IBPP3/443-637/13/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym za pośrednictwem internetu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2013 r. (data wpływu 25 lutego 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2013 r. (data wpływu 1 marca 2013 r.) oraz pismem z dnia 23 maja 2013 r. (data wpływu 24 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży odzieży przez internet – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży odzieży przez internet. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 lutego 2013 r. (data wpływu 1 marca 2013 r.) oraz pismem z dnia 23 maja 2013 r. (data wpływu 24 maja 2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP3/443-236/13/KG z dnia 17 maja 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, między innymi w zakresie PKD 47.91.Z, a główna część działalności to handel odzieżą za pośrednictwem internetu.

W piśmie z dnia 23 maja 2013 r. będącym uzupełnieniem na wezwanie z dnia 17 maja 2013 r. Wnioskodawca informuje, że:

 1. nie była prowadzona ewidencja obrotu za pomocą kasy rejestrującej
 2. sprzedaż odzieży za pośrednictwem internetu nie była prowadzona na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 3. pierwsza sprzedaż przez internet miała miejsce 1 lutego 2012 r.
 4. sprzedaż odzieży odbywała się w systemie wysyłkowym (pocztą polską)
 5. w poprzednich latach kasa rejestrująca nie była stosowana
 6. zapłata za wykonane czynności odbywała się za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy lub Pay. (a.) i w całości przelewane na konto firmowe
 7. w odpowiedzi na pytanie oznaczone w wezwaniu II. 7. o treści: „Czy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)...”, Wnioskodawca podał: „z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę, Wnioskodawca jest w stanie określić dane nabywcy, w tym jego adres oraz nr aukcji są zaewidencjonowane
 8. w odpowiedzi na pytanie oznaczone w wezwaniu II. 8. o treści”: „Czy poza sprzedażą odzieży przez Internet prowadzi Pan inny rodzaj sprzedaży odzieżą – inny punkt...”, Wnioskodawca podał: „nie prowadzi sprzedaży w innym punkcie, ponadto sprzedaż pozawysyłkowa nie była nigdy prowadzona po osiągnięciu limitu obowiązku rejestracji kasy fiskalnej
 9. w odpowiedzi na pytanie oznaczone w wezwaniu II. 9. o treści: „Czy w ramach prowadzonej działalności dokonuje Pan sprzedaży towarów lub usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r. poz. 1382), do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość osiąganych obrotów...”, Wnioskodawca podał: „nie dokonuje sprzedaży towarów lub usług, do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, bez względu na wysokość osiąganych obrotów”.
  W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane przez Wnioskodawcę w piśmie z dnia 28 lutego 2013 r. – data wpływu 1 czerwca 2013 r.):

  Czy można korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, jeżeli sprzedaż jest za pośrednictwem internetu, dostawa za pośrednictwem poczty lub intemetu, wpłata dokonywana jest na konto Pay. i całość wpłat co potwierdzają wyciągi wpływa na rachunek bankowy zarejestrowany w US... (oznaczone we wniosku nr 5)

  Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane przez Wnioskodawcę w piśmie z dnia 28 lutego 2013 r. – data wpływu 1 czerwca 2013 r.), jeżeli wszelkie wypłaty z Pay. dokonywane są na rachunek bankowy zgłoszony w US, a ponadto dysponuje się pełną historią wpłat Pay. w tym szczegółową ewidencję nabywców określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 listopada 2012 roku, można zastosować zwolnienie z obowiązku kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej przez internet. (oznaczone we wniosku nr 5)

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

  Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

  Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

  W stanie prawnym do 31 grudnia 2012 r. obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

  Jak wynika z zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

  W poz. 36 tego załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła2), 4).

  Z objaśnień zawartych w punkcie 2) wynika, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

  Z kolei w objaśnieniu zawartym w punkcie 4) wskazano, iż w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

  Natomiast od 1 stycznia 2013 r. kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

  Z treści § 2 ust. 1 tego rozporządzenia wynika, iż zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

  W poz. 36 wskazano, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

  Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana
  • nie dokonuje dostawy paliw płynnych, gazowych lub dostaw towarów określonych w § 4 rozporządzenia.

  Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

  Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą za pośrednictwem internetu.

  Z wniosku wynika, że:

  • sprzedaż odzieży odbywała się w systemie wysyłkowym (pocztą polską)
  • zapłata za wykonane czynności odbywała się za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy lub Pay. (a.) i w całości przelewane na konto firmowe
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę, Wnioskodawca jest w stanie określić dane nabywcy, w tym jego adres oraz nr aukcji są zaewidencjonowane
  • Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży towarów lub usług, do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

  Opis sprawy pozwala uznać, że Wnioskodawca spełnia przedmiotowe warunki, a mianowicie zapłata za świadczone usługi wpływa w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej transakcji wpłata dotyczyła.

  Dokonując zatem analizy treści złożonego wniosku w kontekście obecnie obowiązujących i wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła, to Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r., nie dłużej niż do końca 2014 r.

  Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

  Końcowo zaznacza się, że w zakresie obowiązku rejestracji VAT-UE w tytułu sprzedaży „licencji na łupy” dokonywanej za pośrednictwem firmy B., która przekazuje płatności na konto Pay. Wnioskodawcy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.