IPPB4/4511-683/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Obowiązek Spółki jako płatnika związanych z przekazaniem Klientom świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych stanowiących konkursy, loterie oraz sprzedaże premiowe
IPPB4/4511-683/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. Cash back
 2. akcja promocyjna
 3. banki
 4. konkursy
 5. loterie
 6. płatnik
 7. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku (data wpływu 7 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z przekazaniem Klientom świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych stanowiących konkursy, loterie oraz sprzedaże premiowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z przekazaniem Klientom świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych stanowiących konkursy, loterie oraz sprzedaże premiowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Bank S.A. (dalej; „Wnioskodawca” lub „Bank”) jest bankiem z siedzibą w Polsce, wykonującym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności bankowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Bank przeprowadza akcje promujące świadczone przez siebie usługi finansowe (dalej: „akcje promocyjne”). Prowadzone akcje promocyjne adresowane są zarówno do obecnych klientów Wnioskodawcy, tj. osób fizycznych, które korzystają z produktów oferowanych przez Bank, np. zawarły umowę rachunku bankowego lub karty kredytowej, a także do potencjalnych klientów Wnioskodawcy.

W ramach prowadzonych akcji promocyjnych Wnioskodawca oferuje klientom lub potencjalnym klientom dodatkowe świadczenia w postaci świadczeń pieniężnych (np. zwrot części wydatkowanej kwoty, stałą kwotę wypłacaną w związku z określoną aktywnością na rachunku), jak również świadczeń rzeczowych. W przypadku akcji promocyjnych skierowanych do potencjalnych klientów Banku, wydanie nagrody następuje już po zawarciu odpowiednich umów o świadczenie usług przez Bank. W każdym zatem przypadku wydanie świadczenia przez Bank następuje na rzecz osób fizycznych, po spełnieniu przez nie warunków określonych dla danej aktywności promocyjnej Banku, które co do zasady zmierzać będą do zachęcenia klienta lub potencjalnego klienta do skorzystania lub bardziej aktywnego korzystania z produktów oferowanych przez Bank.

Powyższe świadczenia związane z promocją Banku są przekazywane w ramach szczegółowo opisanych w regulaminach akcji spełniających kryteria uznania ich za sprzedaż premiową, konkurs bądź loterię promocyjną.

Prowadzone przez Bank programy i akcje promocyjne mogą mieć charakter długotrwały lub też mogą przybrać formę krótkich akcji rozliczanych jednorazowo. W efekcie wypłata nagród pieniężnych lub wydawanie nagród rzeczowych w omawianych akcjach promocyjnych może następować w okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych) lub jednorazowo na zakończenie danej akcji promocyjnej. Wartość otrzymywanych przez klienta od Banku świadczeń (w danym okresie rozliczeniowym lub jednorazowo) może przekroczyć kwotę 760 zł, a w przypadku loterii promocyjnych prowadzonych przez Bank kwotę 2280zł.

Wśród organizowanych przez Bank akcji promocyjnych o wskazanym wyżej charakterze zdarzają się także programy oparte o tzw. cashback. W ramach tego typu programów Bank umożliwia swoim klientom - użytkownikom kart debetowych i kredytowych, otrzymywanie premii pieniężnej w zamian za dokonywanie zakupów u określonych Partnerów, z którymi Bank organizuje akcje promocyjne. Wypłacane klientom premie cashback obliczane są jako odsetek wartości zakupów dokonanych przy użyciu dedykowanych kart debetowych i kredytowych. Kwota premii ustalana jest zgodnie ze stosownym regulaminem akcji. Bank uznaje kwotą premii cashback rachunki bankowe/kartowe wszystkich klientów, którzy spełnili warunki określone w regulaminach. Kwota premii wypłacana jest w okresach rozliczeniowych i może przekroczyć kwotę 760 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczenia przekazywane przez Bank klientom w ramach opisanych akcji stanowią świadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: „ustawa o pdof”) i w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w tych przepisach, ich wartość korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w przypadku świadczeń, o których mowa w pytaniu Nr 1, które nie spełniają warunków do zwolnienia ich z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Bank - jako płatnik podatku zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia przekazywane przez Bank klientom w ramach opisanych akcji stanowią świadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. - dalej zwanej „ustawy o pdof”) i w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w tych przepisach, wartość tych świadczeń korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 2. W przypadku świadczeń, o których mowa w pytaniu Nr 1, które nie spełniają warunków do zwolnienia ich z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Bank - jako płatnik podatku zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof.

Uzasadnienie do pytania Nr 1

Jak wynika ze stanu faktycznego, akcje promocyjne Banku mogą być prowadzone w formie sprzedaży premiowej, konkursu bądź loterii promocyjnej. Zastosowanie znaleźć zatem mogą przepisy art. 21 ust. 1 pkt 6a oraz 68 ustawy o pdof.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są m.in. wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są m.in. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienia od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W przypadku zatem loterii promocyjnych zastosowanie może znaleźć zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o pdof. Natomiast świadczenia przekazywane klientom w ramach konkursów i sprzedaży premiowej mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o pdof, jest prowadzenie loterii promocyjnej przez podmiot uprawniony oraz zgodny ze stosownymi przepisami o grach hazardowych (w Polsce zgodny z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz. U. Nr 201, poz. 1540, dalej jako „ustawa o grach hazardowych”). Ponadto, aby skorzystać z tego zwolnienia jednorazowa wartość przekazywanych wygranych nie może przekroczyć kwoty 2280 zł. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych, loterie promocyjne to jeden z rodzajów gier losowych, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W związku z powyższym, w sytuacji gdy Bank wydaje wygrane w prowadzonych przez siebie loteriach promocyjnych, wygrane te będą wolne od podatku dochodowego pod warunkiem, że ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2280 zł.

Przekazywane przez Bank świadczenia mogą także korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof jako wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeśli ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. Ustawa o pdof nie zawiera definicji konkursu, a zatem można posłużyć się wykładnią językową tego terminu. Konkurs to zatem impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. (Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/). Konkurs nieodłącznie wiąże się ze współzawodnictwem z innymi uczestnikami o zajęcie jak najwyższego miejsca dzięki wykonaniu zdefiniowanego przez organizatora zadania konkurencyjnego w lepszy niż inni uczestnicy sposób. W przypadku zatem, gdy Bank wydaje wygrane w konkursach, ich wartość podlega zwolnieniu od podatku dochodowego pod warunkiem, że nie przekroczy ona kwoty 760 zł.

Zarówno w przypadku wygranych w loteriach promocyjnych, jak i konkursach warunkiem ich zwolnienia z opodatkowania jest odpowiednia wartość tych wygranych. Oba przepisy posługują się terminem jednorazowa wartość wygranej. Sposób rozumienia tego terminu przez Wnioskodawcę został przedstawiony poniżej, w części uzasadnienia dotyczącej nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Warunkiem, aby dany przychód korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof jako nagroda związana ze sprzedażą premiową jest, by:

 • występował związek otrzymywanej przez klienta nagrody ze sprzedażą premiową towarów lub usług dokonywaną przez Bank,
 • jednorazowa wartość nagrody nie przekraczała kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczyła nagród otrzymanych przez klientów w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Związek otrzymywanej przez klienta nagrody ze sprzedażą premiową Banku.

Przepisy ustaw podatkowych nie zawierają legalnej definicji „sprzedaży premiowej”. Co więcej, updof jest jedynym aktem normatywnym, w którym pojęcie to występuje. W opinii Wnioskodawcy, ustalenia znaczenia tego pojęcia należy więc dokonać w oparciu o obowiązujące reguły wykładni.

Celem ustalenia zakresu znaczeniowego pojęć użytych przez ustawodawcę w przepisach prawa podatkowego należy odwołać się przede wszystkim do wykładni literalnej (gramatycznej), tj. powszechnego rozumienia słów. W pojęciu powszechnym „sprzedaż” jest rozumiana jako: „oddanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy” (m.in. Wielki Słownik Języka Polskiego dostępny na stornie http://www.wsjp.pl/).

W tym zakresie jedynie pomocniczo można wskazać na znaczenie pojęcia „sprzedaż” jakie słowo to posiada w języku prawnym. Zgodnie z art. 535 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Termin „premia” nie został natomiast zdefiniowany ani w przepisach podatkowych, ani w cywilnoprawnych. W praktyce uznaje się, że sprzedaż premiowa jest to taka sprzedaż, która związana jest z przyznaniem nagrody (zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN „premia” to „nagroda za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną”). W ramach organizowanej sprzedaży premiowej, nagrodę stanowiącą premię otrzymuje każda osoba dokonująca zakupu w ramach danej promocji.

Podsumowując powyżej przytoczone definicje Wnioskodawca wskazuje, że „sprzedaż premiowa” jest umową zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem premii kupującemu przez sprzedającego.

Jednocześnie, Bank podkreślił, że obecnie nie powinno już być wątpliwości, że sprzedaż premiowa może dotyczyć sprzedaży zarówno towarów jak i usług, a nie wyłącznie sprzedaży towarów (rzeczy).

Powyższe potwierdza zmiana jaka zaszła w brzmieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, który obecnie wprost posługuje się pojęciem sprzedaży premiowej towarów lub usług. Dodatkowo, na możliwość prowadzenia sprzedaży premiowej w odniesieniu do świadczonych usług, a nie tylko sprzedawanych towarów, wskazywały wielokrotnie sądy administracyjne (m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 16 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 86/14; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 11 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1683/13; Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 864/13).

W przypadku organizowanych przez Bank akcji i programów promocyjnych, regulaminy nagradzania przewidują przyznanie premii za określone zachowanie. Przedsięwzięcia te nie zawierają elementu rywalizacji pomiędzy uczestnikami - nagroda zostanie przyznana każdemu klientowi Banku spełniającemu warunki danej promocji. De facto, istnieje gwarancja otrzymania nagrody przez klienta po spełnieniu przez niego określonych warunków oznaczonych przez podmiot prowadzący sprzedaż premiową. Przykładowo, w przypadku programów opartych na systemie cashback, premiowana jest intensywność użycia kart kredytowych i płatniczych objętych promocją w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Jednocześnie, Wnioskodawca podkreślił, że warunkiem otrzymania nagrody jest każdorazowo posiadanie statusu klienta. W efekcie występuje powiązanie nagród z dokonywaną przez Bank sprzedażą usług.

Podsumowując, organizowane przez Bank programy i akcje sprowadzające się do premiowania każdego klienta, który spełni wskazane w regulaminie warunki, powinny być zakwalifikowane jako sprzedaż premiowa. Zdaniem Wnioskodawcy, zasady konstrukcji programów i akcji promocyjnych opisanych we wniosku o wydanie interpretacji bezspornie przesądzają o zasadności uznania ich za sprzedaż premiową, w rozumieniu ustawy o pdof.

Jednorazowa wartość nagrody

Ustawa o pdof nie zawiera definicji terminu jednorazowa wartość nagrody. Zdaniem Banku, termin jednorazowa należy w tym kontekście rozumieć zgodnie z regułami wykładni językowej, która pozwala odwołać się do słownikowego znaczenia niezdefiniowanych pojęć. Jednorazowy zatem to inaczej jednokrotny, raz jeden dany czy uczyniony (Mały Słownik Języka Polskiego pod redakcją Elżbiety Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997). W związku z powyższym, wartość każdej nagrody wydanej klientowi powinna być rozpatrywana odrębnie pod kątem zastosowania przedmiotowego zwolnienia. W szczególności, w przypadku wydania jednej osobie kilku prezentów, ich wartości nie należy sumować, nawet jeśli prezenty zostały wydane w jednym roku podatkowym.

Takie rozumienie terminu jednorazowa wartość nagrody potwierdza m.in. interpretacja indywidualna z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. IPPB2/415-803/11-2/MK1, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której stwierdzono, że „poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych w danym konkursie nagród. Wartości nagród wygranych w różnych konkursach w ramach tych samych zawodów oraz nagród wygranych za zajęcie dwóch czy trzech miejsc w jednym konkursie nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody”.

Aby wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof nagroda ta musi być przekazywana wyłącznie klientom indywidualnym, tj. osobom fizycznym korzystającym z usług Banku dla ich potrzeb prywatnych. Nagrody przyznawane przez Bank nie mogą być zatem związane z działalnością gospodarczą klientów.

Podsumowując, świadczenia wydawane przez Bank klientom w ramach akcji promocyjnych opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, w tym programów typu cashback, stanowią wygrane w loteriach promocyjnych, nagrody związane ze sprzedażą premiową Banku lub wygrane w konkursach i w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, a w przypadku loterii promocyjnych kwoty 2280 zł, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie do pytania Nr 2

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagrody związane ze sprzedażą premiową, uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Równocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof, świadczenia otrzymane od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

W przypadku świadczeń zarówno z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, jak i w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof, Bank jako podmiot dokonujący świadczeń, jest zobowiązany, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o pdof, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Z uwagi na fakt, że katalog świadczeń, do których stosuje się art. 30 ust. 1 pkt 4b jest bardzo szeroki i ograniczony jedynie typem podmiotu dokonującego świadczenia, mogą występować sytuacje kiedy dokonywane przez bank lub inną instytucję finansową świadczenie mieści się zarówno w hipotezie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, jak i w hipotezie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof odnosi się jedynie do takich świadczeń przekazanych w ramach promocji organizowanych przez banki lub inne instytucje finansowe, które nie mogą być zakwalifikowane do innej kategorii świadczeń - np. nagród ze sprzedaży premiowej, wygranych w konkursach czy loteriach promocyjnych - do których zastosowanie ma art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof.

Takie rozumienie relacji pomiędzy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof oraz art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof potwierdzono m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB4/415-947/14-2/MS, w której stwierdzono m.in., że „istotnie bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca, wprowadzenie nowego przepisu (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie wpływa na możliwość zastosowania zwolnień podatkowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 6 oraz 6a oraz w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie wpływa na obowiązek poboru przez płatnika; jeżeli obowiązek taki wystąpi; zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, od przychodów w tym przepisie wymienionych. Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie wypłacał świadczenia z tytułu wygranych w konkursach oraz sprzedaży premiowej, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz jeżeli spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania; art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. (...) Należy wskazać, że wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy, lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy.

Aby zatem określić w jakiej wysokości Bank powinien pobierać zryczałtowany podatek należy przede wszystkim ocenić, czy dokonywane na rzecz klientów Banku świadczenia stanowią jedną z kategorii świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof. W szczególności, należy ocenić, czy świadczenia te mogą zostać uznane za nagrody związane ze sprzedażą premiową lub wygrane w konkursach czy loteriach promocyjnych.

Jak natomiast wskazano w uzasadnieniu do pytania Nr 1, nie ulega wątpliwości, że świadczenia przekazywane klientom w ramach organizowanych przez Bank akcji promocyjnych, które zostały opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, związane są ze sprzedażą premiową Banku lub stanowią wygrane w konkursach lub loteriach promocyjnych. W analizowanym przypadku zastosowanie znajduje zatem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, a nie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof.

Podsumowując, w przypadku kiedy nie jest możliwe zastosowanie zwolnień z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 ustawy o pdof, w szczególności w sytuacji, gdy jednorazowa wartość świadczenia - w przypadku sprzedaży premiowej i konkursu - przekracza kwotę 760 zł, a w przypadku loterii promocyjnej kwotę 2280 zł, Bank - jako płatnik podatku zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od świadczeń dokonywanych w ramach opisanych akcji, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof.

Takie stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. IPPB4/415-947/14-2/MS, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której stwierdzono, że „wprowadzenie nowego przepisu (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie wpływa na możliwość zastosowania zwolnień podatkowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 6 oraz 6a oraz w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie wpływa na obowiązek poboru przez płatnika - jeżeli obowiązek taki wystąpi - zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy; od przychodów w tym przepisie wymienionych. Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie wypłacał świadczenia z tytułu wygranych w konkursach oraz sprzedaży premiowej, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz - jeżeli spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Należy również wskazać, że jeśli Wnioskodawca będzie wypłacał świadczenia z tytułu wygranych w loteriach, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz - jeśli zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Odnośnie powołanych interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.