Sprzedaż ruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż ruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jak należy opodatkować przychód ze sprzedaży wiaty zakupionej dla działalności gospodarczej lecz nie wykorzystywanej w tej działalności?

Fragment:

(...) Z wniosku Podatniczki z dnia 22.01.2007 r. uzupełnionego 08.02.2007 r. i 15.02.2007 r. wynika, że 06.02.2006 r. zakupiła za kwotę 101.000 zł. w drodze przetargu, aktem notarialnym nieruchomość zabudowaną (jako obiekt używany) - wolnostojącą wiatę magazynową o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Nieruchomość ta nie jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, nie jest środkiem trwałym i nie jest wpisana do ewidencji środków trwałych. Ponoszone wydatki miały charakter ulepszenia i modernizacji. Wiata ta została przyłączona do sieci elektroenergetycznej, wykonano przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej. Od dnia zakupu wydatki, które Podatniczka poniosła na ulepszenie, stanowiły mniej niż 30% jej wartości początkowej. Wydatki te były ewidencjonowane w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 16 jako zakupy inwestycyjne, lecz nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Nieruchomość została zakupiona (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy bank dokonując sprzedaży przewłaszczonych na jego rzecz ruchomości powinien pobierać całą kwotę należną, tj. wartość netto wraz z podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 2.06.2006 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 06.06.2006 r. (uzupełnionego w dniu 20.06.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dokonana na podstawie umowy sprzedaż rzeczy ruchomych należących do majątku spadkowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie : - art. 14a § 1, 3 i 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.2005 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wnioskiem Pani X z dnia 21.04.2006 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 24.07.2006 r.) w części dotyczącej udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, wyrażające się w twierdzeniu, iż dokonana na podstawie umowy sprzedaż rzeczy ruchomych należących do majątku spadkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W dniu 15.05.2006 r. Pani X i Pani Y złożyły w Urzędzie Skarbowym Poznań-Grunwald wniosek zawarty w piśmie z dnia 21.04.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (...)