IPPP3/443-1559/11-4/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.12.2011 r. (data wpływu 08.12.2011 r.) uzupełnionym w dniu 22.02.2012 r. (data wpływu 27.02.2012 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13.02.2012 r. (skuteczne doręczenie w dniu 21.02.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.12.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 22.02.2012 r., złożonym w dniu 22.02.2012 r. (data wpływu 27.02.2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 13.02.2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 27 września 2011 r. przystąpił wraz ze wspólnikiem Rafałem P. do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą F. Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki wspólnicy określili na kwotę 5.000,00 zł. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały objęte przez wspólników w następujący sposób:

 • A. Sp. z o.o. objęła 95 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 4.750,00 zł;
 • Rafał P. objął 5 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 250,00 zł.

Rafał P. pełni funkcję Prezesa A. Sp. z o.o., posiada również 50% udziałów w jej kapitale zakładowym.Sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskała numery NIP, oraz Regon.Objęte przez A. Sp. z o.o. udziały w spółce pod firmą F. Sp. z o.o. w łącznej kwocie 4.750,00 zł zostały ujęte w księgach rachunkowych spółki A. Sp. z o.o. w pozycji „krótkoterminowe aktywa finansowe”.

W dniu 02 grudnia 2011 r. wspólnicy dokonali sprzedaży 100 % przysługujących im udziałów w spółce pod firmą F. Sp. z o.o. na rzecz Marka Zbigniewa Z. Udziały zostały sprzedane w wartości nominalnej przy czym:

 • za 95 udziałów A. Sp. z o.o. otrzymała kwotę 4.750,00 zł
 • za 5 udziałów Rafał P. otrzymał kwotę 250,00 zł.

Ponadto z tytułu sprzedaży 100% udziałów w spółce pod firmą F. Sp. z o.o. Wnioskodawca otrzymał od nabywcy prowizję w wysokości 2.000,00 zł. Uzyskane wynagrodzenie stanowi prowizję handlową, nie jest natomiast w żadnym przypadku wynagrodzeniem za przechowywanie tych udziałów i zarządzanie nimi.Do dnia sprzedaży spółki pod firmą F. Sp. z o.o. spółka nie podjęła prowadzenia działalności gospodarczej. Według stanu na dzień zbycia udziałów jedynym składnikiem majątku F. Sp. z o.o. były środki pieniężne znajdujące się w kasie przedsiębiorstwa.Umowa sprzedaży udziałów została zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Sprzedaż 95 udziałów w spółce F. Sp. z o.o. za kwotę 4.750,00 zł oraz uzyskaną prowizję z tytułu sprzedaży 100% udziałów w spółce podatnik udokumentował fakturą VAT na łączną kwotę 6.750,00 zł.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnik wystawił fakturę VAT ze stawką zw.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a przedmiotowe czynności wykonał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu do przedmiotowego wniosku Spółka wskazała, że sprzedaż udziałów stanowi przedmiot jej działalności gospodarczej. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tworzy wraz z innymi podmiotami nowe podmioty prawa handlowego w celu ich odsprzedaży. Sprzedaż udziałów w spółkach następuje po dokonaniu wpisu spółki do KRS, oraz uzyskaniu przez spółkę numerów NIP oraz REGON. Sprzedawany podmiot jest przygotowany do niezwłocznego podjęcia działalności gospodarczej. Powyższe czynności należy potraktować jako czynności związane z podstawową (zawodową oraz nastawioną na zysk) działalnością Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiących dla Wnioskodawcy krótkoterminowe aktywa finansowe, oraz uzyskana w związku z tą sprzedażą prowizja handlowa korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 13 ust. 11 rozporządzenia.

Rozważając zaistniały prawno - podatkowy stan faktyczny stwierdzić należy:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W ocenie Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości, że dokonując zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uzyskując w związku z tym zbyciem wynagrodzenie w postaci prowizji, A. Sp. z o.o. wykonuje te czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, występuje więc w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.Zbycie przedsiębiorstwa będącego majątkiem spółki z o.o. nie musi prowadzić do utraty bytu prawnego spółki, jeżeli umowa sprzedaży przedsiębiorstwa nie przewiduje jednocześnie zbycia udziałów.

Podatnik stoi na stanowisku, że sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest pojęciem tożsamym ze zbyciem przedsiębiorstwa, a w konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 6 ust. 1 ustawy.

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ww. przepisem zwolnienie z opodatkowania dotyczy usług, których przedmiotem są udziały w spółkach, w tym także usługi pośrednictwa, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi.

Na podstawie § 13 pkt 11 zwolnienie o którym mowa w § 13 ust 1 pkt 27 nie ma zastosowania do usług, których przedmiotem są udziały odzwierciedlające:

 • tytuł prawny do towarów
 • tytuł własności nieruchomości
 • prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości
 • udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

W ocenie Wnioskodawcy § 13 ust. 1 pkt 27 jest kluczowy dla rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku i pozwala dać twierdzącą odpowiedź na pytanie sformułowane przez Podatnika, przy czym wyłączenie wynikające z § 13 pkt 11 nie ma w przedmiotowym stanie faktycznym zastosowania.

Krajowe przepisy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług stanowią implementację przepisów wspólnotowych do krajowego systemu prawnego. Na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2008 r. zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji których przedmiotem są udziały w spółkach zostało określone w art. 135 ust. 1 lit. f. Treść krajowych przepisów w przedmiotowym zakresie jest odzwierciedleniem przepisu Dyrektywy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 art. 15 cyt. ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, iż ma ona charakter podmiotowy, odnosi się bowiem do podmiotów prowadzących tę działalność. Zatem, nie każda czynność dokonana przez podmiot będący podatnikiem, będzie podlegać opodatkowaniu. Status bycia podatnikiem podatku od towarów i usług nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. A więc, w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi to czynność samej sprzedaży udziałów bądź akcji nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym, nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 27 września 2011 r. przystąpił wraz ze wspólnikiem do spółki z o.o. obejmując w niej 95 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, które zostały ujęte w Jego księgach rachunkowych w pozycji „krótkoterminowe aktywa finansowe”. W dniu 02 grudnia 2011 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży przedmiotowych udziałów i otrzymał od nabywcy prowizję w wysokości 2.000,00 zł. Jak wskazuje Wnioskodawca, uzyskane wynagrodzenie stanowi prowizję handlową i nie jest wynagrodzeniem za przechowywanie tych udziałów i zarządzanie nimi.

Do dnia sprzedaży nowo powstałej spółki z o.o. spółka ta nie podjęła prowadzenia działalności gospodarczej. Według stanu na dzień zbycia udziałów jedynym składnikiem jej majątku były środki pieniężne znajdujące się w kasie przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a sprzedaż udziałów stanowi przedmiot jego działalności gospodarczej. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tworzy wraz z innymi podmiotami nowe podmioty prawa handlowego w celu ich odsprzedaży. Sprzedaż udziałów w spółkach następuje po dokonaniu wpisu spółki do KRS, oraz uzyskaniu przez spółkę numerów NIP oraz REGON. Sprzedawany podmiot jest przygotowany do niezwłocznego podjęcia działalności gospodarczej. Powyższe czynności jak wskazuje Wnioskodawca, należy potraktować jako czynności związane z Jego podstawową - zawodową oraz nastawioną na zysk działalnością.

Z powyższego opisu sprawy wynika, iż czynności polegające na sprzedaży udziałów w spółkach z o.o. zalicza się do zawodowej płaszczyzny Wnioskodawcy. Tym samym prowadzone przez Wnioskodawcę działania w tym zakresie wpisują się w definicję prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, a opisana we wniosku sprzedaż udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. I tak stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Natomiast zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 73, poz. 392 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

 1. spółkach,
 2. innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowoś
 • z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, nie ma zastosowania do usług, których przedmiotem są udziały odzwierciedlające:

 1. tytuł prawny do towarów;
 2. tytuł własności nieruchomości;
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 4. udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części (§ 13 ust. 11 rozporządzenia).

Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 27, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 27 (§ 13 ust. 12 rozporządzenia).

Biorąc pod uwagę ww. przepisy rozporządzenia oraz fakt, iż sprzedaż przedmiotowych udziałów nie dotyczy usług ich przechowywania i zarządzania nimi a także co wskazuje sam Wnioskodawca, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania § 13 ust. 11 rozporządzenia, sprzedaż tychże udziałów korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w ww. § 13 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.