Sprzedaż wysyłkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż wysyłkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
gru

Istota:

Brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju przy użyciu kasy rejestrującej

Fragment:

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego i przytoczone przepisy należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju sprzedaż ta w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą. Natomiast przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej z założenia dotyczą sprzedaży, która nie jest objęta żadną ewidencją. Tym samym w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, jeśli ustawodawca zobowiązał sprzedawców do wystawienia faktur do każdej sprzedaży bez względu na to, kto jest nabywcą (tj. podatnik podatku od wartości dodanej nie mający obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy też inny podmiot niebędący tym podatnikiem) ewidencja sprzedaży jest prowadzona. Zatem, skoro Wnioskodawca dokonując sprzedaży wysyłkowej zawsze będzie zobowiązany wystawić fakturę zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, to nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawca dokonując sprzedaży wysyłkowej będzie posiadał dokumentację, która pozwala na sprawdzenie czy dana transakcja faktycznie miała miejsce. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy.

2018
16
sie

Istota:

Uznanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych w Czechach za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Uznanie sprzedaży na rzecz firmy zidentyfikowanej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w Czechach jako WDT oraz dokumentowanie tej czynności fakturą.

Fragment:

Z cytowanych przepisów wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów wówczas, gdy wartość sprzedaży wysyłkowej do tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit lub też jeśli jest ona niższa, ale podatnik dokonał wyboru opodatkowania w państwie przeznaczenia towarów. Wybór miejsca opodatkowania w państwie przeznaczenia towarów dotyczy tych dostaw, które, co do zasady, opodatkowane są w państwie wysyłki towaru, z uwagi na nie przekroczenie limitów ustalonych przez państwo członkowskie zakończenia dostawy. Jeśli podatnik składa polskiemu organowi podatkowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania w państwie przeznaczenia, to tym samym rezygnuje z opodatkowania dostaw dokonywanych w ramach sprzedaży wysyłkowej w kraju, tj. w Polsce. Wówczas dokonywane transakcje podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju ostatecznego odbiorcy towarów. Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 14 ustawy, warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia jest otrzymanie przez podatnika, przed upływem terminu do złożenia deklaracji (...)

2018
15
sie

Istota:

Brak obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową elektrycznych artykułów użytku domowego. Głównym asortymentem są Multicookery i akcesoria do nich (nabywane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zakupu na terenie Polski oraz w ramach importu towarów). Sprzedaż odbywa się na rzecz osób fizycznych (sprzedaż detaliczna - wysyłkowa) jak i podmiotów gospodarczych (sprzedaż hurtowa). Sprzedaż na rzecz osób fizycznych (sprzedaż wysyłkowa) jest rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej, dodatkowo jest wystawiana faktura, której oryginał wraz z towarem trafia do klienta. Kopia faktury wraz z paragonem zostaje w dokumentacji Spółki. W najbliższej przyszłości Spółka zamierza rozpocząć sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju na rzecz osób fizycznych zamieszkałych na terytorium państw członkowskich innych niż Polska. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju będzie uznawana za dostawę towarów na terytorium kraju (opodatkowana stawką 23% oraz wykazaną w deklaracji VAT-7) do wysokości limitów wyrażonych w złotych ustalonych przez państwa członkowskie dla wysyłanych lub transportowanych towarów (art. 23 ustawy o podatku od towarów i usług).

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa do dokonania korekty sprzedaży wysyłkowej towarów na terytorium kraju w przypadku niewystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru

Fragment:

Przedmiotem wątpliwości Strony jest, czy Spółka będzie miała prawo do korekty sprzedaży wysyłkowej realizowanej na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [IV], w przypadku zwrotu towarów, bez konieczności wystawienia faktury korygującej. W ocenie tut. Organu, dokonywaną przez Spółkę dostawę towarów należy uznać za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w myśl przepisu art. 2 pkt 24 ustawy. W rozpatrywanej sprawie należy odwołać się do treści przepisu art. 106b ust. 1 ustawy, wskazującego przypadki, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę. W pkt 2 tego przepisu wymieniona została sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1. Ponieważ Wnioskodawczyni prowadzi działalność polegającą na sprzedaży wysyłkowej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, to będzie zobligowana do wystawiania faktury VAT, ponieważ zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju. Natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy, Wnioskodawczyni powinna wystawić fakturę korygującą. Jednakże możliwość korekty podatku należnego zawartego w fakturach z tytułu sprzedaży jest uwarunkowana posiadaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie możliwości posługiwania się w obrocie gospodarczym nazwą skróconą Spółki.

Fragment:

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy - podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. Według art. 106b ust. 3 ustawy - na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 -jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Fragment:

W art. 23 ust. 2 ustawy postanowiono, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (z Polski) dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, czyli opodatkowuje się w Polsce, jeżeli: całkowita wartość towarów, innych niż wyroby akcyzowe (art. 2 pkt 27 ustawy) wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego, w ramach sprzedaży wysyłkowej z Polski, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekracza w danym roku limitu wyrażonego w złotych, odpowiadającego kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. W ramach tej sprzedaży wysyłkowej, dostawa jest opodatkowana w Polsce, sprzedawca opodatkowuje sprzedaż jak krajową, według stawki obowiązującej w Polsce i w Polsce ją rozlicza. Natomiast, w myśl art. 23 ust. 4 ustawy, miejscem dostaw realizowanych w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju na terytorium danego państwa członkowskiego będzie to państwo członkowskie, w przypadku gdy w poprzednim roku podatkowym podatnik prowadził sprzedaż wysyłkową dla odbiorców na terytorium tego państwa członkowskiego, a wartość dostaw przekroczyła kwotę graniczną. Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy.

2018
4
sty

Istota:

W zakresie rozliczenia transakcji dostawy towarów dokonanej w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Fragment:

Jak wynika z wniosku, Spółka dokonała rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dokonuje sprzedaż wysyłkowej z terytorium kraju, dla potrzeb rozliczania tam dokonywanej sprzedaży po przekroczeniu określonego w tym państwie limitu. Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów wówczas, gdy wartość sprzedaży wysyłkowej do tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit lub też jeśli ta wartość jest niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania poza krajem. W takich przypadkach sprzedaż nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Sposób rozliczenia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uzależniony jest więc od wysokości obrotów, jakie sprzedawca osiągnął w danym roku z tytułu zrealizowanych dostaw na rzecz odbiorców z konkretnego kraju. Poszczególne państwa mają obowiązek ustalenia limitów dla sprzedaży wysyłkowej. Po przekroczeniu określonego przez dane państwo limitu podatnik powinien uznać dostawę towarów, jakby została ona dokonana na terytorium tego państwa członkowskiego. Co istotne, każda sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju podlega wówczas przepisom obowiązującym w danym państwie konsumpcji. Oznacza to, że tego typu transakcje nie są wykazywane w polskiej deklaracji VAT.

2017
10
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej.

Fragment:

Z uwagi na to, że transakcje dokonywane przez Spółkę będą miały charakter sprzedaży wysyłkowej, Wnioskodawca uważa, że zastosowanie znajdzie zarówno art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jak i § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia i że w związku z tym Wnioskodawca obowiązany jest jedynie do wystawiania faktury dokumentującej sprzedaż wysyłkową, nie będzie miał natomiast obowiązku ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży wysyłkowej przy pomocy kasy fiskalnej. Stanowisko to potwierdza m.in. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 września 2014 r. (nr ILPP4/443-393/14-4/EWW ): „ Ustosunkowując się do powyższego należy odwołać są do treści przepisu art. 106b ust. 1 ustawy, wskazującego przypadki, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę. W pkt 2 tego przepisu wymieniona została sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1. Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że będzie on zobligowany do wystawiania faktury VAT w wypadku sprzedaży dokonywanej wysyłkowo z Polski na terytorium Niemiec. Ponieważ zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju ”. Co do zasady, sprzedaż towaru na rzecz konsumentów powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej. Od tej zasady są wyjątki, Spółka może skorzystać ze zwolnienia przy sprzedaży wysyłkowej z ewidencjonowania na kasie fiskalnej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia i poz. 38 załącznika – do tego rozporządzenia.

2017
25
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania dostawy towarów wysyłanych z terytorium Czech na terytorium kraju

Fragment:

Wnioskodawca uważa przy tym, że kwestie opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dotyczą sprzedawcy towaru, nie zaś nabywcy, a w związku z tym Spółka nie ma obowiązku ustalać, czy odbiorca towaru jest podmiotem zobowiązanym do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy (bo np. przekroczył w roku podatkowym lub w poprzednim roku podatkowym ustawowy próg, o którym mowa w art. 10 ustawy). Tym samym, zdaniem Spółki, powinna ona rozpoznać sprzedaż wysyłkową na terytorium Polski w przypadku konsumentów, tj. podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby podatku VAT w Polsce oraz przedsiębiorców niezarejestrowanych na potrzeby dostaw wewnątrzwspólnotowych - niezależnie od przyczyn braku zarejestrowania. W odniesieniu do powyższych wątpliwości należy przede wszystkim zwrócić uwagę na powołany wyżej przepis art. 2 pkt 24 ustawy. Z konstrukcji tej regulacji jednoznacznie wynika, jakie są warunki uznania dostawy towarów za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, a także, że wszystkie przesłanki w niej zawarte muszą być spełnione łącznie, aby mogła znaleźć zastosowanie. Zatem przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę spełniającą (...)

2017
4
paź

Istota:

Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Fragment:

Dopełnienie obowiązków sprawozdawczych ma gwarantować, że dana dostawa wykonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej będzie faktycznie poddana opodatkowaniu na terytorium państwa przeznaczenia. W razie niedopełnienia tych obowiązków podatnik powinien rozpoznać u siebie dostawę krajową i opodatkować ją na zasadach ogólnych. W analizowanej sprawie, w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez Wnioskodawcę, nie można mówić o dokumentacji spełniającej wymogi określone w art. 23 ust. 14 i 15 ustawy. Wymienione przez Wnioskodawcę dokumenty nie stanowią przekonywującego dowodu, że towary będące przedmiotem sprzedaży wysyłkowej faktycznie dotarły do konkretnego klienta na terytorium innego kraju członkowskiego. Dane otrzymywane przez Wnioskodawcę w przypadku żadnej opcji nie są wystarczające do uznania, że Wnioskodawca w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju realizuje dostawy dokonywane w kraju przeznaczenia. Przede wszystkim w żadnej opisanej przez Wnioskodawcę opcji dane te nie identyfikują konkretnej przesyłki, a jedynie całą zbiorczą przesyłkę. W żadnym przypadku również nie występują dokumenty potwierdzające dostarczenie przesyłki do nabywcy. W przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez Wnioskodawcę w ramach pierwszej opcji, za pośrednictwem włoskiej firmy przewozowej Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie, że towar opuścił granice kraju, jednakże tylko jako zbiorcza przesyłka, a nie poszczególne indywidualne zamówienia.