ILPB1/4511-1-327/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
ILPB1/4511-1-327/15-4/AGinterpretacja indywidualna
  1. ryczałt ewidencjonowany
  2. sprzedaż towarów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 14 maja 2015 r. znak ILPB1/4511-1-327/15-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 maja 2015 r., a w dniu 27 maja 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 26 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się skupem odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych i przerobem. Jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych płaci podatek zryczałtowany. Odpady poprodukcyjne są poddawane przerobowi w sposób mechaniczny, rozdrobnione na specjalnych maszynach, które z kolei stanowią komponent do dalszej produkcji dla odbiorcy krajowego. Proces mechanicznego rozdrobnienia surowców wtórnych nie powoduje zmiany ich fizykochemicznego składu. Stanowi jedynie surowiec rozdrobniony i zapakowany w specjalne wory o pojemności do 1 tony i sprzedawany. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych usług przerobu z materiałów powierzonych, są to towary zakupione w całości przez Wnioskodawcę. W procesie przemiału odpadów tworzyw sztucznych nie dochodzi do przerobienia rzeczy czyli do zmiany składu fizykochemicznego, a jedynie do zmiany objętości odpadów z tworzyw sztucznych w celu spełnienia wymogów stawianych przez odbiorcę. Wnioskodawca prosi zatem o wydanie interpretacji podatkowej, czy w działalności Zainteresowanego przychód ze sprzedaży rozdrobnionego towaru na drobne komponenty podlega opodatkowaniu zryczałtowanemu wg stawki 3% jako działalność w zakresie handlu.

Wnioskodawca podał, że działalność oznaczona jest PKD 38.32.Z - odzysk surowców z materiałów segregowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionych informacji, Wnioskodawca może stosować stawkę 3% ze sprzedaży towaru rozdrobnionego...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do usługi jaką wykonuje, stawka 3% od usług handlowych jest prawidłowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Możliwość opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niespełnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, nie wymieniono usług świadczonych przez Wnioskodawcę, co oznacza, że prowadzona działalność gospodarcza może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) cytowanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Przy czym, za działalność usługową w zakresie handlu, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, uważa się sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa przetworzone, zatem aby je zdefiniować należy ustalić, jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. I tak według internetowego Słownika języka polskiego, przetwarzać to „zmieniać coś, nadając inny kształt, wygląd”.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zajmuje się skupem odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych i przerobem. Odpady poprodukcyjne są poddawane przerobowi w sposób mechaniczny. Proces mechanicznego rozdrobnienia surowców wtórnych nie powoduje zmiany ich fizykochemicznego składu. Stanowi jedynie surowiec rozdrobniony i zapakowany w specjalne wory o pojemności do 1 tony i sprzedawany. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych usług przerobu z materiałów powierzonych, są to towary zakupione w całości przez Wnioskodawcę. W procesie przemiału odpadów tworzyw sztucznych nie dochodzi do przerobienia rzeczy czyli do zmiany składu fizykochemicznego, a jedynie do zmiany objętości odpadów z tworzyw sztucznych w celu spełnienia wymogów stawianych przez odbiorcę.

Zdaniem tut. Organu opisane we wniosku działania nie stanowią przetwarzania nabytych uprzednio przedmiotów.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane z działalności opisanej we wniosku, jako przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, mogą podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 3% stawki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ryczałt ewidencjonowany
IBPB-1-1/4511-256/15/WRz | Interpretacja indywidualna

sprzedaż towarów
IPPP3/443-422/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.