IPPB1/4511-1128/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Czy obniżenie przez Spółkę ceny Produktów nabywanych przez Klientów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub samo przyznanie punktów, na warunkach opisanych w niniejszym wniosku, uznać należy za przyznanie nagrody związanej ze sprzedażą premiową, która podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT?
IPPB1/4511-1128/15-2/MMinterpretacja indywidualna
  1. płatnik
  2. sprzedaż premiowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 28 września 2015 r.(data wpływu 30 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z prowadzeniem programu sprzedaży towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z prowadzeniem programu sprzedaży towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej zwana: „Wnioskodawcą” lub „Spółką”) podejmuje przedsięwzięcia mające na celu wspieranie sprzedaży towarów między innymi poprzez organizowanie różnego rodzaju programów związanych z zakupem towarów znajdujących się w asortymencie Spółki i grupy spółek, do których należy Wnioskodawca. Obecnie Spółka prowadzi i w przyszłości dalej zamierza prowadzić program sprzedaży towarów szczegółowo opisany w niniejszym wniosku.

Zgodnie z regulaminem ww. programu, z oferty skorzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stomatologicznych, którzy otrzymają specjalne zaproszenie do członkostwa w klubie nazwanym ......... (dalej zwany: „Klubem”) i którzy spełnią warunki wskazane w regulaminie Klubu (dalej zwani: „Klientami” lub „Członkami Klubu”),

Członek Klubu, który zakupi określone towary (tzw. produkty z linii....) może otrzymać punkty liczone od wartości brutto nabytych towarów wg przelicznika 10zł = 1 pkt. Punkty mogą być też przydzielane przez Spółkę na odrębnie wskazanych warunkach. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie przypisanym do Członka Klubu obsługiwanym przez platformę internetową. Podstawą otrzymania punktów jest skan faktury potwierdzającej nabycie określonych towarów.

Członek Klubu może następnie wykorzystać przyznane punkty na nabycie konkretnych produktów, które w regulaminie programu określane są jako nagrody (dalej zwane: „Produktami”). Spółka określa katalog Produktów możliwych do nabycia przez Klientów, który następnie jest udostępniony na platformie internetowej. W zamian za zgromadzone punkty Klient uczestniczący w programie będzie mógł uzyskać znaczące obniżenie ceny przy zakupie Produktów, to jest po uzbieraniu katalogowej liczby punktów ma możliwość nabycia wybranego Produktu za cenę 1 zł netto plus VAT. Zgodnie z regulaminem programu Klient nie może otrzymać Produktu nieodpłatnie, zawsze musi dokonać zapłaty za Produkt. Określone towary, za które Spółka przyznaje Klientom punkty w głównej mierze sprzedawane są przez pośredników, którzy to ustalają cenę danego towaru. Klienci, zatem kupują towary od pośredników a nie od Spółki. W konsekwencji, faktury VAT będące podstawą do otrzymania punktów wystawiane są wyłącznie przez ww. pośredników, Klienci nie otrzymują faktur VAT od Spółki.

A. organizowany jest przez Spółkę, a prowadzenie działań operacyjnych dotyczących Klubu powierzone zostało spółce .....Sp. z o.o. (dalej zwana: „....”). W tym celu Spółka dokonuje sprzedaży Produktów na rzecz ...po ustalonej cenie 1 zł netto plus VAT. Tym samym cena sprzedaży Produktu jest niższa od ceny katalogowej stosowanej przez Spółkę i równa cenie którą musi zapłacić Klient. Następnie....w ramach programu organizowanego przez Spółkę, dokonuje ich sprzedaży i dostarczenia na rzecz Członka Klubu. Potwierdzeniem tej transakcji jest faktura VAT na wartość 1 zł netto plus VAT wystawiona przez .... na rzecz Członka Klubu.

Podsumowując, relacje pomiędzy podmiotami występujące przy omawianym programie ustalone są w ten sposób, że sprzedaży towarów do Klientów, za które Spółka przyznaje punkty dokonują inne podmioty (pośrednicy) niż te, które następnie organizują program (Spółka, .... dający możliwość nabycia Produktów przez Klienta po obniżonej cenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy obniżenie przez Spółkę ceny Produktów nabywanych przez Klientów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub samo przyznanie punktów, na warunkach opisanych w niniejszym wniosku, uznać należy za przyznanie nagrody związanej ze sprzedażą premiową, która podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, ani obniżenie ceny Produktów ani samo przyznanie punktów nie będzie stanowić nagrody związanej ze sprzedażą premiową podlegającą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT.

Stosownie do art. 30 ust 1 pkt 2 Ustawy o PIT od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że pomimo, że ustawodawca posłużył się w Ustawie o PIT wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w przepisach podatkowych. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. dalej zwana: Kodeks cywilny), jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym należy ustalić definicję sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane w Kodeksie cywilnym w art. 535 i następnych, które stanowią, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Zgodnie natomiast z definicją premii zawartą w słowniku Języka Polskiego PWN, premią jest „nagroda za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną” (źródło: Słownik Języka Polskiego PWN: http://sjp.pwn.pl/sjp/ premia;2508228).

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy, „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego. Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Wnioskodawca zauważa, że w omawianej sprawie nie występuje wyżej wskazana relacja pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Organizatorem programu skierowanego do Klientów jest Wnioskodawca (pośrednio również ....) natomiast bezpośrednim sprzedawcą towarów będących w asortymencie Spółki, za które przyznawane są punkty, są pośrednicy. Brak jest zatem bezpośredniej sprzedaży pomiędzy organizatorem programu a Klientem stanowiącej podstawowy warunek uznania, że miała miejsce sprzedaż premiowa.

Biorąc więc pod uwagę chociażby powyżej podany argument zdaniem Spółki należy uznać, że w omawianej sytuacji art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT nie znajduje zastosowania.

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca zwraca uwagę na dodatkowy aspekt występujący w omawianej sprawie jakim jest kwestia obniżenia ceny sprzedawanych przez Spółkę Produktów. Wnioskodawca uważa, że obniżenie ceny katalogowej Produktów w ramach prowadzonego programu jest de facto rabatem udzielonym Klientom.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) „ceną” jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, to w rezultacie zapłacona kwota, dla Klienta stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru. Należy podkreślić, że pomimo obniżonej ceny Klient nadal jest zobowiązany do dokonania zapłaty za Produkt i nie otrzymuje Produktu nieodpłatnie.

Odnosząc się do znaczenia słowa „rabat” przepisy podatkowe również nie zawierają jego definicji. Zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza ono „obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę; też: ta kwota” (Słownik Języka Polskiego http://sjp.pwn.pl/słowniki/Rabat.html).

Mając na uwadze relacje pomiędzy Wnioskodawcą a Klientami uczestniczącymi w programie organizowanym przez Spółkę, Klienci po dokonaniu zakupu konkretnych towarów, za które Spółka przyznaje punkty, w konsekwencji otrzymują obniżkę ceny - rabat na zakup innych Produktów, których cena katalogowa jest znacznie wyższa niż 1 zł. Za zgromadzone punkty Klienci będą mieli prawo do nabycia Produktu po niższej niż katalogowa cenie.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do wydania nagrody związanej ze sprzedażą premiową, ale do przyznania rabatu.

Końcowo należy zwrócić uwagę, że same punkty nie stanowią żadnej wartości dla Klientów ponieważ jedyny sposób w jaki mogą zostać przez nich wykorzystane to zakup Produktów za 1 zł jak to opisano powyżej.

Podsumowując, Wnioskodawca uważa, że sprzedaż Produktów Klientom w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po cenie 1 zł na warunkach opisanych w niniejszym wniosku będzie można uznać za rabat i jednocześnie nie będzie to sprzedaż premiowa. W przedmiotowej sprawie rabat będzie obniżał cenę, nie dojdzie do przekazania nagrody zatem nie znajdzie zastosowania ww. art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na wstępie należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „sprzedaż premiowa”.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę.

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). i tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka) prowadzi program sprzedaży towarów, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stomatologicznych. Przedsiębiorcy otrzymują od Spółki specjalne zaproszenie do członkostwa w klubie, co daje im uprawnienie do otrzymywania punktów liczonych od wartości brutto nabytych towarów (wg przelicznika 10 zł=1 pkt). Za określoną ilość zdobytych punktów przedsiębiorcy nabywają uprawnienie do nabycia wybranego, określonego w katalogu Produktu lub Produktów za znacząco obniżoną cenę, czyli za 1 zł netto plus VAT.

Towary, za których nabywanie Spółka daje możliwość zdobywania punktów, są sprzedawane przez pośredników, nie przez Spółkę. Sprzedaży Produktów po obniżonych cenach także dokonuje inny podmiot niż Wnioskodawca. Klienci nie zawierają więc z Wnioskodawcą umów sprzedaży, a co za tym idzie nie mamy wówczas do czynienia ze sprzedażą premiową, ponieważ nagrody przyznawane w ramach sprzedaży premiowej związane są ze sprzedażą i mogą dotyczyć jedynie stron zawieranej umowy sprzedaży (sprzedawca - nabywca).

Z tych też względów obniżenie przez Spółkę ceny Produktów nabywanych przez Klientów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub samo przyznanie punktów nie może zostać uznane za przyznanie nagrody związanej ze sprzedażą premiową, w związku z powyższym nie będzie podlegało opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osobowe stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Zastrzec jedynie należy, że tut. organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie objętym zadanym przez niego pytaniem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.