Sprzedaż wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż wierzytelności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku zbycia wierzytelności własnej Wnioskodawczyni opodatkowanie tej transakcji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winno nastąpić w oparciu o art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest jako przychód z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w tym odpłatnego zbycia praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
Czy w przypadku uprzedniego zaliczenia w koszt uzyskania przychodu wartości nominalnej wierzytelności własnej w oparciu o art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 20 w związku z art. 14, w związku z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w następstwie zawarcia umowy sprzedaży tej wierzytelności własnej jej wartość stanowić będzie koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie miało zastosowania wyłączenie o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy po dokonaniu sprzedaży wierzytelności i uznania jej jako koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia prawa majątkowego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje konieczność wyłączenia tej wierzytelności z kosztów w zakresie, w którym za taki została uznana na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy na kanwie art 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży wierzytelności, który powoduje powstanie straty po stronie podatnika, jest kwota tej wierzytelności wraz z podatkiem od towarów i usług, czy też bez tego podatku?
Fragment:
W literaturze przedmiotu dotyczącej sprzedaży wierzytelności podkreśla się, że: „ (...) kosztom uzyskania tego drugiego przychodu jest wartość nominalna wierzytelności, którą zbywca przenosi na nabywcę, uzyskując w zamian środki pieniężne (cenę). Wskutek sprzedaży wierzytelności zbywca najczęściej ponosi stratę, gdyż cena wierzytelności jest zwykle mniejsza od jej wartości nominalnej. Stratą więc jest różnica powstała między wartością nominalną sprzedawanej wierzytelności, a jej ceną. ” (Chudzik M. Obrót wierzytelnościami, LexisNexis 2006). Tym samym, mimo iż art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się pojęciem straty w zasadzie winno się go odczytywać w ten sposób, że wartość wierzytelności uprzednio uznanej za przychód będzie stanowić koszt uzyskania przychodu ze zbycia wierzytelności, a jeśli istniejąca między tymi dwoma wartościami różnica jest wartością ujemną to w wyniku sprzedaży wierzytelności będziemy mieli do czynienia ze stratą. Idąc dalej, należy zauważyć, że analizując korelację między art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 23 ust. 1 pkt 34 tej ustawy, uznanie za koszt uzyskania przychodu wierzytelności na podstawie pierwszego z wyżej wymienionych przepisów nie niweluje faktu uprzedniego zarachowania jej jako przychód.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie powstania straty w wyniku sprzedaży wierzytelności na rzecz banku w ramach umowy forfaitingowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w wyniku sprzedaży wierzytelności na rzecz Banku, Spółka poniesie stratę wyłączoną z kosztów uzyskania przychodów, a jeśli tak to w jakiej wysokości... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży wierzytelności przez Spółkę na rzecz Banku nie będzie dochodzić do powstania straty, stąd też do transakcji tej nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ UPDOP ”). Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 39 UPDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu zbycia wierzytelności, chyba, że wierzytelność ta uprzednio została zarachowana jako przychód należny. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w ocenie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania straty, która winna być wyłączona z kosztów uzyskania przychodów w oparciu o ww. przepis, gdyż wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę od firmy forfaitingowej z tytułu sprzedaży wierzytelności, pokrywa w 100% wartość przychodów (oraz VAT) z tytułu sprzedaży towarów, które to przychody Spółka w dacie zafakturowania rozpoznaje, jako przychody należne na podstawie art. 12 ust. 3 UPDOP.
2016
19
kwi

Istota:
W zakresie powstania straty w wyniku sprzedaży wierzytelności na rzecz banku w ramach umowy forfaitingowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w wyniku sprzedaży wierzytelności na rzecz Banku, Spółka poniesie stratę wyłączoną z kosztów uzyskania przychodów, a jeśli tak to w jakiej wysokości... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży wierzytelności przez Spółkę na rzecz Banku nie będzie dochodzić do powstania straty, stąd też do transakcji tej nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ UPDOP ”). Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 39 UPDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu zbycia wierzytelności, chyba, że wierzytelność ta uprzednio została zarachowana jako przychód należny. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w ocenie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania straty, która winna być wyłączona z kosztów uzyskania przychodów w oparciu o ww. przepis, gdyż wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę od firmy forfaitingowej z tytułu sprzedaży wierzytelności, pokrywa w 100% wartość przychodów (oraz VAT) z tytułu sprzedaży towarów, które to przychody Spółka w dacie zafakturowania rozpoznaje, jako przychody należne na podstawie art. 12 ust. 3 UPDOP.
2016
15
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych w związku ze sprzedażą wierzytelności.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży wierzytelności cena sprzedaży wierzytelności nie będzie stanowić przychodu po stronie Wnioskodawcy, a przychodem Wnioskodawcy będą opłaty ponoszone przez leasingobiorców oraz najemców w dniu wymagalności ich zapłaty, przy czym w przypadku umów leasingu finansowego przychód Wnioskodawcy będzie stanowić jedynie część odsetkowa raty leasingowej. Uzasadnienie. Sposób ustalenia przychodów podatkowych w przypadku sprzedaży wierzytelności wynikających z zawartych umów leasingu. Zdaniem Wnioskodawcy skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności wynikających z zawartych umów leasingu (operacyjnego oraz finansowego) powinny zostać ustalone – w zakresie przychodów podatkowych – na zasadach określonych w art. 17k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 17k ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jeżeli finansujący przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat leasingowych, jednocześnie nie przenosząc na tę osobę własności przedmiotu umowy leasingu, do przychodów finansującego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności. Natomiast zgodnie z art. 17k ust. 2 ustawy o CIT opłaty ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód finansującego w dniu wymagalności zapłaty.
2015
26
sie

Istota:
Dot. skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności własnej.
Fragment:
Zauważyć także należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłączają z zakresu działalności gospodarczej, działalności polegającej na wykonywaniu czynności związanej ze sprzedażą wierzytelności własnych. Działalność polegająca na sprzedaży wierzytelności we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na ograniczenie strat powstałych z nieuregulowanych należności może stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji brak jest podstaw prawnych do zaliczenia uzyskanych z ww. tytułu przychodów do źródła, jakim są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy, stwierdzić należy, że transakcja zbycia wierzytelności własnych będzie wywoływało konsekwencje wyłącznie w źródle przychodów jakim jest działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.). Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa kwalifikacja czynności zbycia wierzytelności własnej wynika również pośrednio z ww. uchwały siedmiu sędziów NSA z 11 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/11. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2015
5
cze

Istota:
Dot. skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności własnej.
Fragment:
Zauważyć także należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłączają z zakresu działalności gospodarczej, działalności polegającej na wykonywaniu czynności związanej ze sprzedażą wierzytelności własnych. Działalność polegająca na sprzedaży wierzytelności we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na ograniczenie strat powstałych z nieuregulowanych należności może stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji brak jest podstaw prawnych do zaliczenia uzyskanych z ww. tytułu przychodów do źródła, jakim są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy, stwierdzić należy, że transakcja zbycia wierzytelności własnych będzie wywoływało konsekwencje wyłącznie w źródle przychodów jakim jest działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.). Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa kwalifikacja czynności zbycia wierzytelności własnej wynika również pośrednio z ww. uchwały siedmiu sędziów NSA z 11 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/11. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2015
5
cze

Istota:
Dot. skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności własnej.
Fragment:
Zauważyć także należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłączają z zakresu działalności gospodarczej, działalności polegającej na wykonywaniu czynności związanej ze sprzedażą wierzytelności własnych. Działalność polegająca na sprzedaży wierzytelności we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na ograniczenie strat powstałych z nieuregulowanych należności może stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji brak jest podstaw prawnych do zaliczenia uzyskanych z ww. tytułu przychodów do źródła, jakim są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy, stwierdzić należy, że transakcja zbycia wierzytelności własnych będzie wywoływało konsekwencje wyłącznie w źródle przychodów jakim jest działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.). Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa kwalifikacja czynności zbycia wierzytelności własnej wynika również pośrednio z ww. uchwały siedmiu sędziów NSA z 11 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/11. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2015
5
cze

Istota:
Rozliczenie straty ze sprzedaży wierzytelności dla celów ustalenia dochodu ze sprzedaży wierzytelności oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej straty ze sprzedaży wierzytelności przypadającej na należność główną wraz z podatkiem VAT
Fragment:
Biura 22 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie proporcjonalnego rozliczenia straty ze sprzedaży wierzytelności na część główną i odsetkową dla celów ustalenia dochodu ze sprzedaży wierzytelności oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej straty ze sprzedaży wierzytelności przypadającej na należność główną wraz z podatkiem VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie proporcjonalnego rozliczenia straty ze sprzedaży wierzytelności na część główną i odsetkową dla celów ustalenia dochodu ze sprzedaży wierzytelności oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej straty ze sprzedaży wierzytelności przypadającej na należność główną wraz z podatkiem VAT. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka świadczy usługi oraz dostarcza produkty podmiotom branży górniczej, zarówno bezpośrednio kopalniom, jak i podmiotom świadczącym usługi, głównie wydobywcze, dla kopalń. Ze względu na zaistniałe w okresie ostatnich dwóch lat okoliczności znacznego pogorszenia sytuacji finansowej w branży górniczej, część istniejących wierzytelności Spółki nie rokowała spłaty w najbliższym okresie czasu.
2015
8
maj

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że miejsce spełnienia świadczenia wynikającego z umowy zawartej między Dłużnikiem oraz Zbywcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będzie położone poza granicami Polski oraz umowa sprzedaży Wierzytelności zostanie zawarta za granicą, należy stwierdzić, że powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Nr IPPB2/436-720/14-2/AF (data doręczenia 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym i zamierza nabyć od podmiotu z siedzibą poza granicami Polski, np. w Luksemburgu (Zbywca) wierzytelności pieniężne z tytułu sprzedaży towarów lub usług (np. należności licencyjne, odsetki, lub z innych tytułów) (Wierzytelności). Dłużnikiem z tytułu Wierzytelności są podmioty z siedzibą w Polsce (Dłużnik). Na podstawie umowy zawartej między Zbywcą Wierzytelności a Dłużnikiem, Dłużnik zobowiązany jest do zapłaty (spełnienia świadczenia pieniężnego) na zagraniczny (nie-polski) rachunek bankowy Zbywcy (tj. rachunek bankowy Zbywcy prowadzony w banku mającym siedzibę i zarząd poza granicami Polski). Nabycie Wierzytelności przez Spółkę nastąpi na podstawie umowy sprzedaży Wierzytelności (Umowa sprzedaży).
2015
16
kwi

Istota:
Opodatkowanie czynności nabycia wierzytelności oraz zbycia wierzytelności w drodze sprzedaży
Fragment:
Odpowiedź na pytanie „ czy umowa sprzedaży wierzytelności ustanawia upoważnienie dla Spółki do występowania wobec dłużnika, po to by egzekwować wierzytelność na rachunek zbywcy wierzytelności ” jest negatywna — umowa sprzedaży wierzytelności nie ustanawia takiego upoważnienia. Odpowiedź na pytanie „ czy Spółka nabywa wierzytelność we własnym imieniu i na własne ryzyko ” jest twierdząca. Spółka będzie nabywać wierzytelność we własnym imieniu i na własne ryzyko. Odpowiedź na pytanie „ czy nabyte wierzytelności stanowią w dacie ich nabycia wierzytelności wymagalne ” jest twierdząca. Wierzytelności te w dacie nabycia będą stanowić wierzytelności wymagalne. Odpowiedź na pytanie „ (...) czy np. w związku z upływem terminu wymagalności było prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, inne ” jest przecząca. W związku z upływem terminu wymagalności wierzytelności nie było prowadzone jakiekolwiek postępowanie, jakim mowa w treści pkt 11 wezwania do uzupełnienia braków formalnych. W nawiązaniu zaś do pytania czego dotyczą ww. wierzytelności, informuję, iż wierzytelności dotyczą usług będących przedmiotem działalności zbywcy wierzytelności (podmiotu od którego Wnioskodawca będzie nabywał wierzytelności) wedle kwalifikacji PKD zawartej w umowie spółki zbywcy wierzytelności.
2013
19
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.