IPTPB2/415-664/13-9/KR | Interpretacja indywidualna

Określenie źródła przychodów z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego (pyt. nr 1)
IPTPB2/415-664/13-9/KRinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż rzeczy
 2. zbycie rzeczy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późń. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.), oraz pismem z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • określenia źródła przychodów z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego,
 • możliwości obniżenia dochodu o ewentualnie poniesioną stratę,
 • zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania.

W związku z tym, że złożony wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 oraz art. 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 8 stycznia 2014 r., Nr IPTPB2/415-664/13-4/KR, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 stycznia 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 13 stycznia 2014 r.), zaś w dniu 20 stycznia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 17 stycznia 2014 r.).

Z uwagi na to, że złożony wniosek i jego uzupełnienie nie spełniało wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr IPTPB2/415-664/13-6/KR, ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Ponowne wezwanie wysłano w dniu 30 stycznia 2014 r., (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 10 lutego 2014 r.). Pismem z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek (data nadania – 13 lutego 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w latach podatkowych 2011 oraz 2012 podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i za te lata podatkowe złożył zeznanie PIT-36L. Wnioskodawca w latach podatkowych 2011 oraz 2012 był wspólnikiem spółki osobowej pod firmą A, nr KRS..... Wnioskodawca w latach podatkowych 2011 oraz 2012 ustalał dochód na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych dla tej spółki.

Wnioskodawca wraz ze swoją małżonką - w dniu 6 grudnia 2011 r. przed notariuszem - zawarli z syndykiem umowę kupna-sprzedaży. Tytułem tej umowy małżonkowie nabyli, jako współwłaściciele łączni na prawie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, przedsiębiorstwo upadłego w rozumieniu art. 551 KC, wchodzące w skład masy upadłości.

Wnioskodawca nie był zarejestrowany w CEIDG.

W skład tego przedsiębiorstwa wchodziły:

 1. nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 200/18 o pow. 0,3347 ha - nieruchomość ta powstała na skutek podziału działki nr 200/11 o pow. 0,7451 ha, na trzy działki:
  • 200/16 o pow. 0,0549 ha,
  • 200/17 o pow. 0,3555 ha,
  • 200/18 o pow. 0,3347 ha.

Ww. podział działki nr 200/11 został zatwierdzony ostateczną Decyzją Wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 grudnia 2010 r., na mocy której prawo własności działek nr 200/16 oraz 200/17 przeszło z mienia upadłego na własność Skarbu Państwa. Podstawę prawną wskazanej Decyzji stanowiły przepisy art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z późn. zm.). Prawo własności działki nr 200/11 (w tym działek nr 200/16 oraz nr 200/17 powstałych po podziale działki nr 200/11) upadły nabył w dniu 8 lipca 1999 r.

 1. nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 727/5 o pow. 1,0028 ha - nieruchomość ta powstała na skutek podziału działki nr 727 o pow. 1,02 ha, na dwie działki:
  • 727/4 o pow. 0,0172 ha,
  • 727/5 o pow. 1,0028 ha.

Ww. podział działki nr 727 został zatwierdzony ostateczną Decyzją Wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 grudnia 2010 r., na mocy której prawo własności działki nr 727/4 przeszło z mienia upadłego na własność Skarbu Państwa. Podstawę prawną wskazanej Decyzji stanowiły przepisy art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z późn. zm.). Prawo własności działki nr 727 (w tym działki nr 727/4 powstałej po podziale działki nr 727) upadły nabył w dniu 31 lipca 1996 r.

 1. roszczenia wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości:
  • oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr 200/16 o pow. 0,0549 ha oraz nr 200/17 o pow. 0,3555 ha,
  • oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 727/4 o pow. 0,0172 ha.

Na moment stawania do aktu notarialnego Stronom nie była znana wartość rynkowa tych roszczeń wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Strony oszacowały tą wartość dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych na minimum 284.000,00 PLN.

 1. samochody: Mercedes Atego 814, rok produkcji 2001 o wartości rynkowej 2.500,00 PLN, Fiat Cinquecento, rok produkcji 1998 o wartości rynkowej 150,00 PLN.
 2. elementy składowe mebli w 1000 opakowaniach, meble i sprzęt biurowo-magazynowy, forma do produkcji styropianu o wartości rynkowej 16.000,00 PLN;
 3. 50% udziałów w kapitale zakładowym X z siedzibą na terenie Rumunii, których wartość rynkowa według operatu szacunkowego wynosiła 0 PLN.

Z tytułu nabycia tego przedsiębiorstwa małżonkowie ponieśli wydatki z funduszy pochodzących z ich majątku wspólnego w kwocie:

 1. 670.000 PLN tytułem ceny nabycia przedsiębiorstwa upadłego,
 2. 7.603,50 PLN tytułem ubocznych kosztów ww. nabycia (w tym 793,50 PLN z tytułu podatku VAT należnego naliczonego przez notariusza).

Małżonkowie w dniu 12 grudnia 2011 r. sprzedali samochód Mercedes Atego 814, rok produkcji 2001 za cenę 2.500 PLN brutto, której zapłatę w tym dniu otrzymali.

Małżonkowie w dniu 12 grudnia 2011 r. sprzedali samochód Fiat Cinquecento, rok produkcji 1998 za cenę 150 PLN brutto, której zapłatę w tym dniu otrzymali.

Małżonkowie w dniu 14 grudnia 2011 r. sprzedali elementy składowe mebli w 1000 opakowaniach, meble i sprzęt biurowo-magazynowy, formę do produkcji styropianu za cenę 6.000 PLN brutto, której zapłatę w tym dniu otrzymali.

W dniu 23 stycznia 2012 r., na rachunek bankowy małżonków wpłynęły przelewy kwot 660.700,00 PLN oraz 33.035,00 PLN tytułem odszkodowania - w kwocie 693.735,00 PLN, ustalonego Decyzją Wojewody z dnia 20 grudnia 2011 r., z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr 200/16 o pow. 0,0549 ha oraz nr 200/17 o pow. 0,3555 ha. Podstawę prawną wskazanej Decyzji stanowiły przepisy art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, ust. 1e pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z późn. zm.), art. 128 ust. 1, art. 130 ust. 2 i art. 134 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741, z późn. zm.) oraz § 36 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.).

Ponadto w dniu 15 lutego 2012 r. na rachunek bankowy małżonków wpłynęły przelewy kwot 899,00 PLN oraz 17.974,00 PLN tytułem odszkodowania - w wysokości 18.873,00 PLN, ustalonego Decyzją Wojewody z dnia 3 stycznia 2012 r., z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 727/4 o pow. 0,0172 ha. Podstawę prawną wskazanej Decyzji stanowiły przepisy art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, ust. 1e, ust. 3 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z późn. zm.), art. 128 ust. 1, art. 130 ust. 2 i art. 134 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741, z późn.zm.) oraz § 36 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.).

Wnioskodawca w dniu 9 października 2013 r. dokonał zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2012 w wysokości 2.594 PLN, obliczonego (zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od dochodu w wysokości 17.502 PLN <1/2 x (693.735,00 PLN + 18.873, 00 PLN) – 1/2 x (670.000 PLN + 7.603,50 PLN>, osiągniętego tytułem ww. odszkodowań, wraz z odsetkami od zaległości podatkowej, obliczonymi zgodnie z art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wnioskodawca następnie - na skutek korekty zeznania PIT-36(18) złożonego za rok podatkowy 2012 - w dniu 21 października 2013 r., dokonał zapłaty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2012 w wysokości 98.893 PLN, obliczonej (zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od dochodu w wysokości 356.304 PLN <(1/2 x (693.735,00 PLN + 18.873,00 PLN)>, osiągniętego tytułem ww. odszkodowań, wraz z odsetkami od zaległości podatkowej, obliczonymi zgodnie z art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa.

Wnioskodawca wskazuje, że wniosek nie dotyczy dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę w latach podatkowych 2011 oraz 2012 z pozostałych źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • Zakupu w dniu 6 grudnia 2011 r. „przedsiębiorstwa upadłego”, w skład którego wchodziły m.in. roszczenia wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości i ruchomości (określone w pkt 3-5 opisu stanu faktycznego), Wnioskodawca nie dokonał, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym jako wspólnik Spółki jawnej.
 • Zakupione w dniu 6 grudnia 2011 r. „przedsiębiorstwo upadłego”, w skład którego wchodziły ww. składniki majątku, nie zostało wniesione jako aport do Spółki jawnej, której Wnioskodawca był w latach 2011-2012 wspólnikiem.
 • Przychodów z tytułu zbycia przedmiotowych ruchomości Wnioskodawca nie wykazał w zeznaniach podatkowych za 2011-2012 i nie zaliczył do żadnego źródła przychodów.
 • Przychody z tytułu otrzymania w dniach 23 stycznia 2012 r. i 15 lutego 2012 r. kwot ustalonych decyzjami Wojewody z dnia 20 grudnia 2011 r. i z dnia 3 stycznia 2012 r., Wnioskodawca zaliczył do „innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • W umowie kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego ustalono łączną cenę sprzedaży przedsiębiorstwa, przy czym cena ta nie została określona w rozbiciu na cenę jednostkową poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa upadłego.
 • Na uboczne koszty zakupu naliczone przez notariusza w akcie notarialnym składały się:
  1. podatek od czynności cywilnoprawnych od łącznej wartości rynkowej udziałów w spółce X w oraz roszczeń odszkodowawczych w wysokości 2.840 PLN,
  2. koszty sądowe za wykreślenia egzekucji z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłego w wysokości 120 PLN,
  3. koszty sądowe za wykreślenia hipotek z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłego w wysokości 400 PLN,
  4. taksa notarialna w wysokości 3.450 PLN,
  5. należny podatek od towarów i usług naliczony w wysokości 793,50 PLN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Pytanie oznaczone nr 2 i 3 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 16 stycznia 2014 r., zaś pytanie oznaczone nr 1 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 12 lutego 2014 r.:

 1. W zeznaniu podatkowym, za który rok podatkowy, oraz w ramach jakiego źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca zobowiązany był zadeklarować przychody otrzymane z tytułu:
  1. ceny sprzedaży rzeczy ruchomych,
  2. odszkodowań,

  oznaczonych w stanie faktycznym niniejszego wniosku...

 1. Czy - w okolicznościach stanu faktycznego - Wnioskodawca był uprawniony do pomniejszenia dochodu za rok podatkowy 2012 osiągniętego z tytułu przedmiotowych odszkodowań (jeżeli powstał w ramach „innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) o ewentualnie poniesioną w roku podatkowym 2011 stratę z tytułu kosztów nabycia roszczeń o przedmiotowe odszkodowania...
 2. Czy - w okolicznościach stanu faktycznego - dochód osiągnięty w roku podatkowym 2012 przez Wnioskodawcę z tytułu przedmiotowych odszkodowań był wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to jak należało go zadeklarować w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2012...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 w części dotyczącej źródła przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 1 w części dotyczącej źródła przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz w zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. W zakresie pytania oznaczonego nr 3 w dniu 5 lutego 2014 r. wydano odrębne rozstrzygnięcie Nr IPTPB2/415-664/13-7/KR.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 12 lutego 2014 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Źródłami przychodów są inne źródła.”. Do „innych źródeł” zalicza się te przysporzenia majątkowe podatnika – które stanowią przychody podatkowe w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – oraz nie zaliczają się do pozostałych źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W okolicznościach stanu faktycznego Małżonkowie otrzymali w dniach 23 stycznia 2012 r. i 15 lutego 2012 r. kwoty odszkodowań ustalonych decyzjami Wojewody z dnia 20 grudnia 2011 r. i z dnia 3 stycznia 2012 r.

W ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowe odszkodowania Małżonkowie otrzymali w ramach źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Źródłami przychodów są odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia (...) innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie;”.

W okolicznościach stanu faktycznego Małżonkowie otrzymali w dniach 12 grudnia 2011 r. oraz 14 grudnia 2011 r. zapłatę ceny z tytułu sprzedaży samochodu Mercedes Atego 814, rok produkcji 2001, samochodu Fiat Cinquecento, rok produkcji 1998, elementów składowych mebli w 1000 opakowaniach, mebli i sprzętu biurowo magazynowego, formy do produkcji styropianu.

Ponieważ odpłatne zbycie przedmiotowych rzeczy ruchomych nastąpiło „przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie”, dlatego też ceny - otrzymanej przez Małżonków - nie dotyczy wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy uznać, że Małżonkowie cenę tę otrzymali w ramach źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w dniu otrzymania pieniędzy, np. tytułem odszkodowania lub zapłaty ceny sprzedaży rzeczy ruchomych, powstaje po stronie podatnika podatku dochodowego przychód.

W związku z powyższym - na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w dniach 23 stycznia 2012 r. oraz 15 lutego 2012 r. powstały po stronie Małżonków przychody podatkowe otrzymane tytułem przedmiotowych odszkodowań, zaś w dniach 12 grudnia 2011 r. oraz 14 grudnia 2011 r. powstały po stronie Małżonków przychody podatkowe otrzymane tytułem ceny sprzedaży przedmiotowych rzeczy ruchomych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Przychody (...) ze wspólnej własności, (...) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mewa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W okolicznościach stanu faktycznego Małżonkowie nabyli składniki przedsiębiorstwa upadłego, jako współwłaściciele łączni na prawie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) - dalej jako: „KRO”, cyt.: „Do majątku wspólnego należą w szczególności: dochody z majątku wspólnego, jak również majątku osobistego każdego z małżonków;

Przedmiotowe odszkodowania oraz cena sprzedaży przedmiotowych rzeczy ruchomych stanowiły dochód z majątku wspólnego Małżonków i należały do tego majątku. W związku z powyższym do przychodów otrzymanych przez Małżonków tytułem przedmiotowych odszkodowań oraz ceny sprzedaży przedmiotowych rzeczy ruchomych znajduje zastosowanie przepis art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji oznacza to, że przychody uzyskane z tego tytułu przez Wnioskodawcę należy określić proporcjonalnie do jej udziału w majątku wspólnym małżeńskim.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie zaś z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Z przepisów art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zatem obowiązek zadeklarowania w zeznaniu podatkowym, składanym za dany rok podatkowy, przychodów, które w tym roku podatkowym powstały po stronie podatnika podatku dochodowego.

Podsumowując, przychody otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu:

 1. ceny sprzedaży rzeczy ruchomych, tj. samochodu Mercedes Atego 814, rok produkcji 2001, samochodu Fiat Cinquecento, rok produkcji 1998, elementów składowych mebli w 1000 opakowaniach, mebli i sprzętu biurowo magazynowego, formy do produkcji styropianu, w wysokości określonej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w majątku wspólnym Małżonków, Wnioskodawca zobowiązany był zadeklarować w ramach źródła z tzw. „odpłatnego zbycia innych rzeczy”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy 2011;
 2. odszkodowań ustalonych decyzjami Wojewody z dnia 20 grudnia 2011 r. i z dnia 3 stycznia 2012 r., w wysokości określonej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w majątku wspólnym Małżonków, Wnioskodawca zobowiązany był zadeklarować w ramach tzw. „innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy 2012.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż (jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej) rzeczy innych niż nieruchomości przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie rzeczy ruchomych nastąpiło po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy ruchomych w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Przy rozpatrywaniu zatem przedmiotowej sprawy, istotne jest ustalenie momentu nabycia przez Wnioskodawczynię przedmiotowych rzeczy.

Stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.).

W myśl art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Co więcej, wspólność ustawowa charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania udziały małżonków w majątku wspólnym nie są określone, a zatem jest to tym współwłasności łącznej.

Natomiast w myśl art. 31 § 2 pkt 2 ww. Kodeksu, do majątku wspólnego należą w szczególności dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

W myśl art. 43 § 1 Kodeksu oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Stosownie do art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Wspólność małżeńską, która jest współwłasnością łączną cechuje bezudziałowy charakter. Jednakże w chwili ustania wspólności majątkowej, wspólność bezudziałowa ulega przekształceniu i każdy z małżonków otrzymuje udział w majątku wspólnym.

Z chwilą zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej powodującej powstanie rozdzielności majątkowej, wszelkie rzeczy jakie każdy z małżonków nabędzie po zawarciu takiej umowy, wchodzi w skład jego majątku odrębnego. Natomiast, jeżeli nie nastąpił podział majątku dorobkowego, przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa do czasu ustania wspólności majątkowej, stanowią nadal ich majątek wspólny.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Zasadą ustawową jest zatem, że małżonkowie są podatnikami każdy z osobna, a w szczególnych przypadkach ustawa zezwala na łączne opodatkowanie małżonków, nie powoduje to jednak, że małżonkowie stają się jednym podatnikiem, gdyż podatnikiem nadal pozostaje osoba fizyczna.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika że Wnioskodawca wraz ze swoją małżonką w dniu 6 grudnia 2011 r. umową kupna-sprzedaży nabyli jako współwłaściciele łączni na prawie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej „przedsiębiorstwo upadłe”, w skład którego wchodziły m.in. samochód Mercedes Atego 814, samochód Fiat Cinquecento, elementy składowe mebli w 1000 opakowaniach, meble i sprzęt biurowo-magazynowy, forma do produkcji styropianu. Wnioskodawca wraz ze swoją małżonką w dniu 12 grudnia 2011 r. sprzedali samochód Mercedes Atego 814 oraz samochód Fiat Cinquecento, za które zapłatę otrzymali w tym dniu. Natomiast w dniu 14 grudnia 2011 r. sprzedali elementy składowe mebli w 1000 opakowaniach, meble i sprzęt biurowo-magazynowy, formę do produkcji styropianu, za które zapłatę otrzymali w tym dniu.

W świetle powyższych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca i Jego żona nabyli w dniu 6 grudnia 2011 r. do majątku wspólnego samochód Mercedes Atego 814, samochód Fiat Cinquecento, elementy składowe mebli w 1000 opakowaniach, meble i sprzęt biurowo-magazynowy, formę do produkcji styropianu.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca i Jego żona dokonali odpłatnego zbycia samochodu Mercedes Atego 814, samochodu Fiat Cinquecento, elementów składowych mebli w 1000 opakowaniach, mebli i sprzętu biurowo-magazynowego, formy do produkcji styropianu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, w związku z tym należy stwierdzić, że stanowi ono źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Stosownie bowiem do art. 45 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że przychód przypadający na Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia samochodu Mercedes Atego 814, samochodu Fiat Cinquecento, elementów składowych mebli w 1000 opakowaniach, mebli i sprzętu biurowo-magazynowego, formy do produkcji styropianu stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Wnioskodawca zobowiązany był wykazać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż samochodu Mercedes Atego 814, samochodu Fiat Cinquecento, elementów składowych mebli w 1000 opakowaniach, mebli i sprzętu biurowo-magazynowego, formy do produkcji styropianu, tj. 2011 r. w rubryce „inne źródła”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.