Sprzedaż udziałów | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do przychodów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w polskich spółkach kapitałowych, których ponad 50% aktywów bilansu stanowiły nieruchomości rolne 2) sposobu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów w polskich spółkach kapitałowych, których ponad 50% aktywów bilansu stanowiły nieruchomości rolne
Fragment:
W przypadku trzeciej Spółki polskiej i Spółki zależnej, sprzedaż udziałów w tych Spółkach została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Spółki te nabyły nieruchomości - w odniesieniu do części nieruchomości tych Spółek (w odniesieniu dla części nieruchomości okres ten był krótszy). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dochód z tytułu sprzedaży udziałów w poszczególnych Spółkach polskich jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT w zw. z art. 13 ust. 5 DTT... Czy Wnioskodawca jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na nabycie udziałów w Spółkach polskich oraz wydatków związanych ze sprzedażą udziałów (np. kosztów doradców, kosztów obsługi prawnej)... Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy dochód ze sprzedaży udziałów w dwóch Spółkach polskich powinien być zwolniony z opodatkowania w całości (tj. w pierwszej i drugiej Spółce polskiej). Natomiast dochód ze sprzedaży udziałów w trzeciej Spółce polskiej powinien być zwolniony w części odpowiadającej dochodowi ze sprzedaży udziałów, które Wnioskodawca posiadał w trzeciej Spółce polskiej przez okres ponad pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca nabył te udziały.
2016
30
cze

Istota:
Interpretacja dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży udziałów w Spółce.
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Udziałowiec) – niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokona sprzedaży udziałów w Spółce „ A ” na rzecz „ C ” S.A. Zainteresowany (posiadacz udziałów) uczestniczy w zarządzaniu Spółką, której udziały posiada (pełni funkcję Prezesa Zarządu „ A ” – stosownie do pkt II Umowy Spółki). Sprzedaż udziałów nie jest prowadzona w ramach działalności maklerskiej lub brokerskiej. Nie jest też bezpośrednim, stałym i koniecznym warunkiem rozszerzenia działalności gospodarczej posiadacza. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca uczestniczy w zarządzaniu Spółką, w której posiada udziały i o ile wykonuje to w zakresie wykraczającym poza zwykłe prawa i obowiązki udziałowca, np. poprzez wykonywanie czynności o charakterze administracyjnym, finansowym, handlowym lub technicznym, to działania Zainteresowanego w takim zakresie wpisują się w definicję prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, a wskazana we wniosku sprzedaż udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2016
10
cze

Istota:
Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku ze sprzedażą udziałów w spółce prawa luksemburskiego przez Wnioskodawcę nie powstanie w stosunku do niego obowiązek podatkowy w Polsce?
Fragment:
W przyszłości Wnioskodawca rozważa sprzedaż udziałów w PC S.a.r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku ze sprzedażą udziałów w spółce prawa luksemburskiego przez Wnioskodawcę nie powstanie w stosunku do niego obowiązek podatkowy w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą udziałów w spółce prawa luksemburskiego nie powstanie w stosunku do niego obowiązek podatkowy w Polsce. Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP): „ Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów; bez względu na miejsce ich osiągania ”. Ustęp 2 cytowanego artykułu stanowi, iż: „ Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ”. Zgodnie z art. 3 UPDOP powstanie obowiązku podatkowego wyznacza bądź siedziba lub zarząd usytuowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zasada rezydencji), bądź też osiąganie dochodów na tym terytorium (zasada źródła).
2016
22
kwi

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Na dzień sprzedaży udziałów ponad 50% aktywów Spółek polskich oraz Spółki zależnej stanowiły nieruchomości rolne. W związku ze sprzedażą udziałów Spółek polskich nieruchomości przez nie posiadane oraz nieruchomości posiadane przez Spółkę zależną nie utraciły charakteru rolnego. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy dochód Rezydenta Duńskiego z tytułu sprzedaży udziałów w poszczególnych Spółkach polskich jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. art. 21 ust 1 pkt 28 ustawy o PIT w związku z art. 13 ust. 5 DTT... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy dochód Rezydenta duńskiego ze sprzedaży udziałów w Spółkach polskich jest zwolniony z opodatkowania. Uzasadnienie Zgodnie z art. 13 ust. 5 DTT, zyski osiągane z przeniesienia własności akcji, udziałów lub praw w spółce, w jakiejkolwiek innej osobie prawnej lub w spółce osobowej, której majątek składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie lub z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego, lub z akcji spółki, której majątek składa się głównie z takiego majątku nieruchomego lub praw wchodzących w skład takiego majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w Państwie, w którym majątek nieruchomy jest położony, zgodnie z prawem tego Państwa.
2016
21
kwi

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania czynności pośrednictwa przy sprzedaży udziałów.
Fragment:
(...) sprzedaży udziałów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 października 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 25 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania czynności pośrednictwa przy sprzedaży udziałów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W ...... roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczył usługi pośrednictwa spółce związane ze sprzedażą udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach umowy świadczył usługi polegające na: poszukiwaniu inwestora zainteresowanego nabyciem udziałów, ułatwienia kontaktu pomiędzy spółką a inwestorem oraz uczestniczył, w prowadzonych pomiędzy podmiotami negocjacjach łącznie z pomocą przy sporządzeniu dokumentacji sprzedaży. Po sfinalizowaniu sprzedaży udziałów przez spółkę Wnioskodawca wystawił spółce fakturę VAT. Przy jej wystawieniu zostało zastosowane zwolnienie przedmiotowe zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług. W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie zarządzał udziałami sprzedawanej spółki, nie dysponował nimi oraz ich nie przechowywał.
2016
8
kwi

Istota:
Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej powstanie w dacie podpisania umowy sprzedaży udziałów przez nabywcę, to jest w dniu 5 maja 2015 roku, jako momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów i przejścia prawa własności udziałów na nabywcę?
Fragment:
Zgodnie z podpisaną umową sprzedaży udziałów i prawem Republiki Czeskiej prawo własności Udziałów przeszło na nabywcę w dniu podpisania Umowy sprzedaży udziałów. Umowa sprzedaży udziałów przewidywała, iż zapłata ceny sprzedaży nastąpi w oznaczonym terminie po zawarciu umowy sprzedaży udziałów. Umowa sprzedaży udziałów została podpisana w dniu 23 kwietnia 2015 roku przez Wnioskodawcę, co zostało potwierdzone notarialnym poświadczeniem podpisu pod umową sprzedaży udziałów. W dniu 5 maja 2015 roku umowa sprzedaży udziałów została podpisana przez nabywcę, co również zostało potwierdzone notarialnym poświadczeniem podpisu. Cena sprzedaży udziałów została uiszczona w dniu 2 czerwca 2015 roku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej powstanie w dacie podpisania umowy sprzedaży udziałów przez nabywcę, to jest w dniu 5 maja 2015 roku, jako momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów i przejścia prawa własności udziałów na nabywcę... Zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej powstanie w dacie podpisania umowy sprzedaży udziałów przez nabywcę, to jest w dniu 5 maja 2015 roku, jako momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów i przejścia prawa własności udziałów na nabywcę.
2016
17
mar

Istota:
Czy sprzedaż otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów na skutek likwidacji spółki jawnej będzie stanowić dla niego przychód z działalności gospodarczej czy z kapitałów pieniężnych wedle skali, gdzie przychód ten pomniejszony zostanie o koszty uzyskania ustalony zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 i art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wedle ksiąg spółki jawnej?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie kwalifikacji przychodu ze sprzedaży udziałów do źródła przychodów, uzupełnionym w dniu 1 grudnia 2015 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie kwalifikacji przychodu ze sprzedaży udziałów do źródła przychodów, uzupełniony w dniu 1 grudnia 2015 r. w odpowiedzi na wezwanie organu znak ITPB4/4511-347/15-2/MK z dnia 3 listopada 2015 r. We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki jawnej mocą umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej - aneks do umowy spółki jawnej. Majątek i członkostwo w spółce jawnej Wnioskodawca nabył w drodze darowizny. Wnioskodawca posiadał w spółce jawnej udziały kapitałowe na kwotę 15 zł. Aktem notarialnym z dnia 23 marca 2010 r. ww. spółka jawna została rozwiązana, a jej majątek podzielony pomiędzy wspólników. Spółka została wykreślona z KRS z dniem xx xx 2010 r. W wyniku likwidacji spółki jawnej w dniu 23 marca 2010 r. Wnioskodawca nabył m.in. 38 udziałów w spółce z o.o. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać otrzymane udziały. Spółka jawna została wniesiona do spółki z o.o.
2016
2
mar

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży udziałów
Fragment:
Czy w przypadku stanowiska, zgodnie, z którym sprzedaż udziałów nie stanowi działalności gospodarczej Spółki, sprzedaż udziałów będzie miała wpływ na zakres prawa Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z całokształtem działalności gospodarczej Spółki na podstawie art. 86 ust. 2a - h od dnia 1 stycznia 2016 r.... Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Spółki sprzedaż udziałów nie stanowi działalności gospodarczej Spółki, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a stanowi jedynie wykonywanie praw właścicielskich. Zdaniem Spółki sprzedaż udziałów nie wpływa na prawo Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z całokształtem działalności gospodarczej Spółki i Spółka nie jest zobowiązana do uwzględnienia sprzedaży udziałów we współczynniku proporcji. Zdaniem Spółki sprzedaż udziałów nie wpłynie na prawo Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z całokształtem działalności gospodarczej Spółki i Spółka nie jest zobowiązana do uwzględnienia sprzedaży udziałów w prewspółczynniku proporcji. Pytanie nr 1. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
24
sty

Istota:
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
Fragment:
Powyższe przepisy, dotyczące sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. mają zastosowanie w każdym przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że sprzedaż udziałów nastąpiła przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny składników majątku, które były przedmiotem aportu. Reasumując, dochód uzyskany w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy sprzedaż udziałów nastąpiła przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny składników majątku, które były przedmiotem aportu, czy też po upływie tego terminu. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym należny podatek dochodowy związany jest z przeniesieniem własności składników majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny, należało uznać za nieprawidłowe. W przedmiotowej bowiem sprawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
30
gru

Istota:
Sprzedaż udziałów. Płatność ratalna.
Fragment:
W przypadku Umowy sprzedaży 1 Strony Umowy postanowiły, że płatność ceny nastąpi w dwóch ratach, przy czym pierwsza rata zastanie uiszczona w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży udziałów, natomiast druga rata zostanie uregulowana w październiku 2015 r. W przypadku Umowy sprzedaży 2 Strony Umowy postanowiły, że płatność ceny nastąpi w trzech ratach, przy czym pierwsza rata zastanie uiszczona w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży udziałów, druga rata zostanie uregulowana w październiku 2015 r, natomiast trzecia rata zostanie uregulowana w 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W którym momencie i w jakiej wysokości powstanie przychód dla Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.)... Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce powstanie w momencie upływu terminu płatności każdej z określonych przez Strony Umów sprzedaży rat, w wysokości wynikającej z Umów sprzedaży, tj. z upływem terminu, w którym świadczenie drugiej strony stało się wymagalne co do każdej z rat i Wnioskodawca może skutecznie domagać się jego spełnienia. Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
11
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.