IPTPB2/415-663/13-10/KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Określenie źródła przychodów z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego (pyt. nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późń. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.), oraz pismem z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • określenia źródła przychodów z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego,
 • możliwości obniżenia dochodu o ewentualnie poniesioną stratę,
 • zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania.

W związku z tym, że złożony wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 oraz art. 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 8 stycznia 2014 r., Nr IPTPB2/415-663/13-5/KR, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 stycznia 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 13 stycznia 2014 r.), zaś w dniu 20 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 17 stycznia 2014 r.).

Z uwagi na to, że złożony wniosek i jego uzupełnienie nie spełniało wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr IPTPB2/415-663/13-7/KR, ponownie wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Ponowne wezwanie wysłano w dniu 30 stycznia 2014 r., (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 10 lutego 2014 r.). Pismem z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła przedmiotowy wniosek (data nadania – 13 lutego 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w latach podatkowych 2011 oraz 2012 podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i za rok podatkowy 2012 złożyła zeznanie PIT-36. Wnioskodawczyni w latach podatkowych 2011 oraz 2012 pozostawała w związku małżeńskim. Wnioskodawczyni w latach podatkowych 2011 oraz 2012 nie ustalała dochodu na podstawie ksiąg rachunkowych.

Wnioskodawczyni wraz ze swoim małżonkiem - w dniu 6 grudnia 2011 r. przed notariuszem - zawarli z syndykiem umowę kupna-sprzedaży. Tytułem tej umowy małżonkowie nabyli, jako współwłaściciele łączni na prawie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, przedsiębiorstwo upadłego w rozumieniu art. 551 KC, wchodzące w skład masy upadłości.

Wnioskodawczyni nie była zarejestrowana w CEIDG.

W skład tego przedsiębiorstwa wchodziły:

 1. nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 200/18 o pow. 0,3347 ha - nieruchomość ta powstała na skutek podziału działki nr 200/11 o pow. 0,7451 ha, na trzy działki:
  • 200/16 o pow. 0,0549 ha,
  • 200/17 o pow. 0,3555 ha,
  • 200/18 o pow. 0,3347 ha.

Ww. podział działki nr 200/11 został zatwierdzony ostateczną Decyzją Wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 grudnia 2010 r., na mocy której prawo własności działek nr 200/16 oraz 200/17 przeszło z mienia upadłego na własność Skarbu Państwa. Podstawę prawną wskazanej Decyzji stanowiły przepisy art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z późn. zm.). Prawo własności działki nr 200/11 (w tym działek nr 200/16 oraz nr 200/17 powstałych po podziale działki nr 200/11) upadły nabył w dniu 8 lipca 1999 r.

 1. nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 727/5 o pow. 1,0028 ha - nieruchomość ta powstała na skutek podziału działki nr 727 o pow. 1,02 ha, na dwie działki:
  • 727/4 o pow. 0,0172 ha,
  • 727/5 o pow. 1,0028 ha.

Ww. podział działki nr 727 został zatwierdzony ostateczną Decyzją Wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 grudnia 2010 r., na mocy której prawo własności działki nr 727/4 przeszło z mienia upadłego na własność Skarbu Państwa. Podstawę prawną wskazanej Decyzji stanowiły przepisy art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z późn. zm.). Prawo własności działki nr 727 (w tym działki nr 727/4 powstałej po podziale działki nr 727) upadły nabył w dniu 31 lipca 1996 r.

 1. roszczenia wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości:
  • oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr 200/16 o pow. 0,0549 ha oraz nr 200/17 o pow. 0,3555 ha,
  • oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 727/4 o pow. 0,0172 ha.

Na moment stawania do aktu notarialnego Stronom nie była znana wartość rynkowa tych roszczeń wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Strony oszacowały tą wartość dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych na minimum 284.000,00 PLN.

 1. samochody: Mercedes Atego 814, rok produkcji 2001 o wartości rynkowej 2.500,00 PLN, Fiat Cinquecento, rok produkcji 1998 o wartości rynkowej 150,00 PLN.
 2. elementy składowe mebli w 1000 opakowaniach, meble i sprzęt biurowo-magazynowy, forma do produkcji styropianu o wartości rynkowej 16.000,00 PLN;
 3. 50% udziałów w kapitale zakładowym X z siedzibą na terenie Rumunii, których wartość rynkowa według operatu szacunkowego wynosiła 0 PLN.

Z tytułu nabycia tego przedsiębiorstwa małżonkowie ponieśli wydatki z funduszy pochodzących z ich majątku wspólnego w kwocie:

 1. 670.000 PLN tytułem ceny nabycia przedsiębiorstwa upadłego,
 2. 7.603,50 PLN tytułem ubocznych kosztów ww. nabycia (w tym 793,50 PLN z tytułu podatku VAT należnego naliczonego przez notariusza).

Małżonkowie w dniu 12 grudnia 2011 r. sprzedali samochód Mercedes Atego 814, rok produkcji 2001 za cenę 2.500 PLN brutto, której zapłatę w tym dniu otrzymali.

Małżonkowie w dniu 12 grudnia 2011 r. sprzedali samochód Fiat Cinquecento, rok produkcji 1998 za cenę 150 PLN brutto, której zapłatę w tym dniu otrzymali.

Małżonkowie w dniu 14 grudnia 2011 r. sprzedali elementy składowe mebli w 1000 opakowaniach, meble i sprzęt biurowo-magazynowy, formę do produkcji styropianu za cenę 6.000 PLN brutto, której zapłatę w tym dniu otrzymali.

W dniu 23 stycznia 2012 r., na rachunek bankowy małżonków wpłynęły przelewy kwot 660.700,00 PLN oraz 33.035,00 PLN tytułem odszkodowania - w kwocie 693.735,00 PLN, ustalonego Decyzją Wojewody z dnia 20 grudnia 2011 r., z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr 200/16 o pow. 0,0549 ha oraz nr 200/17 o pow. 0,3555 ha. Podstawę prawną wskazanej Decyzji stanowiły przepisy art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, ust. 1e pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z późn. zm.), art. 128 ust. 1, art. 130 ust. 2 i art. 134 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741, z późn. zm.) oraz § 36 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.).

Ponadto w dniu 15 lutego 2012 r. na rachunek bankowy małżonków wpłynęły przelewy kwot 899,00 PLN oraz 17.974,00 PLN tytułem odszkodowania - w wysokości 18.873,00 PLN, ustalonego Decyzją Wojewody z dnia 3 stycznia 2012 r., z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 727/4 o pow. 0,0172 ha. Podstawę prawną wskazanej Decyzji stanowiły przepisy art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, ust. 1e, ust. 3 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z późn. zm.), art. 128 ust. 1, art. 130 ust. 2 i art. 134 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741, z późn.zm.) oraz § 36 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.).

Wnioskodawczyni w dniu 9 października 2013 r. dokonała zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2012 w wysokości 2.594 PLN, obliczonego (zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od dochodu w wysokości 17.502 PLN <1/2 x (693.735,00 PLN + 18.873, 00 PLN) – 1/2 x (670.000 PLN + 7.603,50 PLN>, osiągniętego tytułem ww. odszkodowań, wraz z odsetkami od zaległości podatkowej, obliczonymi zgodnie z art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wnioskodawczyni następnie - na skutek korekty zeznania PIT-36(18) złożonego za rok podatkowy 2012 - w dniu 21 października 2013 r., dokonała zapłaty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2012 w wysokości 98.893 PLN, obliczonej (zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od dochodu w wysokości 356.304 PLN <(1/2 x (693.735,00 PLN + 18.873,00 PLN)>, osiągniętego tytułem ww. odszkodowań, wraz z odsetkami od zaległości podatkowej, obliczonymi zgodnie z art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa .

Wnioskodawczyni nie osiągnęła w latach podatkowych 2011 oraz 2012 żadnych innych przychodów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

 • W latach 2011-2012 nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Zakupu w dniu 6 grudnia 2011 r. „przedsiębiorstwa upadłego”, w skład którego wchodziły m.in. roszczenia wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości i ruchomości (określone w pkt 3-5 opisu stanu faktycznego), Wnioskodawczyni nie dokonała, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • Przychodów z tytułu zbycia przedmiotowych ruchomości Wnioskodawczyni nie wykazała w zeznaniach podatkowych za 2011-2012 i nie zaliczyła do żadnego źródła przychodów.
 • Przychody z tytułu otrzymania w dniach 23 stycznia 2012 r. i 15 lutego 2012 r. kwot ustalonych decyzjami Wojewody z dnia 20 grudnia 2011 r. i z dnia 3 stycznia 2012 r., Wnioskodawczyni zaliczyła do „innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • W umowie kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego ustalono łączną cenę sprzedaży przedsiębiorstwa, przy czym cena ta nie została określona w rozbiciu na cenę jednostkową poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa upadłego.
 • Na uboczne koszty zakupu naliczone przez notariusza w akcie notarialnym składały się:
  1. podatek od czynności cywilnoprawnych od łącznej wartości rynkowej udziałów w spółce X w oraz roszczeń odszkodowawczych w wysokości 2.840 PLN,
  2. koszty sądowe za wykreślenia egzekucji z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłego w wysokości 120 PLN,
  3. koszty sądowe za wykreślenia hipotek z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłego w wysokości 400 PLN,
  4. taksa notarialna w wysokości 3.450 PLN,
  5. należny podatek od towarów i usług naliczony w wysokości 793,50 PLN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Pytanie oznaczone nr 2 i 3 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 16 stycznia 2014 r., zaś pytanie oznaczone nr 1 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 12 lutego 2014 r.:

 1. W zeznaniu podatkowym, za który rok podatkowy, oraz w ramach jakiego źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni zobowiązana była zadeklarować przychody otrzymane z tytułu:
  1. sprzedaży rzeczy ruchomych,
  2. odszkodowań,

oznaczonych w stanie faktycznym niniejszego wniosku...

 1. Czy - w okolicznościach stanu faktycznego - Wnioskodawczyni była uprawniona do pomniejszenia dochodu za rok podatkowy 2012 osiągniętego z tytułu przedmiotowych odszkodowań (jeżeli powstał w ramach „innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) o ewentualnie poniesioną w roku podatkowym 2011 stratę z tytułu kosztów nabycia roszczeń o przedmiotowe odszkodowania...
 2. Czy - w okolicznościach stanu faktycznego - dochód osiągnięty w roku podatkowym 2012 przez Wnioskodawczynię z tytułu przedmiotowych odszkodowań był wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to jak należało go zadeklarować w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2012...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 w części dotyczącej źródła przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 1 w części dotyczącej źródła przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz w zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. W zakresie pytania oznaczonego nr 3 w dniu 5 lutego 2014 r. wydano odrębne rozstrzygnięcie Nr IPTPB2/415-663/13-8/KR.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 12 lutego 2014 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Źródłami przychodów są inne źródła.”. Do „innych źródeł” zalicza się te przysporzenia majątkowe podatnika – które stanowią przychody podatkowe w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – oraz nie zaliczają się do pozostałych źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W okolicznościach stanu faktycznego Małżonkowie otrzymali w dniach 23 stycznia 2012 r. i 15 lutego 2012 r. kwoty odszkodowań ustalonych decyzjami Wojewody z dnia 20 grudnia 2011 r. i z dnia 3 stycznia 2012 r.

W ocenie Wnioskodawczyni, przedmiotowe odszkodowania Małżonkowie otrzymali w ramach źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Źródłami przychodów są odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia (...) innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie;”.

W okolicznościach stanu faktycznego Małżonkowie otrzymali w dniach 12 grudnia 2011 r. oraz 14 grudnia 2011 r. zapłatę ceny z tytułu sprzedaży samochodu Mercedes Atego 814, rok produkcji 2001, samochodu Fiat Cinquecento, rok produkcji 1998, elementów składowych mebli w 1000 opakowaniach, mebli i sprzętu biurowo magazynowego, formy do produkcji styropianu.

Ponieważ odpłatne zbycie przedmiotowych rzeczy ruchomych nastąpiło „przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie”, dlatego też ceny - otrzymanej przez Małżonków - nie dotyczy wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy uznać, że Małżonkowie cenę tę otrzymali w ramach źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w dniu otrzymania pieniędzy, np. tytułem odszkodowania lub zapłaty ceny sprzedaży rzeczy ruchomych, powstaje po stronie podatnika podatku dochodowego przychód.

W związku z powyższym - na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w dniach 23 stycznia 2012 r. oraz 15 lutego 2012 r. powstały po stronie Małżonków przychody podatkowe otrzymane tytułem przedmiotowych odszkodowań, zaś w dniach 12 grudnia 2011 r. oraz 14 grudnia 2011 r. powstały po stronie Małżonków przychody podatkowe otrzymane tytułem ceny sprzedaży przedmiotowych rzeczy ruchomych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Przychody (...) ze wspólnej własności, (...) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mewa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W okolicznościach stanu faktycznego Małżonkowie nabyli składniki przedsiębiorstwa upadłego, jako współwłaściciele łączni na prawie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) - dalej jako: „KRO”, cyt.: „Do majątku wspólnego należą w szczególności: dochody z majątku wspólnego, jak również majątku osobistego każdego z małżonków;

Przedmiotowe odszkodowania oraz cena sprzedaży przedmiotowych rzeczy ruchomych stanowiły dochód z majątku wspólnego Małżonków i należały do tego majątku. W związku z powyższym do przychodów otrzymanych przez Małżonków tytułem przedmiotowych odszkodowań oraz ceny sprzedaży przedmiotowych rzeczy ruchomych znajduje zastosowanie przepis art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji oznacza to, że przychody uzyskane z tego tytułu przez Wnioskodawczynię należy określić proporcjonalnie do jej udziału w majątku wspólnym małżeńskim.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie zaś z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cyt.: „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Z przepisów art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zatem obowiązek zadeklarowania w zeznaniu podatkowym, składanym za dany rok podatkowy, przychodów, które w tym roku podatkowym powstały po stronie podatnika podatku dochodowego.

Podsumowując, przychody otrzymane przez Wnioskodawczynię z tytułu:

 1. ceny sprzedaży rzeczy ruchomych, tj. samochodu Mercedes Atego 814, rok produkcji 2001, samochodu Fiat Cinquecento, rok produkcji 1998, elementów składowych mebli w 1000 opakowaniach, mebli i sprzętu biurowo magazynowego, formy do produkcji styropianu, w wysokości określonej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w majątku wspólnym Małżonków, Wnioskodawczyni zobowiązana była zadeklarować w ramach źródła z tzw. „odpłatnego zbycia innych rzeczy”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy 2011;
 2. odszkodowań ustalonych decyzjami Wojewody z dnia 20 grudnia 2011 r., i z dnia 3 stycznia 2012 r., w wysokości określonej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w majątku wspólnym Małżonków, Wnioskodawczyni zobowiązana była zadeklarować w ramach tzw. „innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy 2012.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawczyni wyłącznie w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż (jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej) rzeczy innych niż nieruchomości przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie rzeczy ruchomych nastąpiło po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy ruchomych w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Przy rozpatrywaniu zatem przedmiotowej sprawy, istotne jest ustalenie momentu nabycia przez Wnioskodawczynię przedmiotowych rzeczy.

Stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.).

W myśl art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Co więcej, wspólność ustawowa charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania udziały małżonków w majątku wspólnym nie są określone, a zatem jest to tym współwłasności łącznej.

Natomiast w myśl art. 31 § 2 pkt 2 ww. Kodeksu, do majątku wspólnego należą w szczególności dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

W myśl art. 43 § 1 Kodeksu oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Stosownie do art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Wspólność małżeńską, która jest współwłasnością łączną cechuje bezudziałowy charakter. Jednakże w chwili ustania wspólności majątkowej, wspólność bezudziałowa ulega przekształceniu i każdy z małżonków otrzymuje udział w majątku wspólnym.

Z chwilą zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej powodującej powstanie rozdzielności majątkowej, wszelkie rzeczy jakie każdy z małżonków nabędzie po zawarciu takiej umowy, wchodzi w skład jego majątku odrębnego. Natomiast, jeżeli nie nastąpił podział majątku dorobkowego, przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa do czasu ustania wspólności majątkowej, stanowią nadal ich majątek wspólny.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Zasadą ustawową jest zatem, że małżonkowie są podatnikami każdy z osobna, a w szczególnych przypadkach ustawa zezwala na łączne opodatkowanie małżonków, nie powoduje to jednak, że małżonkowie stają się jednym podatnikiem, gdyż podatnikiem nadal pozostaje osoba fizyczna.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika że Wnioskodawczyni wraz ze swoim małżonkiem w dniu 6 grudnia 2011 r. umową kupna-sprzedaży nabyli jako współwłaściciele łączni na prawie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej „przedsiębiorstwo upadłe”, w skład którego wchodziły m.in. samochód Mercedes Atego 814, samochód Fiat Cinquecento, elementy składowe mebli w 1000 opakowaniach, meble i sprzęt biurowo-magazynowy, forma do produkcji styropianu. Wnioskodawczyni wraz ze swoim małżonkiem w dniu 12 grudnia 2011 r. sprzedali samochód Mercedes Atego 814 oraz samochód Fiat Cinquecento, za które zapłatę otrzymali w tym dniu. Natomiast w dniu 14 grudnia 2011 r. sprzedali elementy składowe mebli w 1000 opakowaniach, meble i sprzęt biurowo-magazynowy, formę do produkcji styropianu, za które zapłatę otrzymali w tym dniu.

W świetle powyższych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni i Jej mąż nabyli w dniu 6 grudnia 2011 r. do majątku wspólnego samochód Mercedes Atego 814, samochód Fiat Cinquecento, elementy składowe mebli w 1000 opakowaniach, meble i sprzęt biurowo-magazynowy, formę do produkcji styropianu.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawczyni i Jej mąż dokonali odpłatnego zbycia samochodu Mercedes Atego 814, samochodu Fiat Cinquecento, elementów składowych mebli w 1000 opakowaniach, mebli i sprzętu biurowo-magazynowego, formy do produkcji styropianu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, w związku z tym należy stwierdzić, że stanowi ono źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Stosownie bowiem do art. 45 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że przychód przypadający na Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia samochodu Mercedes Atego 814, samochodu Fiat Cinquecento, elementów składowych mebli w 1000 opakowaniach, mebli i sprzętu biurowo-magazynowego, formy do produkcji styropianu stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Wnioskodawczyni zobowiązana była wykazać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż samochodu Mercedes Atego 814, samochodu Fiat Cinquecento, elementów składowych mebli w 1000 opakowaniach, mebli i sprzętu biurowo-magazynowego, formy do produkcji styropianu, tj. 2011 r. w rubryce „inne źródła”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.