IPPB2/436-720/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Przyjmując za Wnioskodawcą, że miejsce spełnienia świadczenia wynikającego z umowy zawartej między Dłużnikiem oraz Zbywcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będzie położone poza granicami Polski oraz umowa sprzedaży Wierzytelności zostanie zawarta za granicą, należy stwierdzić, że powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-720/14-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. cesja wierzytelności
 2. nabycie wierzytelności
 3. prawa majątkowe
 4. skutki podatkowe
 5. sprzedaż wierzytelności
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 grudnia 2014 r. (data nadania 29 grudnia 2014 r., data wpływu 31 grudnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 19 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/436-720/14-2/AF (data doręczenia 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym i zamierza nabyć od podmiotu z siedzibą poza granicami Polski, np. w Luksemburgu (Zbywca) wierzytelności pieniężne z tytułu sprzedaży towarów lub usług (np. należności licencyjne, odsetki, lub z innych tytułów) (Wierzytelności).

Dłużnikiem z tytułu Wierzytelności są podmioty z siedzibą w Polsce (Dłużnik). Na podstawie umowy zawartej między Zbywcą Wierzytelności a Dłużnikiem, Dłużnik zobowiązany jest do zapłaty (spełnienia świadczenia pieniężnego) na zagraniczny (nie-polski) rachunek bankowy Zbywcy (tj. rachunek bankowy Zbywcy prowadzony w banku mającym siedzibę i zarząd poza granicami Polski).

Nabycie Wierzytelności przez Spółkę nastąpi na podstawie umowy sprzedaży Wierzytelności (Umowa sprzedaży). W konsekwencji podpisania Umowy sprzedaży, Dłużnik zobowiązany będzie do spełnienia świadczenia na rachunek bankowy Spółki.

Umowa zbycia Wierzytelności zostanie zawarta poza granicami Polski, zgodnie z prawem zagranicznym właściwym dla Zbywcy.

Pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/436-720/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia poprzez:

 • wskazanie imienia i nazwiska osoby, która w imieniu Sp. z o.o. podpisała pełnomocnictwo z dnia 2 grudnia 2014 r. dołączone do wniosku Spółki uprawniające Pana O oraz P do reprezentowania i występowania w imieniu Wnioskodawcy.
 • Uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie: gdzie będą wykonywane prawa majątkowe w chwili zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy też terytorium innego kraju).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie wskazując, że pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki z 2 grudnia 2014 r. dołączone do wniosku Spółki uprawniające Pana O i Panią P do reprezentowania i występowania w imieniu Spółki, podpisał Pan H.

Spółka wyjaśniła również, że nie wie, gdzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności będą „wykonywane prawa majątkowe” w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa o pcc) – ponieważ ustawa o pcc nie zawiera definicji tego określenia. Spółka przyjmuje natomiast, że miejsce spełnienia świadczenia wynikającego z umowy zawartej między Dłużnikiem oraz Zbywcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 454 § 1 Kodeksu cywilnego) oraz zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Dłużnikiem i Zbywcą będzie położone poza granicami Polski (ponieważ Dłużnik zobowiązany jest do spełnienia świadczenia (tj. zapłaty) na zagraniczny rachunek bankowy Zbywcy (tj. rachunek bankowy Zbywcy prowadzony w banku mającym siedzibę i zarząd poza granicami Polski). Po nabyciu Wierzytelności przez Spółkę, Dłużnik zobowiązany będzie do zapłaty na rachunek bankowy Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy sprzedaż Wierzytelności nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (pcc) w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane nabycie Wierzytelności nie będzie podlegać opodatkowaniu pcc, gdyż prawa majątkowe, będące przedmiotem Umowy sprzedaży (tj. Wierzytelności) będą prawami majątkowymi, których miejsce wykonywania znajdować się będzie poza granicami Polski, a czynność prawna (tj. Umowa sprzedaży) zostanie dokonana poza granicami Polski.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o pcc, podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie, zgodnie z ustawą o pcc, czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu pcc, jeżeli Ich przedmiotem są:

 1. rzeczy lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 2. rzeczy lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszej kolejności konieczna jest zatem ocena, czy przedmiotem planowanej Umowy sprzedaży (nabycia) Wierzytelności będą prawa majątkowe wykonywane za granicą.

Wierzytelność jest uprawnieniem wierzyciela do żądania spełnienia danego świadczenia przez dłużnika; należy ją traktować jako prawo majątkowe. W celu określenia czy miejsce wykonania prawa majątkowego jest za granicą - konieczne jest odwołanie się do przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm. dalej jako: KC). Zgodnie z art. 454 KC: „Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania”. Przy czym w obrocie bezgotówkowym miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest miejsce, w którym znajduje się rachunek bankowy wierzyciela. Takie stanowisko zajął między innymi Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 listopada 1989 r., w sprawie o sygn. III CRN 345/89, czy też w uchwale z dnia 14 lutego 2002 r., w sprawie o sygn. III CZP 81/01, OSNC. Powyższa zasada znajduje zastosowanie w każdym wypadku, gdy strony stosunku zobowiązaniowego postanowią, że świadczenie pieniężne ma zostać spełnione w drodze bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym. Oznacza to, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego będzie siedziba banku, w którym wierzyciel ma rachunek bankowy. Zatem, w sytuacji gdy Wierzytelności mają być spełnione na zagraniczny (nie-polski) rachunek bankowy Zbywcy (zgodnie z umowami zawartymi między Zbywcą z Dłużnikami) - będą to prawa majątkowe wykonywane za granicą (tj. których miejsce spełnienia świadczenia znajduje się poza granicami Polski).

Zatem przedmiotem Umowy sprzedaży (która ma być zawarta między Zbywcą i Spółką) będą prawa majątkowe wykonywane poza granicami Polski (w rozumieniu ustawy o pcc). Zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o pcc, aby Umowa sprzedaży Wierzytelności podlegała opodatkowaniu pcc w Polsce, konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. nabywca (tj. Spółka) ma siedzibę na terytorium Polski oraz
 2. czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski.

Spółka ma siedzibę na terytorium Polski. Oznacza to, że w sytuacji gdy sama czynność cywilnoprawna (tj. Umowa sprzedaży Wierzytelności) zostanie zawarta poza granicami Polski - Umowa sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu pcc w Polsce (gdyż warunki wskazane w ustawie o pcc nie będą spełnione łącznie).

Takie stanowisko jest: również akceptowane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, np.:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 marca 2014 (IPTPB2/436-154/13-3/KK): „Skoro więc, jak wskazano we wniosku, opisana umowa cesji zawarta zostanie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zgodnie z treścią umowy, prawa majątkowe będące jej przedmiotem, podlegać będą wykonaniu również poza terytorium Polski (pieniądze będą przekazane na rachunek bankowy cedenta, prowadzony, w banku mającym siedzibę i zarząd za granicą), wówczas czynność taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ze względu na brak wypełnienia dyspozycji art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy”;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2014 r. (IPPB2/436-22/14-5/MZ);
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 marca 2014 r. (IPTPB2/436-2/14-2/MR), który zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że: „w świetle powyższego, jako że świadczenie pieniężne wynikające ze zbywanej Wierzytelności ma być spełnione przez Dłużnika na rachunek bankowy prowadzony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zdaniem Wnioskodawcy prawa majątkowe wynikające z tejże wierzytelności są prawami wykonywanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konsekwentnie więc należy uznać, że przedmiotem sprzedaży Wierzytelności będą prawa majątkowe wykonywane za granicą”.

Podsumowując, Spółka uważa, że w sytuacji gdy zapłata za Wierzytelności (zgodnie z umową zawartą między Zbywcą a Dłużnikami) ma być spełniona na zagraniczny rachunek bankowy Zbywcy - przedmiotem Umowy sprzedaży (zawieranej między Zbywcą a Spółką) będą prawa majątkowe wykonywane za granicą. Oznacza to, że w sytuacji gdy Umowa sprzedaży Wierzytelności (między Zbywcą i Spółką) zostanie zawarta poza granicami Polski - Umowa sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu pcc w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, np. prawo majątkowe podlega wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostaje zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Umowa sprzedaży będzie również podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli prawo majątkowe będące przedmiotem sprzedaży w chwili jej zawarcia podlega wykonywaniu za granicą oraz nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym i zamierza nabyć od podmiotu z siedzibą poza granicami Polski, np. w Luksemburgu (Zbywca) wierzytelności pieniężne z tytułu sprzedaży towarów lub usług (np. należności licencyjne, odsetki, lub z innych tytułów) (Wierzytelności). Dłużnikiem z tytułu Wierzytelności są podmioty z siedzibą w Polsce (Dłużnik). Na podstawie umowy zawartej między Zbywcą Wierzytelności a Dłużnikiem, Dłużnik zobowiązany jest do zapłaty (spełnienia świadczenia pieniężnego) na zagraniczny (nie-polski) rachunek bankowy Zbywcy (tj. rachunek bankowy Zbywcy prowadzony w banku mającym siedzibę i zarząd poza granicami Polski). Nabycie Wierzytelności przez Spółkę nastąpi na podstawie umowy sprzedaży Wierzytelności (Umowa sprzedaży). W konsekwencji podpisania Umowy sprzedaży, Dłużnik zobowiązany będzie do spełnienia świadczenia na rachunek bankowy Spółki. Umowa zbycia Wierzytelności zostanie zawarta poza granicami Polski, zgodnie z prawem zagranicznym właściwym dla Zbywcy. Spółka wskazuje, że nie wie, gdzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności będą „wykonywane prawa majątkowe” w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa o pcc) – ponieważ ustawa o pcc nie zawiera definicji tego określenia. Spółka przyjmuje natomiast, że miejsce spełnienia świadczenia wynikającego z umowy zawartej między Dłużnikiem oraz Zbywcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 454 § 1 Kodeksu cywilnego) oraz zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Dłużnikiem i Zbywcą będzie położone poza granicami Polski (ponieważ Dłużnik zobowiązany jest do spełnienia świadczenia (tj. zapłaty) na zagraniczny rachunek bankowy Zbywcy (tj. rachunek bankowy Zbywcy prowadzony w banku mającym siedzibę i zarząd poza granicami Polski). Po nabyciu Wierzytelności przez Spółkę, Dłużnik zobowiązany będzie do zapłaty na rachunek bankowy Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że przyjmując za Wnioskodawcą, że miejsce spełnienia świadczenia wynikającego z umowy zawartej między Dłużnikiem oraz Zbywcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będzie położone poza granicami Polski oraz umowa sprzedaży Wierzytelności zostanie zawarta za granicą, należy stwierdzić, że powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.