Sprzedaż rzeczy | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż rzeczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż rzeczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży rzeczy.
Fragment:
W sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy dokonywana jest przez podatnika w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas będzie ona posiadać znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; w związku z tym przychody uzyskane z tego tytułu zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast, gdy sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i jest dokonywana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy; są to przychody z odpłatnego zbycia rzeczy. Z kolei sprzedaż rzeczy po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy nie generuje przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż rzeczy ruchomych po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie stanowi źródła przychodu. Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada przedmioty używane, które używane są dłużej niż 6 miesięcy, często nawet dłużej niż 10 lat, a zdarzają się ponad 40-letnie przedmioty.
2015
7
paź

Istota:
Określenie źródła przychodów z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego (pyt. nr 1)
Fragment:
(...) sprzedaży rzeczy ruchomych, odszkodowań, oznaczonych w stanie faktycznym niniejszego wniosku... Czy - w okolicznościach stanu faktycznego - Wnioskodawczyni była uprawniona do pomniejszenia dochodu za rok podatkowy 2012 osiągniętego z tytułu przedmiotowych odszkodowań (jeżeli powstał w ramach „ innych źródeł ”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) o ewentualnie poniesioną w roku podatkowym 2011 stratę z tytułu kosztów nabycia roszczeń o przedmiotowe odszkodowania... Czy - w okolicznościach stanu faktycznego - dochód osiągnięty w roku podatkowym 2012 przez Wnioskodawczynię z tytułu przedmiotowych odszkodowań był wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to jak należało go zadeklarować w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2012... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 w części dotyczącej źródła przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 1 w części dotyczącej źródła przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz w zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.
2015
27
kwi

Istota:
Określenie źródła przychodów z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego (pyt. nr 1)
Fragment:
(...) sprzedaży rzeczy ruchomych, odszkodowań, oznaczonych w stanie faktycznym niniejszego wniosku... Czy - w okolicznościach stanu faktycznego - Wnioskodawca był uprawniony do pomniejszenia dochodu za rok podatkowy 2012 osiągniętego z tytułu przedmiotowych odszkodowań (jeżeli powstał w ramach „ innych źródeł ”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) o ewentualnie poniesioną w roku podatkowym 2011 stratę z tytułu kosztów nabycia roszczeń o przedmiotowe odszkodowania... Czy - w okolicznościach stanu faktycznego - dochód osiągnięty w roku podatkowym 2012 przez Wnioskodawcę z tytułu przedmiotowych odszkodowań był wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to jak należało go zadeklarować w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2012... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 w części dotyczącej źródła przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 1 w części dotyczącej źródła przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz w zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.
2015
27
kwi

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą pojazdu buggy przed upływem 6 miesięcy ciąży na Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2014 r. (data wpływu 27 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży rzeczy (nagrody wygranej w konkursie) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży rzeczy (nagrody wygranej w konkursie). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W październiku 2013 roku Wnioskodawca wygrał w loterii pojazd Buggy ... o wartości 26.000 zł brutto oraz nagrodę gotówkową w wysokości 2.889 zł brutto. Nagroda pieniężna została przez organizatora odprowadzona na poczet podatku od nagród do właściwego Urzędu Skarbowego. W styczniu 2014 roku, czyli przed upływem 6 miesięcy od daty otrzymania wygranej, Wnioskodawca sprzedał nagrodę rzeczową za kwotę 21.000 złotych. Cenę zbycia pojazdu oszacował na podstawie ceny rynkowej, która była niższa od wartości 26.000 złotych z uwagi na to, iż buggy było eksploatowane, przez co nie można go było sprzedać jako nowego pojazdu. Wnioskodawca nadmienił ponadto, iż sprzedaż pojazdu nie stanowi dla niego przedmiotu działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2014
11
kwi

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży używanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
Fragment:
Z kolei przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy nie generuje przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż rzeczy ruchomych po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie (wybudowanie) nie stanowi źródła przychodu. Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że odpłatne zbycie rzeczy innych niż nieruchomości lub ich części nie jest źródłem przychodów wtedy, gdy są spełnione następujące warunki: odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, odpłatne zbycie zostało dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia rzeczy, należy więc odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 45 powołanej wyżej ustawy rzeczami są tylko przedmioty materialne. Z kolei w myśl art. 46 § 1 K.c. nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności.
2013
24
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży używanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
Fragment:
Z kolei przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy nie generuje przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż rzeczy ruchomych po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie (wybudowanie) nie stanowi źródła przychodu. Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że odpłatne zbycie rzeczy innych niż nieruchomości lub ich części nie jest źródłem przychodów wtedy, gdy są spełnione następujące warunki: odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, odpłatne zbycie zostało dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia rzeczy, należy więc odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 45 powołanej wyżej ustawy rzeczami są tylko przedmioty materialne. Z kolei w myśl art. 46 § 1 K.c. nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności.
2013
24
lis

Istota:
Skutki podatkowe związane z uzyskiwaniem dochodów z prowadzonej wyprzedaży płyt CD, DVD, kaset, itp. z prywatnej kolekcji.
Fragment:
Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy używanych po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy nie generuje przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż rzeczy ruchomych po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie stanowi źródła przychodu. Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza zbyć używaną (własną) kolekcję płyt winylowych, płyt CD i DVD oraz kaset audio na jednym z internetowych portali aukcyjnych lub w bezpośredniej sprzedaży na giełdzie, bazarze, itp. Sprzedaż ta nie będzie następowała w ramach wykonywanej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Doświadczenie, życiowe wskazuje, iż rzeczy używane w chwili sprzedaży, co do zasady, posiadają wartość niższą niż w chwili zakupu, niezależnie od okresu, w jakim były one wykorzystywane. Z tej też przyczyny sprzedaż taka nawet jeżeli nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (co w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie miało miejsca), co do zasady, nie generuje dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.
2013
1
mar

Istota:
Opodatkowanie skupu uszkodzonych palet drewnianych od osób fizycznych
Fragment:
W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż skup uszkodzonych palet drewnianych kwalifikowany jest jako sprzedaż rzeczy i generalnie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy jednak wskazać, iż w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy np. umowa sprzedaży rzeczy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 6 tej ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż należy opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych sumę kwot z wszystkich dowodów wewnętrznych wystawionych w danym miesiącu jeśli sporządza się jeden zbiorczy dokument na koniec miesiąca z jedną zsumowaną wartością przekraczającą 1000 zł. Z powyższym stanowiskiem nie można się jednak zgodzić, wyjaśnić bowiem należy, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży jako poszczególne jednostkowe czynności cywilnoprawne, niezależnie od sposobu dokumentowania zawartych czynności. Jeżeli np. w jednym dniu zostanie zawartych kilka umów sprzedaży, każda z nich będzie podlegać odrębnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, chyba, że wartość przedmiotu konkretnej umowy sprzedaży nie będzie przekraczała 1000 zł.
2013
14
lut

Istota:
Czy umowa sprzedaży psów (szczeniąt) powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako sprzedaż rzeczy, przyjmując argumentację, że zwierzę, w tym przypadku pies, jest istotą żyjącą, nie rzeczą zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o ochronie zwierząt?
Fragment:
Stosowanie to ma być odpowiednie, co w tym przypadku będzie stosowaniem przepisów wprost, ustawa o ochronie zwierząt nie zawiera bowiem żadnych przepisów szczególnych w tym zakresie, wymagających uwzględnienia przy odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących sprzedaży rzeczy. Na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego sprzedaż psa będzie zatem traktowana identycznie jak sprzedaż rzeczy. Należy również wskazać, iż ustawa o ochronie zwierząt nie zawiera żadnych przepisów dotyczących podatków, zwolnień bądź wyłączeń od nich z uwagi na to, że elementem stanu prawnopodatkowego jest zwierzę w rozumieniu tej ustawy. Skoro zatem brak jest przepisów szczególnych, wyłączających lub modyfikujących przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do sprzedaży psów, to przepisy dotyczące rzeczy należy stosować do nich wprost. Intencją ustawodawcy przy uchwalaniu ustawy o ochronie zwierząt było bowiem zapewnienie humanitarnego ich traktowania, a nie wprowadzenie zwolnień bądź wyłączeń od podatku. Ustawodawca odsyła zatem do odpowiedniego stosowania do zwierząt przepisów o rzeczach we wszystkich sprawach nieuregulowanych w ustawie o ochronie zwierząt. Odesłanie to dotyczy zatem również podatków, te bowiem w ustawie o ochronie zwierząt uregulowane nie są. W takim przypadku, z mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 535 Kodeksu cywilnego i art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, sprzedaż psa jest – również dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych – traktowana identycznie jak sprzedaż rzeczy, tym samym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych a podmiotem zobowiązanym do uiszczenia podatku jest kupujący.
2012
17
lis

Istota:
Czy dochód uzyskany ze sprzedaży psów (szczeniąt) powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako ze sprzedaży rzeczy, przyjmując argumentację, że zwierzę, w tym przypadku pies, jest istotą żyjącą, nie rzeczą zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o ochronie zwierząt?
Fragment:
Stosowanie to ma być odpowiednie, co w tym przypadku będzie stosowaniem przepisów wprost, ustawa o ochronie zwierząt nie zawiera bowiem żadnych przepisów szczególnych w tym zakresie, wymagających uwzględnienia przy odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących sprzedaży rzeczy. Na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego sprzedaż psa będzie zatem traktowana identycznie jak sprzedaż rzeczy. Należy również wskazać, iż ustawa o ochronie zwierząt nie zawiera żadnych przepisów dotyczących podatków, zwolnień bądź wyłączeń od nich z uwagi na to, że elementem stanu prawnopodatkowego jest zwierzę w rozumieniu tej ustawy. Skoro zatem brak jest przepisów szczególnych, wyłączających lub modyfikujących przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do sprzedaży psów, to przepisy dotyczące rzeczy należy stosować do nich wprost. Intencją ustawodawcy przy uchwalaniu ustawy o ochronie zwierząt było bowiem zapewnienie humanitarnego ich traktowania, a nie wprowadzenie zwolnień bądź wyłączeń od podatku. Ustawodawca odsyła zatem do odpowiedniego stosowania do zwierząt przepisów o rzeczach we wszystkich sprawach nieuregulowanych w ustawie o ochronie zwierząt. Odesłanie to dotyczy zatem również podatków, te bowiem w ustawie o ochronie zwierząt uregulowane nie są. W takim przypadku, z mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), art. 19 ust. 1, 3 i 4 i art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 535 Kodeksu cywilnego i art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, sprzedaż psa jest – również dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych – traktowana identycznie jak sprzedaż rzeczy, a tym samym dochód uzyskany z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2012
9
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.