IPTPB1/415-330/14-4/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Płatnik, sprzedaż premiowa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 3 września 2014 r., Nr IPTPB1/415-330/14-2/MD na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 3 września 2014 r., skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 5 września 2014 r., następnie w dniu 15 września 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 12 września 2014 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, zwany również Spółką, będzie wykonywał niżej przedstawioną działalność na rzecz swoich Kontrahentów, którzy są podmiotami zajmującymi się obrotem towarami szybko zbywalnymi do codziennego użytku.

Kontrahenci Wnioskodawcy będą finansować udzielanie premii pieniężnych nabywcom swoich produktów, którzy to nabywcy będą Konsumentami, w związku z zakupem określonej ilości towarów lub towarów za określoną minimalną cenę. Proces przydzielania nagrody będzie odbywał się w ten sposób, że sami Kontrahenci za pomocą narzędzi udostępnionych przez Wnioskodawcę oraz sam Wnioskodawca udzielą za pomocą sieci internet oraz mobilnych aplikacji na telefony komórkowe, należących do Wnioskodawcy, przyrzeczenia, że wypłaci On premie pieniężne w przypadku zakupu towarów Kontrahenta Wnioskodawcy w określonych w tym przyrzeczeniu warunkach. Sam proces nabywania prawa do premii będzie miał charakter zautomatyzowany. Konsument będzie mógł pobrać kod, za pośrednictwem sieci internet, aplikacji mobilnych na telefon komórkowy, bądź w inny zautomatyzowany sposób. Kod ten dla celów marketingowych jest nazywany kuponem. Wnioskodawca zapewni ewidencję tych kodów - kuponów w swoim systemie. Konsument, któremu zostanie przypisany kod, co nastąpi po oświadczeniu przez niego drogą elektroniczną, że akceptuje warunki premiowania jego zakupów, będzie uprawniony do otrzymania premii pieniężnej, której warunki przyznania, zostaną określone przez Kontrahenta Wnioskodawcy, w opisanym wyżej przyrzeczeniu, jeśli dokona zakupu towarów, w odpowiedniej ilości i wartości. Każdy kupon - kod będzie można wykorzystać tylko jeden raz, co oznacza, że do każdego kuponu - kodu jest przypisana tylko jedna premia. Konsument jednak może po raz kolejny oświadczyć w ww. sposób, że po raz kolejny chce otrzymać premię pieniężną na zasadach określonych w ww. przyrzeczeniu i wtedy przypisany mu zostanie po raz kolejny kod, jeśli dokona zakupów towarów Kontrahenta w odpowiedniej wysokości i wartości.

Wypłaty premii pieniężnej dokona Wnioskodawca, ze środków przekazywanych przez Kontrahenta, którego towary zakupił Konsument otrzymujący premię. Dodać przy tym należy, że środki te mogą zostać przekazane Wnioskodawcy przez Jego Kontrahenta, zarówno przed, jak i po wypłacie premii. Innymi słowy może zdarzyć się tak, że Wnioskodawca dokona wypłaty premii ze środków własnych, jednak Kontrahent zwróci Mu kwotę wydatkowanej premii, w związku z zakupem towarów Kontrahenta.

Kwota wypłacanych jednorazowo premii nie przekroczy 760 zł. Nie można jednak wykluczyć, że jeden Konsument otrzyma premię kilkunastokrotnie. Łączna kwota premii otrzymana w danym roku kalendarzowym również nie powinna przekroczyć kwoty 760 zł.

Premie nie będą wypłacane osobom dokonującym zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Reasumując, rolą Kontrahenta Wnioskodawcy będzie określenie warunków przyznania premii, oraz sfinansowanie kosztów wypłaty tej premii, natomiast rolą Wnioskodawcy będzie rejestracja i ewidencja praw do premii dla Konsumentów, którzy spełnią warunki określone przez Kontrahenta Wnioskodawcy, oraz pośrednictwo w wypłacie premii pieniężnej, rozumiane jako wypłacenie premii ze środków wypłaconych przez Kontrahenta Wnioskodawcy. Zatem, motywy działania stron będą następujące. Celem sprzedawcy - Kontrahenta Wnioskodawcy jest zwiększenie poziomu sprzedaży, celem Konsumenta jest uzyskanie nagrody związanej ze zakupem towarów Kontrahenta Wnioskodawcy, a motywem działania Wnioskodawcy jest logistyczna obsługa akcji promocyjnej sprzedawcy za wynagrodzeniem.

W piśmie z dnia 12 września 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Przedmiot działalności Spółki został opisany w załączonym do uzupełnienia wniosku odpisie z KRS. Przedmiot ten jest ujęty dosyć szeroko, zatem Wnioskodawca wskazał, że głównym przedmiotem Jego działalności jest:
  1. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  2. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  3. reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  4. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  5. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  6. działalność portali internetowych.
 2. Opisane we wniosku działania będą stanowić sprzedaż premiową, o której mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Kontrahentami, dla których Wnioskodawca będzie organizował sprzedaż premiową, będą producenci i dystrybutorzy dóbr szybkozbywalnych w obrocie konsumenckim. Będą to duże przedsiębiorstwa. Zatem będą to osoby prawne, bądź spółki osobowe będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, jak spółka komandytowo-akcyjna i spółki osobowe niebędące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jak spółka komandytowa. Najprawdopodobniej nie będą to osoby fizyczne, ze względu na rozmiar prowadzonej działalności, jednakże nie można tego wykluczyć.
 4. Organizatorem sprzedaży premiowej będzie Wnioskodawca. To Wnioskodawca ogłosi o zasadach prowadzenia sprzedaży premiowej we własnym imieniu, poprzez ogłoszenie Regulaminu. To Wnioskodawca będzie wypłacał premie pieniężne we własnym imieniu, choć ze środków, które przekażą mu Kontrahenci, których produkty będą nabywane, jako warunek otrzymania premii pieniężnej, przed lub po wypłacie premii. Wnioskodawca będzie orzekał również o spełnieniu warunków do otrzymania premii pieniężnej, a co za tym idzie będzie decydował bez udziału Kontrahentów o przyznaniu premii.
 5. Wnioskodawca we własnym imieniu ogłosił Regulamin sprzedaży premiowej.
 6. Warunkiem otrzymania premii pieniężnej może być zarówno zakup określonej ilości towarów za określoną finalną cenę, jak i zakup towarów w odpowiedniej ilości i wartości.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, bądź zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych Konsumentom premii pieniężnych oraz ich przekazywania właściwym organom podatkowym, a także czy w opisanym zdarzeniu przyszłym na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek złożenia deklaracji o pobranych zryczałtowanych podatkach lub zaliczkach na podatek...

Zdaniem Wnioskodawcy: będzie ciążyć na Nim obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanej przez Wnioskodawcę wypłaty premii pieniężnej, wyłącznie wtedy, kiedy kwota wypłaconej premii przekroczy 760 zł. W konsekwencji, dopóki kwota premii nie przekroczy kwoty 760 zł Wnioskodawca nie będzie zobowiązany również do przekazywania zryczałtowanego podatku dochodowego do organów podatkowych, ani też nie będzie zobowiązany do składania deklaracji o pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym.

Argumenty przemawiające za takim stanowiskiem są następujące.

Otrzymane przez Konsumentów od Wnioskodawcy premie pieniężne w związku z dokonaniem przez nich zakupów towarów Kontrahentów Wnioskodawcy należy ocenić, jako nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawarto definicji pojęcia sprzedaży premiowej. Jednak na podstawie orzecznictwa można stwierdzić, że ze sprzedażą premiową mamy do czynienia, jeżeli:

 • dochodzi do wydania nagrody z racji nabycia towaru lub usługi;
 • nagroda jest przyznawana każdemu nabywcy, który spełnia określone przez sprzedającego warunki jej otrzymania;
 • warunki otrzymania nagrody są określone w regulaminie mającym charakter przyrzeczenia publicznego, Sprzedawca przyrzeka, że po spełnieniu określonych warunków, konsument otrzyma określoną nagrodę, przy czym te warunki to nabycie określonej liczby towarów i usług (bądź nabycie towarów i usług określonej wartości);
 • nagroda nie jest przyznawana w pieniądzach, towarach czy usługach, które sprzedano nabywcy;
 • sprzedawca – podatnik posiada dowody potwierdzające, że wręczane gratisy faktycznie wspierają podstawową sprzedaż;
 • celem przyznania nagrody nie jest obniżenie ceny sprzedawanego towaru, lecz ma ona zmotywować do dalszej współpracy nabywców towarów będących konsumentami.

Należy zwrócić uwagę, że w opisanym zdarzeniu przyszłym premia będzie wypłacana bezpośrednio przez Wnioskodawcę, a nie przez sprzedawcę towarów. Nie zmienia to jednak faktu, że wypłacona premia pieniężna będzie miała charakter nagrody, o której mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po pierwsze, przepis ten reguluje, nie obowiązki płatnika, ale kwestię zwolnienia dochodów z tytułu nagrody związanej ze sprzedażą premiową z jakiego może skorzystać podatnik. Innymi słowy przepis ten reguluje kwestię opodatkowania nagród związanych ze sprzedażą premiową od strony podatnika, nie płatnika. Istotne jest to, jaki jest charakter dochodów podlegających zwolnieniu, a nie za czyim pośrednictwem sprzedawca wypłaci premię. Nie ulega wątpliwości, że charakter dochodów otrzymywanych przez Konsumentów, spełnia typowe cechy nagrody związanej ze sprzedażą premiową. Jest to nagroda wypłacana w związku z dokonaniem zakupów sprzedawcy w określonej ilości lub wartości na podstawie publicznego przyrzeczenia. Przepis nakazujący wypłacającemu nagrodę premiową pobranie zryczałtowanego podatku, jego odprowadzenie i złożenie stosownej deklaracji, nie zawiera żadnych regulacji opisujących jaki rodzaj dochodów podlega pobraniu u źródła.

Przepis art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odwołuje się do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje, że nagrody związane ze sprzedażą premiową są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Z przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można co najwyżej wysnuć wniosek, że jeśli wypłata premii pieniężnej nie będzie objęta zwolnieniem, to zobowiązanym do wykonania obowiązków płatnika będzie Wnioskodawca, jako dokonujący wypłaty premii. Po drugie, finansowy ciężar wypłaty premii ponosi sprzedawca. Wnioskodawca jest tylko pośrednikiem wypłaty premii, przy czym sama wypłata premii jest tylko jednym z elementów usług świadczonych na rzecz sprzedawcy przez Wnioskodawcę, związanych z logistyczną obsługą sprzedaży premiowej. Celem sprzedawcy jest zwiększenie sprzedaży, celem Konsumenta jest uzyskanie nagrody, a celem Wnioskodawcy jest logistyczna obsługa akcji promocyjnej sprzedawcy.

Mając na uwadze, że Wnioskodawca dokonuje wypłat nagród związanych ze sprzedażą premiową, kwestia opodatkowania tych wypłat oraz kwestia obowiązków związanych z pobraniem podatku u źródła przedstawia się następująco.

Stosownie do treści przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodu (art. 30 ust. 3 cyt. wyżej ustawy). Jeżeli przedmiotem nagród nie są pieniądze, podatnik otrzymujący gratis jest obowiązany wpłacić płatnikowi organizatorowi sprzedaży premiowej, kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (art. 41 ust. 7 pkt 2 powołanej ustawy). Na wypłacającym nagrodę ciążą obowiązki płatnika.

Na podstawie przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej jako płatnicy są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych między innymi w cytowanym już przepisie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, dotyczącym sprzedaży premiowej. Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy wypłacający premię przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje PIT-8AR. Jak wskazano powyżej, w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek jest pobierany z zastrzeżeniem przepisów określających zakres zwolnienia, w tym przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyżej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniu podlega między innymi wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość takiej nagrody nie przekracza wartości 760 zł.

Zatem, jeśli wypłacana przez Wnioskodawcę Konsumentowi premia pieniężna w związku z dokonanymi zakupami towarów Kontrahenta Wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 760 zł, Wnioskodawca, jako wypłacający premię, nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku i odprowadzenia go do właściwych organów podatkowych, ani złożenia deklaracji o pobranym podatku. Jeśli natomiast wypłacona premia pieniężna, przekazana Konsumentowi w związku z dokonanymi przez niego zakupami, przekroczy kwotę 760 zł, Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru podatku od wypłaconej premii powyżej kwoty 760 zł oraz jej odprowadzenia do organu podatkowego i złożenia deklaracji PIT - 8AR.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że opisane we wniosku działania będą stanowić sprzedaż premiową, o której mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda otrzymana przez klienta musi być związana ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość tych nagród nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez klientów w związku prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę.

Ponadto, umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). I tak, zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie działał na rzecz swoich Kontrahentów, którzy są podmiotami zajmującymi się obrotem towarami szybko zbywalnymi do codziennego użytku. Kontrahenci będą finansować Wnioskodawcy udzielanie premii pieniężnych nabywcom swoich produktów, którzy to nabywcy będą Konsumentami, w związku z zakupem przez nich określonej ilości swoich towarów lub towarów za określoną minimalną cenę. Proces przydzielania nagrody będzie odbywał się w ten sposób, że sami Kontrahenci za pomocą narzędzi udostępnionych przez Wnioskodawcę oraz sam Wnioskodawca udzielą za pomocą sieci internet oraz mobilnych aplikacji na telefony komórkowe, należących do Wnioskodawcy, przyrzeczenia, że wypłaci On premie pieniężne, w przypadku zakupu towarów Kontrahenta Wnioskodawcy w określonych w tym przyrzeczeniu warunkach. Wypłaty premii pieniężnej dokona Wnioskodawca, ze środków przekazywanych przez Kontrahenta, którego towary zakupił Konsument otrzymujący premię. Dodać przy tym należy, że środki te mogą zostać przekazane Wnioskodawcy przez Jego Kontrahenta zarówno przed, jak i po wypłacie premii. Kwoty wypłacanych jednorazowo premii nie przekroczą 760 zł. Nie można jednak wykluczyć, że jeden Konsument otrzyma premię kilkunastokrotnie. Łączna kwota premii otrzymana w danym roku kalendarzowym również nie powinna przekroczyć kwoty 760 zł. Premie nie będą wypłacane osobom dokonującym zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opisane we wniosku działania będą stanowić sprzedaż premiową, o której mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizatorem sprzedaży premiowej będzie Wnioskodawca. To Wnioskodawca ogłosi o zasadach prowadzenia sprzedaży premiowej we własnym imieniu, poprzez ogłoszenie regulaminu. To Wnioskodawca będzie wypłacał premie pieniężne we własnym imieniu, choć ze środków, które przekażą Mu Kontrahenci, których produkty będą nabywane, jako warunek otrzymania premii pieniężnej, przed lub po wypłacie premii. Wnioskodawca będzie też decydował bez udziału Kontrahentów o przyznaniu premii. Wnioskodawca we własnym imieniu ogłosił Regulamin sprzedaży premiowej.

Uwzględniając okoliczności wskazane we wniosku, w sytuacji, gdy otrzymanie nagrody uzależnione jest od dokonania zakupu towarów, będzie ono związane z konkretną transakcją sprzedaży (rzeczy). Zatem, otrzymana nagroda w postaci premii pieniężnej z tytułu zawarcia umowy sprzedaży towarów, będzie nagrodą związaną ze sprzedażą premiową. Zaznaczyć należy, że Wnioskodawca jest jedynie organizatorem akcji promocyjnej i pomimo, że to On ogłasza zasady prowadzenia sprzedaży premiowej, poprzez ogłoszenie Regulaminu, a także dokonuje wypłaty premii pieniężnych, to ostatecznie wypłata premii pieniężnych finansowana jest ze środków Kontrahentów.

W świetle powyższego do wypłacanych przez Wnioskodawcę nagród związanych ze sprzedażą premiową w związku z dokonanymi u Kontrahentów Wnioskodawcy zakupami premiowanych towarów, będzie miało zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, bowiem jak wskazano powyżej, ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy. Z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku wypłaty nagród w ramach sprzedaży premiowej ma więc znaczenie czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem, wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypłacane przez Wnioskodawcę premie pieniężne w ramach akcji promocyjnej Konsumentom nieprowadzącym działalności gospodarczej, w związku z dokonanymi u Kontrahentów Wnioskodawcy zakupami premiowanych towarów, będą stanowić nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, jeżeli wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł zastosowanie znajdzie zwolnienie przedmiotowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Natomiast w przypadku świadczeń o wyższej wartości, tj. gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, Kontrahenci Wnioskodawcy – stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zobowiązani będą do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego oraz sporządzenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. To Kontrahenci Wnioskodawcy finansują koszty wypłat premii pieniężnych z tytułu akcji promocyjnej, której celem jest zwiększenie sprzedaży oraz promocja produktów Kontrahentów. Zatem, kompleksowa obsługa sprzedaży premiowej organizowana przez Wnioskodawcę na zlecenie Kontrahentów oraz wypłacanie przez Wnioskodawcę w ramach akcji promocyjnej Konsumentom premii pieniężnych (które zwracane są Wnioskodawcy) nie czyni Wnioskodawcy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, również w związku z tym na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

W świetle powyższego, na Wnioskodawcy, jako organizatorze wskazanej we wniosku akcji promocyjnej, będącym jedynie pośrednikiem pomiędzy Kontrahentem (sprzedającym), a Konsumentem (kupującym), nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.