Sprzedaż wysyłkowa | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż wysyłkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż wysyłkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie rozliczenia transakcji dostawy towarów dokonanej w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Fragment:
Jak wynika z wniosku, Spółka dokonała rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dokonuje sprzedaż wysyłkowej z terytorium kraju, dla potrzeb rozliczania tam dokonywanej sprzedaży po przekroczeniu określonego w tym państwie limitu. Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów wówczas, gdy wartość sprzedaży wysyłkowej do tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit lub też jeśli ta wartość jest niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania poza krajem. W takich przypadkach sprzedaż nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Sposób rozliczenia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uzależniony jest więc od wysokości obrotów, jakie sprzedawca osiągnął w danym roku z tytułu zrealizowanych dostaw na rzecz odbiorców z konkretnego kraju. Poszczególne państwa mają obowiązek ustalenia limitów dla sprzedaży wysyłkowej. Po przekroczeniu określonego przez dane państwo limitu podatnik powinien uznać dostawę towarów, jakby została ona dokonana na terytorium tego państwa członkowskiego. Co istotne, każda sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju podlega wówczas przepisom obowiązującym w danym państwie konsumpcji. Oznacza to, że tego typu transakcje nie są wykazywane w polskiej deklaracji VAT.
2018
4
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej.
Fragment:
Z uwagi na to, że transakcje dokonywane przez Spółkę będą miały charakter sprzedaży wysyłkowej, Wnioskodawca uważa, że zastosowanie znajdzie zarówno art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jak i § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia i że w związku z tym Wnioskodawca obowiązany jest jedynie do wystawiania faktury dokumentującej sprzedaż wysyłkową, nie będzie miał natomiast obowiązku ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży wysyłkowej przy pomocy kasy fiskalnej. Stanowisko to potwierdza m.in. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 września 2014 r. (nr ILPP4/443-393/14-4/EWW ): „ Ustosunkowując się do powyższego należy odwołać są do treści przepisu art. 106b ust. 1 ustawy, wskazującego przypadki, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę. W pkt 2 tego przepisu wymieniona została sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1. Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że będzie on zobligowany do wystawiania faktury VAT w wypadku sprzedaży dokonywanej wysyłkowo z Polski na terytorium Niemiec. Ponieważ zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju ”. Co do zasady, sprzedaż towaru na rzecz konsumentów powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej. Od tej zasady są wyjątki, Spółka może skorzystać ze zwolnienia przy sprzedaży wysyłkowej z ewidencjonowania na kasie fiskalnej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia i poz. 38 załącznika – do tego rozporządzenia.
2017
10
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy towarów wysyłanych z terytorium Czech na terytorium kraju
Fragment:
Wnioskodawca uważa przy tym, że kwestie opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dotyczą sprzedawcy towaru, nie zaś nabywcy, a w związku z tym Spółka nie ma obowiązku ustalać, czy odbiorca towaru jest podmiotem zobowiązanym do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy (bo np. przekroczył w roku podatkowym lub w poprzednim roku podatkowym ustawowy próg, o którym mowa w art. 10 ustawy). Tym samym, zdaniem Spółki, powinna ona rozpoznać sprzedaż wysyłkową na terytorium Polski w przypadku konsumentów, tj. podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby podatku VAT w Polsce oraz przedsiębiorców niezarejestrowanych na potrzeby dostaw wewnątrzwspólnotowych - niezależnie od przyczyn braku zarejestrowania. W odniesieniu do powyższych wątpliwości należy przede wszystkim zwrócić uwagę na powołany wyżej przepis art. 2 pkt 24 ustawy. Z konstrukcji tej regulacji jednoznacznie wynika, jakie są warunki uznania dostawy towarów za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, a także, że wszystkie przesłanki w niej zawarte muszą być spełnione łącznie, aby mogła znaleźć zastosowanie. Zatem przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę spełniającą (...)
2017
25
paź

Istota:
Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Fragment:
Dopełnienie obowiązków sprawozdawczych ma gwarantować, że dana dostawa wykonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej będzie faktycznie poddana opodatkowaniu na terytorium państwa przeznaczenia. W razie niedopełnienia tych obowiązków podatnik powinien rozpoznać u siebie dostawę krajową i opodatkować ją na zasadach ogólnych. W analizowanej sprawie, w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez Wnioskodawcę, nie można mówić o dokumentacji spełniającej wymogi określone w art. 23 ust. 14 i 15 ustawy. Wymienione przez Wnioskodawcę dokumenty nie stanowią przekonywującego dowodu, że towary będące przedmiotem sprzedaży wysyłkowej faktycznie dotarły do konkretnego klienta na terytorium innego kraju członkowskiego. Dane otrzymywane przez Wnioskodawcę w przypadku żadnej opcji nie są wystarczające do uznania, że Wnioskodawca w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju realizuje dostawy dokonywane w kraju przeznaczenia. Przede wszystkim w żadnej opisanej przez Wnioskodawcę opcji dane te nie identyfikują konkretnej przesyłki, a jedynie całą zbiorczą przesyłkę. W żadnym przypadku również nie występują dokumenty potwierdzające dostarczenie przesyłki do nabywcy. W przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez Wnioskodawcę w ramach pierwszej opcji, za pośrednictwem włoskiej firmy przewozowej Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie, że towar opuścił granice kraju, jednakże tylko jako zbiorcza przesyłka, a nie poszczególne indywidualne zamówienia.
2017
4
paź

Istota:
W zakresie obowiązku rejestracji przy pomocy kasy fiskalnej sprzedaży wysyłkowej oraz otrzymania zgody nabywcy na wystawienie faktury w formie elektronicznej
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sytuacji, w której Wnioskodawca dokona wyboru miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium Niemiec na terytorium Polski na Polskę już od dokonania pierwszej sprzedaży wysyłkowej z terytorium Niemiec na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy o VAT lub w sytuacji, kiedy limit dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium Niemiec na terytorium Polski przekroczy limit określony w art. 24 ust. 2 ustawy o VAT - wystąpi wówczas obowiązek opodatkowania sprzedaży w Polsce. Ad 1 Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku rejestracji przy pomocy kasy fiskalnej sprzedaży wysyłkowej, dokonywanej przez podatnika zarejestrowanego do celów VAT w Polsce, mającego siedzibę w Niemczech, z magazynu położonego w Polsce, obsługiwanego przez zewnętrzną firmę, do konsumenta mającego miejsce zamieszkania na terytorium Polski? Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Należy wskazać, że przepisy ustawy o VAT jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie nakładające na podatników, dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, obowiązek ewidencji tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej skierowane są, co do zasady, do podmiotów posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Fragment:
Definicja „ sprzedaży ” zawarta jest w art. 2 pkt 22 natomiast pkt 23 i 24 tegoż artykułu definiują „ sprzedaż wysyłkową ”. Zatem art. 111 nie wskazuję, iż sprzedaż wysyłkowa ma być prowadzona za pomocą kasy fiskalnej. Z kolei, art. 106b ust. 1 dotyczący obowiązku wystawiania faktury wskazuje w pkt 1 iż dotyczy on sprzedaży, a w pkt 2 iż tyczy się on sprzedaży wysyłkowej. Zatem z ustawy wynika, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej podatnik jest zobowiązany do wystawianie tylko i wyłącznie faktury. W tym miejscu pragnę odnieść się też do zapisów wskazanych w załączniku do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W pozycji 37 tego załącznika użyto sformułowania dostawa towarów „ w systemie wysyłkowym ” (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) co należałoby rozumieć jako dostawę towarów wysłanych za pośrednictwem osoby trzeciej – kurierem lub pocztą a nie jako „ sprzedaż wysyłkowa ”, którą zgodnie ze swoją definicją jest dostawą towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika. Błędne jest zatem utożsamianie tych pojęć przez organy podatkowe, a samo rozporządzenie nie tyczy się sprzedaży wysyłkowej.
2017
20
lip

Istota:
W konsekwencji, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie będzie On zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży wysyłkowej z Niemiec do Polski dokonywanej na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kasy rejestrującej, jednakże wynika to z samej istoty sprzedaży wysyłkowej określonej w ustawie o VAT, a nie ze zwolnienia zawartego w pozycji 38 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177)
Fragment:
W zależności od wysokości uzyskanego obrotu z takiej sprzedaży wysyłkowej, jej opodatkowanie początkowo będzie miało miejsce w Niemczech, a potem w Polsce. Stąd też do momentu dokonania transakcji która przekroczy ustawowy limit, opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej będzie miało miejsce w Niemczech. Ponieważ prognozowany obrót ze sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów polskich przekroczy powyższy limit, to od tego momentu dokonywana sprzedaż wysyłkowa na rzecz osób nieprowadzących działalności będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca, który jest zarejestrowanym dla potrzeb VAT w Polsce podatnikiem podatku od wartości dodanej, będzie dokumentował takie transakcje fakturą. Wnioskodawca nie wyklucza również złożenia takiego wniosku w celu opodatkowania wg polskiego prawa podatkowego całości dokonanej sprzedaży wysyłkowej z Niemiec do Polski. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy w związku z prowadzoną sprzedażą wysyłkową z terytorium Niemiec do Polski odzieży jest zobowiązana ewidencjonować ich dostawę z zastosowaniem kasy rejestrującej. Definicja „ sprzedaży ” uregulowana w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT nie obejmuje swoim zakresem „ sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju ”.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie braku obowiązku instalowania kasy do sprzedaży wysyłkowej z Niemiec do Polski.
Fragment:
Ewidencjonowanie przez Spółkę sprzedaży wysyłkowej c... przy pomocy kas rejestrujących w praktyce nie byłoby więc możliwe. Powyższe, w ocenie Spółki, stanowi dodatkowy argument potwierdzający brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednolite stanowisko organów podatkowych, że sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących Spółka zwraca uwagę, że zaprezentowane w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanowisko, zgodnie z którym sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących potwierdzają liczne interpretacje indywidualne wydawane z upoważnienia Ministra Finansów. Przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2015 r. sygn. IPPP2/4512-674/15-4/RR , w której organ podatkowy wskazał, że „Definicja „ sprzedaży ” uregulowana w art. 2 pkt 22 ustawy nie obejmuje swoim zakresem „ sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju ”, gdyż dokonywane przez Spółkę dostawy nie stanowią „ odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju", ponieważ towary te Wnioskodawca transportuje każdorazowo z terytorium innego państwa UE niż Polska.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie uznania realizowanej sprzedaży towarów na rzecz Konsumentów za sprzedaż wysyłkową, o której mowa w art. 2 pkt 24 ustawy o VAT oraz braku obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż realizowana przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [V], opisanym w niniejszym wniosku, będzie sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT? Czy w Modelu Biznesowym [V], opisanym w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dokonywanej na rzecz Konsumentów? Stanowisko Wnioskodawczyni, Pytanie 1: W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w opisanym powyżej Modelu Biznesowym [V] będzie stanowić sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium Państwa Członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunkiem uznania takiej dostawy za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w rozumieniu art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, jest dokonywanie dostaw na rzecz: podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub innego niż wymieniony powyżej w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
2017
3
lut

Istota:
Prawo do skorygowania podatku należnego w związku z błędnym ustaleniem miejsca świadczenia i opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sposób dokonania tej korekty.
Fragment:
Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (art. 23 ust. 3 ustawy). Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę. Z cytowanych przepisów wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów, wówczas gdy wartość sprzedaży wysyłkowej do tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę lub też jeśli jest ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania w tym państwie. W pozostałych przypadkach sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju podlega opodatkowaniu w Polsce. Jak stanowi art. 106a pkt 1 ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.
2016
31
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.