IPPP3/443-757/13-4/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy sprzedaż opisanych składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo upadłego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2013 r. (data wpływu 09.08.2013 r.) uzupełnionym w dniu 19.11.2013 r. (data wpływu 22.11.2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 06.11.2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 12.11.2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.08.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19.11.2013 r., złożonym w dniu 19.11.2013 r. (data wpływu 22.11.2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 06.11.2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W toku prowadzonego postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku X. z o.o., rada wierzycieli podjęła decyzję o sprzedaży przedsiębiorstwa X. ółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Siedlcach w rozumieniu przepisów art. 551 Kodeksu cywilnego. W skład przedsiębiorstwa wchodzą m.in.:

 1. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu;
 2. budynki produkcyjne, biurowe i pomocnicze o powierzchni łącznej 38.389 m2, z utwardzoną powierzchnią komunikacyjną, ogrodzone oraz wyposażone w podstawowe i specjalistyczne instalacje;
 3. środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń;
 4. środki obrotowe w postaci zapasów.

Ze sprzedaży zostały wyłączone:

 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • środki pieniężne zgromadzone w kasie,
 • cena uzyskana ze sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • wierzytelności,
 • 3 lokale mieszkalne.

Zamiarem syndyka jest dokonanie sprzedaży przedsiębiorstwa podmiotowi oferującemu najwyższą cenę.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19.11.2013 r. Strona wskazała, że sprzedaż której skutków dotyczy złożony wniosek o interpretację dotyczy sprzedaży:

 1. prawa użytkowania wieczystego działek gruntu;
 2. budynków produkcyjnych, biurowych i pomocniczych o powierzchni łącznej 38.389 m2, z utwardzona powierzchnią komunikacyjną, ogrodzonych oraz wyposażonych w podstawowe i specjalistyczne instalacje;
 3. środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń;
 4. środków obrotowych w postaci zapasów;
 5. oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa);
 6. dokumentacji technicznej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wymienione wyżej składniki majątku stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych polegających na produkcji i sprzedaży części samochodowych. W ocenie Wnioskodawcy zespół tychże składników nie tyle jest wyodrębniony z przedsiębiorstwa Spółki, co w istocie stanowi to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC, posiadający zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych.

Na charakter oraz możliwości realizacji zadań gospodarczych przy wykorzystaniu tychże składników jako przedsiębiorstwa bez znaczenia pozostaje okoliczność wyłączenia z transakcji środków pieniężnych zgromadzonych w kasie, ceny uzyskanych ze sprzedaży przedsiębiorstwa, wierzytelności oraz 3 lokali mieszkalnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy sprzedaż opisanych składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo upadłego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż opisanego zespołu składników majątkowych związanych, stanowiących przedsiębiorstwo upadłego, będące związane z jego działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054).

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym syndyk, mając na uwadze obowiązek nałożony przez radę wierzycieli, podejmie działania nakierowane na sprzedaż wymienionych powyżej składników. Aktualne zatem pozostaje pytanie czy planowana transakcja stanowić będzie zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia przedsiębiorstwo. W związku z powyższym w celu określenia, czy dany zespół składników stanowi przedsiębiorstwo należy odwołać się do odpowiednich definicji zawartych w innych aktach prawnych, w szczególności do definicji zawartej w art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. Nr 16 poi 93 ze zm./ Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 55(2) Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W literaturze i w orzecznictwie podkreśla się, iż przywołany katalog składników tworzących przedsiębiorstwo ma charakter otwarty, a podstawową cechą przedsiębiorstwa jest jego samodzielność. Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła służyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przedmiotem sprzedaży będą wszystkie składniki majątkowe – wchodzące na dzień transakcji w skład przedsiębiorstwa, za wyjątkiem elementów szczegółowo określonych które zostaną z planowanej transakcji wyłączone. Podkreślić należy, iż elementy objęte planowaną transakcją są wystarczające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotychczasowym. Nie ulega więc wątpliwości że stanowią one zorganizowany zespół składników majątkowych zaś ich nabywca zdolny będzie samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Istotne jest przy tym że składniki wyłączone z transakcji nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie są niezbędne do jej prowadzenia.

Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że sprzedaż opisanych powyżej składników majątkowych stanowić będzie transakcję zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, na mocy tego przepisu, sprzedaż opisanego zespołu składników majątkowych, związanych z działalnością gospodarczą upadłego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na poparcie przedstawionego stanowiska można przytoczyć przykłady interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w podobnych sprawach, np. o sygn. ILPP1/443-284/11-4/MK z 19 maja 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu czy o sygn. IPPP2/443-34/12-2/IG z 27 marca 2012 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Należy tu wskazać również art. 552 Kodeksu cywilnego, w którym ustawodawca wprowadza zasadę, że czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Jak wynika z powołanego przepisu, strony – poza wyłączeniami wynikającymi z przepisów szczególnych – mają pozostawioną swobodę co do tego, jakie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa objąć przedmiotem czynności prawnej, z tym że swoboda w wyłączeniu poszczególnych składników nie może iść tak daleko, aby zakres wyłączeń przekreślił istotę przedsiębiorstwa określoną w art. 551 Kodeksu cywilnego. Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w toku prowadzonego postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Spółki, rada wierzycieli podjęła decyzję o sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 551 Kodeksu cywilnego. W skład przedsiębiorstwa wchodzą m.in.:

 1. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu;
 2. budynki produkcyjne, biurowe i pomocnicze o powierzchni łącznej 38.389 m2, z utwardzoną powierzchnią komunikacyjną, ogrodzone oraz wyposażone w podstawowe i specjalistyczne instalacje;
 3. środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń;
 4. środki obrotowe w postaci zapasów.

Ze sprzedaży zostały wyłączone:

 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • środki pieniężne zgromadzone w kasie,
 • cena uzyskana ze sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • wierzytelności,
 • 3 lokale mieszkalne.

Strona wskazała, że sprzedaż której skutków dotyczy złożony wniosek o interpretację dotyczy sprzedaży:

 1. prawa użytkowania wieczystego działek gruntu;
 2. budynków produkcyjnych, biurowych i pomocniczych o powierzchni łącznej 38.389 m2, z utwardzoną powierzchnią komunikacyjną, ogrodzonych oraz wyposażonych w podstawowe i specjalistyczne instalacje;
 3. środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń;
 4. środków obrotowych w postaci zapasów;
 5. oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa);
 6. dokumentacji technicznej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że wymienione wyżej składniki majątku stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych polegających na produkcji i sprzedaży części samochodowych. W ocenie Wnioskodawcy zespół tychże składników nie tyle jest wyodrębniony z przedsiębiorstwa Spółki, co w istocie stanowi to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC, posiadający zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych. Na charakter oraz możliwości realizacji zadań gospodarczych przy wykorzystaniu tychże składników jako przedsiębiorstwa bez znaczenia pozostaje okoliczność wyłączenia z transakcji środków pieniężnych zgromadzonych w kasie, ceny uzyskanych ze sprzedaży przedsiębiorstwa, wierzytelności oraz 3 lokali mieszkalnych.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności fakt, że elementy objęte planowaną transakcją będą mogły służyć kontynuowaniu działalności w dotychczasowym zakresie, należy uznać, że sprzedawany majątek stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks Cywilny. A zatem, do opisanej transakcji będzie mieć zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy i w konsekwencji, sprzedaż ww. przedsiębiorstwa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.