IBPBII/1/4511-73/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową
IBPBII/1/4511-73/15/AŻinterpretacja indywidualna
 1. gry
 2. konkursy
 3. płatnik
 4. sprzedaż premiowa
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 6. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura – 27 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 10 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową:

 • w części dotyczącej wskazania podmiotu pełniącego funkcję płatnika – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 26 marca 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-73/15/AŻ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek uzupełniono 10 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

1.Od czerwca 2014 r. w Banku funkcjonuje Program Lojalnościowy, zwany dalej „Programem”, którego zasady zostały określone w formie Regulaminu programu lojalnościowego dla klientów indywidualnych Banku, przyjętego na mocy uchwały Zarządu Banku z 2014 roku, zwanego dalej „Regulaminem”. Celem Programu jest promocja wybranych produktów oferowanych przez Bank oraz promocja samego Banku. Jak wynika z § 2 ust. 6 Regulaminu jest on regulaminem sprzedaży premiowej. W ramach Programu możliwe jest zdobywanie punktów, zaś punkty mogą być wymieniane na nagrody, na zasadach określonych w Regulaminie. Bank jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

2.Program został skierowany do osób fizycznych, zwanych dalej klientami indywidualnymi, w takim zakresie w jakim dokonują oni czynności prawnych z Bankiem, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub jako rolnicy nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Klientem indywidualnym jest wobec tego, zgodnie z definicją określoną § 1 ust. 1.4. Regulaminu, osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest stroną zawartej z Bankiem umowy rachunku bankowego, na podstawie której Bank prowadzi dla niej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą i niewykonujących pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla których Bank prowadzi rachunek bieżący lub rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy przeznaczony dla rolników indywidualnych;
 2. jest stroną zawartej z Bankiem umowy o usługi bankowości elektronicznej;
 3. jest stroną zawartej z Bankiem umowy o kartę płatniczą, na podstawie której Bank wydał jej, jako posiadaczowi, kartę płatniczą do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (kartę debetową) a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą i niewykonujących pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla której Bank wydał kartę płatniczą (debetową) do rachunku bieżącego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przeznaczonego dla rolników indywidualnych.

3.Osoba, która spełnia wszystkie wyżej opisane warunki, tj. klient indywidualny, ma prawo na zasadzie dobrowolnej i nieodpłatnej, zgłosić swoje przystąpienie do Programu, za pośrednictwem strony internetowej Banku, przy użyciu świadczonej przez Bank usługi bankowości elektronicznej. W tym celu klient indywidualny powinien kolejno:

 1. zalogować się w usłudze bankowości elektronicznej;
 2. po zalogowaniu się w usłudze bankowości elektronicznej wybrać zakładkę dotyczącą Programu, zapoznać się z Regulaminem oraz w sposób prawidłowy i kompletny wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, udostępniony na stronie www. systemu bankowości elektronicznej;
 3. wysłać zgłoszenie do systemu informatycznego prowadzonego dla celów obsługi Programu, naciskając przycisk „wyślij” widoczny pod formularzem rejestracyjnym. Klient Banku będący osobą fizyczną prowadzącą działalność rolniczą i niewykonujący pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu przystąpienia do Programu, powinien zgłosić się osobiście do placówki Banku, w której pracownik Banku przygotuje dla niego formularz zgłoszeniowy, doręczy Klientowi Regulamin i zapisze zgłoszenie w systemie informatycznym, prowadzonym dla celów obsługi Programu.

4.Niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia w systemie informatycznym prowadzonym dla celów obsługi Programu tworzone jest dla klienta indywidualnego, indywidualne konto punktowe i na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wysyłana jest wiadomość zawierająca link aktywacyjny i potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia. Z chwilą aktywacji klient indywidualny staje się Uczestnikiem programu, zwanym dalej „Uczestnikiem”. Na indywidualnym koncie punktowym zapisywane są informacje o liczbie punktów zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie bez podania przyczyn.

5.Program jest podzielony na edycje, spośród których każda trwa 12 kolejnych następujących po sobie miesięcy. Punkty w Programie przyznawane są wyłącznie za skorzystanie z usług bankowych świadczonych przez Bank, określonych przez Bank dla celu Programu, oferowanych przez Bank klientom indywidualnym w zamian za świadczenie wzajemne (np. wynagrodzenie, tj. prowizje lub opłaty, oprocentowanie, możliwość korzystania przez Bank ze środków pieniężnych), zwanych dalej „Produktami”. Bank w każdej edycji określa uznaniowo rodzaje usług bankowych, tj. produktów, których nabycie wiąże się z uzyskaniem prawa do określonej uznaniowo liczby punktów, które są przyznawane za skorzystanie z tych usług (Produktów). Aktualna informacja o ofercie Produktów tj. usług bankowych, których nabycie objęte jest Programem, dostępna jest w serwisie strony internetowej prowadzonej dla obsługi programu. Za pośrednictwem tej strony internetowej wskazane są także zasady i podstawy naliczania punktów oraz termin, w jakim Uczestnik może skorzystać z oferty (jeżeli taki termin został wyznaczony).

6.Bank zastrzegł sobie również prawo wprowadzania czasowych promocji punktowych, polegających między innymi na tym, że nabycie lub skorzystanie z określonego Produktu premiowane jest punktami na warunkach korzystniejszych niż standardowe; lub nabycie albo skorzystanie z określonego zestawu Produktów (transakcja wiązana) premiowane jest dodatkowymi punktami; lub nabycie lub skorzystanie z Produktu o określonych parametrach premiowane jest dodatkowymi punktami.

7.Bank jako podstawę naliczenia punktów w programie lojalnościowym, wskazał następujące Produkty, tj. następujące świadczone przez siebie usługi bankowe, dzieląc je na dwie grupy:

1.za nabywanie produktów i usług Banku, tj. za tzw. aktywności transakcyjne w postaci:

 1. zmiany rodzaju prowadzonego rachunku bankowego, na taki, za prowadzenie którego klient indywidualny płaci Bankowi wyższe opłaty lub prowizje, przyznając 100 punktów za każdą taką zmianę,
 2. nabycie rachunku, tj. zawarcie umowy o prowadzenie rachunków oszczędnościowych określonych przez Bank, innych niż rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, przyznając 60 punktów, za każdy taki rachunek bankowy,
 3. nabycie kredytu, tj. zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę, przyznając 40 punktów, za każdy określony przez Bank kredyt lub pożyczkę, oraz dodatkowo 2 punkty, za każde 500,00 zł takiego kredytu/pożyczki,
 4. nabycie karty debetowej, tj. zawarcie umowy o wydanie debetowej karty płatniczej lub złożenie wniosku o wydanie dodatkowej debetowej karty płatniczej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w ramach już zawartej umowy, przyznając za powyższe 30 punktów za każdą wydaną kartę,
 5. nabycie karty kredytowej, tj. zawarcie umowy o udzielenie kredytu i wydanie karty kredytowej do rachunku takiego kredytu lub zawarcie umowy o wydanie dodatkowej karty kredytowej, do przyznanego wcześniej limitu, przyznając 80 punktów za każdą wydaną kartę kredytową,
 6. założenie lokaty, tj. zawarcie umowy o otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w kwocie minimalnej 1.000,00 zł i wpłacenie umówionego wkładu, przyznając 20 punktów za każdą taką lokatę i dodatkowo 3 punkty za każde 20.000,00 zł lokaty,
 7. skorzystanie z karty debetowej, tj. wykonanie przy użyciu wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego debetowej karty płatniczej, bezgotówkowej transakcji płatniczej, przyznając 1 punkt za każe 40,00 zł kwoty takiej transakcji płatniczej,
 8. skorzystanie z karty kredytowej tj. wykonanie przy użyciu wydanej kredytowej karty płatniczej, w ciężar przyznanego kredytu, bezgotówkowej transakcji płatniczej, przyznając 1 punkt, za każe 20,00 zł kwoty takiej transakcji płatniczej,
 9. uzyskanie limitu debetu lub kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, tj. zawarcie umowy o kredyt lub debet w takim rachunku, przyznając za powyższe 40 punktów za każdy taki limit, oraz dodatkowo 2 punkty, za każde 500,00 zł takiego limitu,
 10. wypłaty biometryczne, tj. dokonanie wypłaty gotówki z bankomatu Banku, za pomocą funkcji biometrycznej identyfikacji posiadacza takiego rachunku, przyznając 1 punkt za każde wypłacone 50,00 zł (wyjaśnić należy, że jest to usługa konkurencyjna do wypłat przy użyciu karty płatniczej. W przypadku wypłaty przy użyciu karty płatniczej, Klient indywidualny musi mieć przy sobie kartę płatniczą, zaś wypłata przy użyciu karty powoduje, że Bank ponosi na rzecz organizacji VISA opłatę za wykonanie transakcji. Wypłata biometryczna polega natomiast na tym, że do wypłaty nie jest potrzebna karta płatnicza. Identyfikacja posiadacza jest realizowana poprzez weryfikację układu naczyń krwionośnych palców dłoni posiadacza i odbywa się w wewnętrznym systemie bankowym - Bank z tytułu wykonania takiej wypłaty nie ponosi żadnych opłat na rzecz osób trzecich),

2.za inne rodzaje aktywności niż skorzystanie z usług Banku opisanych w pkt 1 powyżej, w postaci:

 1. za skuteczne polecenie, tj. zachęcenie i doprowadzenie do tego, aby inny klient indywidualny przystąpił do Programu stając się Uczestnikiem, przyznając Użytkownikowi, za każe takie przystąpienie do Programu nowego klienta indywidualnego - 250 punktów,
 2. przystąpienia do Programu - za które Bank przyznaje 200 punktów każdemu klientowi indywidualnemu, który stał się Uczestnikiem, zachęcając w ten sposób tych Uczestników, do zbierania kolejnych punktów, czyli korzystania z promowanych usług bankowych.

8.Bank zastrzegł sobie również w Regulaminie, że Produktem oferowanym przez Bank w rozumieniu Regulaminu mogą być również usługi świadczone przez podmioty inne niż Bank, na podstawie umów, przy zawieraniu których Bank pełni funkcję pośrednika, takie jak usługi ubezpieczeniowe, maklerskie lub inwestycyjne, za wykonanie których Bank otrzymuje od zlecającego je podmiotu stosowne wynagrodzenie lub inną korzyść majątkową. Wskazać należy, że skorzystanie przez klienta z takiej usługi podmiotu trzeciego świadczonej za pośrednictwem Banku, przynosi korzyść dla Banku w postaci prowizji lub innej korzyści majątkowej, jaką Bank otrzymuje w związku z pośrednictwem od podmiotu świadczącego usługę, a więc może być to traktowane jako sprzedaż premiowa usług osób trzecich, z tytułu wykonania których korzyść odnosi Bank. Dotychczas Bank nie wskazał jednak jakiejkolwiek usługi podmiotu trzeciego, objętej Programem ograniczając się jedynie do promowania świadczonych osobiście przez siebie usług bankowych.

9.Punkty przyznane Uczestnikowi naliczane są na jego Konto Punktowe najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od zaistnienia podstawy do ich przyznania. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nabytego Produktu, rozumianej jako skorzystanie przez tego Uczestnika z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług opisanych w ust. 7 lub powołania się przez tego Uczestnika na wadę oświadczenia woli o nabyciu Produktu, skutkującą nieważnością lub uchyleniem się od skutków prawnych oświadczenia woli o nabyciu Produktu, punkty przyznane za nabycie tego Produktu zostają anulowane.

10.Zasady przyznawania punktów za nabycie lub skorzystanie z oferty Produktów objętych Programem mogą przewidywać ograniczenie ilościowe czynności premiowanych punktami w określonym przedziale czasu (np. w ciągu godziny lub w ciągu jednego dnia). W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługują punkty za dokonanie takich czynności w liczbie większej, niż określona w ofercie.

11.Przyznane punkty za czynności opisane w pkt 7 mogą być wymieniane na nagrody rzeczowe z katalogu nagród. Należy wyjaśnić, że Bank nie wypłaca nagród pieniężnych. Każda nagroda posiada swoją wartość punktową, którą określa Bank w katalogu nagród jako pochodną ceny nabycia takiej nagrody w taki sposób, aby nagrody o wyższej wartości rynkowej wymagały celem ich uzyskania, zdobycia i wymiany większej liczby punktów. Katalog nagród, które może otrzymać Uczestnik podany jest na stronie internetowej programu. Wśród nagród dominuje sprzęt rtv, komputerowy, fotograficzny lub agd oraz drobne rzeczy z zakresu wyposażenia gospodarstwa domowego, przy czym nagrodą może być również prawo do udziału w wycieczce, udział w wydarzeniu kulturalnym, tj. bilet na takie wydarzenie, kurs lub szkolenie określone przez Bank.

12.W celu zamówienia wybranej nagrody Uczestnik powinien wykorzystać wymaganą ilość punktów zgromadzonych na swoim Koncie Punktowym, wymieniając je na tę nagrodę. Zamówienia nagrody Uczestnik może dokonać na stronie internetowej Programu, po wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia nagrody. Punkty zgromadzone w Programie mogą być wymieniane na nagrody zgodnie z Regulaminem, w czasie trwania Programu i w terminie 40 dni od daty jego zakończenia. Zamówiona nagroda zostaje wysłana na adres Uczestnika, wskazany w formularzu zamówienia nagrody, na koszt Banku, w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia nagrody, chyba że w katalogu nagród dostępnym na stronie internetowej Programu, przewidziany jest krótszy termin realizacji zamówienia. W przypadku nagród takich jak udział w wycieczce, udział w wydarzeniu kulturalnym, tj. bilet na takie wydarzenie, kurs lub szkolenie określone przez Bank, sposób i czas realizacji nagrody podlega indywidualnemu uzgodnieniu z Uczestnikiem.

13.Jeśli zamówiona nagroda jest niedostępna Bank niezwłocznie informuje o tym Uczestnika i proponuje mu nagrodę zastępczą o zbliżonej wartości punktowej i - w miarę możliwości - porównywalnym przeznaczeniu i parametrach. Uczestnik może odmówić przyjęcia nagrody zastępczej. W takim wypadku zamówienie nagrody zostaje anulowane, zaś odpowiednia ilość punktów zostaje niezwłocznie przywrócona na konto punktowe Uczestnika.

14.Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6 Regulaminu, zgodnie z którym Uczestnik może przekazać punkty zgromadzone na swoim Koncie Punktowym na cele charytatywne. Przekazanie punktów na cele charytatywne odbywa się w taki sposób, że w zamian za umorzenie określonej przez Uczestnika ilości punktów zgromadzonych na Koncie Punktowym Uczestnika, Bank zobowiązuje się do dokonania darowizny pieniężnej w określonej kwocie, na rzecz fundacji P. wpisanej do Rejestru: Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy na cele statutowe tej fundacji. W takim przypadku darowizna przekazywana jest przez Bank w formie pieniężnej przelewem na rachunek fundacji P., na jej cele statutowe, w terminie 30 dni od umorzenia punktów Uczestnika, zaś Uczestnik otrzymuje potwierdzenie przekazania darowizny przez Bank za pośrednictwem poczty elektronicznej. Innymi słowy Uczestnik w takim przypadku nie otrzymuje od Banku jakiegokolwiek świadczenia, tj. nie odnosi żadnej korzyści majątkowej.

15.Program w Banku trwa od czerwca 2014 r. do odwołania. Odwołanie Programu będzie stanowiło odwołanie przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 2 Kodeksu cywilnego. Program jest podzielony na edycje, spośród których każda trwa 12 kolejno następujących po sobie miesięcy, z zastrzeżeniem prawa do odwołania Programu, oraz z zastrzeżeniem, że pierwsza edycja rozpoczęła się z dniem rozpoczęcia Programu i trwa do dnia 31 maja 2015 r. O ewentualnym odwołaniu Programu Bank poinformuje na stronie internetowej Programu oraz w serwisie internetowym Banku z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto w tym samym terminie Bank informuje każdego z Uczestników o odwołaniu Programu za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Uczestnika podany w związku z uczestnictwem w Programie. Program ulega zakończeniu w terminie określonym przez Bank, jednak nie wcześniej niż z upływem 2 miesięcy od daty powiadomienia Uczestników o zakończeniu (odwołaniu) Programu w wiadomości e-mail oraz w ogłoszeniu o zakończeniu Programu.

16.Bank zlecił obsługę Programu na rzecz Pana T. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą T. na mocy umowy o świadczenie usług marketingowych, który na zlecenie Banku przygotował i opracował Program, a obecnie świadczy usługi obsługi Programu na rzecz Banku, w tym także usługi kolokacji i utrzymania systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi Programu. Bank zapłacił jednorazowe wynagrodzenie za opracowanie i wdrożenie Programu, a jednocześnie płaci wynagrodzenie miesięczne za obsługę Programu, w tym za usługi kolokacji oraz utrzymania systemu informatycznego (obejmującego sprzęt informatyczny oraz aplikacje informatyczne).

W ramach zawartej Umowy Pan T. Ł. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T. zlecił, za zgodą Banku, w ramach podwykonawstwa, na mocy umowy ramowej o świadczenie usług marketingowych, zawartej w styczniu 2013 roku, na rzecz R. sp. z o.o. wykonywanie obsługi programistycznej i technicznej systemu informatycznego, przeznaczonego do obsługi Programu (obejmującego sprzęt informatyczny oraz aplikacje informatyczne), a także zlecił obsługę zamówień nagród. W ramach zlecenia czynności obsługi zamówień nagród, firma R. Sp. z o.o. w imieniu własnym lecz na rzecz firmy T. i w ten sposób na rzecz Banku, nabywa, tj. dokonuje zakupów nagród, zamówionych przez Uczestników Programu za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi Programu, płacąc na rzecz sprzedawców zamówionych nagród cenę ich sprzedaży, a gdyby nagrodą była usługa, wówczas płacąc wynagrodzenie za taką usługę. W ten sposób firma R. Sp. z o.o. staje się właścicielem nagród, względnie w przypadku usług, jest podmiotem zlecającym ich wykonanie dla Uczestnika. Firma R. Sp. z o.o. zapewnia następnie obsługę logistyczną magazynowania nagród rzeczowych, ich zapakowania oraz wydania odbiorcom, tj. w ramach tego zakresu czynności wysyła zakupione nagrody przenosząc prawo ich własności na rzecz Uczestnika Programu, za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej, na wskazany w formularzu zamówienia nagrody adres Uczestnika. Firma R. Sp. z o.o. za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi programu obsługuje także proces reklamacji nagród, tj. rozpatruje te reklamacje, i ewentualnie wymienia nagrody na inne (w przypadku, gdyby wysłana została nagroda inna niż zamówiona przez Uczestnika), lub na niewadliwe (w przypadku, gdyby wysłana nagroda była dotknięta wadami). Firma R. Sp. z o.o. prowadzi też obsługę telefonicznej infolinii przeznaczonej dla Uczestników Programu.

17.W wyniku wysłania nagrody rzeczowej do Uczestnika, lub zlecenia wykonania nagrody będącej Usługą dla Uczestnika, dochodzi do umorzenia zobowiązania Banku wobec Uczestnika wynikającego z przystąpienia uczestnika do Programu lojalnościowego i wyboru Nagrody w zamian za zgromadzone punkty. Innymi słowy firma R. Sp. z o.o. w imieniu własnym, lecz na rzecz firmy T. a następnie na rzecz Banku, wykonuje zobowiązania Banku wobec Uczestników wynikające z przystąpienia do Programu lojalnościowego.

18.Bank ponosi całość kosztów związanych z obsługą Programu, płacąc firmie T. wynagrodzenie, na podstawie faktury VAT wystawionej Bankowi przez firmę T., która z kolei określa wysokość swojego wynagrodzenia, doliczając do niego wynagrodzenie jakie płaci na podstawie faktury VAT na rzecz firmy R. Sp. z o.o., obejmujące swym zakresem m.in. koszty zakupu nagród (a w przypadku usług - koszty zlecenia ich wykonania), koszty logistyczne związane z magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką nagród, oraz koszty związane z obsługą reklamacji nagród, w tym prowadzeniem infolinii. Formuła zapłaty wynagrodzenia przez T. na rzecz firmy R. Sp. z o.o., obejmuje swym zakresem koszty jakie ponosi firma ..... Sp. z o.o., z tytułu zleconych czynności do których strony doliczają ustaloną umową marżę. Bank z kolei płacąc wynagrodzenie na rzecz firmy T., płaci na zasadzie refakturowania, kwotę wynagrodzenia, jakim została obciążona firma T. przez firmę R. Sp. z o.o. przy doliczeniu do tego wynagrodzenia marży na rzecz firmy T. a także wynagrodzenia za czynności, które firma T. wykonuje osobiście na rzecz Banku. Innymi słowy ciężar ekonomiczny wykonania zobowiązań wynikających z przystąpienia do Programu lojalnościowego tj. przekazania nagród na rzecz Uczestników ponosi w całości Bank, płacąc za powyższe stosowne wynagrodzenie.

19.W uzupełnieniu wnioskodawca wskazał, że nagrody oferowane przez Bank w ramach programu lojalnościowego opisanego w treści niniejszego wniosku związane są ze sprzedażą premiową prowadzoną przez Bank, za pośrednictwem firm, którym Bank zlecił obsługę programu.

W związku z powyższym – po przeformułowaniu - zadano następujące pytania:

1.Czy płatnikiem podatku dochodowego z tytułu nagród finansowanych przez Bank - nabywanych na własność i przekazywanych Uczestnikom Programu lojalnościowego przez firmę R. Sp. z o.o. na zlecenie firmy T., działającej na zlecenie Banku - jest Bank, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10...

W przypadku uznania stanowiska Banku stanowiącego odpowiedź na pytanie 1 jako nieprawidłowego, zakresem wniosku objęte jest udzielnie odpowiedzi na pytania nr 2-4.

2.Czy nagrody oferowane przez Bank w programie lojalnościowym, w przypadku gdy wartość takich nagród nie przekracza kwoty 760 zł, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

3.Czy nagrody oferowane przez Bank w programie lojalnościowym, w przypadku gdy wartość takich nagród przekracza 760 zł, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dochody (przychody), od których Bank pobiera zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, i należy od nich odprowadzać 10% podatek dochodowy, czy też stanowią dochody (przychody) z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, w związku z promocjami oferowanymi przez bank i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy podatek dochodowy od tych świadczeń wynosi 19%...

4.Czy program lojalnościowy jaki Bank prowadzi spełnia kryteria do uznania przyznawanych na jego mocy nagród, jako nagród związanych ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Ad.1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród finansowanych przez Bank, a nabywanych na własność i przekazywanych Uczestnikom Programu lojalnościowego przez Firmę R. Sp. z o.o. na zlecenie firmy T., działającej na zlecenie Banku.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy o których mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Zatem – w opinii Wnioskodawcy –w przedstawionym stanie faktycznym ten obowiązek będzie obciążał firmę R. Sp. z o.o., która nabywa we własnym imieniu nagrody i wydaje je uczestnikom Programu, przenosząc własność tych nagród na ich rzecz, względnie w przypadku usług, dając możliwość Uczestnikom skorzystania z wybranej usługi, będącej nagrodą. W ocenie Banku przepis art. 41 ust. 4 ustawy należy interpretować łącznie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Oznacza to, że w przypadku wydania nagród rzeczowych stanowiących wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, tj. dokonywania świadczeń z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy przyjąć, iż płatnikiem podatku powinien być podmiot, który dokonuje wypłat (świadczeń) - będąc równocześnie właścicielem towarów, niezależnie od roli, w jakiej z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego występuje wobec uczestnika programu lojalnościowego, a więc niezależnie od tego, czy jest on organizatorem promocji, czy koordynatorem, czy podmiotem świadczącym usługę marketingową na rzecz osoby trzeciej, czyli w tym przypadku Banku. To on bowiem, będąc właścicielem rzeczy, dokonuje świadczenia polegającego na przeniesieniu własności rzeczy na uczestnika, czy też dając mu możliwość skorzystania z usługi, której wykonanie dla uczestnika zlecił na rzecz podmiotu taką usługę świadczącego.

Ad. 2 i 3.

Wnioskodawca wskazał, że nagrody, które klienci Banku otrzymują w ramach programu lojalnościowego, wypłacane w ramach sprzedaży premiowej mającej na celu uatrakcyjnienie oferty Banku, mają zwiększać lojalność klientów i przyznawane są w związku z określonym zachowaniem, polegającym na odpłatnym korzystaniu z określonego produktu bankowego w określonym czasie, czyli mają zwiększyć docelowe przychody Banku.

Zdaniem Banku, wszystkie te nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że: „wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W ocenie Banku w programie lojalnościowym spełnione zostały wszystkie przesłanki do uznania, jako zwolnionych od podatku wartości takich nagród otrzymywanych przez Uczestnika w ramach Programu, gdy wartość takiej nagrody nie przekracza 760 zł. Od pozostałych nagród Bank jako płatnik jest zobowiązany odprowadzać zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości całej nagrody, przyjmując za podstawę do odprowadzenia tego podatku art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W ocenie Banku przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o treści: „Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia” nie powoduje, że przestaje obowiązywać zwolnienie opisane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, który to przepis nie zawęża grupy podmiotów, w przypadku których, przyznanie przez nie nagrody w ramach sprzedaży premiowej usług, nie daje podstaw do skorzystania ze zwolnienia i ewentualnie opodatkowania wartości nagród o wartości powyżej 760 zł na zasadach opisanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Innymi słowy ustawodawca nie wprowadził ograniczenia, bo i w świetle przepisów Konstytucji RP tego uczynić nie może, polegającego na tym, że podatnicy otrzymujący nagrody w ramach sprzedaży premiowej organizowanej przez niektóre podmioty będą korzystać ze zwolnienia, a otrzymując takie nagrody od niektórych grup podmiotów, z takiego zwolnienia korzystać nie będą. To samo tyczy się art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, który nie wprowadza rozróżnienia wysokości podatku w ramach sprzedaży premiowej, w zależności od tego kto organizuje taką sprzedaż premiową. Gdyby przyjąć, że Bank organizując Program sprzedaży premiowej, ma obowiązek pobrać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1, pkt 4b ustawy, bez względu na wartość takiej nagrody, tj. nie stosując zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, byłoby to różnicowanie sytuacji prawnej podatników i płatników, w zależności od tego czy płatnik jest bankiem czy też innym podmiotem tj. różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów prawa, które znajdują się w identycznej sytuacji, tylko dlatego, że są innym rodzajem podmiotu prawa. Byłby to przejaw rażącej dyskryminacji, w której Bank nie mógłby promować swoich usług na takich zasadach jak czynią to inne, niebędące bankami podmioty.

W ocenie Banku art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy obejmuje inny zakres normowania niż art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, co oznacza tym samym, że art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Takie stanowisko jest uzasadnione również ze względu na fakt, że art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy nie określa co jest przychodem ani nie definiuje rodzaju przychodów wolnych od podatku, lecz ustala jedynie wysokość podatku zryczałtowanego, należnego w przypadku świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty. Gdyby przyjąć, że art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, obejmują swym zakresem normowania takie same stany faktyczne, tj. obejmują podstawą do pobrania zryczałtowanego podatku, wartość świadczeń w postaci nagród przekazywanych w ramach sprzedaży premiowej, różnicując jedynie wysokość podatku, ze względu na rodzaj podmiotu organizującego taką sprzedaż premiową, należałoby zadać pytania dlaczego ustawodawca użył dla zdefiniowania identycznych stanów faktycznych różnych pojęć.

W art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, mowa jest bowiem wprost o nagrodach związanych ze sprzedażą premiową, natomiast w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy mowa jest o świadczeniach otrzymywanych m.in. od banków w związku z promocjami organizowanymi przez te podmioty. Skoro ustawodawca w jednym przepisie, tj. w tym samym artykule, używa określenia nagroda w sprzedaży premiowej oraz świadczenie w ramach promocji, to znaczy, że nadaje tym przepisom odmienny zakres normowania.

W ocenie Banku, w ślad za uzasadnieniem do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy miał na celu opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika (np. tzw. cash-back), a więc odnosi się do sytuacji, gdy Bank w związku ze skorzystaniem z określonej usługi bankowej, wypłaca na warunkach określonych w umowie i w wydanym ewentualnie do takiej umowy regulaminie, czyli w wyniku zobowiązania, które zaciąga Bank na mocy zawartej umowy (a nie w związku z przyrzeczeniem publicznym, które może odwołać w każdym czasie) i w celu promowania tej konkretnej usługi, świadczenia pieniężne lub niepieniężne. Innymi słowy przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy dotyczy takich świadczeń, których obowiązek ma swoje źródło w zawartej umowie i Bank nie może się od tego obowiązku uchylić na takiej zasadzie jak czyni to, gdy ogłasza przyrzeczenie publiczne. Tak długo jak bank (SKOK lub instytucja finansowa) zobowiązał się wypłacać świadczenie pieniężne lub przekazywać świadczenia niepieniężne, nie jako nagrodę za wykonanie warunków przyrzeczenia publicznego, lecz jako zobowiązanie wynikające z umowy, trwające przez z góry ustalony czas lub do momentu jej wypowiedzenia lub zmiany warunków, będzie zobowiązany jako płatnik pobrać od takiego świadczenia zryczałtowany 19% podatek dochodowy.

Co więcej w przypadku nagród przekazywanych w ramach sprzedaży premiowej, tj. przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego Bank wydaje nagrodę na rzecz osoby, która wykonała warunki takiego przyrzeczenia określone w regulaminie, o ile taka osoba zgłosi się po odbiór nagrody, a po drugie i co ważniejsze, to od decyzji tej osoby zależy czy i z jakiej nagrody skorzysta. W przypadku natomiast świadczeń wypłacanych lub przekazywanych w ramach promocji, w wykonaniu zobowiązań wzajemnych wynikających z zawartych umów o świadczenie usług bankowych, banki, SKOK-i lub instytucje finansowe w rozumieniu odrębnych przepisów, wypłacają lub przekazują konkretnie oznaczone świadczenie, nie dając klientowi możliwości dokonania wyboru i co więcej dzieje się to automatycznie, bez konieczności zgłoszenia się po odbiór świadczenia. Tak jak w przypadku promocji typu „cash-back” banki na warunkach określonych w umowie, regulaminie lub regulaminie promocji danej usługi, mającym zastosowanie do umowy, tj. kreującym prawa i obowiązki banku i posiadacza, za każdą zrealizowaną transakcję bezgotówkową wypłacały z góry określoną kwotę pieniężną na rachunek bankowy posiadacza, obliczaną jako procent od zrealizowanej transakcji płatniczej, nie pozostawiając posiadaczowi wyboru co do rodzaju świadczenia jakie ma otrzymać, jak i nie oczekując od niego żadnej aktywności co do zgłoszenia zamiaru otrzymania świadczenia.

Ad.4.

W ocenie Banku skoro Uczestnicy otrzymują punkty w zamian za określone zachowanie, np. zapłata kartą kredytową, zawarcie z Bankiem umowy rachunku innego niż rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy itd., które następnie mogą wymienić na nagrody z katalogu nagród, to Program ma charakter sprzedaży premiowej usług w rozumieniu art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem programu jest motywowanie klientów Banku do dokonywania intensywniejszego korzystania z oferty Banku, zwiększanie ich lojalności, zainteresowanie produktami, które oferuje Bank. Ponieważ w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie wprowadził definicji legalnej „sprzedaży premiowej” Bank, uznając działanie w ramach programu lojalnościowego za sprzedaż premiową kieruje się orzecznictwem sądów (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 listopada 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 994/14).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 01 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem: z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą doprecyzował jedynie, iż sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów jak i usług.

Brak jest również definicji pojęcia sprzedaży premiowej i bliższego zdefiniowania owego związku w innych przepisach prawa podatkowego i ogólnie w obowiązujących przepisach. Zgodnie z regułami wykładni prawa podatkowego należy w takiej sytuacji posłużyć się wykładnią językową omawianego przepisu, a w szczególności niezdefiniowanych pojęć składających się na jego treść. Przyjęcie wykładni językowej (literalnej) do interpretacji prawa podatkowego jest nakazem wynikającym z ogólnych zasad stosowania wykładni.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że pojęcie sprzedaży premiowej składa się z dwóch terminów: "sprzedaż" oraz "premiowa". Pojęcie "sprzedaż" należy rozumieć w sposób określony art. 535 i nast. Kodeksu cywilnego, zgodnie z tym przepisem przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Z samej treści umowy sprzedaży nie wynika obowiązek zapłaty premii (nagrody), zatem źródła tego obowiązku, a tym samym definicji pojęcia "sprzedaż premiowa" nie należy poszukiwać wyłącznie na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego traktujących o umowie sprzedaży.

Przez premię, stanowiącą drugi komponent terminu "sprzedaż premiowa" należy rozumieć nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (tak w Nowym Słowniku Języka Polskiego. PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię (nagrodę).

Z punktu widzenia konstrukcji cechą sprzedaży premiowej jest fakt, że wydanie nagrody (premii) nabywcy odbywa się na podstawie instytucji prawa cywilnego, jaką jest przyrzeczenie publiczne wydania nagrody każdemu, kto dokona określonej czynności (w przedstawionym stanie przyszłym zakupu określonej ilości promowanych towarów - usług). Zgodnie z przepisem art. 919 Kodeksu cywilnego, „kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.

Reasumując można wskazać, że sprzedaż premiową cechuje:

 • powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub też zakupu za określoną kwotę, bądź zebrania określonej ilości punktów,
 • gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że od czerwca 2014 r. w Banku funkcjonuje Program Lojalnościowy. Jego zasady zostały określone w formie Regulaminu programu lojalnościowego dla klientów indywidualnych Banku. Celem Programu jest promocja wybranych produktów oferowanych przez Bank oraz promocja samego Banku. Jak wynika z § 2 ust. 6 Regulaminu jest on regulaminem sprzedaży premiowej. W ramach Programu możliwe jest zdobywanie punktów, zaś punkty mogą być wymieniane na nagrody, na zasadach określonych w Regulaminie. Bank zlecił obsługę Programu na rzecz Pana T. Ł., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą T., na mocy umowy o świadczenie usług marketingowych. Podmiot ten na zlecenie Banku przygotował i opracował Program, a obecnie świadczy usługi obsługi Programu na rzecz Banku. W ramach zawartej umowy Pan T. Ł. zlecił firmie R. sp. z o.o. w ramach podwykonawstwa (za zgodą Banku) wykonywanie obsługi programistycznej i technicznej systemu informatycznego, przeznaczonego do obsługi Programu a także zlecił obsługę zamówień nagród. Nagrody oferowane przez Bank w ramach programu lojalnościowego opisanego w treści niniejszego wniosku związane są ze sprzedażą premiową prowadzoną przez Bank, za pośrednictwem firm, którym Bank zlecił obsługę programu.

W świetle zatem przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego przedmiotem niniejszego wniosku jest sposób opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Wnioskodawca (Bank) stoi na stanowisku, iż nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród finansowanych przez Bank, a nabywanych na własność i przekazywanych Uczestnikom Programu lojalnościowego przez Firmę R. Sp. z o.o. na zlecenie firmy T., działającej na zlecenie Banku.

Z przedstawionym stanowiskiem nie można się zgodzić.

Z treści wniosku w sposób jednoznaczny wynika, że organizatorem Programu jest Bank. Również Bank ponosi ciężar ekonomiczny wykonania zobowiązań wynikających z przystąpienia do Programu lojalnościowego, tj. przekazania nagród na rzecz Uczestników. Fakt, iż opisane we wniosku podmioty zajmują się kompleksową obsługą przedsięwzięcia nie czyni z nich świadczeniodawców przekazywanych dla uczestników programu lojalnościowego nagród. Takim świadczeniodawcą jest Bank, gdyż to on finansuje nagrody i to on – jak sam to podkreślił we wniosku - zobowiązał się do wykonania przyrzeczenia publicznego i to przyrzeczenie wykonuje poprzez wydawanie – finansowanie nagród.

Należy podkreślić, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że przekazanie świadczenia (w tym przypadku przekazanie nagrody, przekazanie jej własności) powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Wystarczające jest, że płatnik ponosi ekonomiczny ciężar przekazanych nagród. W rezultacie to Bank a nie podmioty obsługujące program (które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie) ponosi ostateczny koszt wydawanych nagród. Należy wskazać, że przekazanie nagrody ściśle związane jest z ilością zebranych punktów, które to punkty mają z kolei związek z nabyciem przez osobę otrzymującą premię promocyjną usługi oferowanej przez Bank. Jeżeli uznalibyśmy, że to podmioty obsługujące program przekazują nagrody (i w związku z czym są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu) to nie mielibyśmy do czynienia ze sprzedażą premiową bowiem nie wystąpiłoby powiązanie pomiędzy sprzedażą i premią (którą w rezultacie stanowi nagroda). To Bank bowiem sprzedaje swoje usługi (za które nalicza punkty i w efekcie przekazuje nagrody, a zatem udziela premii) a nie podmioty obsługujące program.

Wbrew zatem twierdzeniu Wnioskodawcy jest on płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród przekazywanych w ramach sprzedaży premiowej, jeżeli w danym przypadku, w związku z przekazaniem konkretnej nagrody, taki obowiązek wystąpi.

Zgodzić się bowiem należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Wnioskodawcy nie będą wówczas ciążyły obowiązki płatnika.

Od pozostałych nagród, czyli tych których wartość będzie wyższa od wskazanej w cyt. przepisie, Bank jako płatnik jest zobowiązany odprowadzać zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości całej nagrody, przyjmując za podstawę do odprowadzenia tego podatku art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Istotnie bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca wprowadzenie nowego przepisu (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie wpływa na możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie wpływa na obowiązek poboru przez płatnika - jeżeli obowiązek taki wystąpi - zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy od przychodów w tym przepisie wymienionych.

Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie wypłacał nagrody związane ze sprzedażą premiową, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz – jeżeli spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Wprowadzenie nowej normy, zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, nie będzie więc wpływać na zakres opodatkowania przychodów z tego tytułu. Należy wskazać, iż wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy.

Odnosząc się do ostatniego z zadanych pytań wskazać należy, iż w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca w sposób jednoznaczny wskazał, że oferowane przez Bank w ramach programu lojalnościowego nagrody związane są ze sprzedażą premiową prowadzoną przez Bank, za pośrednictwem firm, którym Bank zlecił obsługę programu. Wobec powyższego należy stwierdzić, ze opisany w treści wniosku program ma charakter sprzedaży premiowej usług w rozumieniu art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej wskazania podmiotu pełniącego obowiązki płatnika w związku z wypłatą nagród w ramach sprzedaży premiowej należało uznać za nieprawidłowe. W pozostałej zaś części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.