IPPB4/4511-781/15-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową
IPPB4/4511-781/15-2/JK3interpretacja indywidualna
  1. nagrody
  2. pożyczka
  3. sprzedaż premiowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych, większość jego przychodów pochodzi z udzielania pożyczek (kredytów konsumenckich) osobom fizycznym, które to pożyczki nie są związane z działalnością gospodarczą lub zawodową klientów (Wnioskodawca udziela pożyczek tylko konsumentom w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim i w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

W celu promowania produktów finansowych Wnioskodawcy i zwiększenia liczby pożyczkobiorców, Wnioskodawca oferuje klientom Program Bonusowy. W ramach Programu Bonusowego Wnioskodawca przyznaje klientom, którzy zaciągną pożyczkę u Wnioskodawcy, a ponadto przyczynią się do zwiększenia jego sprzedaży, alternatywnie: rabaty od kwot wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu udzielenia pożyczki (prowizji, opłat, odsetek) albo bonusy pieniężne w określonej wysokości. Z uczestnictwa w Programie Bonusowym wyłączone są osoby będące pracownikami Wnioskodawcy, a także członkowie ich rodzin, małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.

Bonus pieniężny jest wypłacany przez Wnioskodawcę każdemu klientowi automatycznie po spełnieniu określonych w regulaminie Programu Bonusowego warunków, z których podstawowym jest ten, że klient ten zaciągnął pożyczkę u Wnioskodawcy i nie zalega z jej spłatą. Klient musi również polecić (w sposób zgodny z prawem) usługi Wnioskodawcy innej osobie, w wyniku czego Wnioskodawca zawrze umowę pożyczki z nowym klientem. Przyznanie bonusu pieniężnego w żadnym razie nie ma charakteru losowego czy uznaniowego. Wnioskodawca może w niektórych sytuacjach zamiast bonusu pieniężnego przyznać klientowi rabat o tej samej wartości, jednakże niniejszy wniosek o interpretację nie dotyczy takich sytuacji.

Wnioskodawca przyznaje klientowi bonus pieniężny najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał informację o poleceniu pożyczki innej osobie. Zdarza się w praktyce, że danemu klientowi należny jest więcej niż jeden bonus w ciągu roku kalendarzowego, gdyż spełni warunki (zawarta umowa pożyczki, niezaleganie ze spłatą, polecenie innej osobie) kilkakrotnie - w takim przypadku bonus jest przyznawany sukcesywnie, najpóźniej do końca roku kalendarzowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłacone przez Wnioskodawcę klientom (pożyczkobiorcom) bonusy pieniężne, jako nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów i usług, objęte są zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof - pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 złotych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone przez Wnioskodawcę klientom (pożyczkobiorcom) bonusy pieniężne, jako nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów i usług, objęte są zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof - pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 złotych.

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do bardziej ogólnych przepisów regulujących zasady opodatkowania. Toteż w odniesieniu do nagród związanych ze sprzedażą premiową ma on pierwszeństwo zastosowania w stosunku do innych przepisów, które mogłyby mieć zastosowanie do takich nagród.

Na podstawie art. 41 ust. 4 updof, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, wolna od podatku dochodowego jest „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

Zatem, aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

  • nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Trzeba przy tym zauważyć, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy (zob. interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 5 grudnia 2013 r., sygn. IPPB2/415-761/12/13-5/S/AS; interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z 22 sierpnia 2014 r, sygn. ILPB1/415-540/14-2/AP; wyrok WSA w Warszawie z 4 lipca 2013 r., sygn. III SA/Wa 381/13, prawomocny; wyrok WSA w Warszawie z 19 lutego 2015 r., sygn. III SA/Wa 1889/14). Zatem istotne z punktu widzenia jego zastosowania nie są cechy podmiotu wydającego (płatnika) i otrzymującego nagrodę (podatnika), a jedynie to czy istnieje związek pomiędzy przyznaną nagrodą a „sprzedażą premiową.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie zostało zdefiniowane w ustawie. Dla jego poprawnego rozumienia istotnym jest zwrócenie uwagi, że treść art. 21 ust. 1 pkt 68 updof uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2015 r. (na mocy art. 2 pkt 8 lit. g Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), co ma niebagatelne znaczenie dla jego wykładni. Zmiana dotyczyła bowiem dodania po słowach „sprzedażą premiową” słów „towarów lub usług”. Tym samym nie powinno obecnie budzić wątpliwości, że pojęcie sprzedaży premiowej odnosi się także do świadczenia usług, a nie tylko do sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, tj. umowy przenoszącej własność rzeczy.

Również termin „premia”/„premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Odwołując się jednak do wykładni prezentowanej w interpretacjach organów podatkowych można stwierdzić, że:

„za premię należy uznać nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.” (interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z 22 sierpnia 2014 r., sygn. ILPB1/415-540/14-2/AP).

Ponadto, „z punktu widzenia konstrukcji cechą sprzedaży premiowej jest fakt, że wydanie nagrody (premii) nabywcy odbywa się na podstawie instytucji prawa cywilnego, jaką jest przyrzeczenie publiczne wydania nagrody każdemu, kto dokona określonej czynności (w przedstawionym stanie przyszłym zakupu określonej ilości promowanych towarów; usług). Zgodnie z przepisem art. 919 Kodeksu cywilnego, „kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.” (interpretacja indywidualna DIS w Katowicach z 30 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-73/15/AŻ).

Program Bonusowy Wnioskodawcy spełnia zatem warunki uznania za sprzedaż premiową, bowiem skierowany jest do klientów Wnioskodawcy (pożyczkobiorców), nagradza ich za określone zachowanie - przy czym przyznanie nagrody nie jest uznaniowe, lecz przysługuje każdemu klientowi, który spełnia warunki określone w ogłoszonym publicznie regulaminie Programu Bonusowego.

Bonusy pieniężne wypłacane przez Wnioskodawcę, których jednorazowa wartość nie przekroczy 760 złotych, spełniają też pozostałe warunki zwolnienia. Pożyczki udzielane przez Wnioskodawcę mają charakter kredytów konsumenckich i są udzielane wyłącznie konsumentom, a więc z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, zatem związku takiego nie mają również wypłacone pożyczkobiorcom-konsumentom bonusy pieniężne.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, że wypłacone przez niego klientom (pożyczkobiorcom) bonusy pieniężne, jako nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów i usług, objęte są zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof - pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 złotych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Przy czym, wskazać należy, że dodany od dnia 1 stycznia 2015 r. art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zastępuje żadnego dotychczasowego przepisu, a wprowadza dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy i ma zastosowanie do świadczeń otrzymanych m.in. od banków w związku z oferowaną promocją i reklamą.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

  • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych, większość jego przychodów pochodzi z udzielania pożyczek (kredytów konsumenckich) osobom fizycznym, które to pożyczki nie są związane z działalnością gospodarczą lub zawodową klientów (Wnioskodawca udziela pożyczek tylko konsumentom w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim i w rozumieniu Kodeksu cywilnego). W celu promowania produktów finansowych Wnioskodawcy i zwiększenia liczby pożyczkobiorców, Wnioskodawca oferuje klientom Program Bonusowy. W ramach Programu Bonusowego Wnioskodawca przyznaje klientom, którzy zaciągną pożyczkę u Wnioskodawcy, a ponadto przyczynią się do zwiększenia jego sprzedaży, alternatywnie: rabaty od kwot wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu udzielenia pożyczki (prowizji, opłat, odsetek) albo bonusy pieniężne w określonej wysokości. Z uczestnictwa w Programie Bonusowym wyłączone są osoby będące pracownikami Wnioskodawcy, a także członkowie ich rodzin, małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo. Bonus pieniężny jest wypłacany przez Wnioskodawcę każdemu klientowi automatycznie po spełnieniu określonych w regulaminie Programu Bonusowego warunków, z których podstawowym jest ten, że klient ten zaciągnął pożyczkę u Wnioskodawcy i nie zalega z jej spłatą.

Biorąc powyższe pod uwagę, do oferowanych przez Wnioskodawcę bonusów pieniężnych - nagród związanych ze sprzedażą premiową usług będzie miało zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł.

Jeżeli wartość tej nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykonywania funkcji płatnika. W przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy 760 zł, wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 10% nagrody.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.