2461-IBPP1.4512.88.2017.1.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku sprzedaży udziałów w Spółce na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy oraz uprawnienia do wystawienia faktury na rzecz nabywcy w Spółce w przypadku zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2017 r. (data wpływu 23 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienie od podatku sprzedaży udziałów w Spółce na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • uprawnienia do wystawienia faktury na rzecz nabywcy w Spółce w przypadku zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku sprzedaży udziałów w Spółce na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz uprawnienia do wystawienia faktury na rzecz nabywcy w Spółce w przypadku zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1 stycznia 2016 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...). Przedmiotem działalności gospodarczej jest:

 1. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 2. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 3. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
 4. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 5. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 6. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 7. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 8. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 9. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 10. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 11. 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 12. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
 13. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 14. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
 15. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 16. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 17. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 18. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 19. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 20. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 21. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
 22. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 23. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 24. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 25. 74.20.Z Działalność fotograficzna,
 26. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
 27. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 28. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 29. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie był oraz nie jest obrót papierami wartościowymi.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest udziałowcem wyłącznie w następujących Spółkach:

 1. Spółka 1 – posiada 68 % udziałów, pełni w niej również funkcję prezesa zarządu,
 2. Spółka 4 – posiada 19,7% udziałów.

Ponadto Wnioskodawca jest mniejszościowym akcjonariuszem w Spółce akcyjnej 5 – posiada 4 000 akcji (wyemitowano 5 060 000 akcji), w której nie pełni jakichkolwiek funkcji.

Zarówno w momencie objęcia udziałów i akcji, jak również w momencie ewentualnej sprzedaży udziałów i akcji przedmiotem faktycznie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie jest i nie będzie ani działalność maklerska, ani działalność brokerska. Podobnie posiadanie udziałów i akcji w ww. Spółkach nie było bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej, w ramach której zajmował się obrotem udziałami i akcjami oraz nie prowadził działalności w zakresie zarządzania udziałami. W przeszłości Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży udziałów oraz akcji w Spółkach, z wyjątkiem sprzedaży:

 1. w roku 2009 – 230 udziałów w Spółce 4,
 2. w roku 2015 – 1000 akcji w Spółce 5,
 3. w roku 2016 – 5000 akcji w Spółce 5,
 4. w roku 2017 – sprzedaży 37 udziałów w Spółce 2.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza sprzedać udziały w Spółce 1, w której poza posiadaniem udziałów, od roku 2010 pełni funkcję prezesa zarządu, w następstwie czego Wnioskodawca uczestniczy w zarządzaniu Spółką 1. W oparciu o posiadane udziały Wnioskodawca nie prowadzi działalności zarobkowej, chociaż podkreślić należy, że na skutek posiadania udziałów w Spółce Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do dywidendy. Planowana sprzedaż udziałów jest konsekwencją zmiany planów gospodarczych (ekonomicznych) Wnioskodawcy, jej celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Wskazać należy, że Wnioskodawca nie świadczył, nie świadczy oraz nie będzie świadczył jakichkolwiek usług, w tym usług administracyjnych, finansowych, informatycznych, handlowych lub technicznych oraz nie dokonywał dostawy jakichkolwiek towarów na rzecz Spółki 1 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Funkcję prezesa zarządu w Spółce 1 Wnioskodawca pełni na podstawie stosunku powołania i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle przestawionego opisu sprawy, sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług?
 2. Czy w przypadku zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1 Wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług do wystawienia faktury na rzecz nabywcy udziałów w Spółce 1 będącego podatnikiem podatku od towarów i usług?
 3. Czy w przypadku opodatkowania 23% podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1 Wnioskodawca będzie obowiązany na podstawie art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług do wystawienia faktury na rzecz nabywcy udziałów w Spółce 1 będącego podatnikiem podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Mając na uwadze przedstawione okoliczności faktyczne, Wnioskodawca reprezentuje stanowisko, że sprzedaż udziałów w Spółce 1 korzysta ze zwolnienia, o którym mowa odpowiednio w art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do stanu sprawy przedstawionego w niniejszym wniosku o interpretację, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 12 grudnia 2016 r. o sygn. akt 2461-IBPP2.4512.773.2016.2.AZe stwierdził, że sprzedaż udziałów w Spółce 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dlatego też przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację jest zagadnienie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w Spółce 1, a nie kwestia podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy – obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – zwalnia się od podatku usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

 1. spółkach,
 2. innych niż spółkach podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

-z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi.

W oparciu o art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. Przy czym, w myśl art. 43 ust. 14 ustawy, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Stosownie do art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Należy również wskazać, że na podstawie art. 43 ust. 16 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

 1. tytuł prawny do towarów;
 2. tytuł własności nieruchomości;
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 4. udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;
 5. prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Na gruncie prawa wspólnotowego, powyższe kwestie regulują przepisy art. 135 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L 347, z późn. zm.). Jak bowiem wynika z zapisu art. 135 ust. 1 Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają, między innymi, transakcje, łącznie z pośrednictwem, jednakże z wyłączeniem przechowywania i zarządzania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach lub związkach, obligacje inne papiery wartościowe, z wyłączeniem dokumentów ustanawiających tytuł prawny do towarów, oraz praw lub papierów wartościowych, o których mowa w art. 15 ust. 2. Artykuł 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE przewiduje natomiast, że: państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

 1. określone udziały w nieruchomości;
 2. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 3. udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

W świetle zatem przepisów Dyrektywy 2006/112/WE (art. 135 ust. 1 lit. f), transakcje (z wyłączeniem przechowywania i zarządzania), których przedmiotem są udziały (w tym także sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży) podlegają zwolnieniu z VAT. Stanowisko to zostało także potwierdzone w orzecznictwie ETS, np. w wyroku z 29 października 2009 r. w sprawie C-29/08. ETS stwierdził, że do zakresu stosowania szóstej Dyrektywy należą usługi związane z udziałami/akcjami chociaż zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 13 część B lit. d pkt 5 tej dyrektywy, w szczególności transakcje dotyczące akcji, udziałów w spółkach lub stowarzyszeniach, obligacji i innych papierów wartościowych polegające na uzyskiwaniu stałego dochodu z działalności przekraczającej ramy samego nabywania i sprzedaży papierów wartościowych. A zatem na gruncie prawa unijnego sprzedaż udziałów jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

W związku z faktem, że zwolnienia określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika, pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle. Zatem, w pierwszej kolejności należy określić, od spełnienia jakich przesłanek ustawodawca uzależnił przedmiotowe zwolnienie, dotyczące usług finansowych i usług pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych. Sprecyzowanie przepisów regulujących zwolnienie od podatku od towarów i usług dla usług finansowych ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania tego zwolnienia w odniesieniu do rynku wspólnotowego, jak również zapewnienie spójności przepisów dotyczących podatku od towarów i usług z przepisami krajowymi regulującymi funkcjonowanie rynku finansowego.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy VAT, nie jest uzależnione od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi. Sam zakres usług jest bardzo szeroki, jedynym bowiem kryterium przedmiotowego zwolnienia jest świadczenie usług, których przedmiotem są udziały. W efekcie wszystkie usługi, dotyczące obrotu udziałami oraz pośrednictwa w tym zakresie, korzystają odpowiednio ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy VAT. W konsekwencji zwolnieniu podlega obrót (sprzedaż jak i pośrednictwo w sprzedaży) udziałami w spółkach.

Zgodnie ze stanem sprawy przedstawionym we wniosku o interpretację przedmiotem transakcji Wnioskodawcy będzie sprzedaż udziałów w Spółce 1. W konsekwencji w sprawie Wnioskodawcy nie znajdą zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 43 ust. 13 i 14, gdyż sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów nie stanowi odrębnej usługi stanowiącej element usługi, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40a ww. ustawy. Podobnie sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1 nie została wymieniona w katalogu wyłączeń ze zwolnienia wymienionych w art. 43 ust. 15 i ust. 16, dlatego też wyłączenia te nie mają zastosowania do sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1.

Mając na uwadze powołane przepisy, w odniesieniu do przedstawionych okoliczności faktycznych wskazać należy, że sprzedaż udziałów w Spółce 1 korzysta ze zwolnienia, o którym mowa odpowiednio w art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2

Wnioskodawca reprezentuje stanowisko, że w przypadku zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów usług, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1, Wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług do wystawienia faktury na rzecz nabywcy udziałów w Spółce 1 będącego podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie ze stanem sprawy Wnioskodawca jest właścicielem udziałów w Spółce 1 jako osoba fizyczna – nie jest to związane z prowadzaną przez nią działalnością gospodarczą. Stosownie do treści interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2016 r. o sygn. akt 2461-IBPP2.4512.773.2016.2.AZe działania Wnioskodawcy w takim zakresie wpisują się w definicję prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, a wskazana we wniosku planowana sprzedaż udziałów będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W następstwie powyższego w trakcie sprzedaży udziałów w Spółce 1 Wnioskodawca działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, wedle którego podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, a więc mają do niego zastosowanie przepisy art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług:

„1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

2. Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

3. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty”.

W świetle powyższego, w następstwie zwolnienia sprzedaży udziałów w Spółce 1 z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca stosownie do treści art. 106b ust. 2 ww. ustawy będzie uprawniony, a nie obowiązany, do wystawienia faktury na rzecz nabywcy udziałów w Spółce 1. Nie dotyczy to jednak sytuacji określonej w art. 106b ust. 3 pkt 2 ww. ustawy to jest, gdy nabywca udziałów w Spółce 1 wystąpi z żądaniem wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca sprzedał udziały, gdyż wtedy na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek wystawienia faktury.

Ad. 3

Wnioskodawca reprezentuje stanowisko, że w razie opodatkowania 23% podatkiem od towarów i usług sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1 Wnioskodawca będzie obowiązany na podstawie 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług do wystawienia faktury na rzecz nabywcy udziałów w Spółce 1 będącego podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie ze stanem sprawy Wnioskodawca jest właścicielem udziałów w Spółce 1 jako osoba fizyczna – nie jest to związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Stosownie do treści interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2016 r. o sygn. akt 2461-IBPP2.4512.773.2016.2.AZe działania Wnioskodawcy w takim zakresie wpisują się w definicję prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, a wskazana we wniosku planowana sprzedaż udziałów będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W następstwie powyższego w trakcie sprzedaży udziałów w Spółce 1 Wnioskodawca działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, wedle którego podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, a więc mają do niego zastosowanie przepisy art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług: „Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

2. Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

3. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty”.

W świetle powyższego, w razie opodatkowania transakcji zbycia udziałów w Spółce 1 stawką podstawową podatku od towarów i usług w wysokości 23%, Wnioskodawca stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma obowiązek wystawienia faktury na rzecz nabywcy udziałów w Spółce 1 będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami zaś, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu wtedy, gdy są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dlatego też, nie każda czynność dokonana przez podmiot mający status podatnika będzie podlegać opodatkowaniu. Status podatnika podatku od towarów i usług nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem, za działalność rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki.

A więc w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, to czynność samej sprzedaży udziałów bądź akcji nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu.

Kwestia, czy za działalność gospodarczą można uznać działalność polegającą na posiadaniu i zbywaniu własnych akcji oraz udziałów była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wyrokach w sprawach C-60/90 i C-155/94 oraz w sprawie C-80/95 TSUE podkreślał, że samo posiadanie, czy też emisja udziałów i innych papierów wartościowych co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy, która pozwalałaby na uznanie posiadacza takich udziałów za podatnika. Natomiast w wyroku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro TSUE uznał, że zwykłe nabycie udziałów w innych podmiotach nie stanowi wykorzystania majątku w celu osiągnięcia dochodu w sposób ciągły, ponieważ dywidenda uzyskana z udziału jest skutkiem własności majątku i nie jest wynagrodzeniem uzyskanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu Dyrektywy. Podobnie transakcje finansowe polegające jedynie na sprzedaży udziałów i innych papierów wartościowych, np. jednostek w funduszach inwestycyjnych, nie stanowią w ogóle działalności gospodarczej.

Posiłkując się tym orzecznictwem należy stwierdzić, że co do zasady, powyższe czynności nie stanowią działalności gospodarczej, a zatem podmiot dokonujący tych czynności nie ma statusu podatnika, nawet jeżeli z tytułu innej działalności jest podatnikiem. Od tej zasady orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przewiduje pewne wyjątki, które pozwalają łączyć z faktem posiadania i zbywania papierów wartościowych (akcji, udziałów) wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, w określonych okolicznościach, a mianowicie gdy:

 1. posiadacz papierów wartościowych uczestniczy w zarządzaniu spółką, której akcje posiada,
 2. sprzedaż akcji, udziałów prowadzona jest w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej,
 3. posiadanie udziałów jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej.

Należy zatem zauważyć, że w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, to czynność samego nabycia/ sprzedaży udziałów innych spółek nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Są to czynności polegające na zarządzaniu własnym portfelem w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Nie można również samego nabycia czy sprzedaży udziałów finansowych w innych przedsiębiorstwach traktować jako wykorzystywanie majątku do uzyskiwania z niego dochodów w sposób ciągły.

Aby obrót ten podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być wykonywany przez podatnika w rozumieniu ustawy w ramach jego profesjonalnej aktywności. Podkreślić należy, że zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z 14 listopada 2000 r. w sprawie

C-142/99 Floridienne S.A. Beginvest przeciwko Państwu belgijskiemu stwierdził, że zaangażowanie w zarządzanie spółkami zależnymi (w holdingu) należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 (2) VI Dyrektywy, ale tylko w zakresie, w jakim pociąga to za sobą dokonywanie transakcji podlegających VAT na mocy art. 2 VI Dyrektywy, takich jak świadczenie przez Floridienne usług administracyjnych, rachunkowych i informatycznych na rzecz swoich spółek zależnych.

Również w orzeczeniu z 12 lipca 2001 r. w sprawie C-102/00 Welthgrove BV (także spółka holdingowa) przeciwko Staatssecretaris van Financien TSUE wyraźnie wskazał, że samo zaangażowanie spółki holdingowej w zarządzanie jej spółkami zależnymi, lecz bez dokonywania transakcji podlegających VAT w rozumieniu art. 2 VI Dyrektywy, nie może być traktowane jak działalność gospodarcza w rozumieniu art. 4 (2) tej Dyrektywy. Wobec tego, działalnością gospodarczą będzie tylko takie zarządzanie spółkami zależnymi, które pociąga za sobą dokonywanie transakcji podlegających opodatkowaniu na mocy art. 2 VI Dyrektywy.

W orzeczeniu TSUE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations, Trybunał podtrzymał stanowisko, że udział spółki holdingowej w zarządzaniu spółkami, których udziały nabyła, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, ale tylko w przypadku, gdy pociąga to za sobą przeprowadzenie transakcji podlegających opodatkowaniu na mocy art. 2 ust. 1 tej Dyrektywy, takich jak świadczenie przez spółkę holdingową na rzecz spółek zależnych usług administracyjnych, finansowych, handlowych lub technicznych.

W związku z powyższym, zdaniem TSUE, samo nabycie i posiadanie akcji spółki nie powinno być traktowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, nadająca ich posiadaczowi status podatnika. Trybunał powtórzył tu wyrażone wcześniej w orzeczeniu z dnia 20 czerwca 1996 r. C-155/94 stanowisko, że jeżeli objęcie akcji nie stanowi działalności gospodarczej, to również nie ma takiego charakteru ich zbycie (także orzeczenie TSUE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie C-442/01).

Interpretując wskazany w tym orzecznictwie wyjątek od omawianej zasady, sprowadzający się do możliwości uznania za działalność gospodarczą posiadania (zbywania) udziałów, jeżeli towarzyszyłoby temu uczestnictwo w zarządzaniu spółką – WSA w Opolu w wyroku z 25 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Op 176/10, stwierdził, że taka możliwość ograniczona jest do sytuacji szczególnych, w których udział w zarządzaniu pociąga za sobą przeprowadzenie transakcji podlegających opodatkowaniu, takich jak świadczenie usług na rzecz spółki.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będąc czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opisanym we wniosku, w którym podkreślił, że przedmiotem działalności gospodarczej Zainteresowanego nie był oraz nie jest obrót papierami wartościowymi. Wnioskodawca posiada udziały w kilku spółkach, w tym w Spółce 1. W przyszłości Zainteresowany zamierza sprzedać udziały w ww. Spółce, w której poza posiadaniem udziałów, od roku 2010 pełni funkcję prezesa zarządu, w następstwie czego Wnioskodawca uczestniczy w zarządzaniu Spółką 1. W oparciu o posiadane udziały Wnioskodawca nie prowadzi działalności zarobkowej, chociaż podkreślić należy, że na skutek posiadania udziałów w Spółce Zainteresowanemu przysługuje uprawnienie do dywidendy. Planowana sprzedaż udziałów jest konsekwencją zmiany planów gospodarczych (ekonomicznych) Wnioskodawcy, jej celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Wskazać należy, że Zainteresowany, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie świadczył, nie świadczy oraz nie będzie świadczył jakichkolwiek usług, w tym usług administracyjnych, finansowych, informatycznych, handlowych lub technicznych oraz nie dokonywał dostawy jakichkolwiek towarów na rzecz Spółki 1. Funkcję prezesa zarządu w Spółce 1 Wnioskodawca pełni na podstawie stosunku powołania i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.

Zarówno w momencie objęcia udziałów i akcji, jak również w momencie ewentualnej sprzedaży udziałów i akcji przedmiotem faktycznie prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej nie jest i nie będzie ani działalność maklerska, ani działalność brokerska. Podobnie posiadanie udziałów akcji w ww. Spółce nie było bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zainteresowany nie prowadził działalności gospodarczej, w ramach której zajmował się obrotem udziałami i akcjami oraz nie prowadził działalności w zakresie zarządzania udziałami.

W analizowanym przypadku wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą w pierwszej kolejności możliwości korzystania ze zwolnienia z opodatkowania sprzedaży udziałów w Spółce 1 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego, jak również przywołane wyżej przepisy i wyjaśnienia należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie uczestniczyć w zarządzaniu Spółką 1, bowiem oprócz posiadania udziałów w tej Spółce, Wnioskodawca pełni w niej także funkcję prezesa zarządu za wynagrodzeniem, co wykracza poza zwykłe prawa i obowiązki udziałowca, a tym samym Wnioskodawca wykonuje czynności, które wpisują się w definicję prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji planowana sprzedaż udziałów Spółki 1 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 836, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy, zwalnia się od podatku usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

 1. spółkach,
 2. innych niż spółkach podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

-z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi.

W oparciu o art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Przy czym, w myśl art. 43 ust. 14 ustawy, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Należy również wskazać, że na podstawie art. 43 ust. 16 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i pkt 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

 1. tytuł prawny do towarów;
 2. tytuł własności nieruchomości;
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 4. udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;
 5. prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Analiza przedstawionego opisu sprawy i treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca uczestniczy w zarządzaniu Spółką (jest prezesem zarządu), to działa w zakresie wykraczającym poza zwykłe prawa i obowiązki udziałowca. Wobec tego sprzedaż przez Zainteresowanego udziałów w Spółce będzie stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym sprzedaż udziałów w Spółce 1 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy, sprzedaż ta będzie zwolniona od podatku.

Podsumowując należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1 będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy.

Ponadto wątpliwości Zainteresowanego dotyczą uprawnienia Wnioskodawcy do wystawienia faktury na rzecz nabywcy udziałów w Spółce 1, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, w przypadku zwolnienia od podatku stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy sprzedaży przez Zainteresowanego udziałów w ww. Spółce.

Zasady dotyczące dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zawarte są w Dziale XI rozdziale 1 ustawy.

Jak stanowi art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Natomiast, stosownie do art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

W myśl art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów – co do zasady – podatnik VAT jest zobowiązany wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż towarów i usług na rzecz innego podatnika. Ustawodawca nie nakłada natomiast na podatników obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie przepisów ustawy lub rozporządzeń wykonawczych do niej oraz sprzedaż realizowaną na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT.

Niemniej jednak, stosownie do art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w przewidzianym przepisem terminie.

Jak rozstrzygnięto powyżej, czynność sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże na mocy art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, w związku z czym czynność ta nie musi zostać udokumentowana fakturą (chyba, że nabywca zażąda wystawienia faktury).

Mając na względzie opisane zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy, sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1, Zainteresowany będzie uprawniony na podstawie art. 106b ustawy do wystawienia faktury na rzecz nabywcy udziałów w Spółce 1, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Z kolei w przypadku, gdy żądanie nabywcy do wystawienia faktury zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym zostanie dokonana ta czynność, wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany do jej wystawienia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również ustalenia, czy Wnioskodawca będzie obowiązany na podstawie art. 106b ustawy do wystawienia faktury na rzecz nabywcy udziałów w Spółce 1, w przypadku gdy sprzedaż udziałów będzie opodatkowana 23% podatkiem od towarów i usług.

Zaznacza się, że powyżej stwierdzono, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1 korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy. Biorąc zatem pod uwagę powyższe rozstrzygnięcie oraz sposób zredagowania pytania oznaczonego we wniosku nr 3, odpowiedź na to pytanie stała się bezprzedmiotowa.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.