IPPB6/4510-90/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową oraz obowiązki płatnika związane z osiąganymi przychodami przez beneficjentów będących osobami prawnymi z tytułu sprzedaży premiowej.
IPPB6/4510-90/15-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. bon towarowy
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. partnerstwo
 5. płatnik
 6. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową – jest prawidłowe;
 2. obowiązków płatnika związanych z osiąganymi przychodami przez beneficjentów będących osobami prawnymi z tytułu sprzedaży premiowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową oraz obowiązków płatnika związanych z osiąganymi przychodami przez beneficjentów będących osobami prawnymi z tytułu sprzedaży premiowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka Akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podatnikiem podatku VAT (dalej: „Podatnik”). Podatnik sprzedaje swoje produkty niemające charakteru konsumpcyjnego do Partnerów, z którymi ma zawarte umowy handlowe. Partnerzy zakupione produkty od Podatnika sprzedają następnie użytkownikom końcowym lub własnym partnerom celem odsprzedaży użytkownikom końcowym. Partnerzy sami serwisują te urządzenia, a także dokonują ich instalacji i fiskalizacji lub za zgodą Spółki serwis wykonywany jest przez innych Partnerów posiadających stosowne uprawnienia Podatnika. Użytkownikami ze względu na specyfikę produktów (kasy fiskalne) są osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Partnerami są osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. W celu zintensyfikowania sprzedaży produktów do Partnerów, podatnik organizuje sprzedaż premiową (zwaną dalej „Promocją”). Promocja zgodnie z regulaminem jest skierowana do Partnerów, posiadających aktualną umowę o współpracy w zakresie handlu i serwisu. Promocja dotyczy konkretnego okresu promocyjnego oraz konkretnych produktów lub zestawów produktów. Działania w ramach sprzedaży premiowej mają charakter motywacyjny, uatrakcyjniają sprzedaż, mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów Podatnika oraz uzyskania płynności produkcyjnej i magazynowej. W ramach sprzedaży premiowej Podatnik określa regulamin tej sprzedaży, w którym każdemu Partnerowi spełniającemu określone warunki wynikające z ustalonego regulaminu, np. kupującemu określone produkty lub zestaw produktów przysługuje nagroda w postaci bonu towarowego o określonym nominale. Podatnik dysponuje dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunku niezbędnego do otrzymania nagrody i sporządza zestawienie wydanych bonów towarowych.

Produkty będące przedmiotem sprzedaży premiowej sprzedawane są w opakowaniach w postaci worka plastikowego i tekturowego pudła. Premia w postaci bonu towarowego dołączana jest do produktu, poprzez włożenie koperty z bonem towarowym do wewnątrz zamkniętego plastikowego worka a na zewnątrz tekturowego opakowania umieszczona jest informacja, iż sprzedaż tego produktu podlega sprzedaży premiowej w postaci konkretnego bonu towarowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy koszty bonów towarowych wydanych w ramach opisanej sprzedaży premiowej będą u Podatnika stanowiły koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy na Podatniku będą ciążyć obowiązki płatnika lub czy będzie zobowiązany sporządzić i przekazać informację o wysokości przychodów osiągniętych przez beneficjentów tej sprzedaży premiowej...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy zagadnień w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową oraz obowiązków płatnika związanych z osiąganymi przychodami przez beneficjentów będących osobami prawnymi z tytułu sprzedaży premiowej.

Wniosek odnośnie pytania nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie rozpatrzony w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy,

ad. 1

Nie istnieje definicja sprzedaży premiowej. Dlatego należy ją zdefiniować poprzez pojęcie sprzedaży unormowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: „Kodeks cywilny”). Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa. Z kolei pojęcie „premii” jest interpretowane na podstawie definicji słownikowej, zgodnie z którą za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś. Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego. Po stronie kupującego powstaje uprawnienie do otrzymania premii.

Takie podejście zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 6 listopada 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-911/13/PC). Również stanowisko spółki zaliczającej do kosztów uzyskania przychodów nagrody w postaci doładowań kart pre-paid uznał za prawidłowe Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2011 r. (sygn. ITPB3/423-212/11/PST).

Podatnik uważa, że opisane zasady regulaminu wyczerpują znamiona sprzedaży premiowej. W związku z tym, koszty organizacji tej sprzedaży premiowej w postaci bonów towarowych, będą stanowić koszty uzyskania przychodu Podatnika. Sprzedaż premiowa ma nade wszystko motywować i zachęcać Partnerów do nabywania produktów organizatora programu. Tym, co charakteryzuje sprzedaż premiową i stanowi jej kwintesencję, jest to, że każdy, kto dokona zakupów za określoną kwotę lub w określonej ilości otrzymuje skonkretyzowaną, zdefiniowaną i wyraźnie wskazaną uprzednio premię (prezent/nagrodę), a zasada ta znajdzie odzwierciedlenie w regulaminie sprzedaży premiowej Podatnika.

ad. 2

Sprzedaż premiowa, którą przeprowadza Podatnik jest skierowana do osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza została następująco zdefiniowana w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.):

 • oznacza to działalność zarobkową:
  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125. Ponieważ przepis art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy do przychodów z działalności gospodarczej zalicza wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, więc otrzymane nieodpłatnie premie należy opodatkować w ramach działalności gospodarczej.

Unormowanie zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 2 dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczyło tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Stanowisko takie prezentuje Naczelny Sąd Administracyjny w Uchwale 7 sędziów z 25 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 5/06, w której zawarł następujące sformułowanie: „(...) należy przyjąć, że sprzedaż hurtowa towarów podmiotom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, premiowana nagrodami pieniężnymi, nie może być uznana za sprzedaż premiową, z której dochód opodatkowany jest w formie ryczałtu (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Sprzedaż premiowa, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, to sprzedaż konsumencka, jednostkowa, incydentalna, niezwiązana z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą”.

Wobec zaprezentowanej Uchwały 7 sędziów NSA Podatnik uważa, że w związku z przekazaniem premii Partnerom w ramach sprzedaży premiowej, nie ciążą na nim żadne obowiązki, ani jako płatnika, ani obowiązki informacyjne. Uchwały NSA w składzie 7 sędziów są wiążące. Wynikająca z art. 269 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ogólna moc wiążąca wszystkich uchwał NSA sprowadza się do tego, że dopóki nie nastąpi zmiana stanowiska zajętego w uchwale tego Sądu, dopóty wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych powinny je respektować. Prezentowane stanowisko znajduje zastosowanie w opisanej przez Podatnika sprzedaży premiowej również z uwagi na specyfikę produktów sprzedawanych w ramach sprzedaży premiowej. Produkty te mogą być używane tylko w ramach działalności gospodarczej, gdyż nie znajdują zastosowania dla osób fizycznych jako konsumentów. Produkty te są instalowane w sklepach, punktach usługowych itp., które są prowadzone zarówno przez osoby prawne, jak też przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Sposób przekazania bonów towarowych, poprzez ich dołączenie do Produktów, powoduje to, że Podatnik nie jest w stanie określić beneficjenta tej nagrody, gdyż bon ma uatrakcyjnić sprzedaż produktu, poprzez umieszczenie go w opakowaniu urządzenia. Partnerzy, którzy dokonują zakupów u Podatnika, są jednocześnie serwisantami tych urządzeń i ich obowiązkiem jest dokonanie instalacji urządzenia u użytkownika końcowego. Z bonu może skorzystać więc Partner, jego partner lub też użytkownik końcowy. W takiej sytuacji Podatnik nie może zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową. Wszystkie te argumenty powodują, że na Podatniku nie będą ciążyć obowiązki płatnika, ani też Podatnik nie będzie zobowiązany sporządzić i przekazać informacji o wysokości przychodów osiągniętych przez beneficjentów tej sprzedaży premiowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową, jest prawidłowe;
 2. obowiązków płatnika związanych z osiąganymi przychodami przez beneficjentów będących osobami prawnymi z tytułu sprzedaży premiowej, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.