Sprzedaż ratalna | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż ratalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż ratalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania odsetek od udzielonej pożyczki (sprzedaży na raty)?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania odsetek od udzielonej pożyczki (sprzedaży na raty), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Strona sprzedając nieruchomość, w przypadku gdy przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca wpłaci co najmniej 20% ceny, może zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 208, poz. 2128) rozłożyć spłatę pozostałej należności na roczne lub (...)
2011
1
mar

Istota:
1. Czy w sytuacji, gdy wynikająca z umowy sprzedaży cena płatna jest w ratach podatek od czynności cywilnoprawnej uiszcza się sukcesywnie w chwili spełnienia świadczenia (w datach zapłaty kolejnych rat), czy też obowiązek zapłaty podatku powstaje z chwilą zawarcia umowy od całej kwoty (ceny sprzedaży)?2. Który urząd - wg miejsca zamieszkania/siedziby sprzedającego czy nabywającego - jest właściwy w sprawie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży akcji, gdy zobowiązanym z umowy do uiszczenia podatku jest sprzedający?
Fragment:
(...) Ad.1 Zgodnie z treścią art.3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U.Nr 41 poz. 399 z późn. zm.) obowiazek podatkowy od umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl zapisu art.6 ust.1 pkt 1 lit.c podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedazy wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie natomiast z art. 10 ust.1 podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podartek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek pobierany jest przez płatnika. Ad. 2 Artykuł 5 ust.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnyej (...)
2011
1
mar

Istota:
Wątpliwości Podatnika dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży nieruchomości, gdy cena sprzedaży nieruchomości jest uiszczana przez nabywcę w ratach wraz z naliczonymi odsetkami.
W złożonym wniosku Podatnik podaje, iż zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego dokonała sprzedaży na raty nieruchomości gruntowej niezabudowanej i przeznaczonej na cele nierolnicze na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jak podaje Strona, cena nieruchomości została ustalona w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie ustaleń z protokołu uzgodnień nabywca został zobowiązany do zapłaty części kwoty przed podpisaniem aktu notarialnego i taką przedpłatę uiścił dnia 30 grudnia 2004 r. w wysokości 32.050,00 zł. Reszta należności została podzielona na 39 równych rat kwartalnych, począwszy od dnia 31 marca 2005 r. płatnych na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał. Jak podaje wnioskodawca, ustalona zapłata w ratach stanowi o udzieleniu nabywcy pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.). Należność z tytułu rozłożenia na raty części ceny została oprocentowana przy zastosowaniu stopy procentowej równej 100% stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność z tytułu oprocentowania płatna jest z ratą bieżącą, a oprocentowanie jest zmienne. Ponadto Strona podaje, iż wydanie towaru nastąpiło w momencie podpisania aktu notarialnego tj. dnia 3 stycznia 2005 r.
Zdaniem Podatnika, w przypadku sprzedaż ww. nieruchomości obowiązek podatkowy powstaje w momencie podpisania aktu notarialnego.
Fragment:
(...) W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W przepisie §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), określono, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik sprzedaje towary z wykorzystaniem kredytów ratalnych udzielanych przez bank, reprezentowany przez pośrednika kredytowego. Pośrednik kredytowy udziela kredytu nabywcy towarów i przekazuje kwotę kredytu na rachunek podatnika. Celem usprawnienia kredytowania pośrednik przelał na rachunek podatnika kwoty, które " z góry" sfinansują zakupy dokonane w przyszłości przez klientów. Czy przekazane przez pośrednika kredytowego środki powodują powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie przepisów art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2005r. (data nadania 28.02.2005r.) w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, postanawia uznać Pani stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie Wypełniając dyspozycje art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i prawnym, obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, stanowisko zawarte we wniosku uznaję za prawidłowe z wyjątkiem stwierdzenia o niepowstaniu obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na fakt, iż przekazane przez pośrednika kredytowego środki pieniężne nie stanowią zaliczki na poczet dostawy towarów lub usług. Zgodnie z art. 14 (...)
2011
1
lut

Istota:
Kiedy dokonywać odliczenia wydatku na zakup komputera w systemie ratalnym?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. w/w podatek zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym, że wydatki te ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Odliczenie stosuje się, jeżeli wydatki te zostały poniesione przez podatników osiągających przychody z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego lub spółdzielczego stosunku pracy. Rodzaje przyrządów i pomocy naukowych określa rozporządzenie (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy usługi związane z przygotowywaniem dokumentów dotyczących sprzedaży ratalnej oraz dostarczenie ich do firmy udzielającej kredyt mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
Fragment:
(...) Jak wynika z przedłożonej przez Podatnika opinii interpretacyjnej Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, wydanej zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 42 poz. 264 ze zm.), usługi w zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów obsługujących sprzedaż ratalną polegające na sporządzaniu umów kredytowych, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.10 „Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów”.Grupowanie 67.13.10-00.10 mieści się w sekcji J PKWiU „Usługi pośrednictwa finansowego”. Wskazać należy, że świadczenie usług pośrednictwa finansowego wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bowiem usługi te zostały wymienione przez ustawodawcę w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.