0114-KDIP1-2.4012.224.2017.1.JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie sposobu opodatkowania oraz dokumentowania transakcji nabycia i sprzedaży towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2017 r. (data wpływu 5czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania oraz dokumentowania transakcji nabycia i sprzedaży towarów:

 • w zakresie pytania 1, 2, 3 i 5 – jest nieprawidłowe,
 • w zakresie pytania 4 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania oraz dokumentowania transakcji nabycia i sprzedaży towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgłoszoną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, posiadającą również VAT-UE. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest hurtowa dystrybucja produktów spożywczych, w opisanym zdarzeniu przyszłym zagęszczonych soków z owoców zapakowanych w beczki.

Wnioskodawca będzie hurtowo kupował zagęszczone soki z owoców od Dostawcy z Hiszpanii, czyli innego kraju Unii Europejskiej (dalej „UE”), posiadającego VAT-UE lub z Turcji, czyli spoza UE. Nabyte towary Wnioskodawca będzie następnie sprzedawał do Nabywcy z siedzibą poza UE (dalej „Nabywca”).

Dostawca wystawi fakturę sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy, zaś Wnioskodawca wystawi fakturę sprzedaży na rzecz Nabywcy. Towar transportowany będzie bezpośrednio od Dostawcy do odbiorcy końcowego - Nabywcy (transakcja łańcuchowa).

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla potrzeb VAT w innym kraju poza Polską. Zarówno Dostawca, jak i Nabywca będą zarejestrowani jedynie w swoim kraju dla potrzeb VAT.

Dostawca będzie posiadał odpowiednie dokumenty potwierdzające wywóz towaru do Nabywcy.

Transport organizowany będzie przez Wnioskodawcę, a do obowiązków Wnioskodawcy przy organizowaniu transportu należeć będą między innymi:

 • zamówienie transportu u wybranego przez Wnioskodawcę spedytora
 • przekazywanie informacji i dokumentacji do spedytora
 • planowanie transportu, wybór środka transportu i czas realizacji
 • koordynowanie poszczególnych etapów transportu
 • opłacenie spedytora

Transport będzie się odbywał na warunkach Incoterms 2010 EXW - zakład Dostawcy lub FOB - port w kraju Dostawcy. Transport zatem bez względu na warunki dostawy będzie się odbywał z kraju Dostawcy, a towar na żadnym etapie nie będzie na terenie Polski.

Z Dostawcą uzgodnione jest, że towar przechodzi w posiadanie Wnioskodawcy z chwilą przekazania towaru na uzgodnionych warunkach Incoterms.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy miejscem dostawy będzie kraj Dostawcy na podstawie opisanego zdarzenia przyszłego oraz czy na określenie miejsca dostawy wpłynie któraś z wymienionych reguł Incoterms, na których odbędzie się dostawa? Czy zatem dla przedstawionego zdarzenia, miejscem opodatkowania dla Wnioskodawcy będzie kraj Dostawcy i czy w związku z tym Wnioskodawca będzie musiał się zarejestrować na potrzeby VAT i rozliczyć w kraju Dostawcy? W jaki sposób należy rozliczyć VAT w kraju opodatkowania?
 2. Jaka stawka VAT dla opisanego zdarzenia będzie mogła być wykazana na fakturze wystawionej na rzecz Wnioskodawcy:
  1. ze stawką podatku właściwą dla dostawy krajowej w kraju Dostawcy dla danego towaru bez względu na to, czy Dostawca jest przedsiębiorcą z Hiszpanii - kraju UE, czy z Turcji - spoza UE;
  2. ze stawką podatku właściwą dla dostawy krajowej w kraju Dostawcy dla danego towaru - jeśli Dostawca jest przedsiębiorcą z Turcji, natomiast ze stawką 0% dla Dostawcy z Hiszpanii, z uwagi na transakcję pomiędzy dwoma członkami UE i wystąpienie Wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru;
  3. Dostawca wystawia fakturę bez podawania stawki VAT, przenosząc na Wnioskodawcę obowiązek rozliczenia podatku VAT?
 3. Czy w opisanym zdarzeniu Wnioskodawca będzie rozliczać w Polsce podatek VAT od zakupu lub sprzedaży i czy w związku z tym Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazania transakcji zakupu lub sprzedaży w deklaracji VAT-7?
 4. Czy dokonując nabycia towarów w opisanym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT od faktur wystawionych przez zagranicznego Dostawcę w deklaracji VAT-7?
 5. Czy faktura wystawiana przez Wnioskodawcę powinna zawierać polską stawkę VAT, czy być wystawiona bez podawania stawki VAT z dopiskiem „np” lub „nie podlega”?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Dostawca zgodnie z umową, przekaże na terenie swojego kraju towar do spedytora zamówionego i opłaconego przez Wnioskodawcę. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), miejscem dostawy dla transakcji nabycia towarów przez Wnioskodawcę będzie terytorium kraju Dostawcy. Zarówno dla reguły EXW jak i FOB miejscem rozpoczęcia wysyłki jest kraj Dostawcy.
  Mimo, iż miejscem opodatkowania będzie kraj Dostawcy, to przy opisanej sytuacji, Wnioskodawca nie będzie musiał się rejestrować w danym kraju na potrzeby VAT w celu opłacenia podatku. Wnioskodawca uważa, że żeby rozliczyć podatek, powinien być on zawarty na fakturze wystawionej na rzecz Wnioskodawcy.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe będzie jedynie rozwiązanie „a”:
  1. Zarówno Dostawca z Hiszpanii jak i z Turcji mogą wystawić fakturę na rzecz Wnioskodawcy ze stawką właściwą dla dostawy krajowej w kraju Dostawcy dla danego towaru. Wnioskodawca do ustalenia stanowiska posłużył się porównaniem do sprzedaży krajowej gdyby dana transakcja odbyła się pomiędzy podmiotami krajowymi, to właśnie sprzedawca miałby obowiązek rozliczyć VAT i na fakturze byłaby podana stawka VAT;
  2. Dostawca z Turcji może wystawić fakturę na rzecz Wnioskodawcy ze stawką właściwą dla dostawy krajowej w Turcji dla danego towaru, natomiast Dostawca z Hiszpanii nie może zastosować stawki 0%, ponieważ zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT opisane zdarzenie przyszłe nie spełnia wszystkich wymagań dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniającego do zastosowania stawki 0% w transakcjach między dwoma krajami członkowskimi UE. Nabycie towaru odbywać się będzie bez fizycznego przemieszczenia towarów na terytorium innego kraju członkowskiego UE - Polski, zatem nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  3. Dla opisanego zdarzenia przyszłego nie może być wystawiona faktura bez podawania stawki VAT, ponieważ nie może być zastosowana procedura odwrotnego obciążenia. Zakupiony przez Wnioskodawcę towar nie jest uwzględniony w załączniku 11 do ustawy o VAT w wykazie towarów zobowiązującym do zastosowania tejże procedury.
 3. Zdaniem Wnioskodawcy podatek VAT powinien być rozliczony w kraju Dostawcy, jak zostało dokładniej wyjaśnione w punkcie 1 stanowiska Wnioskodawcy. Nie ma zatem konieczności ponownego płacenia podatku przez Wnioskodawcę w Polsce za ten sam towar. Podstawą danego założenia są podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  1. z Hiszpanią z 15 listopada 1979 roku;
  2. z Turcją z 3 listopada 1993 roku.
   Wnioskodawca uważa, że w deklaracji VAT-7 nie ma konieczności wykazania transakcji zakupu towaru od Dostawcy, ponieważ transakcja opodatkowana i rozliczana jest w kraju Dostawcy. W związku z tym transakcja zakupu nie będzie podlegała obowiązkowi deklarowania w deklaracji VAT-7.
   Wnioskodawca uważa natomiast, że transakcja sprzedaży do Nabywcy, mimo iż nie będzie rozliczana w Polsce, powinna być wykazana w deklaracji VAT-7. Na podstawie załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług zawierającego objaśnienia do deklaracji, transakcja powinna być wykazana w pozycji 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju.
 4. Zdaniem Wnioskodawcy, na terenie kraju nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wskazanego na fakturach otrzymanych od jego Dostawców.
  O zwrot VAT Wnioskodawca może się natomiast ubiegać w urzędzie w kraju Dostawcy.
 5. Zdaniem Wnioskodawcy, miejscem dostawy dla transakcji między Wnioskodawcą a Nabywcą jest kraj, w którym zakończy się transport towarów. Podatek od transakcji między Wnioskodawcą a Nabywcą będzie rozliczony w kraju Nabywcy. Faktura wystawiana przez Wnioskodawcę powinna zawierać dopisek „np” lub „nie podlega” zamiast stawki VAT, przenosząc obowiązek rozliczenia VAT na Nabywcę.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania 1, 2, 3 i 5 jest nieprawidłowe natomiast w zakresie pytania 4 jest prawidłowe.

Ad 1, 2 i 5

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają enumeratywnie wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Zatem czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu wyłącznie wówczas kiedy mają miejsce na terytorium kraju.

Co do zasady zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Natomiast, w myśl art. 22 ust. 2 ustawy w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług posiadający również numer VAT-UE będzie hurtowo kupował zagęszczone soki z owoców od Dostawcy z Hiszpanii, posiadającego VAT-UE lub z Turcji. Nabyte towary Wnioskodawca będzie sprzedawał do Nabywcy z siedzibą poza UE. Towar transportowany będzie bezpośrednio od Dostawcy do odbiorcy końcowego – Nabywcy, a towar na żadnym etapie nie będzie na terenie Polski. Dostawca wystawi fakturę sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy, zaś Wnioskodawca wystawi fakturę sprzedaży na rzecz Nabywcy. Dostawca będzie posiadał odpowiednie dokumenty potwierdzające wywóz towaru do Nabywcy. Transport organizowany będzie przez Wnioskodawcę (zamówienie transportu u wybranego przez Wnioskodawcę spedytora, przekazywanie informacji i dokumentacji do spedytora, planowanie transportu, wybór środka transportu i czas realizacji, koordynowanie poszczególnych etapów transportu, opłacenie spedytora). Z Dostawcą uzgodnione jest, że towar przechodzi w posiadanie Wnioskodawcy z chwilą przekazania towaru na uzgodnionych warunkach Incoterms.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy miejscem dostawy będzie kraj Dostawcy a zatem miejscem opodatkowania dla Wnioskodawcy będzie kraj Dostawcy i czy w związku z tym Wnioskodawca będzie musiał się zarejestrować na potrzeby VAT i rozliczyć w kraju Dostawcy, w jaki sposób należy rozliczyć VAT w kraju opodatkowania, jaka stawka VAT dla opisanego zdarzenia będzie mogła być wykazana na fakturze wystawionej na rzecz Wnioskodawcy oraz czy faktura wystawiana przez Wnioskodawcę powinna zawierać polską stawkę VAT, czy być wystawiona bez podawania stawki.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że z uwagi na okoliczność, że towary nie będą znajdowały się na żadnym etapie transakcji w Polsce transakcja nabycia towarów od dostawcy z Hiszpanii oraz od dostawcy z Turcji, a także ich dalsza odsprzedaż na rzecz nabywcy z kraju trzeciego nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy czynności podlegającej opodatkowaniu na terytorium Polski.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że miejscem dostawy dokonanej na Jego rzecz będzie kraj Dostawcy a nie Polska i że dokumentowanie transakcji powinno odbyć się zgodnie z przepisami tamtego kraju.

Co do sposobu opodatkowania oraz udokumentowania transakcji dokonanej na rzecz Wnioskodawcy należy wskazać, że to przepisy kraju Dostawcy (Hiszpanii i Turcji) zawierają odpowiednie regulacje w tym zakresie. Ponieważ transakcja w żadnym momencie nie jest opodatkowana w Polsce Dostawcy wystawiają faktury według przepisów swojego kraju ze stawką podatku według właściwych dla tego kraju regulacji. Przepisy tych krajów dostawy (a nie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług) stanowią także o ewentualnej konieczności rejestracji Wnioskodawcy dla celów przeprowadzanych transakcji.

Ponieważ miejscem przeznaczenia towarów od dostawców z Hiszpanii lub Turcji będzie terytorium kraju trzeciego, w przedmiotowej sprawie wystąpi, z jednej strony eksport towarów, az drugiej strony jego import. W sytuacji, gdy Dostawca towarów dokonujący sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy będzie działał jako eksporter, a Wnioskodawca będzie importerem towaru na terytorium kraju trzeciego to obowiązkiem Wnioskodawcy będzie zapłata podatku od importu według przepisów kraju docelowego nabycia towarów. Wówczas to, dostawa dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz nabywcy powinna być opodatkowana zgodnie z przepisami kraju importu.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań 1, 2 i 5 należy uznać je za nieprawidłowe.

Ad 3

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy Wnioskodawca będzie rozliczać w Polsce podatek VAT od zakupu lub sprzedaży i czy w związku z tym Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazania transakcji zakupu lub sprzedaży w deklaracji VAT-7.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy stwierdzić należy, że jak wskazano wyżej, transakcja będzie opodatkowana w kraju Dostawcy (Hiszpania lub Turcja) oraz na terytorium państwa trzeciego ostatecznego odbiorcy (Nabywcy). W związku z tym opodatkowanie zarówno dostawy jak i nabycia towarów będzie miało miejsce na zasadach obowiązujących w kraju dostawcy oraz w kraju ostatecznego odbiorcy z zastosowaniem właściwej stawki.

W deklaracji VAT-7, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2273), w poz. 11 należy wykazać wartość dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W deklaracji tej nie wykazuje się kwoty podatku należnego z tego tytułu.

Jednocześnie w pkt 3 objaśnienia do deklaracji wynika, że w poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu podatku należnego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju oraz świadczonych usług rozliczanych w ramach procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca przedmiotowych transakcji nie wykazuje w deklaracji VAT-7. Wnioskodawca posiadałby obowiązek wskazania wartości dostawy towarów oraz świadczenia usług realizowanych poza terytorium kraju wyłącznie w celu skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust.8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu podatku należnego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 3 należy uznać je za nieprawidłowe.

Ad 4

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy dokonując nabycia towarów Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT od faktur wystawionych przez zagranicznego Dostawcę w deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1–4 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
 2. w przypadku importu towarów - kwota podatku:
  1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
  4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca otrzyma faktury od Dostawcy z Hiszpanii lub z Turcji i jak wynika z wyżej przeprowadzonej analizy dostawa towarów na rzecz Wnioskodawcy będzie opodatkowana na terytorium kraju Dostawcy, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania tejże transakcji na terytorium Polski.

Należy zatem stwierdzić, że w przypadku, gdy Dostawcy wystawią Wnioskodawcy faktury zwykazanym podatkiem od wartości dodanej, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia kwot podatku zawartego w tych fakturach. Odliczeniu, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy podlega wyłącznie podatek od towarów i usług nakładany ustawą o VAT obowiązującą w Polsce.

Jednocześnie należy podzielić stanowisko Wnioskodawcy, że o zwrot podatku od wartości dodanej Wnioskodawca może ubiegać się w kraju Dostawcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 0/0, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art.53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.