaw na rzecz: podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub innego niż wymieniony powyżej w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
2017
4
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży towarów
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku od towarów i usług: Czy sprzedaż realizowana przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [VII], opisanym w niniejszym wniosku, będzie sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT? Czy w Modelu Biznesowym [VII], opisanym w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dokonywanej na rzecz Konsumentów? Stanowisko Wnioskodawczyni: Ad.1 W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w opisanym powyżej Modelu Biznesowym [VII] będzie stanowić sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium Państwa Członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunkiem uznania takiej dostawy za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w rozumieniu art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, jest dokonywanie dostaw na rzecz: podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub innego niż wymieniony powyżej w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
2017
4
sty

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wykonywana sprzedaż powinna być rozpoznana jako sprzedaż wysyłkowa z Anglii, która na terenie Polski korzysta ze zwolnienia do wysokości 160.000 zł?
Fragment:
Ponadto nie składał on zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Zatem dokonywane przez Zainteresowanego dostawy towarów w latach 2008-2010 należało uznać, zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy, za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju w rozumieniu tego przepisu, bowiem spełnione są wszystkie przesłanki uregulowane w tym przepisie, tj. dostawa była dokonana przez podatnika podatku od wartości dodanej (w takim charakterze na terytorium Wielkiej Brytanii działał Wnioskodawca), towary będące przedmiotem dostawy były w związku z tą dostawą transportowane przez Zainteresowanego z terytorium innego niż Polska państwa Wspólnoty Europejskiej (Wielka Brytania) na terytorium Polski (kraju), dostawy były dokonywane na rzecz podmiotów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), które nie były z tego tytułu zobowiązane do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zatem, biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż wykonywana przez Zainteresowanego sprzedaż powinna być rozpoznana jako sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju z terytorium Anglii, która na terenie Polski korzystała ze zwolnienia do wysokości 160.000 zł.
2013
30
lip

Istota:
Czy Spółka ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży towarów wymienionych w § 4 pkt 5 lit. a) i pkt 6 rozporządzenia o kasach rejestrujących, dokonanej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych w Polsce w ramach sprzedaży wysyłkowej z magazynu zlokalizowanego za granicą, przy użyciu kas rejestrujących?
Fragment:
Definicja sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zawarta jest natomiast w art. 2 pkt 24, zgodnie z którą przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz: podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa art. 9, lub innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9. Zatem, biorąc powyższe pod uwagę, Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących. Sprzedaż tę uznaje się wprawdzie jako dokonaną w kraju, ale wyłącznie w celu rozliczenia podatku VAT, natomiast art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie ma w tym wypadku zastosowania, bowiem nie odnosi się do sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Ponadto należy podkreślić, że w związku z faktem, iż Spółka nie posiada jakiejkolwiek fizycznej obecności w Polsce, przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby w praktyce konieczność zainstalowania kas rejestrujących za granicą, gdyż to właśnie spoza terytorium kraju jest realizowana sprzedaż na rzecz osób fizycznych.
2011
1
cze

Istota:
Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej nawet po przekroczeniu progu 160.000 zł.
Fragment:
W obu powyższych interpretacjach organ podatkowy stwierdził, że przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie odnosi się do sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Mając powyższe na względzie, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy dot. podatku od towarów i usług w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Definicja sprzedaży zawarta jest w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którą przez sprzedaż towarów rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Definicja sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zawarta jest natomiast w art. 2 pkt 24, zgodnie z którą przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.