IPPB4/4511-686/15-2/MS2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nagrody (premie) pieniężne wydane przez Bank klientom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej), w związku z opisanymi w stanie faktycznym promocjami usług finansowych, polegającymi na sprzedaży premiowej oferowanych przez Bank Produktów Finansowych, których jednorazowa wartość przekroczy 760 zł, podlegać będą zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF) opodatkowaniu 19% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od całej uzyskanej przez klienta kwoty nagrody (premii), tj. bez pomniejszenia o kwotę wskazaną w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF. Innymi słowy, czy słuszne jest stanowisko Banku, że jeżeli wartość jednorazowej nagrody przekroczy 760 zł, to wartość ta, a nie nadwyżka ponad tą kwotę stanowi podstawę opodatkowania 19% stawką podatku, a kwota równa 760 zł z art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF nie stanowi kwoty wolnej od opodatkowania pomniejszającej podstawę opodatkowania, tylko kwotę, do wysokości której jednorazowa wartość nagrody przyznanej klientom w związku ze sprzedażą premiową Produktów Finansowych podlega zwolnieniu z opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Banku jako płatnika związanych z opodatkowaniem nagród, w związku z prowadzoną przez Bank sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Banku jako płatnika związanych z opodatkowaniem nagród, w związku z prowadzoną przez Bank sprzedażą premiową.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Bank (dalej: Bank) jest bankiem krajowym w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, świadczącym usługi finansowe m.in. na rzecz klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej: klienci). Sprzedaż usług finansowych dla tej grupy klientów polega m.in. na otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych, wydawaniu i obsłudze kart kredytowych, udzielaniu kredytów (pożyczek), oferowaniu zakupu dystrybuowanych instrumentów finansowych, takich jak jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych (dalej: Produkty Finansowe). Z tytułu oferowanych Produktów Finansowych Bank uzyskuje wynagrodzenie w postaci płaconych przez klientów prowizji (opłat) i odsetek. Bank uzyskuje również przychody w związku z obrotem zdeponowanymi środkami pieniężnymi klientów.

Praktycznie jak każdy podmiot prowadzący tego rodzaju działalność na rynku, Bank realizuje i będzie realizował różne działania promocyjne (marketingowe) mające na celu zwiększenie wolumenu sprzedawanych Produktów Finansowych. Promocje organizowane przez Bank polegają na przyznawaniu klientom premii (nagród) w formie pieniężnej lub rzeczowej w zamian za dokonanie przez nich określonych czynności, np. zakup w zdefiniowanym okresie jednego lub kilku Produktów Finansowych i korzystanie z niego (nich) przez zdefiniowany okres, otwarcie danego rachunku bankowego w określonym przedziale czasowym, nabycie określonej karty kredytowej. Premia (nagroda) ma stanowić dodatkową zachętę dla klienta nabywającego Produkt Finansowy i zazwyczaj stanowi zwrot poniesionych wcześniej kosztów (np. części pobranych prowizji lub ceny zakupu danego Produktu Finansowego) albo kwotę wyliczoną od wartości dokonanych obrotów kartami kredytowymi lub na rachunku bankowym. Innymi słowy, chodzi o premiowanie konkretnych zachowań klientów zgodnych z warunkami promocji opisanymi w odpowiednich regulaminach. Działania promocyjne spełniają przesłanki "sprzedaży premiowej" (usług finansowych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nagrody (premie) pieniężne wydane przez Bank klientom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej), w związku z opisanymi w stanie faktycznym promocjami usług finansowych, polegającymi na sprzedaży premiowej oferowanych przez Bank Produktów Finansowych, których jednorazowa wartość przekroczy 760 zł, podlegać będą zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF) opodatkowaniu 19% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od całej uzyskanej przez klienta kwoty nagrody (premii), tj. bez pomniejszenia o kwotę wskazaną w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF. Innymi słowy, czy słuszne jest stanowisko Banku, że jeżeli wartość jednorazowej nagrody przekroczy 760 zł, to wartość ta, a nie nadwyżka ponad tą kwotę stanowi podstawę opodatkowania 19% stawką podatku, a kwota równa 760 zł z art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF nie stanowi kwoty wolnej od opodatkowania pomniejszającej podstawę opodatkowania, tylko kwotę, do wysokości której jednorazowa wartość nagrody przyznanej klientom w związku ze sprzedażą premiową Produktów Finansowych podlega zwolnieniu z opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody (premii) pieniężnej wydanej przez Bank klientom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej) w związku z opisanymi w stanie faktycznym promocjami usług finansowych polegającymi na sprzedaży premiowej oferowanych przez Bank Produktów Finansowych, przekroczy 760 zł, podlegać ona będzie w całości opodatkowaniu 19% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF), tj. bez pomniejszenia o kwotę wskazaną w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF. Jedynie nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, podlegają zwolnieniu z opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. przepisem art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF, z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, potrąca się zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% świadczenia. Jednocześnie na podstawie tej samej ustawy nowelizującej UPDOF (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), zmianie uległ art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF w ten sposób, że zwolnieniem z opodatkowania objęta została wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród, nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową usług nie dotyczy przy tym nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Tym samym przy opisanej w stanie faktycznym sprzedaży premiowej usług powstały wątpliwości, czy od wartości nagród (premii) przekraczających kwotę 760 zł należy potrącać:

  • 19% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • czy też zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF - 10% stawkę podatku,
  • oraz czy stawka powinna być zastosowana do całej wartości nagrody (premii), czy też z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku.

Zdaniem Banku, w przedmiotowej sprawie zgodnie z wykładnią literalną zastosowanie powinien znaleźć art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF, który wyszczególnia przedmiotowo spośród promocji (formą promocji jest niewątpliwie "sprzedaż premiowa") te promocje, które są organizowane m.in. przez banki.

Należy zauważyć, że wyżej wymieniona ustawa nowelizująca UPDOF wprowadziła dwie różne zasady opodatkowania nagród w ramach sprzedaży premiowej, tj. opodatkowanie 19% stawką świadczeń otrzymywanych w ramach tego typu promocji organizowanych przez podmioty wymienione w art. art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF (m.in. banki) oraz opodatkowanie 10% stawką w przypadku organizowania promocji w formie sprzedaży premiowej, organizowanej przez inne podmioty.

Gdyby celem racjonalnego ustawodawcy było wyłączenie przedmiotowe sprzedaży premiowej z zakresu "promocji", o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF, to oczywiste jest, że wprowadziłby on odpowiednie zastrzeżenie np. poprzez umieszczenie na końcu przepisu zwrotu "z zastrzeżeniem postanowień art. 30 ust. 1 pkt 2". Wobec braku takiego wyłączenia, reguły wykładni prawniczej prowadzą do wniosku, że przepisem szczególnym dla sprzedaży premiowych organizowanych przez banki jest art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF.

Co więcej, odmienna interpretacja (zakładająca, że art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF z 10% stawką jest lex specialis wobec art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF z 19% stawką) prowadziłaby do wypaczenia sensu wprowadzonej regulacji, której celem, zgodnie z uzasadnieniem projektu tej ustawy, było objęcie zakresem regulacji promocji typu cash - back oferowanych m.in. przez banki, które niewątpliwie stanowiły sprzedaż premiową usług.

Przechodząc do zakresu przedmiotowego i wykładni literalnej art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF należy stwierdzić, że w tym przepisie wyraźnie jest mowa o jednorazowej wartości nagród, czyli warunkiem zastosowania zwolnienia z opodatkowania jest to, aby wypłacona (w jednej kwocie) wartość nie przekraczała 760 zł. Przepis ten nie wprowadza zwolnienia "do pewnej wysokości" jak zostało to sformułowane w szeregu innych punktów wymienionych w art. 21 UPDOF. W konsekwencji nie jest właściwa interpretacja, zgodnie z którą 760 zł stanowi kwotę wolną pomniejszającą podstawę opodatkowania, w przypadku, gdy wartość nagrody (premii) przekracza kwotę 760 zł.

Tym samym stanowisko Banku odnośnie zasad opodatkowania sprzedaży premiowych usług świadczonych przez Bank opisanych w stanie faktycznym, należy uznać za zasadne. Należy podkreślić również, że znajduje ono uzasadnienie w interpretacjach indywidualnych wydanych po 1 stycznia 2015 r., np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2015 r. sygn. IPPB2/415-759/14-4/MG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że interpretacja ta zapadła w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.