IPPB4/415-947/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy świadczenia przekazywane przez Bank w ramach akcji stanowiących konkurs, sprzedaż premiową lub loterię promocyjną opodatkowane powinny być według stawki przewidzianejw art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastrzeżeniem możliwości skorzystania ze zwolnień z opodatkowania przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla tych kategorii akcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu akcji stanowiących sprzedaż premiową, konkurs i loterię promocyjną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży premiowej, konkursy i loterii promocyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Bank (zwany dalej „Bankiem” lub też „Wnioskodawcą”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeprowadza akcje promujące świadczone przez siebie usługi finansowe, które mają uatrakcyjnić obecną ofertę produktową. Akcje kierowane będą zarówno do obecnych klientów Banku, jak również obliczone będą na pozyskiwanie nowych klientów. W zależności od obszaru działalności Banku oraz konkretnego produktu oferty będą przybierały z góry zdefiniowany kształt dedykowany danemu produktowi (przykładowo: rachunek bankowy, karta kredytowa, pożyczka, oferta ubezpieczeniowa), natomiast ich punktem wspólnym będzie oferowanie klientowi lub potencjalnemu klientowi, w okresie trwania akcji - dodatkowego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w przypadku spełnienia wskazanych i weryfikowanych każdorazowo warunków, które co do zasady zmierzać będą do zachęcenia takiej osoby do skorzystania lub bardziej aktywnego korzystania z produktów oferowanych przez Bank.

Powyższe świadczenia związane z promocją Banku mogą być przekazywane zarówno w ramach szczegółowo opisanych w regulaminach akcji spełniających kryteria uznania ich za sprzedaż premiową, konkurs bądź loterię promocyjną, jak i nie spełniających kryteriów ich kwalifikacji do jednej z tych kategorii akcji. Przekazanie wspomnianych korzyści w zakresie objętym przedmiotowym wnioskiem zgodnie z intencja Banku następować będzie po 1 stycznia 2015 r. przy czym wynikać może także z kontynuacji na dotychczasowych zasadach akcji zapoczątkowanych we wcześniejszych okresach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy świadczenia przekazywane przez Bank w ramach akcji stanowiących konkurs, sprzedaż premiową lub loterię promocyjną opodatkowane powinny być według stawki przewidzianej w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastrzeżeniem możliwości skorzystania ze zwolnień z opodatkowania przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla tych kategorii akcji...
  2. Czy świadczenia przekazywane w ramach organizowanych akcji promocyjnych niestanowiących sprzedaży premiowej, konkursu lub loterii promocyjnej będą korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako świadczenia związane z promocją organizatora (Banku)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, tj. w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu akcji stanowiących sprzedaż premiową, konkurs i loterię promocyjną. W zakresie pytania Nr 2, tj. w zakresie w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu akcji niestanowiących sprzedaży premiowej, konkursu i loterii promocyjnej zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Działalność promocyjna podmiotów gospodarczych w tym banków może przybierać różnorodne formy organizacyjne, których wspólnym celem jest co do zasady wpłynięcie na zachowania klientów lub potencjalnych klientów i zainteresowanie ich oferowanymi produktami/usługami lub zwiększeniem intensywności ich wykorzystania. Ustawodawca podatkowy regulując tematykę promocji posługuje się pojęciami z zakresu szeroko rozumianej reklamy, nie formułując ich definicji legalnych. Sposób rozumienia tych pojęć jest więc efektem potocznego rozumienia stanowiącego podstawę wykładni literalnej oraz kształtu interpretacji organów podatkowych bądź sądów administracyjnych. Jednocześnie użyte świadomie przez ustawodawcę pojęcia - sprzedaż premiowa, konkurs lub loteria promocyjna w sposób specyficzny klasyfikują świadczenia przekazywane osobom fizycznym w ramach działań marketingowych dla celów określenia obowiązku w zakresie zapłaty i składania deklaracji podatkowych (po stronie tak organizatora danej akcji niezależnie od jego statusu podmiotowego, jak i jej beneficjenta), pozostawiając jednocześnie spektrum działań nie wypleniające znamion tych pojęć w otwartym katalogu.

Właśnie ten katalog w przypadku akcji organizowanych przez Banki dopełniony został regulacją art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którą świadczenia otrzymane od banków w związku z promocjami przez nie oferowanymi opodatkowane są w wysokości 19% świadczenia.

Pojęcie konkursu użyte zostało między innymi w art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez przybliżenia jego znaczenia. W doktrynie i orzecznictwie utrwaliło się jednak rozumienie tego terminu jako akcji, w której dominującym elementem konstrukcji jest rywalizacja. Oznacza ona współzawodnictwo z innym uczestnikiem akcji o zajęcie jak najwyższego miejsca dzięki wykonaniu zdefiniowanego przez organizatora zadania konkursowego w lepszy niż inni uczestnicy sposób.

Podobnie jak konkurs loteria promocyjna wspomniana została przez ustawodawcę w art. 21 oraz art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w przeciwieństwie do konkursu jej definicja legalna znalazła się w UGH. Zgodnie z tą regulacją grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin.

Do gier losowych zaliczone zostały w szczególności loterie promocyjne, w których uczestniczy się nieodpłatnie przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię zapewnia wygrane pieniężne lub rzeczowe. Wspomniana ustawa wprowadza szczegółowe uregulowania dotyczące reglamentacji możliwości organizowania loterii promocyjnych oraz formalnych warunków ich organizacji.

Sprzedaż premiowa zgodnie z utrwalonym już poglądem, polega natomiast na dołączeniu do sprzedanego w danym okresie wyrobu nagrody, co zmierza do uatrakcyjnienia zakupu. Nagroda w określonej wysokości jest przyznawana każdemu nabywcy, który spełni określone warunki, a zatem nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Jako cechy wyróżniające sprzedaż premiową można zatem wymienić:

  • powiązanie przekazania nagrody z zakupem przez otrzymującego premię promocyjnego towaru lub usługi, ewentualnie zakupu za określoną kwotę, zebrania określonej ilości punktów za zakupy itp., oraz
  • gwarancję otrzymania premii po spełnieniu tak określonego warunku.

Na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328, dalej: ustawa zmieniająca) dokonano modyfikacji art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wprowadzenie poza powyżej wskazanymi kategoriami aktywności przynoszących ich uczestnikom wygrane (konkurs, loteria promocyjna) lub nagrody (sprzedaż premiowa) także dopełniającą ten stosunkowo wąski katalog świadczeń związanych z promocją kategorią „świadczeń otrzymanych od banków w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty”.

W opinii Banku, art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 roku należy traktować jako przepis ogólny, lex generalis w stosunku do uregulowania zawartego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi przepis szczególny, lex specialis, dla specyficznych typów akcji promocyjnych odrębnie uregulowanych przez ustawodawcę. Wynika to z faktu, że skoro konkurs, sprzedaż premiowa czy loteria promocyjna może być niewątpliwie jedną z form promocji organizowanych przez Bank, to przepisy ich dotyczące powinny stanowić wyjątki od przepisu ogólnego jakim jest art. 30 ust. 1 pkt 4b, który generalnie odnosi się do ogółu promocji organizowanych przez banki. Zgodnie z generalną zasadą prawa, przepis szczególny ma pierwszeństwo w stosowaniu przed przepisem ogólnym. Jednocześnie należy zauważyć, że odmienna konstatacja prowadziłaby do nieuprawnionego różnicowania sytuacji podatkowej uczestnika akcji stanowiącej jeden z normatywnie zidentyfikowanych ich kategorii zależnie jedynie od podmiotu je organizującego. I tak dla przykładu nie ma podstaw różnicowania skutków prawnych uzyskania wygranej w loteriach promocyjnych zorganizowanych przez różne podmioty a udział w zorganizowanej przez Bank zgodnie z przepisami UGH loterii promocyjnej powinien być opodatkowany po stronie jej uczestnika analogicznie do takiej samej akcji zorganizowanej przez firmę telekomunikacyjną, czy dystrybutora produktów spożywczych skoro tak konstrukcja formalna, funkcja akcji, jak i motywacja udziału pozostaje analogiczna.

Konsekwentnie również skoro dana akcja spełnia możliwość jej kwalifikacji odpowiednio jako loterii promocyjnej albo konkursu lub sprzedaży premiowej odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia art. 21 ust. 1 pkt 6a oraz 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z pierwszym z nich zwolnione z opodatkowania są „wygrane w loteriach promocyjnych jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Druga regulacja natomiast, w brzmieniu nadanym od dnia 1 stycznia 2015 r. stanowić będzie, że zwolniona z podatku będzie „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.” Regulacja ta obejmować będzie konkursy lub sprzedaż premiową organizowaną przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich podmiotowej charakterystyki (jedyny wyjątek dotyczy konkursów organizowanych przez środki masowego przekazu gdzie takie ograniczenie podmiotowe zastosowania zostało wyrażone expresis verbis). Dodatkowo znowelizowana regulacja usuwa dotychczasowe wątpliwości co do możliwości kwalifikowania jako sprzedaży promocyjnej również promocji dotyczącej premiowania sprzedaży usług, co dotychczas było przedmiotem wątpliwości po stronie organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W przepisach podatkowych brak jest definicji pojęcia „konkursu”. Zgodnie jednak z ogólną definicją zawartą w Słowniku języka polskiego konkurs to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac, itp., zwykle wyróżnianych nagrodami.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także uregulowane przez prawo.

Ponadto także pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

  • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychody z tytułu wygranych w konkursach oraz sprzedaży premiowej opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 cyt. ustawy, będą od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegały opodatkowaniu na podstawie tych przepisów.

Wnioskodawca uważa także, że przychody z wygranych w loteriach, opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a cyt. Ustawy, będą od 1 stycznia 2015 r. także nadal podlegały opodatkowaniu na podstawie tych przepisów.

Z powyższym stanowiskiem należy się zgodzić. Istotnie bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca, wprowadzenie nowego przepisu (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie wpływa na możliwość zastosowania zwolnień podatkowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 6 oraz 6a oraz w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie wpływa na obowiązek poboru przez płatnika - jeżeli obowiązek taki wystąpi - zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, od przychodów w tym przepisie wymienionych.

Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie wypłacał świadczenia z tytułu wygranych w konkursach oraz sprzedaży premiowej, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz – jeżeli spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Należy również wskazać, że jeśli Wnioskodawca będzie wypłacał świadczenia z tytułu wygranych w loteriach, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz – jeśli zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy. Wprowadzenie nowej normy, zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 4b nie będzie więc wpływać na zakres opodatkowania przychodów z tego tytułu. Należy wskazać, że wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy, lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę  i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.