IBPB-1-1/4511-342/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 18 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Odbiorcami wyrobów gotowych Wnioskodawcy są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tj. osoby prawne (spółki kapitałowe), spółki osobowe, spółki cywilne, jak też osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą. W celu zwiększenia sprzedaży, Wnioskodawca stosuje różne formy wspomagania sprzedaży. W przyszłości Wnioskodawca zamierza zorganizować akcje sprzedaży premiowej za pośrednictwem partnerów handlowych prowadzących działalność gospodarczą. Zasady sprzedaży premiowej byłyby określone w jej regulaminie, w którym zdefiniowanoby szczegółowe zasady uczestnictwa partnerów handlowych w akcji, oceny wysokości zakupów urządzeń Wnioskodawcy przez uczestników akcji, wyłaniania laureatów oraz rodzaju nagród. Przewiduje się, że nagrody mogłyby być przyznawane zarówno w formie pieniężnej, jak też i rzeczowej, np. w formie skierowania na szkolenie, wyjazdy, których koszty byłyby pokrywane przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli beneficjentem nagrody w ramach sprzedaży premiowej będzie osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka cywilna...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „updof”), na podstawie art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 tej ustawy, jeżeli beneficjentem nagrody w ramach sprzedaży premiowej będzie osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka cywilna.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 updof stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedaży premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Przytoczony przepis w zakresie objętym niniejszym wnioskiem w związku z art. 41 ust. 4 updof oznacza, że płatnik (organizator sprzedaży premiowej) zobowiązany jest do pobrania od przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedaży premiową zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Przepis ten dotyczy zarówno nagród w postaci pieniężnej jak i rzeczowej, na co wyraźnie wskazuje przepis art. 41 ust. 7 pkt 1 updof.

Istotnym dla prowadzonej analizy prawnej jest rozważenie charakteru nagrody otrzymywanej w ramach sprzedaży premiowej, gdy jej beneficjentem będzie osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka cywilna, określane dalej łącznie jako „beneficjent świadczenia”. Z istoty sprzedaży premiowej wynika, że jest to taka sprzedaż, która związana jest z dodatkowym świadczeniem sprzedawcy na rzecz nabywcy w postaci nagrody zgodnie z ustalonym regulaminem sprzedaży premiowej wynikającym z wolumenu i/lub wartości sprzedanych towarów lub wyrobów gotowych, tj. z rozmiaru mierzonego ilościowo i/lub wartościowo nabyć dokonanych przez nabywcę (beneficjenta świadczenia) od sprzedającego (organizatora sprzedaży premiowej). W tym przypadku oznacza to po stronie sprzedającego zmniejszenie przychodów tub zwiększenie kosztów, a po stronie nabywcy zwiększenie przychodów. Tak więc świadczenie sprzedającego związane ze sprzedażą premiową w postaci nagrody wynika z charakteru stosunku łączącego sprzedającego z nabywcą, jakim jest działalność gospodarcza prowadzona przez obydwie jego strony.

Powołując się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie rozszerzonym siedmiu sędziów z 25 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 6/06 Wnioskodawca wskazał, że sprzedaż premiowa, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, to sprzedaż konsumencka, jednostkowa, incydentalna, niezwiązana z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Oznacza to, zdaniem Wnioskodawcy, że powyższy przepis nie ma zastosowania do przychodów ze sprzedaży premiowej uzyskiwanej przez podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wnioskodawca wskazuje również, że w tym stanowisku upewnia go brzmienie art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, w którym stwierdza się, że przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 updof. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, stanowi między innymi, że wolne od podatku dochodowym są nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednostkowa wartość tych nagród nie przekracza 760 zł. Ustawodawca po średniku jednocześnie dodaje, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Oznacza to, że ustawodawca w sposób jednoznaczny określił, że nagrody otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowią dla niego przychód z tej działalności; tym samym przychód beneficjenta świadczenia (otrzymującego nagrodę) opodatkowany jest zgodnie z art. 26 i następne lub art. 30c updof.

Powyżej przeprowadzone rozważania upoważniają Wnioskodawcę do sformułowania wniosku, zgodnie z którym, jeżeli beneficjentem świadczenia (nagrody) w ramach sprzedaży premiowej będzie osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka cywilna, to Wnioskodawca będący organizatorem tej sprzedaży nie będzie zobowiązany na podstawie art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 updof do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Wnioskodawca byłby natomiast zobowiązany do pobrania takiego podatku, gdyby beneficjentem świadczenia (odbiorcą nagrody) była osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia dot. ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych (innych niż spółki komandytowo-akcyjne), w związku z organizowaną promocją.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.