IPPB4/4511-907/15-2/MS2 | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczenia dokonywane na rzecz Klientów w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego stanowią środki uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w konsekwencji będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/4511-907/15-2/MS2interpretacja indywidualna
 1. płatnik
 2. sprzedaż premiowa
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze sprzedażą premiową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Bank S.A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Bank”) prowadzi działalność bankową na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank planuje wprowadzić do oferty nową lokatę i jednocześnie zorganizować wśród klientów, którzy zdecydują się na tą lokatę akcję promocyjną mającą na celu zwiększenie sprzedaży rachunków oszczędnościowych lub oszczędnościowo - rozliczeniowych (dalej łącznie: „ROR”) i/lub zwiększenie aktywności klientów na posiadanych przez nich ROR.

Akcja promocyjna (dalej: Akcja) adresowana byłaby tylko i wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które założyłyby lokatę w okresie trwania promocji oraz posiadają w Banku rachunek oszczędnościowy lub oszczędnościowo - rozliczeniowy, lub założą taki rachunek wraz z założeniem lokaty.

W ramach prowadzonej Akcji Bank w celu zwiększenia sprzedaży ROR i zwiększenia aktywności klientów na otwartych już ROR, Bank planuje za:

 1. Założenie ROR - dla klientów, których dotychczas nie posiadali w Banku ROR;
 2. Wpływ określonej z góry kwoty środków pieniężnych na ROR - dla klientów, którzy uprzednio posiadali już ROR w Banku;

przyznawać Klientom premie w postaci świadczenia pieniężnego. Premie byłyby przyznawane każdemu Klientowi, który spełni warunki określone w regulaminie Akcji tzn. podejmie działania określone w tym regulaminie. Uzyskanie premii nie jest również związane z elementem rywalizacji pomiędzy Klientami Banku czyli nie ma charakteru konkursowego. Wartość premii otrzymanej przez Klienta z tytułu udziału w Akcji byłaby uzależniona od kwoty zdeponowanych środków na lokacie, niemniej jednak nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł, dla jednorazowego skorzystania z Akcji, co zostanie zapisane w regulaminie Akcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczenia dokonywane na rzecz Klientów w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego stanowią środki uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w konsekwencji będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Banku premie otrzymane przez Klienta Banku w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego stanowią kwoty uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT i w konsekwencji będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Według Banku premie otrzymywane przez Klientów Banku, mieszczą się w pojęciu sprzedaży premiowej.

Zgodnie z nowa treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. zwalnia się z podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług — jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł.

Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa powyżej, od nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Z treści powyższego przepisu wynika, że aby dane świadczenie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania jako nagroda związana ze sprzedażą premiową, muszą być spełnione warunki:

 • nagroda otrzymana prze Klienta będzie związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagrody z tytułu udziału w akcji promocyjnej nie przekroczy 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie będzie dotyczyła nagród otrzymanych przez Klientów w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

  Przepisy podatkowe ani inne powszechne obowiązujące przepisy prawa nie definiują terminu „sprzedaż premiowa”. W praktyce obrotu gospodarczego uznaje się, że sprzedaż premiowa jest umową związaną z nabyciem towaru lub usługi, gdzie każdemu nabywcy, który spełnia określone przez sprzedającego warunki zakupu zostanie przyznana premia. Zgodnie bowiem ze Słownikiem Języka Polskiego PWN „premia” to „nagroda za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną”, dlatego nagrodę stanowiącą premię otrzymuje każda osoba dokonująca zakupu w ramach promocji.

  Ustawodawca od 1 stycznia 2015 r. doprecyzował brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT wskazując, że sprzedaż premiowa nie musi dotyczyć tylko dostaw towarów, ale może nią być również objęte świadczenie usług.

  W planowanej przez Bank Akcji promocyjnej regulamin będzie przewidywał przyznanie premii za określone zachowania. Zachowania te nie przewidują elementu rywalizacji pomiędzy uczestnikami, ponieważ Premia zostanie wydana każdemu Klientowi Banku, który spełni warunki Akcji.

  Należy podkreślić, że aby otrzymać nagrodę, należy skorzystać z usług świadczonych przez Bank, co dowodzi powiązania nagrody z dokonywaną przez Bank sprzedażą usług.

  W kontekście opodatkowania omawianych świadczeń, należy odnieść się również do art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT, który w określonych sytuacjach wprowadza obowiązek poboru podatku przez płatnika. Przepis ten stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia.

  Zdaniem Banku, jeżeli określone świadczenie jest objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, to takie świadczenie nie będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT.

  Tak więc zdaniem Banku art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT wprowadza obowiązek poboru podatku przez płatnika, określa stawkę podatku i w tym znaczeniu stanowi jedynie przepis techniczny.

  W efekcie, jeżeli świadczenie wypłacane przez Bank spełnia warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT tj. pozwalające na zastosowanie zwolnienia do kwoty 760 zł, to powinno ono podlegać zwolnieniu z opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, i w odniesieniu do tego świadczenia nie zaistnieje obowiązek poboru podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b.

  Za prawidłowością powyższego poglądu przemawia również fakt, że przyjęcie odmiennej interpretacji wzajemnej relacji tych dwóch przepisów prowadziłoby do nierównego opodatkowania, bowiem podatnicy otrzymujący nagrody związane ze sprzedażą premiową od banków byliby zobowiązani do poniesienia ciężaru 19% podatku, podczas gdy podatnicy otrzymujący takie same świadczenia od podmiotów niebędących instytucjami wskazanymi w art. 30 ust. 1 pkt 4b, byliby zwolnieni z opodatkowania.

  Różnicowanie sytuacji podatników tylko i wyłącznie ze względu na status podmiotu wypłacającego dane świadczenie nie znajduje uzasadnienia na gruncie podstawowych zasad prawa podatkowego. Takie różnicowanie nie miałoby logicznego uzasadnienia z punktu widzenia podatników, dla których bez znaczenia jest, czy wypłacający świadczenie podmiot posiada status banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji finansowej.

  Jeżeli więc banki dokonują wypłaty nagród analogicznych do nagród wypłacanych przez inne podmioty, nie ma podstaw do różnicowania sytuacji podatkowej odbiorcy tych świadczeń tylko z uwagi na charakter podmiotu wypłacającego. Należy bowiem zwrócić uwagę na obowiązującą na gruncie przepisów prawa podatkowego podstawową zasadę równości.

  W efekcie za uzasadniony należy uznać wniosek, że art. 30 ust. 1 pkt 4b nie wyklucza zwolnienia z opodatkowania wypłacanych przez Bank nagród na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT.

  Zdaniem Banku, zasady konstrukcji Akcji promocyjnej opisanej we wniosku bezspornie przesądzają o zasadności uznania ich za sprzedaż premiową w rozumieniu ustawy PIT. Wobec spełnienia przesłanek wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT w odniesieniu do przyznawanych przez Bank w ramach omawianej Akcji Premii, zastosowanie powinno znaleźć zwolnienie przewidziane w tym przepisie.

  Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę znajduje uzasadnienie również w interpretacji Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2015 znak IPPB2/415-759/14-4/MG.

  Mając powyższe na uwadze, uznając wniosek za słuszny i w pełni uzasadniony, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że interpretacja ta zapadła w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

 • Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.