IBPBI/1/415-522/RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki osobowej oraz wybudowanych na niej budynków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 24 maja 2011 r.), uzupełnionym w dniach 10 i 12 sierpnia oraz 05 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki osobowej oraz wybudowanych na niej budynków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki osobowej oraz wybudowanych na niej budynków. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 29 lipca 2011 r. Znak: IBPBI/1/415-519/11/RM, IBPBI/1/415-522/11/RM, IBPBI/1/415-523/11/RM, IBPBI/1/415-524/11/RM, IBPBI/1/415-525/11/RM, IBPP3/443-837/11/IK, IBPBII/1/436-342/11/AŻ oraz pismem z dnia 23 sierpnia 2011 r. Znak: IBPBI/1/415-519/11/RM, IBPBI/1/415-522/11/RM, IBPBI/1/415-523/11/RM, IBPBI/1/415-524/11/RM, IBPBI/1/415-525/11/RM wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 10 i 12 sierpnia oraz 05 września 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 2008 r. Wnioskodawca nabył wspólnie z żoną na zasadzie współwłasności majątkowej małżeńskiej nieruchomość gruntową. W lutym 2011 r. uzyskał - na swoje nazwisko pozwolenie na budowę na ww. nieruchomości dwóch domów. Wnioskodawca rozważa utworzenie z żoną spółki cywilnej albo spółki osobowej, w której byliby z żoną jedynymi wspólnikami. Do spółki tej Wnioskodawca wraz żoną zamierza wnieść tytułem wkładu w/w nieruchomość i uzyskać cesję pozwolenia na budowę na spółkę. Po zakończeniu inwestycji spółka sprzedałaby zabudowaną nieruchomość.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał m.in., że w przypadku wniesienia nieruchomości gruntowej do spółki cywilnej (lub innej osobowej) część nieruchomości będzie stanowiła towar handlowy i na niej powstanie domek do sprzedaży, natomiast druga część będzie środkiem trwałym i na niej powstanie domek do wynajęcia.

Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, iż budynek, który będzie środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej:

  • ma być wynajmowany w całości i takie jest założenie przy jego budowaniu, jeśli nie uda się go wynająć to może być w przyszłości przedmiotem zbycia,
  • będzie budynkiem użytkowym,
  • będzie wynajmowany na cele użytkowe.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychód Wnioskodawcy i Jego żony, jako wspólników spółki cywilnej albo osobowej z tytułu sprzedaży przez spółkę nieruchomości wniesionej przez Nich tytułem wkładu do spółki, na której zostały wybudowane domy, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg proporcji udziałów w zyskach spółki, określonej w umowie spółki, czy też po połowie dla każdego z małżonków w sytuacji gdy Spółkę utworzą tylko Wnioskodawca i jego małżonka...

(pytanie wymienione w stanie faktycznym nr 2 jako drugie)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód Wnioskodawcy jako wspólnika spółki cywilnej albo osobowej z tytułu sprzedaży przez spółkę ww. nieruchomości wniesionej przez nich tytułem wkładu do spółki, na której zostały następnie przez spółkę wybudowane domy, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg proporcji udziałów w zyskach spółki, określonej w umowie spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej). Przy czym w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

  • rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,
  • ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie będącej osobą prawną.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje zostać wspólnikiem spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej, do której wspólnicy tej spółki (małżonkowie), wniosą w formie aportu, stanowiącą ich współwłasność nieruchomość gruntową. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w przypadku wniesienia nieruchomości gruntowej do spółki cywilnej (lub osobowej) część nieruchomości będzie stanowiła towar handlowy i na niej powstanie budynek na sprzedaż, natomiast druga część będzie środkiem trwałym i na niej powstanie budynek do wynajęcia. W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości, niezależnie od tego, czy będą one stanowiły środki trwałe czy też towary handlowe, w prowadzonej w formie spółki osobowej działalności gospodarczej przychód Wnioskodawcy z tej sprzedaży jako wspólnika tej spółki, zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ww. ustawy, należy określić proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) spółki, określonego w umowie spółki. Przychód ten po jego pomniejszeniu o ustalone w powyższy sposób (proporcjonalnie) koszty uzyskania przychodów, będzie stanowił dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosownie do wybranej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pozostałych pytań wymienionych we wniosku wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.