Sprzedaż towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
13
wrz

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania oraz dokumentowania transakcji nabycia i sprzedaży towarów

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2017 r. (data wpływu 5czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania oraz dokumentowania transakcji nabycia i sprzedaży towarów: w zakresie pytania 1, 2, 3 i 5 – jest nieprawidłowe, w zakresie pytania 4 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 czerwca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania oraz dokumentowania transakcji nabycia i sprzedaży towarów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgłoszoną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, posiadającą również VAT-UE. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest hurtowa dystrybucja produktów spożywczych, w opisanym zdarzeniu przyszłym zagęszczonych soków z owoców zapakowanych w beczki. Wnioskodawca będzie hurtowo kupował zagęszczone soki z owoców od Dostawcy z Hiszpanii, czyli innego kraju Unii Europejskiej (dalej „ UE ”), posiadającego VAT-UE lub z Turcji, czyli spoza UE. Nabyte towary Wnioskodawca będzie następnie sprzedawał do Nabywcy z siedzibą poza UE (dalej „ Nabywca ”). Dostawca wystawi fakturę sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy, zaś Wnioskodawca wystawi fakturę sprzedaży na rzecz Nabywcy.

2015
1
gru

Istota:

W zakresie braku obowiązku rozpoznania w Polsce wewnątrzwspólnotowego nabycia, dostawy krajowej oraz zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku VAT

Fragment:

Przed dokonaniem przez Spółkę sprzedaży towarów na rzecz klientów końcowych, zostają one przemieszczone na terytorium Polski i poddane obróbce przez polską spółkę (Wykonawca), zgodnie z ustalonymi pomiędzy podmiotami warunkami współpracy. Wykonawca realizuje na rzecz Spółki kompleksowe usługi uszlachetniania towarów dostarczanych przez Spółkę obejmujące również magazynowanie towarów i towarów gotowych, pakowanie towarów gotowych, zgodnie ze zleceniami przekazywanymi przez Spółkę oraz ewentualny transport gotowych towarów do klientów końcowych w Polsce, Niemczech bądź na obszarze innego państwa członkowskiego. Klienci końcowi mogą również odbierać wyroby gotowe od Wykonawcy. Towary obrabiane są przez Wykonawcę ściśle według wytycznych przekazanych przez Spółkę, a wynikających z ustaleń z klientami końcowymi. Towary poddane obróbce przez Wykonawcę przeznaczone są dla konkretnych klientów końcowych, z którymi Spółka zawarła uprzednio stosowne ustne lub pisemne umowy sprzedaży. Sprzedaż towarów gotowych na rzecz klientów końcowych realizowana jest przez Spółkę. Należy podkreślić, że w związku z przemieszczaniem przez Spółkę towarów do Wykonawcy, nie dochodzi do przeniesienia na Wykonawcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

2015
7
lis

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Fragment:

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Możliwość opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niespełnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, nie wymieniono usług świadczonych przez Wnioskodawcę, co oznacza, że prowadzona działalność gospodarcza może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2015
21
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży towarów poza granicami polski i uznania tej transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2014 r. (data wpływu 12 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów poza granicami polski i uznania tej transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów poza granicami polski i uznania tej transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka polska P. zarejestrowana jako pośredniczący podmiot tytoniowy, posiadający właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych ma zamiar dokonywać sprzedaży towarów (suszu tytoniowego) podmiotom z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska. Spółka dokona zakupu towarów od kontrahenta z Unii Europejskiej ale z kraju innego niż Polska. Sprzedający towar Spółce posiada i podał właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dokona on sprzedaży wraz z dostawą towaru do wskazanego odbiorcy przez Spółkę z kraju Unii Europejskiej innego niż Polska. Kupujący towar od Spółki posiada i podał swój ważny i właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

2014
5
paź

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży towaru poza granicami Polski

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2014 r. (data wpływu 12 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towaru poza granicami Polski – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towaru poza granicami Polski. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka Polska zarejestrowana jako pośredniczący podmiot tytoniowy, posiadający właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych ma zamiar dokonywać sprzedaży towarów (suszu tytoniowego) podmiotom z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska. Sp. z o.o. dokona zakupu towarów od kontrahenta z Unii Europejskiej ale z kraju innego niż Polska . Sprzedający towar spółce posiada i podał właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dokona on sprzedaży wraz z dostawą towaru do wskazanego odbiorcy przez Spółkę z kraju Unii Europejskiej innego niż Polska. Kupujący towar od Spółki posiada i podał swój ważny i właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Transakcja sprzedaży odbędzie się poza granicami Polski ale na terenie Unii Europejskiej. Spółka sprzeda ww. towar nie opodatkowując go podatkiem VAT, gdyż sprzedaż ta nie podlega Polskim przepisom podatkowym.

2014
23
maj

Istota:

Obowiązek rejestracji z tytułu dokonywanych transakcji

Fragment:

Wnioskodawca planuje dokonywanie sprzedaży towarów na rzecz polskich podmiotów - czynnych podatników podatku VAT (dalej Klientów końcowych). Przed dostarczeniem towarów do Klientów końcowych, zostaną one uprzednio poddane obróbce (uszlachetnieniu) przez polską spółkę (dalej jako Wykonawca) na terenie Polski zgodnie z zawartą pomiędzy podmiotami ramową umową o świadczenie kompleksowych usług uszlachetniania (dalej Umowa). Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę kompleksowych usług uszlachetniania towarów dostarczanych przez Wykonawcę obejmujących również magazynowanie towarów i towarów gotowych, pakowanie towarów gotowych, zgodnie ze zleceniami przekazywanymi przez Zleceniodawcę oraz ewentualny transport gotowych towarów do klientów końcowych. Klienci końcowi mogą również odbierać wyroby gotowe od Wykonawcy. Zgodnie z Umową towary obrabiane są przez Wykonawcę ściśle według wytycznych przekazanych przez Wnioskodawcę, a wynikających z ustaleń z Klientami końcowymi. Towary poddane obróbce przez Wykonawcę przeznaczone będą dla konkretnych Klientów końcowych, z którymi Wnioskodawca zawarł uprzednio stosowne ustne lub pisemne umowy sprzedaży. Sprzedaż towarów gotowych na rzecz klientów końcowych realizowana jest przez Wnioskodawcę.

2013
13
paź

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym.

Fragment:

(...) sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 czerwca 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji oraz sprzedaży elementów i systemów budowlanych dla budownictwa lądowego. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego. Zasadniczą część odbiorców Wnioskodawcy stanowią przedsiębiorcy (zarówno spółki, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Zdarza się jednak, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Każda dostawa towaru jest realizowana na podstawie pisemnego zamówienia. Zamówienie określa dokładną nazwę i adres kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, sugerowany termin i miejsce dostawy, uzgodniony wcześniej termin płatności.

2013
24
wrz

Istota:

Stwierdzić należy, iż w opisanym stanie faktycznym koszty wysyłki stanowią część składową kwoty należnej z tytułu sprzedaży towarów, a więc przychód należny z prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przychodem z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej jest oprócz należności za sprzedany towar także należność otrzymana tytułem jego wysyłki.

Fragment:

Reasumując, mając na uwadze powyższe oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż w opisanym stanie faktycznym koszty wysyłki stanowią część składową kwoty należnej z tytułu sprzedaży towarów, a więc przychód należny z prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przychodem z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej jest oprócz należności za sprzedany towar także należność otrzymana tytułem jego wysyłki. Wyżej wymieniony przychód (w całości) podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki właściwej do opodatkowania przychodu ze sprzedaży towarów. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j.

2013
12
wrz

Istota:

Sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym za pośrednictwem internetu.

Fragment:

(...) sprzedaży towarów lub usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r. poz. 1382), do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość osiąganych obrotów... ”, Wnioskodawca podał: „ nie dokonuje sprzedaży towarów lub usług, do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, bez względu na wysokość osiąganych obrotów ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane przez Wnioskodawcę w piśmie z dnia 28 lutego 2013 r. – data wpływu 1 czerwca 2013 r.): Czy można korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, jeżeli sprzedaż jest za pośrednictwem internetu, dostawa za pośrednictwem poczty lub intemetu, wpłata dokonywana jest na konto Pay. i całość wpłat co potwierdzają wyciągi wpływa na rachunek bankowy zarejestrowany w US... (oznaczone we wniosku nr 5) Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane przez Wnioskodawcę w piśmie z dnia 28 lutego 2013 r. – data wpływu 1 czerwca 2013 r.), jeżeli wszelkie wypłaty (...)

2013
23
maj

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży towaru z remanentu likwidacyjnego obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie zeznania PIT-28 za 2012 r. i uiszczenie podatku?

Fragment:

(...) sprzedaży towaru z remanentu likwidacyjnego i złożenia zeznania podatkowego PIT-28 - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lutego 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie istnienia obowiązku uiszczenia podatku w przypadku sprzedaży towaru z remanentu likwidacyjnego i złożenia zeznania podatkowego PIT-28. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (3%) od dnia 14 grudnia 2010 r. do 30 grudnia 2011 r. W dniu likwidacji tej działalności sporządził remanent likwidacyjny. W 2012 r. sprzedał część towarów ujętych w remanencie likwidacyjnym i uiścił od ich wartości 3% podatek do US. W styczniu 2013 r. Wnioskodawca udał się do Urzędu Skarbowego, celem złożenia zeznania rocznego PIT 28, w którym to wykazał sprzedaż towaru z remanentu likwidacyjnego. Urzędniczka odmówiła przyjęcia zeznania, dopiero po wielu prośbach przyjęła je warunkowo z prośbą, aby Wnioskodawca wystąpił o indywidualną interpretację przepisów w tym zakresie.