ILPB2/4511-1-813/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
ILPB2/4511-1-813/15-2/WSinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. sprzedaż udziałów
  3. udział
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziałów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Rodzice do grudnia 2009 roku będąc użytkownikami wieczystymi działek oraz posadowionych na nich urządzeń pochylni do wodowania statków i nabrzeża przeładunkowego stanowiących odrębną nieruchomość, budynku biurowego, budynku hali produkcyjnej, mieszkalnego i socjalnego oraz innych budynków, przekazali je Wnioskodawcy w kwietniu 2013 roku w formie darowizny. Podatku od spadków darowizn nie pobrano na podstawie art. 4e ustawy z dnia 28 lipca 1994 r. Zainteresowany zamierza w najbliższym czasie zarejestrować spółkę z o.o. i jako udziałowiec wnieść otrzymane działki, nieruchomości i urządzenia w formie aportu jako kapitał podstawowy spółki. Po kilku miesiącach Wnioskodawca zamierza sprzedać swoje udziały w spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o., które zostały pokryte aportem, w skład którego wchodziły otrzymane w formie darowizny działki i posadowione na nich urządzenia pochylni do wodowania statków i nabrzeża przeładunkowego stanowiące odrębną nieruchomość, budynek biurowy, budynek hali produkcyjnej, mieszkalny i socjalny oraz inne budynki, należny jest podatek dochodowy związany z przeniesieniem własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny...

Zdaniem Wnioskodawcy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym sprzedaż udziałów w spółce z o.o., które zostały pokryte aportem, w skład którego wchodziły otrzymane w formie darowizny działki oraz posadowione na nich urządzenia pochylni do wodowania statków nabrzeża przeładunkowego stanowiące odrębną nieruchomość, budynek biurowy, budynek hali produkcyjnej, mieszkalny i socjalny oraz inne budynki. Należny podatek dochodowy związany jest z przeniesieniem własności składników majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ww. ustawy zawarty jest katalog źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zapis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Z kolei zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W myśl natomiast art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych i nieruchomości do spółki kapitałowej jest wyłączone ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, obejmującego odpłatne zbycie rzeczy i praw.

W związku z powyższym należy wskazać, że w sytuacji gdy Wnioskodawca wniesie wskazane składniki majątku w formie aportu do spółki z o.o., art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Natomiast w sytuacji sprzedaży udziałów w spółce z o.o. zastosowanie znajdą inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c - osiągnięta w roku podatkowym.

Powyższe przepisy, dotyczące sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. mają zastosowanie w każdym przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że sprzedaż udziałów nastąpiła przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny składników majątku, które były przedmiotem aportu.

Reasumując, dochód uzyskany w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy sprzedaż udziałów nastąpiła przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny składników majątku, które były przedmiotem aportu, czy też po upływie tego terminu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym należny podatek dochodowy związany jest z przeniesieniem własności składników majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny, należało uznać za nieprawidłowe. W przedmiotowej bowiem sprawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.