IPPB2/4511-116/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

Czy przychody z nagród związanych ze sprzedażą premiową, opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegają opodatkowaniu na podstawie tych przepisów?
IPPB2/4511-116/15-2/MGinterpretacja indywidualna
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. banki
  3. sprzedaż premiowa
  4. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z opodatkowaniem nagród, w związku z prowadzoną przez Spółkę sprzedażą premiową, w brzmieniu ustawy obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z opodatkowaniem nagród, w związku z prowadzoną przez Spółkę sprzedażą premiową, w brzmieniu ustawy obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Bank (dalej: „Bank”) - jako bank krajowy w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1376 z późn. zm.) - wykonuje czynności bankowe oraz czynności wymienione w art. 6 Prawa bankowego.

W związku z tą działalnością Bank prowadzi na rzecz swoich klientów sprzedaż premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż premiowa prowadzona przez Bank ma na celu promocję oferowanych usług. W ramach sprzedaży premiowej klienci mogą m.in. otrzymywać nagrody za płatność niektórymi kartami. Wartość nagrody kalkulowana może być np. w oparciu o określoną w regulaminach wartość procentową miesięcznych transakcji bezgotówkowych. Nagroda przekazywana jest na określony w regulaminie rachunek klienta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W świetle opisanego powyżej stanu faktycznego, mając na uwadze spoczywający na Banku obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Bank prosi o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy przychody z nagród związanych ze sprzedażą premiową, opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegają opodatkowaniu na podstawie tych przepisów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu m.in. nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a, 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z powyższym, aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową była zwolniona z podatku dochodowego, muszą być spełnione następujące warunki:

  • nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć 760 zł,
  • sprzedaż premiowa nie może dotyczyć nagród otrzymanych przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Zdaniem Banku, przychody z nagród związanych ze sprzedażą premiową, opodatkowane do 31 grudnia 2014 r. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są od 1 stycznia 2015 r. nadal opodatkowane na podstawie tych przepisów. W związku z tym, Bank nadal będzie płatnikiem podatku na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na zasady opodatkowania wskazanych przychodów nie wpłynie wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. nowego art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wprowadza regulację, zgodnie z którą podatek z tytułu świadczeń otrzymanych m.in. od banków w związku z promocjami oferowanymi przez te banki, wynosi 19% świadczenia. Zakres zastosowania tego przepisu określony jest szeroko, co oznacza, że nowy przepis dotyczy zasad opodatkowania wszystkich „świadczeń” wypłacanych w określonych okolicznościach.

Dotychczas obowiązujące przepisy - art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują szczegółową regulację w zakresie opodatkowania nagród związanych ze sprzedażą premiową. Ustawodawca nie wskazał wprost jaka jest relacja art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 do art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, zdaniem Banku, znajdzie tu zastosowanie ogólna zasada wykładni prawa, zgodnie z którą norma szczegółowa ma pierwszeństwo zastosowania przez normą ogólniejszą (lex specialis derogat legi generali). Skoro więc ustawodawca pozostawił dotychczasowe szczegółowe przepisy dotyczące zasad opodatkowania wymienionych w tych przepisach i wskazanych przez Bank przychodów (art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to wprowadzenie nowej normy generalnej (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dotyczącej, co do zasady wszystkich świadczeń - nie będzie mieć, zdaniem Banku, wpływu na zasady opodatkowania wskazanych przez Bank i wymienionych bezpośrednio w ustawie przychodów. Odwrotna interpretacja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami wykładni przepisów prawa, a ponadto podważałaby założenia racjonalności ustawodawcy. Skoro więc ustawodawca nie wykreślił zwolnień z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to mają one w dalszym ciągu zastosowanie i nowy obowiązek podatkowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować z uwzględnieniem tych zwolnień.

Powyższe stanowisko zostało również wyrażone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2015 r. sygn. IBPBII/1/415-838/14/AŻ, zgodnie z którą: „Jeśli (...) Wnioskodawca będzie wypłacał nagrody związane ze sprzedażą premiową, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz - jeżeli spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - art. 21 ust. l pkt 68 ustawy. Wprowadzenie nowej normy, zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, nie będzie więc wpływać na zakres opodatkowania przychodów z tego tytułu. Należy wskazać, iż wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej dotychczasowej normy lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - należy wskazać, że orzeczenie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
DD3.8222.2.46.2015.OBQ | Interpretacja indywidualna

banki
IPPB2/415-1029/14-6/MG | Interpretacja indywidualna

sprzedaż premiowa
IBPBII/1/4511-73/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

zryczałtowany podatek dochodowy
ILPB1/415-1179/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.