Sprzedaż samochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż samochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
maj

Istota:

Sprzedaż samochodu osobowego będącego uprzednio przed-miotem leasingo

Fragment:

W takiej sytuacji sprzedaż samochodu Wnioskodawcy będzie skutkowała powstaniem przychodu z tego źródła, jeżeli nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie. Natomiast obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie samochodu będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie tego samochodu. Zatem w sytuacji gdy sprzedaż samochodu nabytego od firmy leasingowej, niewykorzystywanego po wykupie w działalności gospodarczej i niezaliczonego do składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miała miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie (wykup z leasingu), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – sprzedaż samochodu, który wcześniej był wykupiony z leasingu „ na cele prywatne ” bez wprowadzania go do majątku firmy, jeśli będzie miała miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup z leasingu) nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2017
27
maj

Istota:

Czy sprzedaż po półrocznym okresie użytkowania pojazdu w ramach majątku prywatnego spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej?

Fragment:

Mając na uwadze zaprezentowane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w opisanej sytuacji, gdy sprzedaż samochodu nabytego od firmy leasingowej, niewykorzystywanego po wykupie w działalności gospodarczej i niezaliczonego do składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie miała miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie (wykup po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego), wówczas po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak więc sprzedaż samochodu po jego półrocznym okresie użytkowania w ramach majątku prywatnego nie spowoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2015
7
paź

Istota:

Czy od tej transakcji sprzedaży samochodu Wnioskodawca powinien dodatkowo odprowadzić podatek?

Fragment:

Czy od tej transakcji sprzedaży samochodu Wnioskodawca powinien dodatkowo odprowadzić podatek... Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż samochodu używanego prywatnie dłużej niż 6 miesięcy, korzysta z art . 10 ust. 1 pkt . 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z art . 14 ust. 2 pkt . 1 - sprzedaż tego samochodu nie jest źródłem przychodu z działalności gospodarczej. Podobna interpretacja (poniżej) została przedstawiona w interpelacji Panów Jana W. i Bogdana R. z dnia 10 lutego 2015 do Ministra Finansów w sprawie interpretacji stosowania art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do sprzedaży samochodu z prywatnego wykupu po leasingu operacyjnym oraz odpowiedź w Ministerstwie Finansów J. N. z dnia 25.03.2015 r. Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu a źródło przychodu w PIT. Interpelacja do ministra finansów w sprawie interpretacji poszczególnych organów podatkowych nakazujących stosowanie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do sprzedaży samochodów z prywatnego wykupu po leasingu operacyjnym Szanowny Panie Ministrze. Art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2015
18
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży używanego samochodu osobowego oraz prawa do skorygowania błędniej wystawionej faktury z tytułu sprzedaży tego samochodu.

Fragment:

Podatek VAT z tytułu sprzedaży samochodu osobowego został wykazany w deklaracji VAT-7 za luty 2014 roku i odprowadzony do urzędu skarbowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo opodatkowując sprzedaż samochodu osobowego w momencie sprzedaży, czy też dostawa ta powinna korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług... W sytuacji, gdy dostawa ta jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Zainteresowanemu przysługuje prawo do skorygowania błędnie wystawionej faktury i wykazania w treści faktury dostawy zwolnionej od podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja sprzedaży samochodu osobowego w dniu 14 lutego 2014 roku korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2013
12
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży samochodu

Fragment:

(...) sprzedaży samochodu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 stycznia 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży samochodu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 marca 2013r. (data wpływu 4 kwietnia 2013r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z dnia 25 marca 2013r. znak: IBPP2/443-33/13/AMP . W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Wnioskodawca w 2007r. zakupił samochód osobowy marki R. i nie odliczył podatku naliczonego od towarów i usług. Przez okres 5 lat Wnioskodawca użytkował pojazd na potrzeby działalności gospodarczej. 18 października 2012r. Wnioskodawca sprzedał samochód innemu podmiotowi gospodarczemu wystawiając fakturę sprzedaży ze zwolnioną stawką VAT. W uzupełnieniu ww. wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym podatnikiem VAT. W okresie nabycia samochodu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku (art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy) lub należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub należnego od dostawcy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, jednakże Wnioskodawca nie skorzystał z przysługującego mu prawa i nie dokonał odliczeń.

2011
1
paź

Istota:

Prawidłowość dokonania korekty odliczonego podatku VAT od nabycia samochodu osobowego w związku ze sprzedażą tego samochodu z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania

Fragment:

Wnioskodawca wystawił fakturę VAT sprzedaży nr 01/11 za sprzedaż samochodu osobowego, rok produkcji 2004, kwota brutto 18.500 zł, kwota netto: 18.500 zł., VAT: zwolniony. Samochód ten Wnioskodawca zakupił 13.02.2008 r. za kwotę brutto: 38.400,00 zł, netto: 31.475,41 zł, VAT: 6.924,59 zł. Od ww. zakupu odliczono 60% kwoty podatku VAT, tj. 4.154,75 zł. Pozostała kwota podatku VAT powiększyła wartość początkową środka trwałego. Po sprzedaży samochodu w deklaracji VAT za miesiąc styczeń 2011 r. w poz. 53 jako korektę VAT z tytułu sprzedaży samochodu przed upływem 5 lat od daty zakupu, wpisano kwotę 1.662 zł (2/5 pozostałe z kwoty odliczonego VAT przy zakupie samochodu). Kwotę skorygowanego podatku VAT zaliczono w koszty uzyskania przychodu za miesiąc styczeń 2011r. W uzupełnieniu dodano, iż samochód osobowy był wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług: Czy prawidłowo wyliczono kwotę korekty VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, postąpił on prawidłowo. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca wykazując w zeznaniu rocznym przychód ze sprzedaży przedmiotowego samochodu, uwzględni jako koszt uzyskania przychodu wartość samochodu zgodnie z protokołem jego przekazania, przyjętej do obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w konkursie.

Fragment:

Czy wykazując w zeznaniu PIT przychód ze sprzedaży samochodu, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wygranej zgodnie z protokołem przekazania samochodu... W związku z powyższym, że przychód ze sprzedaży samochodu będzie niższy od wartości wygranej stanowiącej podstawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wygranej, czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży... Czy występowała konieczność występowania o wydanie interpretacji indywidualnej... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2, dotyczącego wykazania w zeznaniu rocznym kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, wygranego w konkursie. Natomiast wniosek w części dotyczącej obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy od nabycia, odebrania wygranej oraz konieczności występowania o wydanie interpretacji indywidualnej, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia ze względu na fakt, iż Wnioskodawca nie odpowiedział na wystosowane wezwanie, które dotyczyło powyższej kwestii. Zdaniem Wnioskodawcy w omawianej sprawie przychód powinien stanowić wartość sprzedaży samochodu natomiast kosztem przychodu byłaby wartość samochodu, tj. 59.270 zł opodatkowana podatkiem dochodowym od wygranej.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatek na zakup samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym będzie stanowić w całości koszt uzyskania przychodów a sprzedaż tego samochodu przed upływem roku lecz po upływie pół roku liczonego od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie będzie wyłączona z opodatkowania?

Fragment:

(...) sprzedaży samochodu niebędącego środkiem trwałym – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 sierpnia 2010 został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów wydatku na zakup oraz opodatkowania dochodu ze sprzedaży samochodu niebędącego środkiem trwałym. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, głównie świadczenie usług medycznych. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Koszty uzyskania przychodów ewidencjonuje metodą wynikającą z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (metodą uproszczoną, zwaną również potocznie kasową). Wnioskodawczyni zamierza dokonać zakupu samochodu, który będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej. Pojazd ten przed upływem roku od dnia zakupu zostanie sprzedany. W związku z powyższym nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Pojazd ten będzie ujęty jako wyposażenie firmy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone nr 2): Czy wydatek na zakup samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym będzie stanowić w całości koszt uzyskania przychodów a sprzedaż tego samochodu przed upływem roku lecz po upływie pół roku liczonego od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie będzie wyłączona z opodatkowania...