IPPB1/4511-1319/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

1. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością?2. Jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 zostałoby uznane za nieprawidłowe, to czy Wnioskodawca będzie mógł w stosunku do nagród przyznawanych osobom wskazanym w pytaniu nr 1 stosować zwolnienie, o którym mowa wart. 21 ust 1 pkt 68 updof?
IPPB1/4511-1319/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 4. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi na terytorium Polski działalność handlową polegającą na sprzedaży urządzeń i sprzętu elektronicznego. Spółka należy do światowego koncernu X. będącego liderem nowoczesnych technologii w tym w branży technologii cyfrowych oraz wiodącą firmą w branży elektronicznej, specjalizującą się w produkcji urządzeń elektronicznych i medialnych, półprzewodników, pamięci i integracji systemów.

Spółka organizuje i/lub sponsoruje akcje promocyjne o charakterze sprzedaży premiowej, skierowane do końcowych nabywców urządzeń i sprzętu elektronicznego.

Celem tych akcji jest zachęcanie nabywców do dokonywania zakupów określonych produktów marki X., zwiększenie lojalności nabywców oraz zainteresowanie ich określonymi produktami, a w rezultacie osiągnięcie wzrostu sprzedaży produktów marki X. Akcje promocyjne stanowiące sprzedaż premiową polegają na przyznawaniu uczestnikom nagród w zamian za zakup określonych produktów.

Szczegółowe zasady sprzedaży premiowej określa każdorazowo regulamin. Sprzedaż premiowa prowadzona jest każdorazowo przez z góry określony czas. Nabywcy nagradzani są za zakup określonego produktu (lub produktów) w okresie trwania akcji bądź do wyczerpania puli nagród. Sprzedaż premiowa obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski lub wybrane placówki handlowe na terytorium Polski.

Uczestnikami sprzedaży premiowej (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem produktu/produktów) mogą być:

 1. osoby prawne i podmioty posiadające status jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
 2. osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej;
 3. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz nabywające produkty i uczestniczące w sprzedaży premiowej wyłącznie jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (to jest osoby uczestniczące w sprzedaży premiowej bez związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą);
 4. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczące w sprzedaży premiowej jako przedsiębiorcy (to jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Niniejszy wniosek dotyczy obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika wyłącznie w zakresie osób wskazanych w pkt 4 powyżej, to jest osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z tą działalnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością...
 2. Jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 zostałoby uznane za nieprawidłowe, to czy Wnioskodawca będzie mógł w stosunku do nagród przyznawanych osobom wskazanym w pytaniu nr 1 stosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 68 updof...

Zdaniem wnioskodawcy:

 1. W ocenie Wnioskodawcy, w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym nie będą ciążyć na nim obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością.
 2. W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli jego stanowisko w zakresie pytania nr 1 zostałoby uznane za nieprawidłowe, to Wnioskodawca będzie mógł w stosunku do nagród przyznawanych osobom wskazanym w pytaniu nr 1 stosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof.

Uzasadnienie własnego stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1:

Art. 10 updof do źródeł przychodu zalicza m.in. przychody z działalności gospodarczej Jednocześnie, zakres przedmiotowy przychodów z działalności gospodarczej precyzuje art. 14 updof. Zgodnie z tym przepisem, za przychód z tej działalności uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust 1 pkt 125 updof.

Jak wynika z art. 20 ust 1 updof, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego, przychód z innego źródła może wystąpić wyłącznie wówczas, gdy niewątpliwie danemu przysporzeniu można przypisać cechę przychodu, a jednocześnie przychód ów nie kwalifikuje się do żadnego innego stypizowanego w updof źródła.

Jeżeli zaś chodzi o nagrody, to jak wskazuje art. 20 updof, tylko wówczas są one przychodem z innego źródła, jeżeli nie można ich przypisać do źródeł określonych w art. 12-14 updof. czyli m.in. do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli więc dane przysporzenie stanowi jednoznacznie przychód z działalności gospodarczej podatnika (jest bowiem bezpośrednim efektem prowadzenia takiej działalności), to podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla przedmiotowej działalności gospodarczej - przysporzenie takie nie może jednocześnie stanowić przychodu z innych źródeł.

Jeśli więc wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) updof, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową w wysokości 10% wygranej lub nagrody, zaś świadczenia te stanowią przychód z innego źródła wyłącznie w przypadku, gdy nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej, przepis ten nie ma, w ocenie Spółki, zastosowania w odniesieniu do tych nagród i wygranych, które stanowią przychód z działalności gospodarczej osoby fizycznej, jak to ma miejsce w analizowanym zdarzeniu przyszłym.

Podkreślenia wymaga bowiem, że Wnioskodawca będzie wydawał (bądź udostępniał) nagrody z tytułu sprzedaży premiowej przedsiębiorcom, tj. osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które uczestniczyć będą w sprzedaży premiowej w związku z tą działalnością. Nagrody te będą więc bezpośrednim następstwem efektywnego wykonywania przez nich działalności gospodarczej. Przedmiotowe nagrody niewątpliwie winno się więc zakwalifikować po stronie tych przedsiębiorców do źródła przychodów jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej. Bez czynności podejmowanych w ramach tej działalności dystrybutorzy nie będą bowiem uprawnieni do uzyskania żadnych nagród.

W ocenie Wnioskodawcy, skoro przedmiotowy przychód nie pochodzi z innych źródeł, lecz wyłącznie z działalności gospodarczej, to nie jest przychodem z tytułu „nagród związanych ze sprzedażą premiową” w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Dokonując bowiem analizy art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, należy mieć na uwadze wykładnię systemową wewnętrzną. Z punktu widzenia przedsiębiorcy biorącego udział w sprzedaży premiowej, jeżeli ta sprzedaż ma związek z jego działalnością gospodarczą to nagroda ta jest przychodem z działalności gospodarczej, nie zaś odrębnym źródłem przychodu. Zatem, otrzymywane przez przedsiębiorców nagrody pozostające w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą będą stanowić przychód z takiej działalności, opodatkowany łącznie z przychodami z tej działalności, stosownie do wybranej przez danego przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Powyższe rozważania dodatkowo potwierdza konstrukcja zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, zgodnie z którym zwalnia się od podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Przepis ten należy, w ocenie Spółki, analizować przy uwzględnieniu wykładni celowościowej. Ustawodawca postanowił zwolnić osoby nieprowadzące działalności gospodarczej z podatku do określonej wysokości przychodu, bowiem nie mogłyby one rozliczyć kosztów uzyskania tego przychodu. Potwierdza to także zastosowanie przez ustawodawcę w tym przypadku zryczałtowanej, obniżonej stawki podatku przewidzianej w powołanym art. 30 ust 1 pkt 2) updof.

Natomiast w odróżnieniu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli takowe poniósł w celu uzyskania nagrody (w tym przede wszystkim w celu nabycia określonej ilości bądź wartości towarów uprawniających do uzyskania nagrody). Pobór zryczałtowanego podatku w stosunku do przedsiębiorców wyłączyłby natomiast możliwość uwzględnienia wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Wykładnia art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, zgodnie z którą miałby on zastosowanie również do przychodów z działalności gospodarczej prowadziłaby więc do absurdu, pozbawiając sensu regulację przewidzianą w art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy (tj. regulację przewidującą zwolnienie przychodów z tytułu nagród w konkursach i sprzedaży premiowej, do określonej wartości, z wyłączeniem nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolnicza działalnością gospodarcza, stanowiących przychód z tej działalności).

Należy zatem przyjąć, że art. 30 ust. 1 pkt 2 updof nie dotyczy nagród przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z tą działalnością, a w konsekwencji nie ma do nich także zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy.

Ponadto, należy wskazać na fakt, że ryczałtowe opodatkowanie przedsiębiorcy w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2 updof prowadziłoby do niezgodności updof z Konstytucją w zakresie zasady równego traktowania obywateli. Literalna wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 68 w zw. z art. 30 ust 1 pkt 2 updof bez uwzględnienia wykładni systemowej skutkowałaby bowiem tym, że dwa podmioty znajdujące się w identycznej sytuacji prawnej byłyby traktowane w sposób odmienny. Przyjmując, że art. 30 ust. 1 pkt 2 updof miałby zastosowanie zarówno do nagród przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej osobom nieprowadzącym działalności, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą jednoczesna odmowa zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof w zakresie tej drugiej grupy osób skutkowałoby rażącym i nieuzasadnionym dyskryminowaniem tej grupy w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dopiero wówczas, gdy uzna się, że zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof nie stosuje się wobec przedsiębiorców dlatego, że podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany rozliczyć przychód z tytułu otrzymania nagrody w ramach tejże działalności, w efekcie pozwalając mu również uwzględnić koszty uzyskania przychodów, wykładnia przepisów updof nie będzie prowadziła do naruszenia zasady równego traktowania podatników.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na praktyczny aspekt potencjalnego zastosowania regulacji art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której nagrodę w ramach sprzedaży premiowej otrzyma spółka niemająca osobowości prawnej. Spółka taka jest transparentna podatkowo, a w konsekwencji podatek podlegałby potrąceniu nie w odniesieniu do przychodów spółki osobowej, lecz jej wspólników. Może również zdarzyć się sytuacja, w której wspólnikami takiej spółki niemającej osobowości prawnej będzie osoba prawna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W przypadku osób prawnych na podstawie przepisów updof nie dokonuje się poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród. W efekcie, dwaj wspólnicy tej samej spółki, obaj traktowani jako przedsiębiorcy na gruncie ustaw podatkowych, zostaliby potraktowani w różny sposób bez jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia dla tej sytuacji. Ponadto, świadczeniodawcy jako płatnicy byliby zmuszeni do gromadzenia szczegółowych informacji o formie prawnej w jakiej prowadzona jest działalności przez wspólników obdarowanej spółki osobowej, w celu wyeliminowania poboru podatku w przypadku, gdyby wspólnikiem był podmiot, którego dochody (przychody) nie podlegają opodatkowaniu na podstawie updof.

Fakt, że przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof nie stosuje się do nagród otrzymanych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą potwierdzają zarówno sądy administracyjne, organy podatkowe, jak i piśmiennictwo.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na uchwałę 7 sędziów NSA z 25 czerwca 2007 r. (sygn. II FPS 5/06). dotyczącą interpretacji art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Zgodnie z tezą tej uchwały „Artykuł 30 ust. 1 pkt 2 ustany z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz U. z 1993 r. Nr 90, poz 416 ze zm.) nie miał w 1999 r. zastosowania do dochodów (przychodów) ze sprzedaży premiowej otrzymanych przez podmioty uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.” Należy podkreślić, że interpretowany przez NSA przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 updof od 1999 r. do chwili obecnej nie uległ zmianie w części dotyczącej pobierania zryczałtowanego podatku od nagród związanych ze sprzedażą premiową. W ocenie Wnioskodawcy teza wyrażona w powyższej uchwale znajduje więc pełne zastosowanie także w obecnym stanie prawnym.

Warto w tym miejscu podkreślić, że uchwała 7 sędziów NSA ma ogólną moc wiążącą dla sądów administracyjnych, a w konsekwencji jej treść powinna być także brana pod uwagę przez organy podatkowe wydające interpretacje przepisów prawa podatkowego. Na fakt związania sądów administracyjnych Uchwałą NSA wskazują same sądy administracyjne. Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie z 13 maja 2013 r. (sygn. III SA/Wa 465/12) stwierdzono, że „(...) uchwała ta ma ogólną moc wiążącą w innych sprawach.” Na moc wiążącą uchwał NSA wskazuje także doktryna. Przykładowo A. Kabat stwierdza, że „istota owej mocy ogólnie wiążącej uchwał sprowadza się do tego, że stanowisko zajęte w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego wiąże pośrednio wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych. Dopóki więc nie nastąpi zmiana tego stanowiska, dopóty sądy administracyjne powinny je respektować P (Kabat A. Komentarz do art. 269 w: Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. 2011.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 22 sierpnia 2014 r. (sygn. IBPBII/1/415-443/14/ASz) wskazał, że „(...) należy zgodzić się z Wnioskodawcą że w sytuacji otrzymania nagrody przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które będą nabywały towary objęte akcją promocyjną w ramach i na cele działalności gospodarczej, wartość tej nagrody nie będzie podlegała zwolnieniu wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z brzmienia tego przypisu jednoznacznie wynika bowiem, że zwolnienie nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W związku z powyższym wartość nagród otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą które nabędą towary objęte akcją promocyjną w ramach i na cele działalności gospodarczej, stanowić będzie dla tych osób przychód z powadzonej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku, na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki płatnika jak również nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C”.

W interpretacji z 5 września 2014 r. (sygn. ITPB2/415-579/14/MM) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że „Odnosząc się natomiast do nagród, które Wnioskodawca zamierza wypłacać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i gdy przekazywane nagrody będą związane z działalnością gospodarczą osoby fizycznej je otrzymującej, wówczas dla tej osoby - stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - będą stanowiły przychód z prowadzonej działalności gospodarczej niekorzystający z ww. zwolnienia. Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązana będzie doliczyć wartość ww. nagrody do pozostałych przychodów uzyskiwanych z tej działalności i opodatkować według przyjętej przez siebie formy opodatkowania.

W tym przypadku na Wnioskodawcy również nie będzie ciążył ani obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ani też obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.”

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 sierpnia 2014 r. (IPPB1/415-853/14-2/EC) wskazał, że: „Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach, których uczestnikami będą m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osobowe nie będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczy oraz spółki osobowe stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zatem Spółka w odniesieniu do tych osób nie będzie występowała w roli płatnika.

Natomiast w interpretacji z 3 września 2014 r. (sygn. IPPB2/415-441/14-2/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: ,Nagrody pieniężne otrzymane przez Uczestników z tytułu uczestnictwa w Programie lojalnościowym stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość Nagrody przyznanej z tytułu dokonania jednej transakcji stanowi, „jednorazową wartość nagrody" o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informacji PIT-8C ani pobrania zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 30 pkt 2 ww. ustawy.

Analogiczne wnioski płyną także z innych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, w tym interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 22 listopada 2010 r. (sygn. IPPB4/415-667/10-4/SP), interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18 maja 2011 r. (sygn. ITPB1/415-178/11/TK) oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grudnia 2012 r. (sygn. ILPB1/415-914/12-2/AP).

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również poglądy doktryny prawa podatkowego. Jak wskazuje Adam Bartosiewicz, „Opodatkowaniu zryczałtowanym 10-procentowym podatkiem nie podlegają nagrody związane ze sprzedażą premiową, które zostały otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (...) Wartość nagród, o których mowa, stanowi przychód z działalności gospodarczej” (A Bartosiewicz, R Kubacki, PIT. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1124).

Zgodnie natomiast z poglądem Doroty Walerjan, „(...) należy dokonać rozróżnienia pomiędzy osobami fizycznymi, które otrzymują nagrodę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i osób, u których premiowany zakup nie jest związany z działalnością gospodarczą. W pierwszym przypadku, zgodnie z powszechnie przyjętą interpretacją art. 21 ust. 1 pkt 68 PDOFifU przeważą pogląd, że nieodpłatnie otrzymana nagroda podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dlatego, przychód takiej osoby zostanie opodatkowany w taki sposób, jak jej pozostałe dochody z prowadzonej działalności - tj. albo według skali podatkowej, albo według ryczałtowej stawki 19%. W przypadku osób fizycznych otrzymujących nagrody w sprzedaży premiowej niezwiązanej z ich działalnością gospodarczą zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOFIZU (...). ” (D. Walerjan, Marketing a podatki w 2009 roku, Warszawa 2009, s. 308-309).

Analogiczne poglądy prezentują również Radosław Kowalski (Sprzedaż premiowa, ABC nr 176191, LEX/EL) i Rafał Golat (Opodatkowanie nagród związanych ze sprzedażą premiową, ABC nr 145841, LEX/EL).

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku wydania nagród uzyskanych w ramach sprzedaży premiowej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i, de facto, w wykonaniu tejże działalności gospodarczej, na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku.

Uzasadnienie własnego stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

W ocenie Wnioskodawcy nagrody otrzymane w ramach sprzedaży premiowej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą stanowią dla tej osoby przychód z działalności gospodarczej, nie zaś z odrębnego źródła, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. W efekcie do Wnioskodawcy nie ma zastosowania przepis art. 41 ust 4 updof.

W razie jednak uznania, że nagrody otrzymane w ramach sprzedaży premiowej stanowią przychód opodatkowany na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, to w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, że Wnioskodawca może również zastosować zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof.

Art. 20 updof stanowi o tym, że nagrody w konkursach bądź uzyskiwane z tytułu sprzedaży premiowej, kwalifikowane są jako przychód z innego źródła. Natomiast art. 30 ust. 1 pkt 2 updof określa obowiązek poboru zryczałtowanego podatku od takich nagród.

Jak już wyżej wskazano, tylko wówczas dany przychód może zostać uznany za przychód z innego źródła, jeżeli nie jest możliwe przypisanie tego przychodu do żadnego z innych źródeł wskazanych w updof. Dany przychód nie może bowiem pochodzić z dwóch źródeł jednocześnie.

W przypadku więc uznania, że nagroda otrzymana w ramach sprzedaży premiowej jest przychodem pochodzącym z innego źródła, podlegającym opodatkowaniu na szczególnych zasadach, określonych w art. 30 ust 1 pkt 2 updof, Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof. Wynika to wprost z treści tego przepisu, który stanowi o tym, że „zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.” Dopiero więc wówczas, gdy uzna się, że nagroda jest przychodem z działalności gospodarczej otrzymanie tej nagrody nie będzie mogło skorzystać ze zwolnienia.

Jak już wyżej wskazano, założenie o obowiązku poboru zryczałtowanego podatku od nagród z tytułu sprzedaży premiowej jest nie do pogodzenia z uznaniem, że przysporzenie to stanowi przychód z działalności gospodarczej. Art. 30 ust. 1 pkt 2 updof stanowi bowiem wprost o przychodach z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową. Ze sformułowania tego wynika, że nagrody stanowią odrębne źródło przychodu, a skoro o tym źródle mowa jest wprost w art. 20, zatem do niego należy go kwalifikować.

W związku z powyższym, uznanie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, oznaczałoby zakwalifikowanie przychodu z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową do tzw. innych źródeł przychodów (art. 10 ust. pkt 9 updof), a nie do pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof). W praktyce takie stanowisko organu w zakresie pytania nr 1 byłoby więc równoważne ze stwierdzeniem, że przy otrzymywaniu nagrody w związku ze sprzedażą premiową dystrybutor występuje nie jako przedsiębiorca lecz de facto jako konsument. W rezultacie, zastosowanie musiałoby znaleźć także zwolnienie od podatku wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 updof.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy dla określenia zasad opodatkowania nagród w sprzedaży premiowej konieczna jest w pierwszej kolejności kwalifikacja źródła, z jakiego ten przychód pochodzi. W razie uznania, że dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej, należy również uznać, że przychód ten opodatkowany jest za zasadach ogólnych właściwych dla opodatkowania źródła przychodu jakim jest działalność gospodarcza. ,

Jeżeli zaś przychód ten należy uznać za odrębne źródło przychodu, opodatkowane na szczególnych zasadach, to przychód ten zgodnie z art. 20 updof kwalifikuje się do przychodu z innych źródeł. Wówczas przychód ten będzie również podlegał zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie z uwagi na okoliczności, że pytanie drugie w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostało sformułowane w sposób warunkowy tj. odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od uznania przez tut. Organ podatkowy że na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową to odpowiedź na pytanie drugie jest bezprzedmiotowa.

Z uwagi na fakt, iż odpowiedź na pytanie numer dwa jest bezprzedmiotową, opłata w wysokości 40 zł, zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.