ITPB3/4510-9/16/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej powstanie w dacie podpisania umowy sprzedaży udziałów przez nabywcę, to jest w dniu 5 maja 2015 roku, jako momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów i przejścia prawa własności udziałów na nabywcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce czeskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce czeskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2015 roku Wnioskodawca dokonał zbycia, jako jedyny udziałowiec, 100% posiadanych udziałów w czeskiej spółce typu s.r.o. (spolećnost z rućenim omezenym), która jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej łącznie zwane „Spółka Czeska”).

Umowa sprzedaży udziałów podlega prawu Republiki Czeskiej. Zgodnie z podpisaną umową sprzedaży udziałów i prawem Republiki Czeskiej prawo własności Udziałów przeszło na nabywcę w dniu podpisania Umowy sprzedaży udziałów. Umowa sprzedaży udziałów przewidywała, iż zapłata ceny sprzedaży nastąpi w oznaczonym terminie po zawarciu umowy sprzedaży udziałów.

Umowa sprzedaży udziałów została podpisana w dniu 23 kwietnia 2015 roku przez Wnioskodawcę, co zostało potwierdzone notarialnym poświadczeniem podpisu pod umową sprzedaży udziałów. W dniu 5 maja 2015 roku umowa sprzedaży udziałów została podpisana przez nabywcę, co również zostało potwierdzone notarialnym poświadczeniem podpisu. Cena sprzedaży udziałów została uiszczona w dniu 2 czerwca 2015 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej powstanie w dacie podpisania umowy sprzedaży udziałów przez nabywcę, to jest w dniu 5 maja 2015 roku, jako momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów i przejścia prawa własności udziałów na nabywcę...

Zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej powstanie w dacie podpisania umowy sprzedaży udziałów przez nabywcę, to jest w dniu 5 maja 2015 roku, jako momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów i przejścia prawa własności udziałów na nabywcę.

W ocenie Wnioskodawcy za przyjęciem takiego stanowiska przemawiają następujące argumenty:

 1. Zgodnie z art. 3 ust. 1 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o CIT”) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).
 2. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym dokonał zbycia udziałów w Spółce Czeskiej do oceny prawnej przedstawionego zdarzenia należy stosować przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r (Dz. U. 2012, poz. 991), dalej („Umowa”).
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 4 Umowy (regulującym zyski z przeniesienia własności majątku w postaci udziałów):Zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku, innego niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W myśl Umowy w sytuacji uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych zastosowanie znajdzie przepis art. 13 Umowy zatytułowany „Zyski ze sprzedaży majątku”. Ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym przenoszącym własność udziałów jest Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym do oceny prawnej tego zdarzenia należy zastosować przepisy Ustawy CIT.
 4. Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje szeroko rozumianą działalność gospodarczą. Punktem wyjścia dla określenia zakresu przedmiotowego Ustawy o CIT jest regulacja zawarta w art. 7 ust. 1 tej ustawy, stanowiąca, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...).
 5. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.
 6. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny jego charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.
 7. Jednocześnie, na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
 8. Dla ustalenia przychodu istotnym zagadnieniem jest określenie daty uzyskania przychodu, z którą ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych łączy moment powstania obowiązku podatkowego. Za datę powstania przychodów, o których mowa w ust. 3, w świetle art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.
 9. Powyższy przepis wprowadza ogólną zasadę decydującą o dacie powstania przychodu. Pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności – wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia wskazanych w przepisie zdarzeń, a jeżeli występują one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia, decydują o momencie powstania przychodu.
 10. Ponadto zauważyć należy, iż w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 Ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).
 11. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca sprzedał w 2015 swoje udziały w Spółce Czeskiej. Zgodnie z podpisaną umową sprzedaży udziałów i prawem Republiki Czeskiej prawo własności udziałów przeszło na nabywcę w dniu podpisania umowy sprzedaży udziałów. Umowa sprzedaży udziałów przewidywała, iż zapłata ceny sprzedaży nastąpi w oznaczonym terminie po zawarciu umowy sprzedaży udziałów. Umowa sprzedaży udziałów została podpisana w dniu 23 kwietnia 2015 roku przez Wnioskodawcę, co zostało potwierdzone notarialnym poświadczeniem podpisu pod umową sprzedaży udziałów. W dniu 5 maja 2015 roku umowa sprzedaży udziałów została podpisana przez nabywcę, co również zostało potwierdzone notarialnym poświadczeniem podpisu. Cena sprzedaży udziałów została uiszczona w dniu 2 czerwca 2015 roku.
 12. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że przychód z tytułu sprzedaży udziałów należy uwzględnić w dacie wynikającej z art. 12 ust. 3a Ustawy o CIT tj. w dniu zbycia prawa majątkowego (liczonego, jako podpisanie umowy sprzedaży udziałów przez ostatniego z kontrahentów), jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.
 13. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają liczne interpretacje podatkowe:
  1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB5/423-145/14-5/RS, w której potwierdzono, że: „Wskazano, że zgodnie z art. 12 ust. 3a UPDOP, za datę powstania przychodu uważa się dzień zbycia prawa majątkowego, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej tworzącej PGK powinien zostać rozpoznany w dniu sprzedaży udziałów, tj. w dniu podpisania odpowiedniej umowy przenoszącej prawo do udziałów”;
  2. analogicznie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2013 r., sygn. IPPB5/423-620/13-5/RS, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 października 2013 r., sygn. IPPB5/423-624/13-5/RS, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 września 2013 r., sygn. IPPB5/423-624/13-5/RS;
  3. interpretacja indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 listopada 2012 r., sygn. IPPB3/423-733/12-2/GJ, w której potwierdzono, że: „Z powyższych zasad wynika również i ta reguła, że przychód winien być rozliczany memoriałowo - tj. według ceny transakcyjnej, bez uwzględnienia terminu zapłaty ceny. Skoro przepisy podatkowe odwołują się do ceny wyrażonej w umowie (czyli ceny transakcyjnej), uznać należy, że cała kwota 2.083.500,00 złotych winna być rozpoznana jako przychodów w dniu spełnienia warunków umowy”;
  4. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2008 r., sygn. IBPB3/423-656/08/NG: „W świetle powołanych regulacji, datą powstania przychodu w odniesieniu do zbycia prawa majątkowego jest dzień, w którym zbyto prawo majątkowe na podstawie podpisanej przez strony umowy przenoszącej własność prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności nieruchomości, zawartej w formie aktu notarialnego. (...) Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych powstanie w momencie przeniesienia własności tych praw majątkowych tj. w dniu podpisania aktu notarialnego”;
  5. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 roku, sygn. IPPB5/423-1221/14-2/MW: „Za moment powstania przychodu z tytułu zbycia praw majątkowych (np. udziałów) uznać należy zatem dzień, w którym nastąpi zbycie prawa majątkowego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop, tj. dzień zawarcia Umowy sprzedaży Udziałów. Zgodnie z przepisami updop, bez znaczenia dla powstania przychodu z tytułu sprzedaży Udziałów jest w szczególności dzień otrzymania przez Wnioskodawcę zapłaty za sprzedane Udziały - sposób zapłaty ceny może być dowolnie kształtowany przez strony umowy sprzedaży i nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Taki wniosek wynika wprost z regulacji art. 12 ust. 3a updop.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.