Sprzedaż walut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż walut. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
27
lis

Istota:

Skutki podatkowe kupna i sprzedaży walut

Fragment:

W przypadku transakcji zakupu i sprzedaży walut, o których mowa we wniosku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują szczególnej formy ich dokumentowania. W celu więc prawidłowego wypełnienia obowiązku podatkowego Wnioskodawca winien dysponować dokumentami, z których wynika wysokość uzyskanego przychodu oraz wartość poniesionych w związku z jego uzyskaniem wydatków. W zakresie dotyczącym dowodów, Ordynacja podatkowa wymienia w art. 181 przykładowe środki dowodowe. Natomiast art. 180 Ordynacji podatkowej stanowi, że dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przychody uzyskane przez te osoby ze sprzedaży walut należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód, związane z jego uzyskaniem i udokumentowane koszty oraz wynik Wnioskodawca, stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy, winien wykazać w zeznaniu rocznym PIT- 36 w wierszu „ inne źródła ”. Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych - wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

2016
7
lip

Istota:

Skutki podatkowe kupna i sprzedaży walut

Fragment:

W przypadku zmian planów wyjazdowych, występowania nadwyżek walutowych ponad szacowane potrzeby, lub konieczności odzyskania polskiej waluty na bieżące wydatki krajowe, Wnioskodawca dokonywał sprzedaży walut, również za pośrednictwem tego samego kantoru. Z naturalnych względów ekonomicznych Wnioskodawca starał się pozyskać walutę po jak najbardziej atrakcyjnym kursie, korzystając m.in. z drobnych transakcji automatycznie zawieranych przy użyciu alertów walutowych na portalu. Wnioskodawca przedstawił we wniosku podsumowanie dokonanych w 2015 roku transakcji - wartości łączne w walutach obcych i złotówkach, zestawienie wszystkich pojedynczych transakcji kupna i sprzedaży walut. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy efekt tych transakcji Wnioskodawca powinien uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2015 rok i czy w wyniku tych transakcji powstało zobowiązanie podatkowe - jeśli tak, to Wnioskodawca deklaruje gotowość odpowiedniego skorygowania zeznania rocznego za 2015 rok i ewentualnego uiszczenia stosownego podatku. Zdaniem Wnioskodawcy, Podsumowując transakcje kupna i sprzedaży walut, w wyniku transkacji walutowych dokonanych w 2015 roku Wnioskodawca poniósł na sprzedaży zakupionych walut stratę w wysokości 382 zł 35 gr. W związku z tym nie powstało zobowiązanie podatkowe z tego tytułu. Ponieważ jednak waluty były nabywane na użytek własny (spłata kredytu, wyjazdy zagraniczne, zakupy prywatne) i Wnioskodawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą własnej działalności gospodarczej, nie istnieje również podstawa do wliczenia straty do dochodu i podstawy należnego podatku.

2014
14
mar

Istota:

Strona wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia, czy prowadząc na podstawie zezwolenia Narodowego Banku Polskiego działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie kupna i sprzedaży walut, ma prawo od dochodu uzyskiwanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19 %, wskazując jednocześnie w składanych zeznaniach podatkowych, iż dochód z tytułu kupna i sprzedaży walut jest to dochód uzyskany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi na podstawie uzyskanego pozwolenia Narodowego Banku Polskiego działalność polegającą na nabywaniu oraz sprzedaży walut osobom fizycznych oraz podmiotom gospodarczym. Należy zauważyć, że tego typu działalność polegająca na kupnie i sprzedaży walut obcych jest jedną ze specyficznych rodzajów działalności gospodarczej (gdzie przedmiotem obrotu – towarem są waluty obce) określanej mianem działalności kantorowej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) zawierającą regulacje prawne związane z działalnością gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży walut obcych, działalność kantorowa jest to działalność regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej. Podsumowując powyższe przepisy, należy stwierdzić, że prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność w zakresie kupna i sprzedaży walut, zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczana jest do źródła przychodu określanego jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

2011
1
wrz

Istota:

Czy do obrotu przy sprzedaży kantorowej walut, zwolnionej z podatku od towarów i usług, należy zaliczyć wartość całej sprzedaży czy jedynie wartość marży (czyli różnicy pomiędzy kwotą skupioną i sprzedaną klientom a sprzedażą do banku?

Fragment:

Wnioskodawca jest właścicielem hotelu, gdzie oprócz działalności podstawowej prowadzi kantor wymiany walut (sklasyfikowany wg PKWiU 67.13.10-00.30) na podstawie zezwolenia prezesa NBP na prowadzenie kupna i sprzedaży walut obcych. Działalność ta jest zwolniona z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy). Wnioskodawca składając deklarację VAT–7 w poz. 20 wykazuje obrót, czyli całą kwotę należną z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę podatku, obejmującą całość świadczenia należnego od nabywcy (art. 29 ust. 1 ustawy). W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż Wnioskodawca prowadzi kantor wymiany walut na zasadach ogólnych i nie otrzymuje ani nie pobiera żadnego wynagrodzenia prowizyjnego czy opłat dodatkowych od prowadzonych czynności skupu i sprzedaży walut obcych. Waluta kupowana jest od klientów, sprzedaż klientom dokonywana jest w małych ilościach, dlatego też duża ilość waluty zostaje sprzedawana do banku na zasadach ogólnych (bez ustalania dodatkowych prowizji od sprzedaży). W związku z powyższym zadano następujące pytanie (doprecyzowane w uzupełnieniu). Czy do obrotu przy sprzedaży kantorowej walut, zwolnionej z podatku od towarów i usług, należy zaliczyć wartość całej sprzedaży czy jedynie wartość marży (czyli różnicy pomiędzy kwotą skupioną i sprzedaną klientom a sprzedażą do banku...

2011
1
sie

Istota:

W której deklaracji PIT za rok 2008 należało ująć wynik transakcji zakupu i sprzedaży waluty obcej, aby ewentualne dodatnie wyniki podobnych zdarzeń, które mogą wystąpić w latach przyszłych, mogły zostać skumulowane z tym ujemnym wynikiem?

Fragment:

(...) sprzedaży waluty obcej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wykazania w zeznaniu rocznym wyniku transakcji zakupu i sprzedaży waluty obcej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zakupił Pan w banku w roku 2008 walutę obcą. W tym samym roku dokonał sprzedaży waluty bankowi. Na tej transakcji poniósł Pan stratę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W której deklaracji PIT za rok 2008 należało ująć wynik tej transakcji, aby ewentualne dodatnie wyniki podobnych zdarzeń, które mogą wystąpić w latach przyszłych mogły zostać skumulowane z tym ujemnym wynikiem... Zdaniem Wnioskodawcy, wynik należy wykazać w deklaracji PIT-36 za rok 2008 w pozycjach 79-82. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2011
1
sie

Istota:

Sprzedaż waluty.

Fragment:

(...) sprzedaży waluty obcej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wykazania w zeznaniu rocznym wyniku transakcji zakupu i sprzedaży waluty obcej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zakupił w 2008 r. walutę obcą w banku. W tym samym roku dokonał sprzedaży waluty bankowi. Na tej transakcji powstały ujemne różnice kursowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy i w jakim zeznaniu rocznym Wnioskodawca powinien ująć wynik na tej transakcji, aby ewentualne dodatnie różnice kursowe, które mogą wystąpić w latach następnych, mogły zostać skumulowane z tym ujemnym wynikiem... Zdaniem Wnioskodawcy, wynik należy wykazać w deklaracji PIT-36 za rok 2008 w pozycji 82. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nieprowadzący działalności gospodarczej uzyskał w 2008 r. przychód z tytułu sprzedaży bankowi waluty obcej.

2011
1
maj

Istota:

Czy transakcje dotyczące kupna-sprzedaży walut obcych na podstawie zawartej Ramowej umowy pomiędzy Spółką a ......... S.A. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

Spółka we wniosku informuje, że transakcje kupna/sprzedaży walut obcych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.3 "usługi kantorów wymiany walut". Podatnik dołączył do wniosku kopię Ramowej umowy sprzedaży walut obcych oraz decyzję dewizową Nr 911/2005 wydaną przez Prezesa NBP. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Spółka zadała pytanie, czy transakcje dotyczące kupna-sprzedaży walut obcych na podstawie zawartej Ramowej umowy pomiędzy Spółką a ......... S.A. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, transakcja dotycząca kupna/sprzedaży walut obcych stanowi usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast nie jest ona wykonywana za wynagrodzeniem, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 Ordynacji podatkowej Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uznał stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku za nieprawidłowe. W zażaleniu złożonym na postanowienie organu pierwszej instancji Wnioskodawca podtrzymał argumenty przedstawione we wniosku. Ponadto Strona stwierdza, że w przypadku uznania za prawidłowe stanowiska Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego powstaje pytanie co „miałoby stanowić obrót z tytułu wykonania przedmiotowej usługi”.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w świetle postanowień art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania sprzedaży walut jest kwota otrzymana z tytułu sprzedaży (przychód), czy różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży a kwotą wydatkowaną na zakup walut (dochód)?

Fragment:

Wynagrodzeniem z tytułu tych transakcji jest różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży walut a kwotą wydatkowaną na ich zakup. Zdaniem Strony w przypadku sprzedaży wartości dewizowych podstawą opodatkowania powinna być kwota uzyskanego dochodu czyli różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży a kwotą wydatkowaną na zakup walut, gdyż opodatkowaniu będzie podlegać obrót ustalony w wysokości wartości dodanej, tj. zrealizowanej marży. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 13 marca 2006 r., nr 1471/NUR1/443-643/05/GW uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Organ pierwszej instancji powołując się na art. 119 i art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdził, iż tylko te przepisy stanowią, kiedy podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, sprzedaż walut nie została zaś w nich wymieniona. W konsekwencji przy sprzedaży walut podstawą opodatkowania jest cała wartość należna od nabywcy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 ust. 1 w/w ustawy. Na powyższe postanowienie Strona wniosła zażalenie z dnia 20 marca 2006 r. podnosząc, iż w przedmiotowej sprawie istnieje dwustronny stosunek prawny pomiędzy Stroną a kontrahentem, w ramach którego obydwie strony podejmują zobowiązanie do przeniesienia kwoty danej waluty i przyjęcia w zamian równowartości w innej walucie, zatem różnica pomiędzy kursem nabycia walut a kursem sprzedaży jest odpowiednikiem wynagrodzenia (ceny) z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy podstawy opodatkowania działalności polegającej na dokonywaniu transakcji walutowych (zawieraniu umów kupna i sprzedaży walut obcych) celem osiągnięcia zysku poprzez wykorzystanie różnic w kursach walut

Fragment:

Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poszczególne operacje gospodarcze występujące w kantorze (w tym skup i sprzedaż walut) podlegają ewidencjonowaniu w księgach podatkowych. Operacje te bowiem kreują odpowiednio przychody i koszty dla osób prowadzących działalność kantorową, będących podatnikami podatku dochodowego. Uwzględniając zapis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej (w tym z działalności polegającej na skupie i sprzedaży wartości dewizowych) jest kwota należna z tytułu świadczeń dokonywanych w ramach działalności po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, bonifikat i skont. Zgodnie z powyższym przychodem z działalności polegającej na skupie i sprzedaży wartości dewizowych (w tym skup i sprzedaż walut) jest pełna kwota uzyskana ze sprzedaży walut. Uwzględniając zapis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zgodnie z powyższym kosztem uzyskania przychodu z działalności polegającej na skupie i sprzedaży wartości dewizowych (w tym skup i sprzedaż walut) jest pełna kwota wydatkowana na zakup walut.

2011
1
kwi

Istota:

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z inwestycji na rynku FOREX w sytuacji, gdy wypłata podatnikowi należnych z tego tytułu kwot przez podmiot bezpośrednio inwestujący następuje na jego żądanie?

Fragment:

Zdaniem Podatnika moment wypłaty środków jest momentem powstania obowiązku podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Grupa Inwestycyjna w rozumieniu przepisów art.4 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe / Dz. U. z 2002r Nr.72, poz. 665 z późn. zm./ jest instytucją finansową czyli podmiotem niebędącym bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w tym artykule. Powyższa instytucja finansowa, jako właściciel środków pieniężnych inwestuje je poprzez zawieranie transakcji na rynku walutowym FOREX nie dokonuje żadnych wypłat pieniężnych na rzecz swoich klientów. Z treści art.11 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art.14-16, art.17 ust.1 pkt.6i9, art.19 i art.20 ust.3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Obowiązek podatkowy powstaje więc w dniu, w którym na pisemne żądanie zostaną wypłacone bądź postawione do dyspozycji wartości pieniężne.