ILPB1/415-433/12/15-S/AG | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB1/415-433/12/15-S/AGinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. obowiązek płatnika
 3. promocja
 4. sprzedaż premiowa
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 1416/12 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r. sygn. akt II FSK 1618/13 – stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2012 r. (data wpływu 26 kwietnia 2012 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Bank”) jest osobą prawną - spółką akcyjną utworzoną zgodnie z polskim prawem spółek handlowych, bankiem detalicznym. Bank kieruje swoją szeroką ofertę zarówno do klientów indywidualnych - osób fizycznych, jak również do osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Klienci mogą skorzystać z oferowanych przez Bank usług i produktów za pośrednictwem serwisu internetowego, telefonu oraz sieci placówek bankowych. Gama produktów dedykowanych klientom indywidualnym (osobom fizycznym) obejmuje między innymi tradycyjne usługi bankowe takie jak: pakiety kont osobistych, produkty oszczędnościowe, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne, kredyty.

Obecnie Bank rozważa wprowadzenie promocji skierowanej do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mającej na celu pozyskanie nowych klientów (dalej jako: „Promocja”).

W zamian za zakup konta oraz dokonanie transakcji polegającej na opłacaniu rachunku związanego z bieżącym utrzymaniem klienta (energia elektryczna, woda i ścieki, gaz, telefon komórkowy, telefon stacjonarny, internet) ze środków zgromadzonych na koncie, Bank będzie oferował klientowi określoną kwotę (nagrodę). Aby otrzymać nagrodę, płatność będzie musiała zostać zrealizowana w formie określonej usługi finansowej tj. np. za pomocą przelewu jednorazowego, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty z konta zakupionego przez klienta w okresie, w którym obowiązuje Promocja. Nagroda ta będzie określona procentowo w stosunku do wartości dokonanej płatności z tytułu rachunku związanego z bieżącym utrzymaniem klienta - przykładowo w przypadku opłacenia przez klienta rachunku za energię elektryczną o wartości 100 zł, klient otrzyma nagrodę o wartości 1%, tj. 1 zł. Jednorazowa jak również łączna kwota przyznanej przez Bank w danym roku kalendarzowym nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł.

Promocja będzie dotyczyć kont nowo otwieranych w okresach ustalonych przez Bank, a warunkiem do jej przystąpienia będzie spełnienie określonych warunków, w tym zakup przez klienta karty debetowej oraz zadeklarowanie przekazywania na konto wynagrodzenia lub stałego zasilania tego rachunku. Nagroda nie będzie dostępna dla klientów, którzy zakupili konto poza okresem trwania Promocji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanej Promocji, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy 760 zł, stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia dokonywane na rzecz klientów w ramach planowanej Promocji, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy 760 zł, stanowić będą nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przeprowadzając analizę zakresu powyższego zwolnienia z podatku przewidzianego dla nagród związanych ze sprzedażą premiową należy ustalić znaczenie pojęcia „sprzedaż premiowa”. Ustawodawca nie wprowadził legalnej definicji pojęcia „sprzedaż premiowa”, pozostawiając tym samym dokonanie odpowiedniej klasyfikacji prowadzonych akcji promocyjnych ich organizatorom. Doktryna prawa podatkowego, jak również organy podatkowe, m.in. w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, wypracowały w praktyce wspólne stanowisko, zgodnie z którym o sprzedaży premiowej można mówić, gdy:

 1. dochodzi do sprzedaży towarów lub świadczenia usług, pomiędzy sprzedającym a kupującym, połączonych z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu,
 2. otrzymanie premii jest gwarantowane następuje po spełnieniu warunków wskazanych przez sprzedającego, tzn. nagroda przyznawana jest każdemu nabywcy, który spełni określone przez sprzedającego warunki zakupu,
 3. sprzedaż premiowa ma na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług, lub zachęcenie klientów do dalszej współpracy.

Powyższe znajduje uzasadnienie również w orzecznictwie sądów administracyjnych:

 • „pojęcie sprzedaży premiowej (...) składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznanie nagród. Sprzedaż jest pojęciem cywilistycznym i oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę. Termin „premia” oznacza natomiast nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mające zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną” - wyrok WSA z dnia 17 października 2007 r., (sygn. akt I SA/Łd 859/07),
 • ze sprzedażą premiową mamy do czynienia, gdy podmiot dokonujący tejże sprzedaży przekazuje należną (zgodnie z ustalonymi regułami) nagrodę każdemu nabywcy spełniającemu określone przez sprzedawcę przesłanki zakupu. Uzyskanie nagrody musi być elementem o charakterze pewnym i nie może wynikać z rywalizacji pomiędzy nabywcami towarów” - wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2009 r. (sygn. akt II FSK 369/08).

W opinii Banku Promocja prowadzona na zasadach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego spełnia wszystkie warunki niezbędne do zakwalifikowania jej jako sprzedaży premiowej.

Podstawowym założeniem Promocji jest uatrakcyjnienie korzystania z usług finansowych oferowanych przez Bank oraz pozyskanie nowych klientów Banku i zachęcenie ich do długotrwałej współpracy. Bank pragnie zaznaczyć, że systemy nagradzania klientów za zachowania zwiększające aktywność i lojalność są praktyką powszechnie stosowaną przez instytucje bankowe zarówno w Polsce i w Europie. Promocja przewiduje przyznanie nagrody (premii) za określone przez organizatora zachowanie.

W analizowanym przypadku zachowaniem tym jest otwarcie rachunku wraz z zakupem karty debetowej oraz zadysponowaniem przekazywania wynagrodzenia lub stałego zasilania tego rachunku. Warunkiem, pod którym będą przekazywane nagrody, jest korzystanie z usługi finansowej oferowanej przez Bank, polegającej na dokonaniu przelewu z konta na ściśle określony cel (zapłata za rachunek związany z bieżącym utrzymaniem klienta) w określonej formie: za pomocą przelewu jednorazowego, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty. W zamian za skorzystanie z tej usługi, klientowi przyznana zostanie określona premia.

Nie ulega również wątpliwości, że uzyskanie nagrody w ramach Programu jest możliwe w przypadku każdej osoby korzystającej z Promocji i spełniającej określone warunki, a sam fakt nagrodzenia, jak również wartość nagrody, nie jest w żadnym przypadku wynikiem zdarzeń losowych.

W związku z powyższym, otrzymane przez klienta nagrody wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, których wartość jednostkowa oraz łączna wartość w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwoty 760 zł, spełniają w ocenie Banku przesłanki decydujące o zwolnieniu ich z podatku wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT.

Zasadność powyższego potwierdza stanowisko wyrażone przez Ministra Finansów w licznych interpretacjach podatkowych, a także w piśmie z dnia 16 kwietnia 2002 r., stanowiącym odpowiedź na zapytanie poselskie Nr 474 w sprawie ustalenia wartości zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wygranych w konkursach i grach losowych oraz nagród ze sprzedaży premiowej. W piśmie tym Minister Finansów wyraźnie stwierdził, iż „z literalnego brzmienia wyżej przytoczonego przepisu wynika, iż zakres zwolnienia odnosi się bezpośrednio do jednorazowej wartości wygranej, a nie łącznej wartości wygranych otrzymanych przez podatnika w danym roku podatkowym. Zatem jeżeli (...) jednorazowa wartość wygranych lub nagród, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza kwoty 760 zł, to wartość tej wygranej (nagrody) w całości korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie wyżej powołanego przepisu”.

Powyższe stanowisko Banku w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dla sprzedaży premiowej w odniesieniu do planowanej Promocji znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 lipca 2010 r., sygn. IPPB2/415-292/10-4/MR,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2010 r. sygn. IPPB4/415-567/10-2/SP,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2010 r. sygn. IPPB1/415-677/10-3/JB,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2011 r. sygn. ITPB2/415-448/11/IB.

Zgodnie natomiast z art. 42a ustawy PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z przedstawioną powyżej argumentacją świadczenia przyznane klientom przez Bank będą korzystać ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne zgodnie z art. 42a ww. ustawy.

Podsumowując, Bank stoi na stanowisku, iż świadczenia dokonane na rzecz klientów w ramach Promocji na zasadach przedstawionych w niniejszym wniosku, stanowią nagrody przyznawane w ramach sprzedaży premiowej, co w konsekwencji oznacza, iż korzystać będę one ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, a Bank nie będzie zobowiązany do sporządzania informacji, o których mowa w art. 42a ustawy PIT.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W dniu 17 lipca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPB1/415-433/12-2/AG stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesiono w dniu 9 sierpnia 2012 r. Tut. Organ udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 6 września 2012 r.

W dniu 15 października 2012 r. wpłynęła do tut. Organu skarga (adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu) na ww. interpretację, w której wniesiono o uchylenie przedmiotowej interpretacji.

Tut. Organ pismem z dnia 14 listopada 2012 r. wniósł o oddalenie skargi.

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 1416/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżoną interpretację.

W dniu 29 marca 2013 r. tut. Organ złożył skargę kasacyjną od ww. wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2015 r. sygn. akt II FSK 1618/13 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

W ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skoro pojęcie „sprzedaż premiowa” zostało zaczerpnięte z języka potocznego, to jego znaczenie dla potrzeb wykładni art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. należy przyjąć w znaczeniu potocznym, co oznacza - jak prawidłowo przyjął sąd pierwszej instancji - sprzedaż towarów i usług związaną z otrzymaniem nagrody przez nabywającego.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że dokonana od 1 stycznia 2015 r. zmiana ww. przepisu wskazuje wprost, że przepis ten dotyczy nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług. Ustawodawca pozostawił jednak bez zmian art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., pozostawiając w nim wyrażenie „sprzedaż premiowa” i zastrzegając, że podatek zryczałtowany nie dotyczy sytuacji, o jakiej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68. Uznać zatem należy, że dodanie w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. po słowach „sprzedaż premiowa” słów „towarów i usług” nie zmieniło znaczenia badanego pojęcia w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2015 r., a stanowiło jedynie jego doprecyzowanie. W przeciwnym razie ustawodawca powinien był konsekwentnie zmienić także art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., skoro art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy stanowi wyjątek od zasady wynikającej z art. 30 ust.1 pkt 2.

Uznano, że z tych względów sąd pierwszej instancji dokonał poprawnej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., konsekwencją czego było prawidłowe wskazanie, że na banku (Wnioskodawcy) nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o jakich mowa w art. 42a tej ustawy.

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w swym wyroku uznał, że dla opodatkowania kwot nieodpłatnie otrzymywanych przez klientów banku na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT nie ma zasadniczo znaczenia, czy zostały cne przekazane osobom fizycznym przez przedsiębiorcę w związku ze świadczeniem usług czy ze sprzedaną towarów. „O ile wzajemny, ekwiwalentny i odpłatny charakter świadczeń, cechujący sprzedaż w znaczeniu ściśle cywilistycznym, pozostaje istotnym elementem sprzedaży w rozumieniu ustawy o PIT, w tym spornego art. 21 ust. 1 pkt 86, to dla potrzeb zastosowania spornego zwolnienia nie ma, zdaniem Sądu, przesądzającego znaczenia, czy odpłatne świadczenie, dokonywane przez Bank na rzecz swoich klientów polegały na świadczeniu usług, czy sprzedaży rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że przyjęcie szerszego rozumienia terminu „sprzedaż premiowa” oznacza, że nie było podstaw, w przepadku Skarżącego, do zakwestionowania możliwości stosowania przez niego zwolnienia o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT w odniesieniu do nagród wypłacanych w związku z Promocją prowadzoną na opinanych warunkach z uwagi na fakt, że Bank świadczy w ramach tej promocji usługi, a nie dokonuje sprzedaży rzeczy.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynął do tut. Organu w dniu 25 sierpnia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 1416/12 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r. sygn. akt II FSK 1618/13 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę stwierdza co następuje.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) i tak treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Jak wynika z treści wniosku, Bank rozważa wprowadzenie promocji skierowanej do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mającej na celu pozyskanie nowych klientów. W zamian za zakup konta oraz dokonanie transakcji polegającej na opłacaniu rachunku związanego z bieżącym utrzymaniem klienta (energia elektryczna, woda i ścieki, gaz, telefon komórkowy, telefon stacjonarny, internet) ze środków zgromadzonych na koncie, Bank będzie oferował klientowi określoną kwotę (nagrodę). Aby otrzymać nagrodę, płatność będzie musiała zostać zrealizowana w formie określonej usługi finansowej tj. np. za pomocą przelewu jednorazowego, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty z konta zakupionego przez klienta w okresie, w którym obowiązuje Promocja. Jednorazowa jak również łączna kwota przyznanej przez Bank w danym roku kalendarzowym nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł.

Zgodnie z przytoczonym wcześniej art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Rachunek bankowy, to zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe. W umowie rachunku bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza i do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Bank zobowiązany jest do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wymienione czynności do jakich świadczenia zobowiązany jest bank na rzecz swoich klientów prowadzą w istocie do zawarcia swoistej umowy sprzedaży – tj. do sprzedaży świadczenia usług. W związku z tym przedmiotowe świadczenia jako związane ze sprzedażą mogą być uznane ze sprzedażą premiową.

Tym samym świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanej Promocji stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową. Wobec tego wskazany przychód może być uznany za związany ze sprzedażą premiową, a do jego opodatkowania będą miały zastosowania uregulowania zawarte w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy. Przychód ten stanowić będzie dla indywidualnych klientów banku w myśl art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy przychód z innych źródeł, który jednak będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy do wysokości nagród określonej w tym przepisie.

Na podmiocie udostępniającym ww. świadczenia nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości tych nagród co potwierdza treść art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl którego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane natomiast sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (PIT–8C).

Reasumując, w świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, świadczenia przyznane przez Wnioskodawcę na rzecz klientów stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, tj. na dzień 17 lipca 2012 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.