Sprzedaż udziałów | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w nieruchomości.
Fragment:
Czy Wnioskodawca uprawniony jest do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w powołanym powyżej przepisie, jeśli pieniądze pochodzące ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach spadkowych przed upływem 5 lat od śmierci spadkodawcy (13.02.2016 r.), przeznaczy w ciągu 2 lat od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż tych udziałów na zakup jednej lub kilku nieruchomości lokalowych, w których Wnioskodawca będzie zamieszkiwał. Zdaniem Wnioskodawcy jest On uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży udziałów w nieruchomościach spadkowych przed upływem 5 lat od śmierci spadkodawcy i przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tych udziałów na zakup jednej lub kilku nieruchomości lokalowych, w których Wnioskodawca będzie zamieszkiwał, o ile zakup tych nieruchomości nastąpi w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż udziałów w nieruchomościach spadkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
14
paź

Istota:
Sprzedaż udziałów. Płatność ratalna.
Fragment:
Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 18 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca sprzedał na podstawie umowy sprzedaży wszystkie udziały jakie posiadał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dniem przejścia własności udziałów był dzień 18 kwietnia 2013 r. Strony zgodnie ustaliły łączną cenę sprzedaży 34 udziałów w kapitale zakładowym spółki na kwotę 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych). Zapłata przez Kupującego ceny sprzedaży została ustalona w następujący sposób: par. 4 ust. 2 umowy sprzedaży udziałów 20 000,00 zł w dacie zawarcia niniejszej umowy; 30 000,00 zł płatne w terminie do 30 października 2013 r.; reszta w kwocie 450 000,00 zł w równych 72 miesięcznych ratach po 6 250,00 zł, powiększonych zgodnie z ust. 5, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który jest należna, począwszy od 31 października 2013 r. ust. 3. W przypadku zbycia przez Spółkę nieruchomości należącej do Spółki lub zbycia przez Kupującego udziałów przekraczających 1/3 wartości posiadanych udziałów, lub zmianę umowy spółki powodującą utratę przez Kupującego większości głosów w podejmowanych przez Spółkę decyzjach, względnie obciążenia przez Spółkę nieruchomości w wysokości wartości przekraczającej 50% jej wartości rynkowej cała należność staje się natychmiast wymagalna i płatna będzie w terminie 14 dni od daty czynności.
2017
7
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.
Fragment:
Reasumując, w rozpatrywanej sprawie sprzedaż udziału w prawie własności budynku (1500/2400 części) nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż 5 letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy upłynął z dniem 31 grudnia 2004 r. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu ww. sprzedaży udziału w prawie własności. W związku z tym że Wnioskodawca dokonał wpłaty w kwocie 45 zł, natomiast należna opłata za wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40 zł, różnica w wysokości 5,00 zł zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
28
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży udziałów w Spółce na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy oraz uprawnienia do wystawienia faktury na rzecz nabywcy w Spółce w przypadku zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a
Fragment:
(...) sprzedaż udziałów w Spółce 1 korzysta ze zwolnienia, o którym mowa odpowiednio w art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług. W odniesieniu do stanu sprawy przedstawionego w niniejszym wniosku o interpretację, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 12 grudnia 2016 r. o sygn. akt 2461-IBPP2.4512.773.2016.2.AZe stwierdził, że sprzedaż udziałów w Spółce 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dlatego też przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację jest zagadnienie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w Spółce 1, a nie kwestia podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.
2017
10
maj

Istota:
1) możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do przychodów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w polskich spółkach kapitałowych, których ponad 50% aktywów bilansu stanowiły nieruchomości rolne 2) sposobu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów w polskich spółkach kapitałowych, których ponad 50% aktywów bilansu stanowiły nieruchomości rolne
Fragment:
W przypadku trzeciej Spółki polskiej i Spółki zależnej, sprzedaż udziałów w tych Spółkach została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Spółki te nabyły nieruchomości - w odniesieniu do części nieruchomości tych Spółek (w odniesieniu dla części nieruchomości okres ten był krótszy). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dochód z tytułu sprzedaży udziałów w poszczególnych Spółkach polskich jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT w zw. z art. 13 ust. 5 DTT... Czy Wnioskodawca jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na nabycie udziałów w Spółkach polskich oraz wydatków związanych ze sprzedażą udziałów (np. kosztów doradców, kosztów obsługi prawnej)... Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy dochód ze sprzedaży udziałów w dwóch Spółkach polskich powinien być zwolniony z opodatkowania w całości (tj. w pierwszej i drugiej Spółce polskiej). Natomiast dochód ze sprzedaży udziałów w trzeciej Spółce polskiej powinien być zwolniony w części odpowiadającej dochodowi ze sprzedaży udziałów, które Wnioskodawca posiadał w trzeciej Spółce polskiej przez okres ponad pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca nabył te udziały.
2016
30
cze

Istota:
Interpretacja dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży udziałów w Spółce.
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Udziałowiec) – niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokona sprzedaży udziałów w Spółce „ A ” na rzecz „ C ” S.A. Zainteresowany (posiadacz udziałów) uczestniczy w zarządzaniu Spółką, której udziały posiada (pełni funkcję Prezesa Zarządu „ A ” – stosownie do pkt II Umowy Spółki). Sprzedaż udziałów nie jest prowadzona w ramach działalności maklerskiej lub brokerskiej. Nie jest też bezpośrednim, stałym i koniecznym warunkiem rozszerzenia działalności gospodarczej posiadacza. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca uczestniczy w zarządzaniu Spółką, w której posiada udziały i o ile wykonuje to w zakresie wykraczającym poza zwykłe prawa i obowiązki udziałowca, np. poprzez wykonywanie czynności o charakterze administracyjnym, finansowym, handlowym lub technicznym, to działania Zainteresowanego w takim zakresie wpisują się w definicję prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, a wskazana we wniosku sprzedaż udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2016
10
cze

Istota:
Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku ze sprzedażą udziałów w spółce prawa luksemburskiego przez Wnioskodawcę nie powstanie w stosunku do niego obowiązek podatkowy w Polsce?
Fragment:
W przyszłości Wnioskodawca rozważa sprzedaż udziałów w PC S.a.r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku ze sprzedażą udziałów w spółce prawa luksemburskiego przez Wnioskodawcę nie powstanie w stosunku do niego obowiązek podatkowy w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą udziałów w spółce prawa luksemburskiego nie powstanie w stosunku do niego obowiązek podatkowy w Polsce. Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP): „ Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów; bez względu na miejsce ich osiągania ”. Ustęp 2 cytowanego artykułu stanowi, iż: „ Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ”. Zgodnie z art. 3 UPDOP powstanie obowiązku podatkowego wyznacza bądź siedziba lub zarząd usytuowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zasada rezydencji), bądź też osiąganie dochodów na tym terytorium (zasada źródła).
2016
22
kwi

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Na dzień sprzedaży udziałów ponad 50% aktywów Spółek polskich oraz Spółki zależnej stanowiły nieruchomości rolne. W związku ze sprzedażą udziałów Spółek polskich nieruchomości przez nie posiadane oraz nieruchomości posiadane przez Spółkę zależną nie utraciły charakteru rolnego. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy dochód Rezydenta Duńskiego z tytułu sprzedaży udziałów w poszczególnych Spółkach polskich jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. art. 21 ust 1 pkt 28 ustawy o PIT w związku z art. 13 ust. 5 DTT... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy dochód Rezydenta duńskiego ze sprzedaży udziałów w Spółkach polskich jest zwolniony z opodatkowania. Uzasadnienie Zgodnie z art. 13 ust. 5 DTT, zyski osiągane z przeniesienia własności akcji, udziałów lub praw w spółce, w jakiejkolwiek innej osobie prawnej lub w spółce osobowej, której majątek składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie lub z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego, lub z akcji spółki, której majątek składa się głównie z takiego majątku nieruchomego lub praw wchodzących w skład takiego majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w Państwie, w którym majątek nieruchomy jest położony, zgodnie z prawem tego Państwa.
2016
21
kwi

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania czynności pośrednictwa przy sprzedaży udziałów.
Fragment:
(...) sprzedaży udziałów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 października 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 25 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania czynności pośrednictwa przy sprzedaży udziałów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W ...... roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczył usługi pośrednictwa spółce związane ze sprzedażą udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach umowy świadczył usługi polegające na: poszukiwaniu inwestora zainteresowanego nabyciem udziałów, ułatwienia kontaktu pomiędzy spółką a inwestorem oraz uczestniczył, w prowadzonych pomiędzy podmiotami negocjacjach łącznie z pomocą przy sporządzeniu dokumentacji sprzedaży. Po sfinalizowaniu sprzedaży udziałów przez spółkę Wnioskodawca wystawił spółce fakturę VAT. Przy jej wystawieniu zostało zastosowane zwolnienie przedmiotowe zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług. W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie zarządzał udziałami sprzedawanej spółki, nie dysponował nimi oraz ich nie przechowywał.
2016
8
kwi

Istota:
Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej powstanie w dacie podpisania umowy sprzedaży udziałów przez nabywcę, to jest w dniu 5 maja 2015 roku, jako momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów i przejścia prawa własności udziałów na nabywcę?
Fragment:
Zgodnie z podpisaną umową sprzedaży udziałów i prawem Republiki Czeskiej prawo własności Udziałów przeszło na nabywcę w dniu podpisania Umowy sprzedaży udziałów. Umowa sprzedaży udziałów przewidywała, iż zapłata ceny sprzedaży nastąpi w oznaczonym terminie po zawarciu umowy sprzedaży udziałów. Umowa sprzedaży udziałów została podpisana w dniu 23 kwietnia 2015 roku przez Wnioskodawcę, co zostało potwierdzone notarialnym poświadczeniem podpisu pod umową sprzedaży udziałów. W dniu 5 maja 2015 roku umowa sprzedaży udziałów została podpisana przez nabywcę, co również zostało potwierdzone notarialnym poświadczeniem podpisu. Cena sprzedaży udziałów została uiszczona w dniu 2 czerwca 2015 roku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej powstanie w dacie podpisania umowy sprzedaży udziałów przez nabywcę, to jest w dniu 5 maja 2015 roku, jako momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów i przejścia prawa własności udziałów na nabywcę... Zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej powstanie w dacie podpisania umowy sprzedaży udziałów przez nabywcę, to jest w dniu 5 maja 2015 roku, jako momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów i przejścia prawa własności udziałów na nabywcę.
2016
17
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.