Sprzedaż wysyłkowa | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż wysyłkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż wysyłkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W konsekwencji, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie będzie On zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży wysyłkowej z Niemiec do Polski dokonywanej na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kasy rejestrującej, jednakże wynika to z samej istoty sprzedaży wysyłkowej określonej w ustawie o VAT, a nie ze zwolnienia zawartego w pozycji 38 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177)
Fragment:
W zależności od wysokości uzyskanego obrotu z takiej sprzedaży wysyłkowej, jej opodatkowanie początkowo będzie miało miejsce w Niemczech, a potem w Polsce. Stąd też do momentu dokonania transakcji która przekroczy ustawowy limit, opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej będzie miało miejsce w Niemczech. Ponieważ prognozowany obrót ze sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów polskich przekroczy powyższy limit, to od tego momentu dokonywana sprzedaż wysyłkowa na rzecz osób nieprowadzących działalności będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca, który jest zarejestrowanym dla potrzeb VAT w Polsce podatnikiem podatku od wartości dodanej, będzie dokumentował takie transakcje fakturą. Wnioskodawca nie wyklucza również złożenia takiego wniosku w celu opodatkowania wg polskiego prawa podatkowego całości dokonanej sprzedaży wysyłkowej z Niemiec do Polski. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy w związku z prowadzoną sprzedażą wysyłkową z terytorium Niemiec do Polski odzieży jest zobowiązana ewidencjonować ich dostawę z zastosowaniem kasy rejestrującej. Definicja „ sprzedaży ” uregulowana w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT nie obejmuje swoim zakresem „ sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju ”.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie braku obowiązku instalowania kasy do sprzedaży wysyłkowej z Niemiec do Polski.
Fragment:
Ewidencjonowanie przez Spółkę sprzedaży wysyłkowej c... przy pomocy kas rejestrujących w praktyce nie byłoby więc możliwe. Powyższe, w ocenie Spółki, stanowi dodatkowy argument potwierdzający brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednolite stanowisko organów podatkowych, że sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących Spółka zwraca uwagę, że zaprezentowane w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanowisko, zgodnie z którym sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących potwierdzają liczne interpretacje indywidualne wydawane z upoważnienia Ministra Finansów. Przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2015 r. sygn. IPPP2/4512-674/15-4/RR , w której organ podatkowy wskazał, że „Definicja „ sprzedaży ” uregulowana w art. 2 pkt 22 ustawy nie obejmuje swoim zakresem „ sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju ”, gdyż dokonywane przez Spółkę dostawy nie stanowią „ odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju", ponieważ towary te Wnioskodawca transportuje każdorazowo z terytorium innego państwa UE niż Polska.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie uznania realizowanej sprzedaży towarów na rzecz Konsumentów za sprzedaż wysyłkową, o której mowa w art. 2 pkt 24 ustawy o VAT oraz braku obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż realizowana przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [V], opisanym w niniejszym wniosku, będzie sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT? Czy w Modelu Biznesowym [V], opisanym w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dokonywanej na rzecz Konsumentów? Stanowisko Wnioskodawczyni, Pytanie 1: W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w opisanym powyżej Modelu Biznesowym [V] będzie stanowić sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium Państwa Członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunkiem uznania takiej dostawy za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w rozumieniu art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, jest dokonywanie dostaw na rzecz: podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub innego niż wymieniony powyżej w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
2017
3
lut

Istota:
Prawo do skorygowania podatku należnego w związku z błędnym ustaleniem miejsca świadczenia i opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sposób dokonania tej korekty.
Fragment:
Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (art. 23 ust. 3 ustawy). Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę. Z cytowanych przepisów wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów, wówczas gdy wartość sprzedaży wysyłkowej do tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę lub też jeśli jest ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania w tym państwie. W pozostałych przypadkach sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju podlega opodatkowaniu w Polsce. Jak stanowi art. 106a pkt 1 ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.
2016
31
gru

Istota:
Brak sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
Fragment:
(...) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł (art. 23 ust. 2 ustawy). Przepis ust. 2 stosuje się, pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160 000 zł (art. 23 ust. 3 ustawy). Stosownie zaś do art. 2 pkt 24 ustawy przez sprzedaży wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na (...)
2016
29
lis

Istota:
Czy do faktury zaliczkowej wystawionej i opodatkowanej przed osiągnięciem limitu wg krajowej stawki podatku VAT 23% należy wystawić fakturę korygującą in minus i z jaką datą zmniejszyć podatek należny, ponieważ sprzedaż towaru do pobranej zaliczki spowodowała przekroczenie limitu dla sprzedaży wysyłkowej?
Fragment:
Z cytowanych przepisów wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów, wówczas gdy wartość sprzedaży wysyłkowej do tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę lub też jeśli jest ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania w tym państwie. W pozostałych przypadkach sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju podlega opodatkowaniu w Polsce. Z opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży wysyłkowej na terytorium Szwecji. Wnioskodawca na poczet sprzedaży pobierał zaliczki w wysokości 30% wartości towaru. Otrzymane zaliczki przed osiągnięciem limitu były opodatkowane wg stawki krajowej 23%. W miesiącu sierpniu została dokonana dostawa i wystawiona faktura końcowa która wpłynęła na to, że limit został przekroczony. Do tej sprzedaży była wystawiona faktura zaliczkowa przed osiągnieciem limitu wg stawki krajowej 23%. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą korekty faktury zaliczkowej. Biorąc pod uwagę wyżej cytowane przepisy oraz opis stanu faktycznego wskazać należy, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest w tym przypadku terytorium Szwecji począwszy od dostawy, której wartość przekroczyła określony w przepisach limit.
2016
28
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży dokonywanej przez podatnika.
Fragment:
Z powyższego wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów, wówczas gdy wartość sprzedaży wysyłkowej dla tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit lub też jeśli jest ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania poza krajem. W pozostałych przypadkach sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana jest w Polsce. Reasumując ww. sprzedaż wysyłkowa ma miejsce wówczas, gdy transakcje dokonywane są pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich, towar zaś jest faktycznie wysyłany czy też w inny sposób transportowany z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego. Przemieszczenie towaru powinno nastąpić w ścisłym związku z dostawą lub w jej wyniku. Istotny jest też status nabywcy (są to bowiem podmioty niebędące podatnikami w ogóle lub będące podatnikami ale nie mającymi obowiązku rozliczania się z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów). W art. 23 ust. 2 ustawy postanowiono, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (z Polski) dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, czyli opodatkowuje się w Polsce, jeżeli (...)
2016
10
cze

Istota:
Czy momentem powstania obowiązku podatkowego (datą powstania przychodu), w przypadku sprzedaży konsumenckiej do krajowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i dostawy książek w systemie wysyłkowym za pobraniem (zaliczeniem pocztowym) nieudokumentowanym fakturą będzie dzień wysyłki, czyli przekazania przez Wnioskodawczynię towarów ..., czy będzie to dzień faktycznego przekazania towarów nabywcy przez pracownika ...?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie sprzedaży książek drukowanych – PKWiU 58.11.1 – realizowanej w systemie sprzedaży wysyłkowej do klientów na terenie Polski. Dochody opodatkowuje w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nabywcami książek są zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wysyłka towarów realizowana jest na zlecenie Wnioskodawczyni przez przewoźnika ..., z którą Wnioskodawczyni ma podpisaną stosowną umowę. Do każdej sprzedaży wystawiana jest faktura, co wynika z warunków zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wnioskodawczyni zamierza zmienić te warunki i zaprzestać wystawiania faktur do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, poza przewidzianym w ustawie przypadkiem żądania wystawienia faktury. Nabywcy mają możliwość uiszczenia zapłaty za zamawiane książki m.in. „ za pobraniem ” (zaliczeniem pocztowym), opłacając zamówienie w momencie odbioru towaru od listonosza lub innego pracownika ...Wnioskodawczyni pokrywa koszty przesyłki obciążając nimi nabywcę. Nabywca uiszcza płatność według wskazanej przez Wnioskodawczynię kwoty zawierającej również opłatę za przesyłkę pracownikowi ... w momencie odbioru przesyłki, a następnie ... przekazuje te środki na konto bankowe Wnioskodawczyni.
2016
28
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek dokumentowania paragonem fiskalnym na rzecz konsumenta sprzedaży towarów (wymianie ich) realizowanej w systemie sprzedaży wysyłkowej, gdy płatność dokonana przez konsumenta do pierwotnej sprzedaży jest rozliczna przez Spółkę z nową sprzedażą na rzecz tego samego konsumenta?
Fragment:
Zatem zdaniem Spółki nowa sprzedaż towarów (wymiana ich) realizowana w systemie sprzedaży wysyłkowej może również korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej jak przy sprzedaży wysyłkowej towarów, chociaż płatność będzie związana z poprzednią sprzedażą na rzecz tego samego konsumenta. Dostawa będzie realizowana w systemie wysyłkowym, dostawca towaru otrzyma w całości płatność na rachunek bankowy oraz podatnik nie dokonuje dostaw towarów określonych § 4 rozporządzenia. Ponadto z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję wynikać będzie, iż płatność dotyczyła pierwotnej sprzedaży i na czyją rzecz została dokonana. W momencie nowej sprzedaży (wymiany towaru na inny) konsument złoży drugie zamówienie z innym numerem, ale ewidencji w Spółki będą widnieć dwa numery zamówienia dokumentującej transakcji wymiany: pierwotny numer zamówienia do którego płatność była wykonana. nowy numer zamówienia dotyczący wymiany towarów. Dwa numery będą pozwalały Spółce połączyć pierwotną płatność z nową sprzedażą związaną z wymianą towaru, a tym samym wg Spółki zostanie spełniony warunek, iż z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.
2016
9
kwi

Istota:
Dokumentacja warunkująca uznanie dostaw towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za dokonane na terytorium państwa członkowskiego
Fragment:
Z punktu widzenia niniejszej sprawy spełniony jest istotny warunek wysyłania towarów przez Wnioskodawcę lub na jego rzecz, którego niezaistnienie przekreśla możliwość uznania danej dostawy towarów za sprzedaż wysyłkową. Towary, których wartość waha się w przedziale 10 – 35 EUR, w imieniu Wnioskodawcy i na jego koszt są wysyłane z magazynu w Polsce do odbiorców w Niemczech. Wnioskodawca wybrał opcję opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski na kraj przeznaczenia wysyłanych towarów, tj. Niemcy. Jednakże, ustawa nakłada na podatników – chcących opodatkować sprzedaż wysyłkową w państwie przeznaczenia – pewne dodatkowe obowiązki o charakterze sprawozdawczym. Ich dopełnienie ma gwarantować, że dana dostawa wykonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej będzie faktycznie opodatkowana na terytorium państwa przeznaczenia. I tak, na mocy art. 23 ust. 14 ustawy, warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia jest otrzymanie przez podatnika, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, następujących dokumentów, jeżeli dokumenty te łącznie potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów: dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przez podatnika przewoźnikowi; (uchylony) dokumentów potwierdzających odbiór towarów poza terytorium kraju.
2016
16
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.