IPTPB1/415-108/13-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku sprzedaży towaru z remanentu likwidacyjnego obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie zeznania PIT-28 za 2012 r. i uiszczenie podatku?
IPTPB1/415-108/13-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja działalności
 2. remanent likwidacyjny
 3. ryczałt ewidencjonowany
 4. sprzedaż towarów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Spis z natury podatników
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2013 r. (data wpływu 11 lutego 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie istnienia obowiązku uiszczenia podatku w przypadku sprzedaży towaru z remanentu likwidacyjnego i złożenia zeznania podatkowego PIT-28 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie istnienia obowiązku uiszczenia podatku w przypadku sprzedaży towaru z remanentu likwidacyjnego i złożenia zeznania podatkowego PIT-28.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (3%) od dnia 14 grudnia 2010 r. do 30 grudnia 2011 r. W dniu likwidacji tej działalności sporządził remanent likwidacyjny.

W 2012 r. sprzedał część towarów ujętych w remanencie likwidacyjnym i uiścił od ich wartości 3% podatek do US.

W styczniu 2013 r. Wnioskodawca udał się do Urzędu Skarbowego, celem złożenia zeznania rocznego PIT 28, w którym to wykazał sprzedaż towaru z remanentu likwidacyjnego. Urzędniczka odmówiła przyjęcia zeznania, dopiero po wielu prośbach przyjęła je warunkowo z prośbą, aby Wnioskodawca wystąpił o indywidualną interpretację przepisów w tym zakresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w ww. sytuacji obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie zeznania PIT-28 za 2012 r. i uiszczenie podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 14 ust. 2 pkt 17a, art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek zapłacić podatek i wykazać go w PIT-28 za 2012 r. Sprzedaż wykazanych składników majątku przed upływem 6 lat będzie opodatkowana jako przychód z działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Dochody osoby fizycznej co do zasady podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), co wynika z art. 1 w związku z art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 powyższej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza, co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 powyższej ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Prowadząc działalność gospodarczą można jednak wybrać szczególną formę opodatkowania podatkiem dochodowym uzyskiwanych z tego źródła przychodów, tj. opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym.

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, reguluje ustawa z dnia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, iż podatnicy, uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, zwany dalej "spisem z natury", na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.

W myśl art. 20 ust. 5 tej ustawy, podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji spis z natury według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją.

Stosownie do art. 20 ust. 6 ww. ustawy, w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub zawiadomienia o wystąpieniu wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Według art. 5a pkt 2 powyższej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3.

W świetle powyższego, likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z zamknięciem ewidencji przychodów. Spis z natury sporządzony na dzień likwidacji będzie stanowił ostatnią pozycję tej ewidencji, jego wartości nie należy sumować z przychodami wynikającymi z ewidencji.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera szczegółowych przepisów, które regulowałyby zagadnienie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów handlowych po zakończeniu działalności gospodarczej. W związku ze sprzedażą tych towarów powstanie przysporzenie majątkowe (przychód) u osoby, która prowadziła działalność gospodarczą. Będą to przychody związane z działalnością gospodarczą, co wynika z przepisu art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto należy tu mieć na uwadze, iż terminy "związany z działalnością" oraz "wykonywanie działalności" powinny być rozumiane jako "służący kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób do prowadzenia działalności lub osiągania przychodów z tej działalności".

W sytuacji, gdy przychody z działalności gospodarczej, w okresie jej prowadzenia, opodatkowane były na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to przychód osiągnięty ze sprzedaży towarów ujętych w spisie likwidacyjnym podlegał będzie również opodatkowaniu wyżej wymienionym podatkiem, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na podstawie tego przepisu bowiem opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają przychody wymienione w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc także przychody wskazane w art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, czyli osiągnięte ze sprzedaży towarów pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Przy czym, opodatkowanie będzie miało miejsce w sytuacji, gdy sprzedaż ww. towarów nastąpi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu dokonania likwidacji własnej działalności gospodarczej lub likwidacji spółki, do dnia odpłatnego zbycia środka trwałego.

Sprzedając towary ujęte w spisie likwidacyjnym podatnik, który opodatkowany był zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zobowiązany jest do zapłacenia należnego podatku według takiej stawki, jaką opłacał przed likwidacją.

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, iż w okresie od 14 grudnia 2010 r. do 30 grudnia 2011 r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawką 3%. W dniu likwidacji działalności gospodarczej sporządził remanent likwidacyjny.

W 2012 r. sprzedał część towarów ujętych w remanencie likwidacyjnym i uiścił od ich wartości 3% podatek.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz cytowane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż jeżeli Wnioskodawca w dniu 30 grudnia 2011 r. zlikwidował działalność gospodarczą, a w 2012 r. dokonał sprzedaży towarów ujętych w remanencie likwidacyjnym, pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej, to obowiązany jest do zapłacenia od uzyskanego przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, według stawki jaką stosował w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Przychód ten należy wykazać w zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, PIT-28 za 2012 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.