Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju oraz formy akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych przez konsumenta.

Fragment:

W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia dostaw towarów. Od poprawności określenia miejsca dokonywanych dostaw towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zależy, czy dana dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju uregulowano w art. 24 ustawy. I tak – zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl art. 24 ust. 2 ustawy – w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł. Zatem w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł.

2017
4
sty

Istota:

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży towarów

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż realizowana przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [VI], opisanym w niniejszym wniosku, będzie sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT? Czy w Modelu Biznesowym [VI], opisanym w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dokonywanej na rzecz Konsumentów? Zdaniem Wnioskodawczyni: Ad 1. W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w opisanym powyżej Modelu Biznesowym [VI] będzie stanowić sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium Państwa Członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunkiem uznania takiej dostawy za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w rozumieniu art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, jest dokonywanie dostaw na rzecz: podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub innego niż wymieniony powyżej w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2017
4
sty

Istota:

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży towarów

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż realizowana przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [VIII], opisanym w niniejszym wniosku, będzie sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT? Czy w Modelu Biznesowym [VIII], opisanym w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dokonywanej na rzecz Konsumentów? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w opisanym powyżej Modelu Biznesowym [VIII] będzie stanowić sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium Państwa Członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunkiem uznania takiej dostawy za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w rozumieniu art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, jest dokonywanie dostaw na rzecz: podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub innego niż wymieniony powyżej w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2017
4
sty

Istota:

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży towarów

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku od towarów i usług: Czy sprzedaż realizowana przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [VII], opisanym w niniejszym wniosku, będzie sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT? Czy w Modelu Biznesowym [VII], opisanym w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dokonywanej na rzecz Konsumentów? Stanowisko Wnioskodawczyni: Ad.1 W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w opisanym powyżej Modelu Biznesowym [VII] będzie stanowić sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium Państwa Członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunkiem uznania takiej dostawy za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w rozumieniu art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, jest dokonywanie dostaw na rzecz: podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub innego niż wymieniony powyżej w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2013
30
lip

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wykonywana sprzedaż powinna być rozpoznana jako sprzedaż wysyłkowa z Anglii, która na terenie Polski korzysta ze zwolnienia do wysokości 160.000 zł?

Fragment:

Ponadto nie składał on zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Zatem dokonywane przez Zainteresowanego dostawy towarów w latach 2008-2010 należało uznać, zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy, za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju w rozumieniu tego przepisu, bowiem spełnione są wszystkie przesłanki uregulowane w tym przepisie, tj. dostawa była dokonana przez podatnika podatku od wartości dodanej (w takim charakterze na terytorium Wielkiej Brytanii działał Wnioskodawca), towary będące przedmiotem dostawy były w związku z tą dostawą transportowane przez Zainteresowanego z terytorium innego niż Polska państwa Wspólnoty Europejskiej (Wielka Brytania) na terytorium Polski (kraju), dostawy były dokonywane na rzecz podmiotów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), które nie były z tego tytułu zobowiązane do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zatem, biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż wykonywana przez Zainteresowanego sprzedaż powinna być rozpoznana jako sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju z terytorium Anglii, która na terenie Polski korzystała ze zwolnienia do wysokości 160.000 zł.

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży towarów wymienionych w § 4 pkt 5 lit. a) i pkt 6 rozporządzenia o kasach rejestrujących, dokonanej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych w Polsce w ramach sprzedaży wysyłkowej z magazynu zlokalizowanego za granicą, przy użyciu kas rejestrujących?

Fragment:

Definicja sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zawarta jest natomiast w art. 2 pkt 24, zgodnie z którą przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz: podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa art. 9, lub innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9. Zatem, biorąc powyższe pod uwagę, Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących. Sprzedaż tę uznaje się wprawdzie jako dokonaną w kraju, ale wyłącznie w celu rozliczenia podatku VAT, natomiast art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie ma w tym wypadku zastosowania, bowiem nie odnosi się do sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Ponadto należy podkreślić, że w związku z faktem, iż Spółka nie posiada jakiejkolwiek fizycznej obecności w Polsce, przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby w praktyce konieczność zainstalowania kas rejestrujących za granicą, gdyż to właśnie spoza terytorium kraju jest realizowana sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

2011
1
sty

Istota:

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej nawet po przekroczeniu progu 160.000 zł.

Fragment:

W obu powyższych interpretacjach organ podatkowy stwierdził, że przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie odnosi się do sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Mając powyższe na względzie, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy dot. podatku od towarów i usług w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Definicja sprzedaży zawarta jest w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którą przez sprzedaż towarów rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Definicja sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zawarta jest natomiast w art. 2 pkt 24, zgodnie z którą przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych (...)