IPPB2/4511-359/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

Czy uczestnicy Promocji opisanej jako zdarzenie przyszłe, którzy z tytułu uczestnictwa w tej Promocji otrzymają bilety do kina o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz czy w związku z powyższym Agencja zobowiązana jest sporządzić i przekazać podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informację o wysokości przychodów (PIT-8C) zgodnie z art. 42a tej ustawy?
IPPB2/4511-359/15-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. informacja
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. programy
 5. płatnik
 6. sprzedaż premiowa
 7. uczestnicy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce, związanych z wydawaniem nagród Uczestnikom akcji promocyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce, związanych z wydawaniem nagród Uczestnikom akcji promocyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca Sp. z o.o. (zwana dalej również „Agencją”) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze akcji promocyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Agencja zamierza zawrzeć umowę o współpracy z producentem kosmetyków, zwanym dalej „Klientem”, której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu promocji sprzedaży (zwanej dalej również „Promocją”). Agencja będzie zobowiązana do przygotowania zasad Promocji, materiałów reklamowych oraz strony internetowej i bieżącej obsługi Promocji, jako Organizator tej Promocji. Promocja polega na tym, iż każda osoba fizyczna - konsument, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która kupi opakowanie produktu Klienta objętego promocją (dalej: „Produkt”) oznaczonego naklejką promocyjną, na której nadrukowano unikatowy kod alfanumeryczny, a następnie wpisze ten kod na specjalnie przygotowanej stronie internetowej Promocji wraz z podaniem danych osobowych oraz numeru telefonu komórkowego i numer paragonu otrzyma SMS-em na numer podany w zgłoszeniu kod uprawniający do odbioru jednego darmowego biletu do kina na dowolny seans 2D w sieci kin C. emitowany w dniu, w którym uczestnik Promocji stawi się w kasie kina, z wyłączeniem pokazów specjalnych, maratonów filmowych i festiwali, filmów 2D w kinach I., z zastrzeżeniem jednakże, iż kody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wydawane będą pierwszym 10.000 Uczestników w kolejności zgłoszenia, a jeden Uczestnik promocji może otrzymać maksymalnie 4 kody w czasie trwania Promocji. Wysłanie wiadomości SMS, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi na koszt Organizatora. Nadto Organizator prześle Uczestnikowi na podany numer telefonu komórkowego link (hiperłącze) do strony internetowej, potwierdzającej fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej regulaminowi Promocji. Bilety do kina będzie można wykorzystać od dnia rozpoczęcia Promocji do dnia 15 listopada 2015 r. Uczestnik nie będzie uprawniony do dokonania dopłaty do seansu 3D, 4D, 4DX ani do miejsc w strefie ani sali VIP. Kody otrzymane SMS-em podlegają wymianie na bilety pod warunkiem dostępności miejsc na dany seans, jednakże nie obejmują CP. ani I., nie obowiązują na pokazy specjalne, maratony, pokazy L. obejmują filmy 2D dostępne w bieżącym repertuarze, w przypadku filmu/ów, na który/e wstęp jest ograniczony limitem wiekowym, pracownik kina ma prawo nie wpuścić na taki/e film/y osób w wieku poniżej limitu. Kody otrzymane SMS-em nie podlegają zamianie na gotówkę ani dalszej odsprzedaży. Każdy Uczestnik będzie mógł wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, z zastrzeżeniem, że jeden kod z naklejki promocyjnej może zostać zgłoszony w Promocji wyłącznie jeden raz i na podstawie jednego kodu z naklejki promocyjnej. Uczestnikowi przysługuje jeden kod uprawniający do odbioru nagrody oraz z zastrzeżeniem, iż jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 bilety do kina. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji zgłoszeń niespełniających wymogów wskazanych Regulaminem, w szczególności zgłoszeń dokonanych po terminie, nieprawidłowych, niekompletnych, zawierających nieprawdziwe kody. Uczestnicy Promocji nie będą mogli przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zarówno cena jednego biletu do kina, jak i wartość czterech biletów do kina, które maksymalnie może otrzymać jeden Uczestnik Promocji nie przekracza kwoty 760 zł. Rozliczenia z tytułu umowy o współpracy zawartej z Klientem dokonywane są w ten sposób, że Agencja otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną usługę marketingową na poszczególnych etapach jej realizacji oraz wartość biletów powiększonych o prowizję Agencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uczestnicy Promocji opisanej jako zdarzenie przyszłe, którzy z tytułu uczestnictwa w tej Promocji otrzymają bilety do kina o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz czy w związku z powyższym Agencja zobowiązana jest sporządzić i przekazać podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informację o wysokości przychodów (PIT-8C) zgodnie z art. 42a tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na pytanie przyporządkowane do zdarzenia przyszłego przedstawionego w poz. 68 powinna być pozytywna w zakresie prawa uczestników Promocji, którzy z tytułu uczestnictwa w tej Promocji otrzymają bilety do kina o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 760 zł do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 r. poz 361 z późn. zm.) oraz negatywna w zakresie obowiązku Agencji do sporządzenia i przekazania podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informację o wysokości przychodów (PIT-8C) zgodnie z art. 42a tej ustawy.

Promocja prowadzona na zlecenie Klienta opiera się na przyznawaniu uczestnikom nagród w ramach tzw. „sprzedaży premiowej”, co uzasadnia zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 r. poz 361 z późn. zm,), zwanej dalej u.p.d.o.f. W zakresie swoich obowiązków jako płatnika, Wnioskodawca uważa, że nie jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów PIT-8C w stosunku do uczestników. Stanowisko to Wnioskodawca uzasadnia następująco:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z treści przytoczonego przepisu, w drodze wykładni językowej, można zatem wyprowadzić jednoznaczny wniosek, że aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, stosownie do treści tego przepisu zwolniona była z podatku dochodowego, muszą być spełnione następujące warunki:

 • nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • nagroda nie została otrzymana w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Powyższy przepis nie ustanawia definicji legalnej pojęcia „sprzedaż premiowa”, jak również nie wskazuje wprost jak należy rozumieć warunek, by wydanie nagrody było związane ze sprzedażą premiową. Brak jest również definicji pojęcia sprzedaży premiowej i bliższego zdefiniowania owego związku w innych przepisach prawa podatkowego i ogólnie w obowiązujących przepisach. Zgodnie z regułami wykładni prawa podatkowego należy w takiej sytuacji posłużyć się wykładnią językową omawianego przepisu, a w szczególności niezdefiniowanych pojęć składających się na jego treść. Przyjęcie wykładni językowej (literalnej) do interpretacji prawa podatkowego jest nakazem wynikającym z ogólnych zasad stosowania wykładni.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że pojęcie sprzedaży premiowej składa się z dwóch terminów: „sprzedaż” oraz „premiowa”. Pojęcie „sprzedaż” należy rozumieć w sposób określony w art. 535 i nast. Kodeksu cywilnego, zgodnie z nakazem wykładni literalnej stanowiącym, że jeżeli określony termin należy do terminów zdefiniowanych w określonej dziedzinie wiedzy, to należy przyjąć, iż termin ten ma takie znaczenie, jak w tej dziedzinie. Zgodnie z powołanym przepisem 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, skutkiem zawarcia takiej umowy jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny.

Z samej treści umowy sprzedaży nie wynika więc obowiązek zapłaty premii (nagrody), zatem źródła tego obowiązku, a tym samym definicji pojęcia „sprzedaż premiowa” nie należy poszukiwać wyłącznie na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży.

Przez premię, stanowiącą drugi komponent terminu „sprzedaż premiowa” należy rozumieć nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (tak w Nowym Słowniku Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię (nagrodę).

Zdaniem Wnioskodawcy z punktu widzenia konstrukcji cechą sprzedaży premiowej jest fakt, że wydanie nagrody (premii) nabywcy odbywa się na podstawie instytucji prawa cywilnego, jaką jest przyrzeczenie publiczne wydania nagrody każdemu, kto dokona określonej czynności (w przedstawionym stanie przyszłym zakupu określonej ilości promowanych towarów). Zgodnie z przepisem art. 919 Kodeksu cywilnego, „kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać”.

W przedstawionym stanie przyszłym, dochodzi zatem, zdaniem Wnioskodawcy do sprzedaży premiowej bowiem po pierwsze mamy do czynienia z umową sprzedaży, a ponadto zakup dokonany w ramach tej umowy jest premiowany nagrodą, przyznawaną na podstawie zawartego w Regulaminie Promocji przyrzeczenia publicznego przyznania nagrody.

Odnosząc się do sposobu definiowania pojęcia „sprzedaż premiowa” przez organy administracji podatkowej, wskazać należy, że zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1995 r., PO4/AK-722-1110/95, sprzedaż premiowa polega na tym, że do każdego sprzedawanego w danym okresie wyrobu dołączana jest nagroda. Polega więc ona na uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów. Natomiast pismo Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1998 r., PO 2/HD6065/97/0912, wyjaśnia charakter sprzedaży premiowej, jako przyznanie nagrody w określonej wysokości każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki, a zatem gdy premia (nagroda) nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Jak wynika z powyższych stanowisk resortu finansów, sprzedaż premiową cechuje:

 • powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub też zakupu za określoną kwotę, bądź zebrania określonej ilości punktów,
 • gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Wszystkie ww. warunki sprzedaży premiowej spełnione będą w Promocji, jaką Wnioskodawca zamierza przeprowadzić na zlecenie Klienta. Po dokonaniu zakupu Produktu uczestnik zgodnie z przyrzeczeniem (gwarancją, zapewnieniem) Organizatora uzyskuje prawo do otrzymania nagrody.

W ocenie Wnioskodawcy, zakwalifikowaniu nagrody wydanej w Promocji, jako związanej ze sprzedażą premiową nie stoi na przeszkodzie fakt, że wydanie nagród następuje za jego pośrednictwem, jako Agencji marketingowej prowadzącej Promocję. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej Nr IPPB2/415-198/12-2/MG z dnia 25 maja 2012 r wydanej w odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy.

Brak jest podstaw, by przyjąć wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nakazującą stosowanie tego przepisu tylko w przypadkach, gdy sprzedawca wydając kupującemu zakupiony towar dołącza do niego premię (nagrodę), a więc do skonstruowania wymogu tożsamości sprzedawcy i wydającego premię (nagrodę) nie wynikającego z brzmienia przepisu.

Oznaczałoby to bowiem ustanowienie dodatkowego warunku do skorzystania ze zwolnienia, czyli ograniczenie jego zakresu w stosunku do zakresu przewidzianego przez ustawodawcę, a zatem zastosowanie wykładni zawężającej, prowadzącej do ograniczenia zakresu korzystania ze zwolnienia podatkowego, co jest niedopuszczalne. Powołując się na dotychczasowe orzecznictwo organów podatkowych w zakresie sprzedaży premiowej wskazać należy, że Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2010 r. Nr ILPB1/415-666/10-4/AO stwierdził, że „Wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, przekazywanych za pośrednictwem Spółki (Organizatora akcji) w imieniu „Zleceniodawcy” - sprzedawcy premiowanych produktów, bezpośrednio dla odbiorców nagród (klientów sprzedawcy) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać należy, że literalne brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. w sposób jednoznaczny wskazuje, że ustalenie konsekwencji podatkowych dla osoby fizycznej otrzymującej nagrody w ramach sprzedaży premiowej i powiązanych obowiązków płatnika odbywa się z perspektywy statusu osoby, dla której nagroda (premia) jest przewidziana oraz tego, czy osoba ta jest przedsiębiorcą, który w ramach prowadzonej działalności otrzymuje nagrodę (premię), czy też konsumentem. Wykładnia językowa omawianego przepisu pozwala na stwierdzenie, że wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej nie musi być związane relacją tożsamości sprzedawcy - Organizatora akcji promocyjnej i podmiotu wydającego nagrody (premie). Użyty w tym przepisie zwrot „(...) związanych ze sprzedażą premiową (...)” wskazuje na bezpośredni związek, ale samej premii (nagrody) z faktem dokonania określonego zakupu. Wobec ustalenia, że nagrody wydawane w Promocji spełniają warunek związania ze sprzedażą premiową, pozostaje rozważyć, czy w stosunku do uczestników spełnione są pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

W zadawanym pytaniu zakreślono zakres korzystania ze zwolnienia do kwoty 760 zł. Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. od podatku zwolnione są nagrody, po spełnieniu pozostałych warunków z tego przepisu, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł. Zatem odnosząc to do stanu przyszłego przedmiotowej sprawy, zdaniem Wnioskodawcy, ze zwolnienia, przy spełnieniu pozostałych warunków korzystać będą uczestnicy, którzy otrzymali jednorazowo nagrodę o wartości niższej niż 760 zł. W przypadku nagród o wartości większej niż 760 zł, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. od nagród pieniężnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Przechodząc do ostatniego z wymienionych na wstępie warunków skorzystania ze zwolnienia wynikającego w przypadku sprzedaży premiowej z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wskazać należy, że w Promocji uczestniczą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Skorzystanie ze zwolnienia przez osoby fizyczne, które nie prowadzą żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej, przy spełnieniu pozostałych warunków tego zwolnienia, nie budzi wątpliwości. Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy uczestnicy biorący udział w Promocji, jako konsumenci korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. w związku ze sprzedażą premiową. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie przyszłym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania i przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji o wysokości przychodów PIT-8C.

Zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (w chwili obecnej tym ustalonym wzorem jest PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Powołany w przytoczonym przepisie art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się między innymi nagrody i inne nieodpłatne świadczenia. Należy jednak zauważyć, że przepis ten wyłącza spod zakresu swojej regulacji przychody określone w art. 21, a więc również i wymienione w ust. 1 pkt 68 tego artykułu, czyli przychody z tytułu nagród otrzymanych w związku ze sprzedażą premiową. W przypadku zatem uczestników Promocji - konsumentów - przedmiotowe nieodpłatne świadczenia stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową i do wysokości 760 zł podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. pkt 68 u.p.d.o.f., a zatem z tytułu ich przekazywania w wysokości nie przekraczającej kwoty 760 zł na Agencji nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Spośród źródeł przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, ustawodawca wymienił tzw. „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne jeszcze przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł;
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Jak słusznie zauważył Wnioskodawca pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), i tak treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka (Agencja) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze akcji promocyjnych, których celem jest zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, Agencja zamierza zawrzeć umowę o współpracy z Klientem, której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu promocji sprzedaży (Promocja). Agencja będzie zobowiązana do przygotowania zasad Promocji, materiałów reklamowych oraz strony internetowej i bieżącej obsługi Promocji, jako Organizator tej Promocji. Promocja polega na tym, że każda osoba fizyczna - konsument, która kupi opakowanie produktu Klienta objętego promocją, oznaczonego naklejką promocyjną, na której nadrukowano unikatowy kod alfanumeryczny, a następnie wpisze ten kod na specjalnie przygotowanej stronie internetowej Promocji wraz z podaniem danych osobowych oraz numeru telefonu komórkowego i numer paragonu otrzyma SMS-em na numer podany w zgłoszeniu kod uprawniający do odbioru jednego darmowego biletu do kina emitowany w dniu, w którym uczestnik Promocji stawi się w kasie kina, z zastrzeżeniem jednakże, że kody wydawane będą pierwszym 10.000 Uczestników w kolejności zgłoszenia, a jeden Uczestnik promocji może otrzymać maksymalnie 4 kody w czasie trwania Promocji. Wysłanie wiadomości SMS, nastąpi na koszt Organizatora. Nadto Organizator prześle Uczestnikowi na podany numer telefonu komórkowego link (hiperłącze) do strony internetowej, potwierdzającej fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej regulaminowi Promocji. Kody otrzymane SMS-em podlegają wymianie na bilety pod warunkiem dostępności miejsc na dany seans. Kody otrzymane SMS-em nie podlegają zamianie na gotówkę ani dalszej odsprzedaży. Każdy Uczestnik będzie mógł wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, z zastrzeżeniem, że jeden kod z naklejki promocyjnej może zostać zgłoszony w Promocji wyłącznie jeden raz i na podstawie jednego kodu z naklejki promocyjnej. Uczestnikowi przysługuje jeden kod uprawniający do odbioru nagrody oraz z zastrzeżeniem, iż jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 bilety do kina. Uczestnicy Promocji nie będą mogli przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zarówno cena jednego biletu do kina, jak i wartość czterech biletów do kina, które maksymalnie może otrzymać jeden Uczestnik Promocji nie przekracza kwoty 760 zł. Rozliczenia z tytułu umowy o współpracy zawartej z Klientem dokonywane są w ten sposób, że Agencja otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną usługę marketingową na poszczególnych etapach jej realizacji oraz wartość biletów powiększonych o prowizję Agencji.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku o interpretację zdarzenia przyszłego należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że w przedmiotowej sprawie będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą premiową, w związku z czym uczestnicy przedmiotowego programu promocyjnego, którzy z tytułu uczestnictwa w programie otrzymają nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 760 zł korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy także potwierdzić słuszność stanowiska Spółki odnośnie braku w niniejszej sprawie obowiązku sporządzenia przez Spółkę informacji PIT-8C oraz przekazania jej podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych, zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przedmiotowej sprawie na Spółce nie spoczywają żadne obowiązki informacyjne.

Fakt, że Spółka świadczy usługi polegające na odpłatnym organizowaniu i obsłudze akcji promocyjnych i w ramach zawartej z Klientem umowy o współpracy, świadczyć będzie na rzecz Klienta usługi polegające na organizacji i prowadzeniu promocji sprzedaży, nie czyni Spółki organizatorem tej promocji. To, że Spółka będzie zobowiązana do przygotowania zasad promocji, materiałów reklamowych, strony internetowej i bieżącej jej obsługi wynikać będzie z zawartej z Klientem umowy, gdzie za wykonaną usługę marketingową Spółka otrzyma wynagrodzenie na poszczególnych etapach jej realizacji oraz wartość biletów powiększonych o prowizję Spółki.

Zatem, w związku z przekazywaniem przez Spółkę w ramach promocji organizowanej na rzecz Klienta nagród w postaci biletów do kina na Spółce nie będą spoczywać obowiązki informacyjne, wynikające z uregulowań art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, uczestnicy promocji, którzy z tytułu uczestnictwa w tej promocji otrzymają bilety do kina o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spóła nie będzie zobowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informacji PIT-8C.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.