IPPB1/4511-521/15-3/EC | Interpretacja indywidualna

Czy Sprzedający w związku z faktem przekazania nagrody kupującemu uprawnionemu do uzyskania nagrody na skutek udziału w sprzedaży premiowej występować będzie w roli płatnika podatku od osób fizycznych?
IPPB1/4511-521/15-3/ECinterpretacja indywidualna
 1. płatnik
 2. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015, poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca X. spółka z o. o., (zwana w dalszej części także "Spółką" lub "Sprzedającym") trudni się między innymi sprzedażą papieru dla poligrafii i biur, materiałów z tworzyw sztucznych , służących do produkcji reklamowej oraz płyt syntetycznych.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zamierza organizować promocje na zasadach sprzedaży premiowej, których celem będzie wsparcie produktów znajdujących się w asortymencie Wnioskodawcy oraz zwiększenie ich poziomu sprzedaży. Sprzedaż premiowa będzie organizowana na podstawie regulaminu, który będzie określał zasady uzyskania prawa do nagrody pod warunkiem osiągnięcia przez kupujących określonego pułapu zakupów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja składająca się z przedstawicieli Wnioskodawcy. Wśród potencjalnych uczestników sprzedaży premiowej znajdą się klienci Sprzedającego, będący przedsiębiorcami w myśl Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1807 ze zm,), należący do dwóch grup podatników, tj. rozliczających się z podatku dochodowego, jako osoby fizyczne lub jako osoby prawne. Regulamin sprzedaży premiowej, w okresie obowiązywania sprzedaży będzie się znajdował w siedzibie Wnioskodawcy, a także może zostać rozesłany do zainteresowanych klientów Wnioskodawcy (zwanych w dalszej części także "Kupującymi").

W wyniku uzyskania prawa do nagrody Kupujący będą otrzymywać albo nagrody rzeczowe, albo bony towarowe, uprawniające do wymiany na określone towary (zwanych dalej „nagrodami”). Warunkami uzyskania nagrody będzie: realizacja zakupów o określonej wartości lub w określonej ilości w zastrzeżonym w regulaminie okresie sprzedaży premiowej. Ilość nagród będzie ograniczona, a o kolejności ich przyznawania decydować będzie termin dokonania zakupu. Po stronie Kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży.

W każdym przypadku równowartość nagród przekroczy kwotę w wysokości 760 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Według jakich zasad powinien być opodatkowany przychód kupujących w postaci nagrody, otrzymanej w związku z udziałem w sprzedaży premiowej w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a w jaki sposób przychód ten winien być opodatkowany przez osoby prawne...
 2. Czy nagrody przekazywane zwycięzcom sprzedaży premiowej organizowanej przez Wnioskodawcę stanowią przychód Kupującego i winny zostać opodatkowane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 21, poz. 86 ze zm.)...
 3. Czy Sprzedający w związku z faktem przekazania nagrody kupującemu uprawnionemu do uzyskania nagrody na skutek udziału w sprzedaży premiowej występować będzie w roli płatnika podatku od osób fizycznych...

Odpowiedź na pyt. Nr 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytania nr 1 i 2 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, iż bez wątpienia w omawianym przyszłym stanie faktycznym mamy do czynienia ze sprzedażą premiową. Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie normatywnym. Natomiast umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r„ poz. 121) i zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Z kolei termin „premia” według reguł wykładni językowej oznacza nagrodę za coś lub dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś itd. Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do tak zdefiniowanej premii. Zatem cechą charakterystyczną sprzedaży premiowej, stanowiącej jedną z form pozyskiwania jak największej liczby kontrahentów jest gwarancja uzyskania przez Kupującego nagrody w przypadku spełnienia przez niego określonych warunków.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nagrody przekazywane zwycięzcom sprzedaży premiowej organizowanej przez Wnioskodawcę będą stanowić przychód Kupującego związany z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą i winny zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach analogicznych jak uzyskiwane przez Kupujących przychody z działalności gospodarczej. Niezależnie od kwoty wartości nagrody, osoby takie, jako prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim fakt, iż sprzedaż premiowa jest ściśle związana z wykonywaną przez Kupującego działalnością gospodarczą, co więcej prowadzenie działalności gospodarczej determinuje udział Kupującego w konkursie na zasadach sprzedaży premiowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza”.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej wyżej ustawy, „działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9".

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Wnioskodawca zwraca jednocześnie uwagę, że u podatników prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będących jednocześnie adresatami sprzedaży premiowej organizowanej przez Wnioskodawcę, okoliczności uzyskania nagrody będą miały bezpośredni wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów, a tym samym także dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Dla celu ustalenia dochodu z działalności gospodarczej, kosztem nabycia towarów jest bowiem w takim przypadku wartość tych towarów wynikająca z faktur wystawionych przez Sprzedającego.

Powyższe wyklucza, zdaniem Wnioskodawcy możliwość zastosowaniu innej formy opodatkowania, w tym wyklucza możliwość zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt . 2 powołanej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Kupujący nie prowadzący działalności gospodarczej w omawianym zakresie nie mógłby uzyskać przychodu z otrzymanej nagrody za udział w konkursie organizowanym przez Wnioskodawcę. Oznacza to, że Kupujący powinni samodzielnie doliczyć przychód z tytułu otrzymania nagrody w ramach sprzedaży premiowej do swoich przychodów z działalności gospodarczej i w ten sposób uwzględnić go w rachunku podatkowym. Opodatkowanie nagrody - może zatem nastąpić bądź to według skali podatkowej, bądź według jednolitej 19% stawki podatku. W związku z przekazaniem nagrody Kupującemu, Wnioskodawca nie występuje w charakterze płatnika podatku dochodowego. Przedstawiając swoje stanowisko w omawianej sprawie Wnioskodawca chciałby dodatkowo wskazać, że przy dokonywaniu interpretacji przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kontekście omawianego stanu faktycznego należy uwzględnić ogólne dyrektywy wykładni prawa podatkowego, w szczególności wykładnie systemową wewnętrzną, która obejmuje swym zakresem ustalenie znaczenia przepisu w oparciu o systematykę wewnętrzną danego aktu prawnego. Wykładnia ta pozwala poszukiwać sensu poszczególnych sformułowań zawartych w ustawie w odniesieniu do całości jej konstrukcji oraz użytych technik legislacyjnych.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na budowę art. 21 ust. 1 pkt 68, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są: „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;

Zatem sam ustawodawca dostrzega fakt, że sprzedaż premiowa może dotyczyć zarówno przedsiębiorców jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej i w zależności od tego konstruuje róże formy opodatkowania.

Również ograniczenia kwotowe dotyczące opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym świadczą o tym, że w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawodawca opodatkował w formie ryczałtu dochód z nagród incydentalnych uzyskanych ze sprzedaży premiowanej, a nie premie pieniężne uzyskiwane ze sprzedaży towarów na ściśle określonych warunkach, które mają bezpośredni wpływ na efekt działalności gospodarczej.

Sprzedaż hurtowa towarów podmiotom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą nie może być uznana za sprzedaż premiową, z której dochód opodatkowany jest w formie ryczałtu. Sprzedaż premiowa, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, to sprzedaż konsumencka, jednostkowa, incydentalna, niezwiązana z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Podsumowując swoją ocenę przedstawionego stanu faktycznego w tym zakresie zdaniem Wnioskodawcy nagrody przekazywane zwycięzcom sprzedaży premiowej organizowanej przez Wnioskodawcę stanowią przychód Kupującego i winny zostać opodatkowane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do osób prawnych, w ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na brak w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przepisu analogicznego do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody przekazywane zwycięzcom sprzedaży premiowej organizowanej przez Wnioskodawcę stanowią przychód Kupującego i winny zostać opodatkowane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 21, poz. 86 ze zm.).

Z uwagi na fakt, iż sprzedaż hurtowa towarów podmiotom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą nie może być uznana za sprzedaż premiową, z której dochód opodatkowany jest w formie ryczałtu, zdaniem Wnioskodawcy - Sprzedawca nie będzie występować w tym przypadku w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca trudni się między innymi sprzedażą papieru dla poligrafii i biur, materiałów z tworzyw sztucznych , służących do produkcji reklamowej oraz płyt syntetycznych. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zamierza organizować promocje na zasadach sprzedaży premiowej, których celem będzie wsparcie produktów znajdujących się w asortymencie Wnioskodawcy oraz zwiększenie ich poziomu sprzedaży. Sprzedaż premiowa będzie organizowana na podstawie regulaminu, który będzie określał zasady uzyskania prawa do nagrody pod warunkiem osiągnięcia przez kupujących określonego pułapu zakupów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja składająca się z przedstawicieli Wnioskodawcy. Wśród potencjalnych uczestników sprzedaży premiowej znajdą się klienci Sprzedającego, będący przedsiębiorcami należącymi do dwóch grup podatników, tj. rozliczających się z podatku dochodowego, jako osoby fizyczne lub jako osoby prawne. Regulamin sprzedaży premiowej, w okresie obowiązywania sprzedaży będzie się znajdował w siedzibie Wnioskodawcy, a także może zostać rozesłany do zainteresowanych klientów Wnioskodawcy.

W wyniku uzyskania prawa do nagrody Kupujący będą otrzymywać albo nagrody rzeczowe, albo bony towarowe, uprawniające do wymiany na określone towary. Warunkami uzyskania nagrody będzie: realizacja zakupów o określonej wartości lub w określonej ilości w zastrzeżonym w regulaminie okresie sprzedaży premiowej. Ilość nagród będzie ograniczona, a o kolejności ich przyznawania decydować będzie termin dokonania zakupu. Po stronie Kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży. W każdym przypadku równowartość nagród przekroczy kwotę w wysokości 760 zł.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda otrzymana przez klienta musi być związana ze sprzedażą premiową.
 • jednorazowa wartość tych nagród nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez klientów w związku prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę.

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). i tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Uwzględniając okoliczności wskazane we wniosku, w sytuacji gdy otrzymanie nagrody uzależnione jest od dokonania zakupu towarów, będzie ono związane z konkretną transakcją sprzedaży (rzeczy). Zatem otrzymana nagroda z tytułu zawarcia umowy sprzedaży towarów, będzie nagrodą związaną ze sprzedażą premiową.

Jednakże w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nagroda ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na Spółce, jako płatniku ciążył będzie obowiązek wynikający z treści art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 10.

Reasumując stwierdzić należy, iż opisane przez Spółkę nagrody należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem na Wnioskodawcy z tytułu nagród wydawanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (indywidualnie lub w formie spółki osobowej), tj. nagród rzeczowych, ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR wg. ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. la tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

płatnik
ILPB1/4511-1-123/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

sprzedaż premiowa
IPPB4/4511-683/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.