Sprzedaż środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż środków trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie dochodu ze sprzedaży udziału w samochodzie sfinansowanym dotacją
Fragment:
Jednakże wartość odpisów amortyzacyjnych, także tych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, należy uwzględniać podczas ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego. W związku z powyższym przy sprzedaży środka trwałego kosztem uzyskania przychodu jest różnica między wartością początkową środka trwałego, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy). Na sumę odpisów amortyzacyjnych składają się odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jak i te niestanowiące kosztów podatkowych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od początku sierpnia 2011 r. do końca sierpnia 2012 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą.
2016
19
lip

Istota:
Czy w sytuacji, gdy ww. nieruchomość zostałaby zbyta przed upływem roku od momentu wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych będzie miał Pan prawo jej niezamortyzowaną wartość zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu tj. zastosować art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży środka trwałego?
Fragment:
Ewentualna sprzedaż tej nieruchomości przed upływem roku od dnia wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych będzie sprzedażą środka trwałego z działalności gospodarczej, a kosztem uzyskania przychodu będzie jej niezamortyzowaną wartość na dzień sprzedaży. Nie będzie miał znaczenia fakt, że środek trwały nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej dłużej niż rok, zamiar o wykorzystywaniu składnika majątku przez okres dłuższy niż rok został podjęty w momencie jego kwalifikowania tj. w momencie wprowadzania środka trwałego do ewidencji środków trwałych, więc późniejsze decyzje nie mogą zmieniać jego charakteru jako składnika majątku. Sprzedaż środka trwałego w okresie pierwszego roku jego wykorzystywania nie powoduje, iż środek ten traci przymiot środka trwałego więc kosztem uzyskania przychodu w momencie jego zbycia będzie niezamortyzowana wartość tego środka. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników (...)
2016
14
sty

Istota:
Czy od przychodu ze sprzedaży samochodu można odliczyć jego niezamortyzowaną wartość zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Reasumując, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód uzyskany ze sprzedaży środków trwałych należało pomniejszyć o niezamortyzowaną wartość tych środków, tj. różnicę między wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.).
2015
17
gru

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą środka trwałego (wyważarki), część niezamortyzowana środka trwałego w kwocie 32.666 zł 67 gr, będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
W dniu 1 kwietnia 2014 r. dokonał Pan sprzedaży środka trwałego – wyważarki, za cenę 32.270 zł. Odprowadził Pan podatek VAT oraz dokonał przelewu podatku dochodowego od tej operacji w obawie przed kosztami związanymi z brakiem ewentualnej zapłaty podatku dochodowego w sytuacji np. zajęcia odmiennego stanowiska w tej sprawie przez Urząd Skarbowy, podczas kontroli która może mieć miejsce nawet za kilka lat. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku ze sprzedażą środka trwałego (wyważarki), część niezamortyzowana środka trwałego w kwocie 32.666 zł 67 gr, będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, że w dniu sprzedaży tj. 1 kwietnia 2014 r., część niezamortyzowana środka trwałego (wyważarki), zakupionego z dotacji jest kosztem uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stany faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.
2014
12
wrz

Istota:
Czy przy sprzedaży samochodu niezamortyzowana wartość środka trwałego w całości zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności czy przy ustalaniu kosztów podatkowych w związku z określeniem podstawy opodatkowania uwzględnia się zarówno odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów podatkowych jak i te, które nie stanowią kosztu podatkowego?
Fragment:
Jednakże wartość odpisów amortyzacyjnych, także tych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, należy uwzględniać podczas ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego. Przy sprzedaży środka trwałego kosztem uzyskania przychodu jest bowiem różnica między wartością początkową środka trwałego, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy. Na sumę odpisów amortyzacyjnych składają się odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jak i te niestanowiące kosztów podatkowych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 pkt (...)
2014
5
lut

Istota:
Czy przy sprzedaży samochodu niezamortyzowana wartość środka trwałego w całości zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności czy przy ustalaniu kosztów podatkowych w związku z określeniem podstawy opodatkowania uwzględnia się zarówno odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów podatkowych jak i te, które nie stanowią kosztu podatkowego?
Fragment:
Jednakże wartość odpisów amortyzacyjnych, także tych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, należy uwzględniać podczas ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego. Przy sprzedaży środka trwałego kosztem uzyskania przychodu jest bowiem różnica między wartością początkową środka trwałego, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy. Na sumę odpisów amortyzacyjnych składają się odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jak i te niestanowiące kosztów podatkowych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 pkt (...)
2013
15
gru

Istota:
Dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki osobowej oraz wybudowanych na niej budynków.
Fragment:
(...) wg proporcji udziałów w zyskach spółki, określonej w umowie spółki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej). Przy czym w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2011
1
paź

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży hali magazynowej wraz z gruntem będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34?
Fragment:
U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) który stanowi, iż dochody z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zwolnienie to przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy - art. 17 ust. 4 ww. ustawy. Jak wynika z art. 16 ust. 1 powołanej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielonej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy (...). W myśl natomiast art. 16 ust. 2 powołanej ustawy, zezwolenie określa przedmiot działalności (...).
2011
1
sie

Istota:
Zagadnienia dotyczą konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą składników majątkowych warunkujących prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz związanych z zaprzestaniem działalności na terenie SSE.
Fragment:
ECU poprzez sprzedaż środków trwałych wcześniej nabytych: skutkuje utratą prawa do aktualnej ulgi, tj. 50% podatku dochodowego od dnia sprzedaży środków trwałych... skutkuje utratą prawa do wcześniej wykorzystanych ulg w okresie wstecz od momentu sprzedaży środków trwałych... gdyby Spółka nie korzystała z ulgi 50%, czy nie utraci prawa do ulg 100% już wcześniej wykorzystanych... Czy całkowite zaprzestanie działalności jest obecnie możliwe i czy nie pociąga to za sobą konieczności zwrotu wcześniej wykorzystanych ulg podatkowych... Jeśli zwrot ulg, to za które lata... Kiedy możliwa będzie całkowita swoboda podejmowania decyzji, np. sprzedaży majątku, znalezienie nowego partnera i utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, bez wstecznych skutków podatkowych takich decyzji... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytania 1, 2 i 4. Zagadnienie zawarte w pytaniu 3 będzie przedmiotem odrębnej interpretacji indywidualnej. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej, spełniono warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.
2011
1
sie

Istota:
Podatek uiszczony przy nabyciu towaru lub usługi nie może stanowić realnego obciążenia dla podatnika. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, gdy towary lub usługi przy nabyciu których uiszczony został podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc wówczas, gdy po stronie samego podatnika powstaje obowiązek odprowadzenia podatku należnego od dokonywanych przez siebie dostaw lub świadczonych usług. Nie dochodzi tym samym do jej naruszenia w sytuacji, gdy podatnik dokonuje dostawy towaru zwolnionej z podatku VAT, albowiem w takiej sytuacji brak jest podatku należnego, który mógłby zostać pomniejszony o podatek naliczony.
Fragment:
W przypadku sprzedaży środka trwałego i jego zwolnienia z podatku VAT sytuacja jest identyczna, a jedynie przyjmuje się, iż środek trwały służył do końca okresu rozliczeniowego wyłącznie czynnościom nieopodatkowanycm, a więc proporcja ta wynosi 0%. Oczywistym jest przy tym to, że obowiązek korekty nie dotyczy całości podatku pierwotnie naliczonego przy nabyciu pojazdów, a jedynie tej części, która podlegała korekcie do końca pięcioletniego okresu rozliczeniowego. Mając powyższe na uwadze nie sposób więc zgodzić się z twierdzeniem Spółki, iż stosowanie obowiązku korekty narusza zasadę neutralności podatku VAT. Przytaczana przez podatnika zasada oznacza, że podatek uiszczony przy nabyciu towaru lub usługi nie może stanowić realnego obciążenia dla podatnika. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, gdy towary lub usługi przy nabyciu których uiszczony został podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc wówczas, gdy po stronie samego podatnika powstaje obowiązek odprowadzenia podatku należnego od dokonywanych przez siebie dostaw lub świadczonych usług. Nie dochodzi tym samym do jej naruszenia w sytuacji, gdy podatnik dokonuje dostawy towaru zwolnionej z podatku VAT, albowiem w takiej sytuacji brak jest podatku należnego, który mógłby zostać pomniejszony o podatek naliczony.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.