Sprzedaż przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Czy w związku z planowaną transakcją zaistnieje konieczność zapłaty podatku VAT?

Fragment:

Zamierza Pan (osoba fizyczna) dokonać sprzedaży przedsiębiorstwa, które jest Jego działalnością gospodarczą. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT i VAT, zaś przedmiotem sprzedaży ma być całe przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, art. 55 1 . W skład przedsiębiorstwa wchodzą ruchomości, środki pieniężne, nieruchomość. Sprzedażą objęta jest całość prowadzonego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano pytanie sprowadzające się do kwestii. Czy w związku z planowaną transakcją zaistnieje konieczność zapłaty podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2018
10
sty

Istota:

Czy transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład zbywanego zespołu składników materialnych i niematerialnych?

Fragment:

Opodatkowanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa stawką 2% ma bowiem zastosowanie w przypadku, gdy cena sprzedaży przedsiębiorstwa, odpowiadająca jej wartości rynkowej, ustalona jest przez strony czynności cywilnoprawnej w jednej kwocie, bez wyodrębniania wartości jej poszczególnych elementów. Należy przy tym pamiętać, że dokonanie wyodrębnienia i oceny poszczególnych elementów umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jest możliwe tylko w celu zastosowania dwóch stawek podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie umowa sprzedaży przedsiębiorstwa podlega ocenie jako całość – zespół powiązanych elementów, a nie poszczególne, przypadkowe elementy zbioru. W tej części zatem nie można zgodzić się z Zainteresowanymi, że zbycie przedsiębiorstwa należy traktować jako sprzedaż zbioru rzeczy i praw majątkowych a podstawa opodatkowania oraz stawka podatku powinna zostać ustalona odrębnie dla każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład zbywanego Przedsiębiorstwa z osobna, ponieważ sprzedaż przedsiębiorstwa to sprzedaż całości, a nie poszczególnych jego składników. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie zatem przedsiębiorstwo, a nie poszczególne (konkretne) rzeczy i prawa majątkowe wchodzące w jego skład.

2016
28
lis

Istota:

W zakresie uznania sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa, wyłączonej z opodatkowania podatkiem VAT

Fragment:

A zatem, właściwa forma Umowy powinna przybrać formę umowy sprzedaży przedsiębiorstwa i powinna być analizowana na gruncie przepisów podatkowych adekwatnie do transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, jak wskazano w poniższym uzasadnieniu. W przypadku, gdyby analiza dokonana przez organ podatkowy wskazywała, że opisany powyżej zespół składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa Sprzedającego nie posiadał cech przedsiębiorstwa i organ podatkowy uznał, że w kontekście analizowanych przepisów prawa podatkowego, w ramach uzgodnionej transakcji nie dochodzi do sprzedaży przedsiębiorstwa, Zainteresowani dopasują warunki transakcji (w szczególności poprzez ustalenie zasad podziału i rozliczenia ceny sprzedaży na poszczególne przenoszone składniki) oraz przemodelują transakcję w taki sposób, aby forma prawna transakcji odzwierciedlała umowę sprzedaży przewidującą zbycie poszczególnych aktywów (składników majątkowych i niemajątkowych). Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT w Polsce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy opisana powyżej transakcja sprzedaży zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, przeznaczonych (...)

2014
19
gru

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa w upadłości

Fragment:

Plan likwidacyjny powinien określać proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 308 i art. 311 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego, albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego, syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo ich zbycie. Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w ... została ogłoszona upadłość Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega na wynajmowaniu pomieszczeń biurowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w skład którego wchodzi jego nazwa, własność lokali biurowych wraz z udziałem w części wspólnej budynki i nieruchomości gruntowej wyposażonych w sieć internetową, klimatyzację, biurowy sprzęt, wyposażenie biur oraz prawa wynikające z umów najmu.

2014
23
kwi

Istota:

Czy sprzedaż opisanych składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo upadłego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W toku prowadzonego postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku X. z o.o., rada wierzycieli podjęła decyzję o sprzedaży przedsiębiorstwa X. ółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Siedlcach w rozumieniu przepisów art. 55 1 Kodeksu cywilnego. W skład przedsiębiorstwa wchodzą m.in.: prawo użytkowania wieczystego działek gruntu; budynki produkcyjne, biurowe i pomocnicze o powierzchni łącznej 38.389 m 2 , z utwardzoną powierzchnią komunikacyjną, ogrodzone oraz wyposażone w podstawowe i specjalistyczne instalacje; środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń; środki obrotowe w postaci zapasów. Ze sprzedaży zostały wyłączone: środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, środki pieniężne zgromadzone w kasie, cena uzyskana ze sprzedaży przedsiębiorstwa, wierzytelności, 3 lokale mieszkalne. Zamiarem syndyka jest dokonanie sprzedaży przedsiębiorstwa podmiotowi oferującemu najwyższą cenę. W uzupełnieniu wniosku z dnia 19.11.2013 r. Strona wskazała, że sprzedaż której skutków dotyczy złożony wniosek o interpretację dotyczy sprzedaży: prawa użytkowania wieczystego działek gruntu; budynków produkcyjnych, biurowych i pomocniczych o powierzchni łącznej 38.389 m 2 , z utwardzona powierzchnią komunikacyjną, ogrodzonych oraz wyposażonych w podstawowe i specjalistyczne instalacje; środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń; środków obrotowych w postaci zapasów; oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa); dokumentacji technicznej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2014
18
lut

Istota:

Czy wygaśnięcie zobowiązania do zapłaty ceny sprzedaży Przedsiębiorstwa (wskutek połączenia Spółki ze Zbywcą) będzie skutkowało dla Spółki powstaniem przychodu podlegającego podatkowi dochodowemu od osób prawnych?

Fragment:

W konsekwencji, w wyniku połączenia zrealizowanego przed uregulowaniem ceny sprzedaży Przedsiębiorstwa Spółka stanie się jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem zobowiązania z tytułu zapłaty ceny sprzedaży Przedsiębiorstwa. W rezultacie, zobowiązanie to wygaśnie z mocy prawa wskutek tzw. konfuzji. Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uniemożliwiają rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodów (w tym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) w przypadku, gdy zobowiązanie nie zostało uregulowane. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wygaśnięcie zobowiązania do zapłaty ceny sprzedaży Przedsiębiorstwa (wskutek połączenia Spółki ze Zbywcą) będzie skutkowało dla Spółki powstaniem przychodu podlegającego podatkowi dochodowemu od osób prawnych... Czy po wygaśnięciu zobowiązania do zapłaty ceny sprzedaży Przedsiębiorstwa wskutek konfuzji Spółka będzie miała prawo rozpoznania dokonanych odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy i wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zakupionego Przedsiębiorstwa jako kosztów uzyskania przychodów i rozpoznawania takich odpisów jako kosztów uzyskania przychodów w kolejnych okresach...

2014
4
lut

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży swego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego zastosowanie znajdzie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowiący, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa i w konsekwencji nie wystąpi konieczność opodatkowania VAT poszczególnych składników przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą?

Fragment:

W ramach czynności sprzedaży przedsiębiorstwa na Nabywcę przejdzie również zakład pracy w rozumieniu art. 23 1 Kodeksu pracy. Opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Spółki będzie na dzień dokonywania transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa zorganizowany i ściśle ze sobą związany pod względem funkcjonalnym, służąc prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji i montażu oddzieleń przeciwpożarowych (innymi słowy służąc wykonywaniu funkcji przedsiębiorstwa w postaci produkcji i montażu oddzieleń przeciwpożarowych). Przy pomocy nabytego Przedsiębiorstwa Nabywca będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą co najmniej w takim samym zakresie i charakterze co Spółka. Co najistotniejsze, po dokonaniu sprzedaży przedsiębiorstwa Spółka nie będzie już posiadała składników majątkowych i niemajątkowych wystarczających do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Innymi słowy, przedmiotem transakcji sprzedaży będą nie tylko wszelkie składniki materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia przez Spółkę działalności w powyższym zakresie, ale szerzej, wszystkie (...)

2013
18
gru

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa zobowiązania związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością w formie zaciągniętych kredytów i związanych z tym zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód ze względu na to, że w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa dojdzie do przejęcia przez Spółkę kupującą zobowiązań do spłaty udzielonych przez Wnioskodawcę poręczeń wobec udzielających gwarancji?

Fragment:

Zatem, w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa wraz z jego zobowiązaniami nie powstanie przychód, o którym mowa art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa zobowiązania związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością w formie zaciągniętych kredytów i związanych z tym zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód ze względu na to, że w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa dojdzie do przejęcia przez Spółkę kupującą zobowiązań do spłaty udzielonych przez Wnioskodawcę poręczeń wobec udzielających gwarancji... Zdaniem Wnioskodawcy Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ Ustawa o PIT ”) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Artykuł 10 Ustawy o PIT wskazuje źródła przychodu. Zaś art. 11 ust. 1 precyzuje, że przychodami jest m.in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2012
30
sie

Istota:

W zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15.06.2012r. (data wpływu 18.06.2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18.06.2012r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu VAT. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca — C. Spółka komandytowa (dalej: Sprzedający) zamierza zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży z P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej: „ Kupującym ”). Na podstawie tej umowy Sprzedający sprzeda Kupującemu zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością gospodarczą Sprzedającego, tworzących jego przedsiębiorstwo (dalej: „ Przedsiębiorstwo ”) a Kupujący kupi Przedsiębiorstwo od Sprzedającego, zapłaci cenę i przejmie od Sprzedającego przenoszone umowy i zobowiązania. W oparciu o Przedsiębiorstwo Sprzedający prowadzi obecnie swoją działalność gospodarczą. Po zawarciu przedmiotowej umowy sprzedaży składniki majątkowe tworzące Przedsiębiorstwo Sprzedającego będą wykorzystywane przez Kupującego do prowadzenia jego działalności gospodarczej.

2011
1
wrz

Istota:

Czy do ww. transakcji zbycia ma zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

W przypadku nieskorzystania przez uprawnionego z prawa pierwokupu na warunkach określonych w umowie warunkowej, umowa sprzedaży przedsiębiorstwa (z wyłączeniem wskazanym we wniosku) oraz umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli trwale z gruntem związanych na warunkach określonych w umowie warunkowej zostaną zawarte z tym samym podmiotem. Zawarcie dwóch odrębnych umów nastąpi jednocześnie, przy czym potwierdzone zostanie dwoma odrębnymi aktami notarialnymi, a jeden z nich zostanie określony jako czynność prawna sprzedaży przedsiębiorstwa, zaś drugi jako umowa sprzedaży praw do nieruchomości (użytkowania wieczystego gruntów oraz związanych z nim praw własności budynków i innych urządzeń). Nabywca po nabyciu składników, o których mowa we wniosku będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej zbywcy w dotychczasowym zakresie. Syndyk nie pozostawia w masie upadłości jakichkolwiek składników pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej zbywcy w dotychczasowym zakresie. W rozpatrywanej sprawie mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której z czynności zbycia przedsiębiorstwa wyłączone zostaną należności, środki pieniężne oraz księgi handlowe upadłego. Wyłączenie ww. elementów spośród zespołu składników przedsiębiorstwa mających być przedmiotem zbycia spowodowane jest specyfiką sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo Wnioskodawcy po ogłoszeniu upadłości.