IPTPB1/4511-485/15-4/MM | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nagród sprzedaży premiowej
IPTPB1/4511-485/15-4/MMinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. płatnik
 3. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:

 • w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem nagród o jednorazowej wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł przyznanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy usługi objęte sprzedażą premiową będą nabywać na cele osobiste – jest prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 listopada 2015 r., Nr IPTPB1/4511-485/15-2/MM, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 listopada 2015 r. (data doręczenia 6 listopada 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), nadanym dnia 13 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o SKOK”). Celem działalności Wnioskodawcy jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o SKOK, gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Cele powyższe Wnioskodawca realizuje w szczególności poprzez świadczenie na rzecz swoich członków usług finansowych:

 • przyjmowania lokat,
 • udzielania pożyczek i kredytów,
 • wydawania kart płatniczych i kredytowych,
 • wydawania kart płatniczych i kredytowych,
 • pośredniczenia w rozliczeniach finansowych (przelewy, przyjmowanie płatności itp.).

Wnioskodawca w ramach współpracy z ubezpieczycielami może oferować również swoim członkom usługi ubezpieczeniowe, działając w charakterze pośrednika (agenta) ubezpieczeniowego.

W związku z wykonywaniem opisanej wyżej działalności, Wnioskodawca zamierza organizować akcje promocyjne w postaci sprzedaży premiowej. Zasady organizacji sprzedaży premiowej, tj. krąg osób, do których skierowana jest oferta promocyjna, usługi finansowe, których zakup uprawnia do otrzymania nagrody oraz przedmiot nagród, jakie otrzymają uczestnicy akcji promocyjnej każdorazowo określane będą w regulaminie sprzedaży premiowej, ogłaszanym przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca planuje, że akcje sprzedaży premiowej polegać będą na przyznawaniu nagród pieniężnych lub rzeczowych osobom, które zakupią u Wnioskodawcy określoną usługę oferowaną przez Wnioskodawcę lub korzystając z takiej usługi podejmować będą działania przewidziane regulaminem sprzedaży premiowej, pożądane z punktu widzenia Wnioskodawcy, przyczyniające się do zwiększenia sprzedaży usług przez Wnioskodawcę (np. poprzez nabywanie dodatkowych produktów finansowych Wnioskodawcy lub polecanie produktów finansowych Wnioskodawcy innym osobom). Otrzymanie nagrody będzie gwarantowane w przypadku spełnienia warunków określonych każdorazowo w regulaminie.

Uczestnikami akcji promocyjnych będą:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nabywające od Wnioskodawcy usługi niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i inni przedsiębiorcy, nabywające od Wnioskodawcy usługi pozostające w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Wartość nagród w sprzedaży premiowej wydawanych przez Wnioskodawcę nie będzie przekraczała jednorazowo kwoty 760 zł dla jednego uczestnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nagrody w sprzedaży premiowej organizowanej przez Wnioskodawcę o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 760 zł, przekazane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy usługi objęte sprzedażą premiową będą nabywać na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy nagrody w sprzedaży premiowej organizowanej przez Wnioskodawcę, przekazane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które usługi objęte sprzedażą premiową będą nabywać na cele działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu według zasad przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania Nr 1, nagrody wydawane w ramach sprzedaży premiowej podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w przypadku gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł, korzysta ona ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, a Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast jednorazowa wartość nagrody jest wyższa niż 760 zł, Wnioskodawca, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działając jako płatnik podatku dochodowego, ma obowiązek pobrać 10% zryczałtowany podatek od wartości nagrody i do 20 dnia następnego miesiąca odprowadzić go do właściwego urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć w urzędzie skarbowym zbiorczą deklarację PIT-8AR. Ponadto, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek złożenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ww. ustawy.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do nagród wydawanych w ramach sprzedaży premiowych organizowanych przez Wnioskodawcę, nie znajdzie zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328), który przewiduje opodatkowanie 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższym przepisem art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wprowadził generalną zasadę przewidującą opodatkowanie 19% podatkiem dochodowym świadczeń wypłacanych przez instytucje finansowe w związku z organizowanymi przez nie akcjami promocyjnymi. Jednocześnie jednak, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nadal obowiązują dotychczasowe przepisy dotyczące zasad opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom akcji promocyjnych spełniających warunki sprzedaży premiowej, niezależnie od przedmiotu działalności organizujących je podmiotów. Bez zmian pozostał bowiem przepis art. 30 ust. l pkt 2 ww. ustawy, przewidujący opodatkowanie 10% zryczałtowanym podatkiem nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Mając na uwadze, że znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też ustawa zmieniająca z 29 października 2014 r., nie określiły szczególnych zasad stosowania istniejących przepisów art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nowododanego przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4b tej ustawy, w ocenie Wnioskodawcy, zasadne jest w tym przypadku zastosowanie ogólnej reguły wykładni prawa, zgodnie z którą norma szczegółowa ma pierwszeństwo przed normą ogólniejszą (lex specialis derogat legi generali). Skoro ustawodawca pozostawił dotychczasowe szczegółowe przepisy dotyczące zasad opodatkowania nagród wydanych w związku z działaniami promocyjnymi podatników spełniającymi definicję sprzedaży premiowej, to wprowadzenie nowej normy generalnej (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) dotyczącej wszystkich świadczeń (również tych poza sprzedażą premiową) wydawanych przez instytucje finansowe, nie powinno prowadzić do uchylenia lub ograniczenia zastosowania normy szczególnej.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za prawidłowością stanowiska Wnioskodawcy jest to, że począwszy od 1 stycznia 2015 r. zwolnienie nagród otrzymanych w związku ze sprzedażą premiową zawarte w art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało rozszerzone także o sprzedaż usług. W związku z powyższą zmianą, nie ma wątpliwości, że zwolnienie nagród otrzymanych w związku ze sprzedażą premiową o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 760 zł znajduje zastosowanie nie tylko w sytuacji, gdy premiowany zakup dotyczy towaru, ale także usługi. Podkreślić przy tym należy, że sprzedaż premiowa usług w praktyce występuje przede wszystkim w sektorze usług finansowych oraz ubezpieczeniowych. Pojawiające się na tle brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy sprzed nowelizacji wątpliwości odnośnie zasadności objęcia pojęciem „sprzedaży premiowej” - dla celów zwolnienia od podatku - tak sprzedaży towarów, jak i usług, zwłaszcza w kontekście akcji promocyjnych oferowanych przez podmioty z branży finansowej i ubezpieczeniowej, i dokonana z dniem 1 stycznia 2015 r. zmiana dotycząca treści art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób świadczy, zdaniem Wnioskodawcy, o tym, że intencją ustawodawcy było objęcie przedmiotowym zwolnieniem także nagród wydawanych w związku ze sprzedażą premiową usług, w tym również usług finansowych i ubezpieczeniowych. Stąd, słuszny jest wniosek Wnioskodawcy, że skutki podatkowe akcji promocyjnych spełniających warunki sprzedaży premiowej, w tym również akcji promocyjnych organizowanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje finansowe w rozumieniu odrębnych przepisów należy oceniać w świetle regulacji dotyczących sprzedaży premiowej, tj. przepisów zawartych w art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać przy tym należy, że używane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „sprzedaży premiowej” nie ma swojej definicji ustawowej. Zgodnie jednak z ugruntowanym w orzecznictwie i piśmiennictwie poglądem, sprzedaż premiowa polega na tym, że do każdego sprzedawanego w danym okresie wyrobu dołączana jest nagroda (por. pismo Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1995 r., Nr PO4/AK-722-1110/95). Natomiast pismo Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1998 r., Nr PO2/HD6065/97/0912, wyjaśnia charakter sprzedaż premiowej, jako przyznanie nagrody w określonej wysokości każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki, a zatem, gdy premia (nagroda) nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Jak wynika z powyższych stanowisk resortu finansów sprzedaż premiową cechuje:

 • powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię towaru lub usługi, lub też zakupu za określoną kwotę, bądź zebrania określonej ilości punktów albo podjęcia innych aktywności korzystnych dla podmiotu organizującego sprzedaż premiową,
 • gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Mając zatem na względzie powołane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdaniem Wnioskodawcy, wydanie nagród osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które będą nabywać usługi objęte akcją promocyjną na cele osobiste, będzie podlegać zasadniczo opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, do pobrania którego zobowiązany będzie Wnioskodawca. Jednocześnie, w odniesieniu do nagród, których jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki związane z poborem podatku, jego odprowadzeniem do urzędu skarbowego oraz sporządzeniem deklaracji podatkowej. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądów, jak i organów podatkowych poglądem, jednorazowa wartość nagrody, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, oznacza wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość.

Ponadto, bez wpływu na opodatkowanie nagród wydanych w ramach sprzedaży premiowej według zasad przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym z uwzględnieniem zwolnienia od podatku, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł, pozostaje obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy, przewidujący obowiązek pobrania 19% zryczałtowanego podatku od świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2015 r., Nr IBPB2/1/415-838/14/AŻ, w której Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że jeżeli będzie on wypłacał nagrody związane ze sprzedażą premiową, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz – jeżeli spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania – zastosowanie będzie miał art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał bowiem, że: „Wprowadzenie nowej normy, zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, nie będzie więc wpływać na zakres opodatkowania przychodów z tego tytułu. Należy wskazać, że wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy, lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy”. Stanowisko takie Minister Finansów zaprezentował już w kilku następnych interpretacjach prawa podatkowego, np. z dnia 24 lutego 2015 r., Nr IPPB4/415-927/14-3/JK, z dnia 19 lutego 2015 r., Nr IPPB4/415-947/14-2/MS, oraz interpretacji z dnia 4 lutego 2015 r., Nr ILPB1/415-1255/14-3/AMN i innych podobnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania Nr 2, nagrody wydane w ramach sprzedaży premiowej na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których uczestnictwo w akcji promocyjnej pozostaje w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, będą podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie do nich znajdowało zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia pobrania 10% zryczałtowanego podatku od nagród w sprzedaży premiowej od statusu jej uczestnika, przewidując tym samym jednakowe zasady opodatkowania dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie przykładowo w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2006 r., sygn. akt II FSK 304/05, w którym Sąd wskazał, że: „(...) przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. ma zastosowanie do wszystkich nagród związanych ze sprzedażą premiową, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością, jak i niemających. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego nazwy „nagrody związane ze sprzedażą premiową” wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. Gdyby bowiem ustawodawca chciał wyłączyć z zakresu stosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uczyniłby to wyraźnie, tak jak to zrobił w mającym taki sam charakter art. 30 ust. 1 pkt 1 (obowiązującym w 2000 r.), odnoszącym się do odsetek od pożyczek, stanowiącym, że nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się podatek w formie ryczałtu od dochodu z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej”.

Stanowisko powyższe znajduje także potwierdzenie w interpretacjach wydawanych w ostatnim czasie przez Ministra Finansów (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 r., Nr IPPB1/415-1129/13-4/ES oraz z dnia 13 listopada 2014 r., Nr IPPB1/415-1066/14-2/EC, a także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2014 r., Nr ILPB1/415-540/14-2/AP. Z powołanych interpretacji wynika, że wydanie nagrody w sprzedaży premiowej na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie zwalnia jej organizatora z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nagród wydanych w ramach sprzedaży premiowej, która kierowana jest do przedsiębiorców, zastosowania nie znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dla nagród, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. Świadczy o tym treść powyższego przepisu, który wprost wyłącza przedmiotowe zwolnienie dla nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W efekcie oznacza to, że Wnioskodawca wydając nagrodę w sprzedaży premiowej na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będzie zobowiązany do pobrania 10% zryczałtowanego podatku, bez względu na wartość nagrody.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3381/12, w którym Sąd uznał, że: „Nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiące przychód z tej działalności, wyłączone zostały jedynie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., nie zaś z zakresu zastosowania art. 30 ust 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Dowodzi to, że ustawodawca dostrzega fakt, że sprzedaż premiowa może dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i stosownie do tego konstruuje opodatkowanie związanych z nią nagród, wprost uwzględniając przy tym związek nagród z działalnością gospodarczą podatnika - zdobywcy nagrody”.

Ponadto, podobnie jak w przypadku uczestników będących osobami indywidualnymi, również w przypadku przedsiębiorców uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez wpływu na opodatkowanie nagród wydanych w ramach sprzedaży premiowej według zasad przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, pozostaje obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje on obowiązek pobrania 19% zryczałtowanego podatku od świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższym przepisem ustawodawca wprowadził generalną zasadę przewidującą opodatkowanie 19% podatkiem dochodowym świadczeń wypłacanych przez instytucje finansowe w związku z organizowanymi przez nie akcjami promocyjnymi. Jednocześnie jednak, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nadal obowiązują dotychczasowe przepisy dotyczące zasad opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom akcji promocyjnych spełniających warunki sprzedaży premiowej, niezależnie od przedmiotu działalności organizujących je podmiotów. Bez zmian pozostał bowiem przepis art. 30 ust. l pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujący opodatkowanie 10% zryczałtowanym podatkiem nagród związanych ze sprzedażą premiową, który znajduje zastosowanie także w przypadku, gdy sprzedaż premiowa kierowana jest do przedsiębiorców.

Zdaniem Wnioskodawcy, rozstrzygając relację pomiędzy art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując ogólną regułę wykładni prawa, zgodnie z którą norma szczegółowa ma pierwszeństwo przed normą ogólniejszą (lex specialis derogat legi generali), wskazać należy na pierwszeństwo przepisu szczególnego zawartego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W efekcie, nagrody przyznane w związku z akcją promocyjną spełniającą (jednak) przesłanki sprzedaży premiowej, podlegają - na zasadzie regulacji szczególnej - opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem, również w przypadku, gdy nagroda wydana jest przedsiębiorcy, a podmiotem wydającym nagrodę jest bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub inna instytucja finansowa w rozumieniu odrębnych przepisów.

Jakkolwiek brak jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych definicji sprzedaży premiowej, to jednak biorąc pod uwagę praktykę organów podatkowych i sądów administracyjnych, sprowadza się ona do uatrakcyjnienia zakupu określonych (premiowanych) towarów lub usług, gdzie przy spełnieniu wskazanych warunków, nagroda jest gwarantowana. Sprzedaż premiową cechuje zatem:

 • powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub też zakupu za określoną kwotę, bądź zebrania określonej ilości punktów,
 • gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Mając zatem na względzie powołane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz powołane orzecznictwo odnośnie opodatkowania nagród w sprzedaży premiowej kierowanej do przedsiębiorców, zdaniem Wnioskodawcy, wydanie nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które promowane produkty będą nabywać na cele działalności gospodarczej, będzie podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, do pobrania którego zobowiązany będzie Wnioskodawca, bez względu na jednorazową wartość nagrody, bowiem zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie znajdzie zastosowania w przypadku nagród wydanych przedsiębiorcom. Działając jako płatnik podatku, Wnioskodawca, stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy, będzie zobowiązany do 20 dnia następnego miesiąca odprowadzić pobrany podatek do właściwego urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego - złożyć w urzędzie skarbowym zbiorczą deklarację PIT-8AR. Ze względu zaś na obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ww. ustawy.

Z uwagi na regulację szczególną dotyczącą opodatkowania nagród wydanych w związku ze sprzedażą premiową, jaką pozostaje norma zawarta w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do art. 30 ust. l pkt 4b ww. ustawy, nagrody wydane w sprzedaży premiowej nie będą podlegały reżimowi podatkowemu przewidzianemu w art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy, lecz opodatkowane zostaną 10% zryczałtowanym podatkiem pobieranym przez płatnika.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w powołanej powyżej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2015 r., Nr IBPB2/1/415-838/14/AŻ, z której wynika, że w przypadku sprzedaży premiowej, również tej organizowanej przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje finansowe, skutki podatkowe wydania nagród należy oceniać z uwzględnieniem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wprowadzony z dniem 1 stycznia 2015 r. art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika:
 • w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem nagród o jednorazowej wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł przyznanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy usługi objęte sprzedażą premiową będą nabywać na cele osobiste – jest prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem, z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Przy czym, wskazać należy, że dodany od dnia 1 stycznia 2015 r. art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zastępuje żadnego dotychczasowego przepisu, a wprowadza dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy i ma zastosowanie do świadczeń otrzymanych m.in. od banków w związku z oferowaną promocją i reklamą.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ww. ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług.

Z treści wniosku wynika, że celem działalności Wnioskodawcy jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Cele powyższe Wnioskodawca realizuje w szczególności poprzez świadczenie na rzecz swoich członków usług finansowych, tj. przyjmowania lokat, udzielania pożyczek i kredytów, wydawania kart płatniczych i kredytowych, wydawania kart płatniczych i kredytowych, pośredniczenia w rozliczeniach finansowych (przelewy, przyjmowanie płatności itp.).

W związku z wykonywaniem opisanej wyżej działalności, Wnioskodawca zamierza organizować akcje promocyjne w postaci sprzedaży premiowej. Zasady organizacji sprzedaży premiowej, tj. krąg osób, do których skierowana jest oferta promocyjna, usługi finansowe, których zakup uprawnia do otrzymania nagrody oraz przedmiot nagród, jakie otrzymają uczestnicy akcji promocyjnej każdorazowo określane będą w regulaminie sprzedaży premiowej, ogłaszanym przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca planuje, że akcje sprzedaży premiowej polegać będą na przyznawaniu nagród pieniężnych lub rzeczowych osobom, które zakupią u Wnioskodawcy określoną usługę oferowaną przez Niego, lub korzystając z takiej usługi podejmować będą działania przewidziane regulaminem sprzedaży premiowej pożądane z punktu widzenia Wnioskodawcy, przyczyniające się do zwiększenia sprzedaży usług przez Wnioskodawcę (np. poprzez nabywanie dodatkowych produktów finansowych Wnioskodawcy lub polecanie produktów finansowych Wnioskodawcy innym osobom). Otrzymanie nagrody będzie gwarantowane w przypadku spełnienia warunków określonych każdorazowo w regulaminie. Uczestnikami akcji promocyjnych będą m.in.:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nabywające od Wnioskodawcy usługi niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nabywające od Wnioskodawcy usługi pozostające w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Wartość nagród w sprzedaży premiowej wydawanych przez Wnioskodawcę nie będzie przekraczała jednorazowo kwoty 760 zł dla jednego uczestnika.

Biorąc powyższe pod uwagę, w sytuacji gdy jednostkowa wartość oferowanej przez Wnioskodawcę nagrody związanej ze sprzedażą premiową, wypłacona zarówno osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jak i osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która usługi objęte sprzedażą premiową będzie nabywać na cele osobiste, będzie miało zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł.

Jeżeli wartość tej nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykonywania funkcji płatnika. W przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy 760 zł, wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 10% nagrody.

Odnosząc się natomiast do nagród, które Wnioskodawca zamierza wypłacać osobom fizycznym prowadzącym działalność, związanych z działalnością gospodarczą osób fizycznych je otrzymujących, zauważyć należy, że nagrody te – stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będą stanowiły przychód z prowadzonej działalności gospodarczej niekorzystający z ww. zwolnienia. Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązana będzie doliczyć wartość ww. nagrody do pozostałych przychodów uzyskiwanych z tej działalności i opodatkować według przyjętej przez siebie formy opodatkowania.

W tym przypadku na Wnioskodawcy również nie będzie ciążył ani obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ani też obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej nagród przyznanych osobom fizycznym w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, należało uznać za nieprawidłowe, gdyż nagrody takie nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jak wskazał Wnioskodawca, lecz osoba nabywająca tę nagrodę będzie obowiązana doliczyć jej wartość do przychodów uzyskiwanych z tej działalności i opodatkować zgodnie ze sposobem opodatkowania pozostałych przychodów z tej działalności.

Końcowo zauważyć należy, że w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem tutejszy Organ przyjął za Wnioskodawcą że wypłacone zostały nagrody w sprzedaży premiowej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.