IBPP3/443-780/13/KG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym.
IBPP3/443-780/13/KGinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż towarów
 2. sprzedaż wysyłkowa
 3. zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2013r. (data wpływu 25 czerwca 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji oraz sprzedaży elementów i systemów budowlanych dla budownictwa lądowego. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego.

Zasadniczą część odbiorców Wnioskodawcy stanowią przedsiębiorcy (zarówno spółki, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Zdarza się jednak, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Każda dostawa towaru jest realizowana na podstawie pisemnego zamówienia. Zamówienie określa dokładną nazwę i adres kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, sugerowany termin i miejsce dostawy, uzgodniony wcześniej termin płatności. Zamówienia składane są zazwyczaj Wnioskodawcy za pośrednictwem zatrudnionych dla Wnioskodawcy przedstawicieli handlowych.

Dotychczas dostawa towarów zamawianych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dokonywana była głównie za pośrednictwem firmy kurierskiej, zdarzały się jednak odbiory towarów przez klientów bezpośrednio w siedzibie Wnioskodawcy. Aktualnie, Wnioskodawca ma zamiar dokonywać dostaw do klientów indywidualnych wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Klienci indywidualni zapłatę za towary dokonują zawsze na rachunek bankowy Wnioskodawcy. W tytule przelewu wskazywane są albo numer zamówienia albo numer faktury za dane zamówienie.

Wnioskodawca prowadzi ewidencję transakcji dokonywanych na rzecz klientów indywidualnych, która zawiera oznaczenie numeru zamówienia, nazwę i adres nabywcy, numer faktury, datę wystawienia faktury, datę zapłaty, kwotę netto i brutto za dane zamówienie.

Na dzień składania wniosku obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności wynosi około 17.000,00 zł.

Wnioskodawca dokonywał dostaw towarów na rzecz klientów indywidualnych także w poprzednich latach. Obrót zrealizowanych na ich rzecz w 2012r. nie przekroczył 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Wnioskodawca nie przestał spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjowania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy planowany przez Wnioskodawcę sposób realizowania zamówień na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, spełnia warunki do objęcia Wnioskodawcy zwolnieniem z obowiązku ewindencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonywania dostaw towarów na rzecz klientów indywidualnych wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej, Wnioskodawcy przysługiwać będzie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej.

Jak wynika z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, jedną z czynności podlegających zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej jest „dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)”.

Wnioskodawca dokonywać będzie dostawy na rzecz klientów indywidualnych wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Płatności za te dostawy zawsze są przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Wnioskodawca prowadzi ewidencję, z której jasno wynika, jakiej czynności dotyczyła zapłata. Forma płatności za towary także pozwala na identyfikację nabywcy oraz zamówienia. Wobec tego należy stwierdzić, iż sposób wskazany realizowania przez Wnioskodawcę zamówień na rzecz klientów indywidualnych stanowić będzie dostawę towarów w systemie wysyłkowym, która podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwolnienie przysługiwać będzie Wnioskodawcy nie później niż do 31 grudnia 2014r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r., poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

Stosownie natomiast do zapisu § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 36 załącznika do rozporządzenia wskazano, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Podkreślić jednak w tym miejscu należy, iż zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, w przypadku dostawy:

 1. gazu płynnego;
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4);
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1);
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1);
 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2);
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0);
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0);
 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90);
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1);
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”;
 12. płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie;
 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;
 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji oraz sprzedaży elementów i systemów budowlanych dla budownictwa lądowego. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów na rzecz przedsiębiorców (zarówno spółek, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Z wniosku wynika, że:

 • Wnioskodawca ma zamiar dokonywać dostaw do klientów indywidualnych wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • klienci indywidualni zapłatę za towary dokonują zawsze na rachunek bankowy Wnioskodawcy;
 • Wnioskodawca prowadzi ewidencję transakcji dokonywanych na rzecz klientów indywidualnych, która zawiera oznaczenie numeru zamówienia, nazwę i adres nabywcy, numer faktury, datę wystawienia faktury, datę zapłaty, kwotę netto i brutto za dane zamówienie.

Z treści wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca dokonywał dostawy towarów wymienionych w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów.

Ponadto jak wskazano we wniosku, dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będzie następowała wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej, a przyjętym sposobem zapłaty przez kupującego za zakupiony towar jest płatność na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Z prowadzonej ewidencji wynika jakiej konkretnie wpłata czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Wnioskodawca ma zatem każdorazowo możliwość identyfikacji danych nabywcy każdego dokonanego zakupu (w tym jego adresu).

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że przyjęty przez Wnioskodawcę sposób realizowania zamówień na rzecz klientów indywidualnych spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż towarów
IPPB1/415-568/13-3/ES | Interpretacja indywidualna

sprzedaż wysyłkowa
IBPP3/443-700/13/KG | Interpretacja indywidualna

zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
ITPP1/443-254/13/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.