Sprzedaż produktów rolnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż produktów rolnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz możliwości zakwalifikowania wydatków związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa jako wydatków prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 8 grudnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz możliwości zakwalifikowania wydatków związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa jako kosztów uzyskania przychodu prowadzonej (...)

2011
1
cze

Istota:

Interpretacji: stawki podatku VAT na sprzedawane dodatki paszowe zaklasyfikowane do PKWiU 15.71

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008r. (data wpływu 18 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedawane dodatki paszowe zaklasyfikowane do PKWiU 15.71 - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku (...)

2011
1
maj

Istota:

W związku z dokonywaniem sprzedaży produktów rolnych dla podmiotów nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług pyta Pan w jaki sposób powinien udokumentować tę transakcję?

Fragment:

(...) Z opisu stanu faktycznego zawartego w treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dn. 17.05.2007 r. wynika, że jako rolnik indywidualny prowadzi Pan gospodarstwo rolne. Nie jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z dokonywaniem sprzedaży produktów rolnych dla podmiotów nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług ma Pan wątpliwości w jaki sposób powinien Pan udokumentować tę transakcję. Przedstawiając własne zdanie stwierdza Pan, że w opisanej sytuacji ma prawo wystawić zwykły rachunek. Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie stwierdza co następuje: Zgodnie z normą zawartą w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm. ) przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, (...)

2011
1
maj

Istota:

Stosowanie stawki podatku Vat dla towarów należących do grupy PKWiU 15.71.10, do 30.04.2008 r., w wysikości 3% natomiast po 1.05.2008 r. w wysokości 7%.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 20 września 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 września 2007r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka dokonuje zakupu od swojego dostawcy (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, prowadząc równocześnie działalność gospodarczą w zakresie handlu warzywami i owocami.

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 sierpnia 2006r. Nr PDIII/415-3/2006 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, prowadząc równocześnie działalność gospodarczą w zakresie handlu warzywami i owocami, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wpłynął Pana pisemny wniosek o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek został następnie uzupełniony pismem z dnia 21 sierpnia 2006r. Z przedstawionego w w/w pismach stanu faktycznego wynika, iż od 1 sierpnia 2006r. prowadzi Pan (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaki podatek winien być zapłacony przy dwukrotnej transakcji umowy kupna-sprzedaży na łączną kwotę 75.000,00zł (podatek dochodowy) oraz czy w przypadku, gdy kupujący wystawi rachunek uproszczony na zakupiony kamień, czy wiązałoby się to z dodatkowymi opłatami oprócz odprowadzenia podatku dochodowego?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, dotyczące uznania przychodu z transakcji sprzedaży kamienia polnego jako przychodu z innych żródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Wnioskiem z dnia 17.01.2007r., uzupełnionym pismem z dnia 29.01.2007r. zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Jest Pani (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż stroiszu i drzewek z własnej uprawy podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Fragment:

(...) W dniu 14.11.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek Podatnika o potwierdzenie, iż w przypadku sprzedaży stroiszu i drzewek opodatkowanie tych czynności objęte jest podatkiem rolnym. Powyższe pismo organ podatkowy uznał za prośbę o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania sprzedaży drzewek i stroiszu z własnej uprawy. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi uprawę drzewek sosny, świerku, innych drzew i krzewów na założonej plantacji drzew i krzewów w ramach działalności rolniczej. Prowadząc plantację drzew i krzewów dokonuje sprzedaży stroiszu i drzewek, które to czynności zdaniem podatnika objęte są podatkiem rolnym.Przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż krzewów ozdobnych w ramach gospodarstwa rolnego podlega obowiązkowi zarejestrowania działalności gospodarczej i opłacania podatku dochodowego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 z 2005r. poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 16.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych ze sprzedaży krzewów ozdobnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie POSTANAWIA uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 14.02.2005r. stanowiącym aneks do pisma z dnia 24.01.2005r. wniosła Pani o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w niżej przedstawionym stanie faktycznym. Jest Pani rolnikiem produkującym krzewy ozdobne (tuje, iglaki) które sprzedaje w ramach działalności rolniczej. Nadmienia Pani, że produkcja odbywa się w doniczkach i nie wykorzystuje do jej prowadzenia szklarni (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż produktów rolnych własnej produkcji powinna być wykazywana w ewidencji sprzedaży prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług oraz deklaracji VAT-7, jako sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) towarów i usług. Sprzedaż rejestruje Pan przy pomocy kasy fiskalnej. W ramach działalności handlowej prowadzi Pan również sprzedaż między innymi produktów rolnych, które nabywa Pan na faktury VAT RR od innych rolników. Ponadto dokonuje Pan, jako rolnik ryczałtowy, sprzedaży produktów rolnych (niezaliczanych do działów specjalnych), tj. materiał szkółkarski owocowy i ozdobny pochodzący z własnej produkcji - w tym zakresie nie zrezygnował Pan ze zwolnienia. Zdaniem Pana, sprzedaż produktów rolnych własnej produkcji nie powinna być wykazywana w ewidencji sprzedaży i deklaracji VAT-7. Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przez pojęcie rolnik ryczałtowy rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 w/w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż produktów rolnych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w związku z tym nie występuje prawo do odliczeń od zakupionych środków produkcji a co za tym idzie zwrotu podatku VAT ?

Fragment:

(...) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny: Z treści złożonego wniosku wynika, że Pan xxx prowadzi gospodarstwo rolne i jako rolnik ryczałtowy dokonuje sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji rolniczej wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług. Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż produktów rolnych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w związku z tym nie występuje prawo do odliczeń od zakupionych środków produkcji a co za tym idzie zwrotu podatku VAT. Stanowisko zawarte w Pana wniosku jest prawidłowe Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwalnia (...)