DD9.8220.2.130.2015.JQP | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż premiowa.
DD9.8220.2.130.2015.JQPinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. płatnik
 3. sprzedaż premiowa
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2014 r. Nr ILPB1/415-540/14-2/AP, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2014 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród pieniężnych uzyskanych przez uczestników akcji promocyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 22 sierpnia 2014 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem w akcji promocyjnej. Interpretacja wydana została na wniosek S.A. z dnia 21 maja 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Organizacja Akcji Promocyjnej.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest liderem na rynku polskim w hurtowej dystrybucji szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych (tzw. produktów „B”).

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej hurtowej dystrybucji towarów, współpracuje z innymi podmiotami gospodarczymi m.in. na podstawie umów franczyzy, regulujących wzajemne prawa i obowiązki stron. W przypadku umów franczyzy, klientami Spółki są sklepy detaliczne, które dokonują sprzedaży na rzecz ostatecznych nabywców (odbiorców detalicznych). Wnioskodawca dokonuje również sprzedaży towarów na rzecz podmiotów, które zawarły umowy franczyzowe z pomiotami zależnymi od Wnioskodawcy (również będący franczyzodawcami). Podmioty, z którymi Spółka współpracuje w oparciu o powyższe zasady, zwane będą dalej „Franczyzobiorcami”. Natomiast sieci współpracy, w ramach których działają Franczyzobiorcy, zwane będą dalej „Siecią Franczyzową”.

W ramach podejmowanych działań mających na celu zwiększenie sprzedaży towarów przez Spółkę, Spółka zamierza wziąć udział w akcji promocyjnej (dalej: „Program” lub „Akcja Promocyjna”) skierowanej do klientów nabywających towary oferowane w ramach Sieci Franczyzowej (dalej: „Klienci”), którymi będą:

 • osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) (dalej: „KC”);
 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą korzystać z Akcji Promocyjnej w dwojaki sposób:
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC);
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w transakcji takiej nie wystąpią jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC).

W ramach planowanej Akcji Promocyjnej Spółka zamierza podjąć współpracę z podmiotem zajmującym się obsługą programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja zleceniodawców. W tym celu Spółka zawrze umowę z agencją (dalej: Agencja). Warunki przygotowania i przeprowadzenia (realizacji) Akcji Promocyjnej zostaną uregulowane w zawartej pomiędzy Spółką i Agencją umowie (dalej: „Umowa z Agencją”), na podstawie której Agencja w ramach Akcji Promocyjnej będzie obsługiwać i prowadzić dla Spółki przedsięwzięcie promocyjne, w ramach którego Klienci nabywający w Sieci Franczyzowej towary będą mogli uzyskać nagrody.

Planowana Akcja Promocyjna będzie miała charakter ogólnopolski i uczestniczyć w niej będą mogły również inne podmioty gospodarcze. W takim przypadku każdy z podmiotów, o którym mowa powyżej, zawrze odrębną umowę z Agencją regulującą zasady jego uczestnictwa.

Za przygotowanie i realizację Programu, Agencja będzie otrzymywać wynagrodzenie. Zgodnie z Umową z Agencją, podstawowym składnikiem wynagrodzenia Agencji będzie wynagrodzenie należne od Spółki za obsługę i prowadzenie systemu nagród przeznaczonych dla Klientów za dokonywane przez nich zakupy, w odniesieniu do towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sieci Franczyzowej.

Wykonawcą czynności związanych z Akcją Promocyjną w zakresie towarów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę będzie zatem Agencja, która będzie działać w imieniu i na rzecz Spółki. Fundatorem takich nagród będzie natomiast Spółka. Tym samym Agencja będzie jedynie przekazywać nagrody, działając wyłącznie jako pośrednik w imieniu i na rzecz Spółki.

B. Przebieg Akcji Promocyjnej.

Agencja będzie odpowiedzialna za przekazywanie nagród, w tym m.in. będzie naliczała nagrody pieniężne w związku z dokonaniem przez Klientów zakupów premiowanych towarów oferowanych w ramach Sieci Franczyzowej, zwane w dalszej treści „Leadbackiem” lub „Nagrodą Pieniężną” w oparciu m.in. o następujące zasady wskazane w regulaminie Akcji Promocyjnej:

 • każdy zakup towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji będzie traktowany indywidualnie i rozliczany odrębnie bez względu na ilość transakcji zrealizowanych przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to, czy będą dokonywane w punktach Sieci Franczyzowej, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów) - oznacza to, że dla potrzeb Systemu Promocji Sprzedaży każdy zakup towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji będzie traktowany jako samodzielne zdarzenie uprawniające Klienta do otrzymania nagrody (np. Nagrody Pieniężnej);
 • jednorazowa wartość nagród, w tym m.in. Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł;
 • technicznie wszystkie nagrody, w tym m.in. Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punktach Sieci Franczyzowej, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów) będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych; w przypadku Nagród Pieniężnych Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne w postaci przelewu na konto, np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego;
 • Wnioskodawca podkreśla, iż nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu nagród, w tym m.in. Nagród Pieniężnych - zawsze będzie w stanie powiązać daną nagrodę z konkretnym zdarzeniem, czyli zakupem towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punktach Sieci Franczyzowej, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów); sam fakt wypłaty wszystkich naliczonych nagród, np. na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego, jest wyłącznie technicznym sposobem przekazania nagród Klientowi;
 • Klient będzie mógł odebrać naliczone w danym okresie rozliczeniowym nagrody (w tym m.in. Nagrody Pieniężne) po spełnieniu określonych warunków, w tym w szczególności jeżeli:
  1. będzie posiadał rachunek bankowy w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej,
  2. dokona rejestracji na stronie internetowej Programu.

Jeżeli Klient nie dokona jeszcze rejestracji na stronach internetowych Programu lub nie założy rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej, wszystkie naliczone nagrody (w tym m.in. Nagrody Pieniężne) będą technicznie przechowywane na rachunku technicznym Agencji. Po zarejestrowaniu się przez Klienta oraz założeniu rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej, Agencja będzie mogła zidentyfikować Klienta oraz wypłacić Klientowi zaległe nagrody w pierwszym okresie rozliczeniowym, który będzie liczony od dnia założenia rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej i rejestracji na stronie internetowej Programu.

Wykonawcą czynności związanych z Akcją Promocyjną będzie zatem Agencja, która będzie działać w imieniu i na rzecz organizatora (współorganizatora) Akcji Promocyjnej - Spółki. Fundatorem zaś nagród związanych z Akcją Promocyjną za zakupy dokonane w ramach Sieci Franczyzowej, w tym m.in. Nagród Pieniężnych, będzie Spółka. Agencja będzie natomiast wykonywać czynności związane z Akcją Promocyjną, w tym przekazywać nagrody, działając wyłącznie w imieniu i na rzecz Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Nagrody Pieniężne wypłacane w ramach planowanej przez Spółkę Akcji Promocyjnej Klientom dokonującym zakupów w Sieci Franczyzowej stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy wypłacane Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte Programem na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC), Nagrody Pieniężne, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 PLN określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania, korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, a na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie PIT, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C...
 3. Czy w przypadku Nagród Pieniężnych wypłacanych Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte Programem w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC), na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie PIT, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, Nagrody Pieniężne wypłacane w ramach planowanej przez Spółkę Akcji Promocyjnej Klientom dokonującym zakupów w Sieci Franczyzowej stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że zwolnieniu z podatku PIT podlegają m.in. nagrody spełniające łącznie następujące warunki:

 • nagrody są związane ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł,
 • otrzymywane nagrody nie pozostają w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu z takiej działalności.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać, że przepisy prawa, w tym przepisy ustaw podatkowych, nie zawierają definicji legalnej „sprzedaży premiowej”, co może w konsekwencji rodzić wątpliwości interpretacyjne.

W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia literalna. Powołując się na Wielki Słownik Języka Polskiego (www.wsjp.pl), wskazać należy, że sprzedaż oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, premia oznacza natomiast m.in. nagrodę.

Na tej podstawie przyjąć można, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda. Taka definicja pojęcia sprzedaży premiowej może jednak budzić wątpliwości, w zakresie ustalenia, czy ze sprzedażą premiową będziemy mieli do czynienia jedynie w przypadku, gdy nagroda wydawana jest bezpośrednio przez sprzedającego, czy również w sytuacji, gdy nagroda związana ze sprzedażą będzie wypłacana przez inną osobę niż sprzedawca.

Mając na uwadze wskazane wątpliwości zauważyć należy, że „umowa sprzedaży” uregulowana została w art. 535 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Na tej podstawie należałoby uznać, że sprzedaż premiowa występowałaby tylko w przypadku, gdy sprzedawca byłby równocześnie podmiotem wypłacającym nagrodę (premię). Tym samym, zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT miałoby zastosowania wyłącznie do nagród (premii) wypłacanych przez podmiot, który zawiera umowę sprzedaży z podmiotem otrzymującym premię.

Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, odwoływanie się do definicji pojęcia sprzedaży premiowej ukształtowanej na gruncie Kodeksu cywilnego, jest niezasadne. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, prawo podatkowe jest bowiem autonomiczną gałęzią prawa, do której nie można automatycznie przenosić pojęć zdefiniowanych dla potrzeb innych gałęzi prawa, o ile nie wynika to wyraźnie z ustawy. Mając natomiast na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, brak jest podstaw do zawężania zakresu tego pojęcia.

Dodatkowo wskazać należy, że zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Jak natomiast wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego nałożony został na dokonujących wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, a nie na dokonujących sprzedaży.

W ocenie Spółki, również wykładnia celowościowa prowadzi do wniosków, że ze sprzedażą premiową będziemy mieli do czynienia zarówno w przypadku, gdy nagroda przekazywana jest przez sprzedawcę, jak i w przypadku, gdy nagrodę związaną ze sprzedażą przekazywać będzie podmiot trzeci. Dodatkowo zauważyć należy, że wykładnia zakładająca, że sprzedaż premiowa wystąpi jedynie w przypadku, gdy nagroda przekazywana jest przez podmiot dokonujący sprzedaży, prowadziłaby do dyskryminacji podmiotów organizujących systemy sprzedaży premiowej za pośrednictwem podmiotów trzecich i nieuzasadnionego uprzywilejowania podmiotów organizujących sprzedaż premiową samodzielnie. Takie zróżnicowanie konsekwencji podatkowych wypłat nagród (premii) w zależności od tego, czy są przekazywane bezpośrednio przez podmiot dokonujący sprzedaży czy też podmiot trzeci, nie znajduje uzasadnienia na gruncie przepisów ustawy o PIT.

Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dla przykładu wskazać można m.in.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r., (sygn. III SA/Wa 381/13), w którym wskazano, że: „Sąd podziela stanowisko Strony skarżącej, iż do celów zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż kontrahent nie prowadzi bezpośrednio (we własnym imieniu) punktów handlowych mogących prowadzić sprzedaż detaliczną jego towarów, a Strona w ramach świadczonych usług marketingowo-reklamowych na rzecz swoich klientów, koordynuje akcję sprzedaży premiowaną nagrodą zgodnie z regulaminem opisanym we wniosku. To, że akcje sprzedaży premiowej realizowane są na zlecenie dużych podmiotów gospodarczych, klientów Wnioskodawcy (podstawą ich realizacji jest każdorazowo zlecenie zawarte między Spółką a Kontrahentem oraz przygotowany przez Spółkę regulamin) nie zmienia istoty sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., którego treść wskazuje, iż jest pojęciem szerszym niż sprzedaż w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który ponadto, jak trafnie wskazała Strona, nie zna pojęcia „sprzedaży premiowej”. Minister Finansów odwołał się więc do pojęcia premii w znaczeniu potocznym i łącząc te dwa pojęcia z KC oraz ze Słownika Języka Polskiego uznał, że sprzedaż premiowa to taka, w której strony umowy sprzedaży wprowadzają dodatkowy element jakim jest premia (...). Zauważenia bowiem wymaga, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Z treści powyższego przepisu, jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. nie wynika, że ze sprzedażą premiową mamy do czynienia tylko wtedy, gdy wypłaca ją sprzedający. Takiej tezie przeczy również treść art. 41 ust. 4 u.p,d.o.f., w którym obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na wypłacającym nagrodę, a nie na sprzedawcy. Zauważenia również wymaga, że powyższe przepisy posługują się pojęciem nagród związanych ze sprzedażą premiową, a nie premią z tytułu sprzedaży, jak zdaje się wynikać ze stanowiska Ministra Finansów”.

Również w innych orzeczeniach sądy administracyjne wskazywały na konieczność szerokiego rozumienia pojęcia sprzedaży premiowej. Przykładowo wskazać można wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2248/12), w którym podkreślono, że: „W ocenie Sądu w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawodawcy chodziło o objęcie zwolnieniem każdej nagrody otrzymywanej przez podatników - konsumentów w ramach wszelkich akcji promocyjnych, marketingowych, motywacyjnych, organizowanych przez profesjonalnych przedsiębiorców, o ile oczywiście zachodzą dalsze warunki zwolnienia”.

Bezpodstawne było ograniczenie przez Ministra rozumienia pojęcia sprzedaż do czysto cywilistycznej umowy nazwanej z art. 535 Kodeksu cywilnego, w której dochodzi do przeniesienia własności rzeczy.

Odnosząc powyższe do przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego działań, które podjąć zamierza Spółka, wskazać należy, że działania mające na celu promocję produktów Spółki poprzez Nagrody Pieniężne przekazywane Klientom w związku z zakupami dokonywanymi w Sieci Franczyzowej, stanowić będą sprzedaż premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Dla celów zakwalifikowania planowanych działań do sprzedaży premiowej bez znaczenia pozostanie więc fakt, że Nagrody Pieniężne wypłacane będą przez inny podmiot niż podmiot zawierający umowę sprzedaży z Klientem.

Podkreślić w tym miejscu należy, że planowana Akcja Promocyjna ma na celu intensyfikację sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę Klientom za pośrednictwem Sieci Franczyzowej. Ponadto, organizatorem Akcji Promocyjnej jest Spółka i to Spółka będzie również podmiotem finansującym wypłatę Nagród Pieniężnych przekazywanych Klientom z tytułu zakupu towarów w Sieci Franczyzowej. Zwiększenie sprzedaży towarów oferowanych w ramach Sieci Franczyzowej przyczynia się bowiem do zwiększenia sprzedaży towarów przez Spółkę i w konsekwencji prowadzić będzie do wzrostu przychodów Spółki. Wykonawcą czynności związanych z Akcją Promocyjną będzie Agencja, która jednak będzie działać w imieniu i na rzecz organizatora Akcji Promocyjnej - Spółki. W tym kontekście, za podmiot wypłacający Nagrody Pieniężne w ramach Akcji Promocyjnej uznać należy Spółkę.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom dokonującym zakupów w Sieci Franczyzowej w ramach planowanej przez Spółkę Akcji Promocyjnej będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, mając na uwadze przedstawione powyżej uwagi dotyczące pojęcia sprzedaży premiowej, wypłacane Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte Programem na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC) Nagrody Pieniężne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej kwoty 760 PLN określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania, korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Jednocześnie, w takiej sytuacji na Spółce nie będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki na gruncie PIT, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C.

Wnioskodawca pragnie bowiem wskazać, iż w tym zakresie spełnione będą wszystkie warunki uprawniające Spółkę do zastosowania przedmiotowego zwolnienia, tj.:

 • nagrody będą związane ze sprzedażą premiową, co potwierdza argumentacja przedstawiona w odpowiedzi na pytanie nr 1,
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł, przy czym bez znaczenia jest fakt, iż Nagrody Pieniężne przyporządkowane do pojedynczego zakupu towarów objętych Promocją w ramach jednej transakcji są sumowane i wypłacane na koniec okresu rozliczeniowego za pośrednictwem banku,
 • otrzymywane nagrody nie będą pozostawały w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie będą stanowić przychodu z takiej działalności, co jest elementem stanu faktycznego.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2013 r. (sygn. IPPB2/415-258/13-2/MG), wydanej w podobnym stanie faktycznym, w którym spółka prowadząca dystrybucję towarów za pośrednictwa sieci handlowych prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną planowała wprowadzić program sprzedaży premiowej. W przywołanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „Rzeczywistym świadczeniodawcą (fundatorem nagród z tytułu sprzedaży premiowej) pozostaje bowiem Spółka, której promocja realizowana jest przy pomocy nagród pieniężnych. Agencja jest wyłącznie pośrednikiem, dostawcą wypłacającym w imieniu Spółki nagrody pieniężne uczestnikom sprzedaży premiowej. Nie chodzi tu o promocję i reklamę Agencji, lecz jej klienta (czyli Spółki). Świadczeniodawcą - podmiotem, który promuje swoje produkty i funduje nagrody pozostaje klient Agencji, czyli Spółka. (...) W konsekwencji, zdaniem Spółki, wypłacenie jednorazowej nagrody w kwocie nieprzekraczającej 760 zł powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Na Spółce, jako wypłacającym te nagrody, w ramach prowadzonej, zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie będą wobec powyższego ciążyły obowiązki płatnika tego podatku, jak również nie będzie miała ona obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. a więc m.in. z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Jednocześnie, jak wynika z art. 42a ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (tj. informację PIT-8C).

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z faktem, iż jak wynika z uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w odpowiedzi na pytanie 1, Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom w ramach Akcji Promocyjnej stanowią premie pieniężne, do których zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, jako że jednostkowa wartość takiej nagrody nie będzie przekraczać kwoty 760 PLN, wypłata Nagród Pieniężnych nie będzie tym samym stanowiła wypłaty nagród z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i w konsekwencji art. 41 ust. 4 ustawy o PIT nie znajdzie zastosowania do przedmiotowych Nagród Pieniężnych.

Ponadto, również art. 42a ustawy o PIT nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do Nagród Pieniężnych przekazywanych Klientom w ramach Akcji Promocyjnej. Przedmiotowe Nagrody Pieniężne korzystać będą bowiem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, i tym samym obowiązek składania informacji PIT-8C nie powstanie.

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, na Spółce nie będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki na gruncie PIT, w tym obowiązek przygotowania informacji PIT-8C.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, również w przypadku Nagród Pieniężnych wypłacanych Klientom prowadzącym działalność gospodarcza, którzy będą nabywali towary objęte Programem, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC), nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie PIT, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C.

Powyższe wynika przede wszystkim z taktu, iż w takim przypadku nie będą spełnione łącznie wszystkie warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, gdyż otrzymywane nagrody przez takich Klientów będą pozostawały w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą i tym samym będą stanowić przychód z takiej działalności, opodatkowany łącznie z przychodami z tej działalności, stosownie do wybranej formy opodatkowania przez Klienta.

W tej sytuacji, na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie PIT, w tym obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 22 sierpnia 2014 r. Nr ILPB1/415-540/14-2/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród pieniężnych klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte programem w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast w pozostałej części za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Art. 9 ust. 1 ustawy wyraża zasadę powszechności opodatkowania, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2014 roku, wśród dochodów wolnych od podatku, wymienia wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. Jednocześnie przepis ten stanowi, że zakresem zwolnienia nie jest objęta wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Ustawa nie zawiera definicji legalnej wyrażenia „sprzedaż premiowa”. Rozumienie tego pojęcia zostało jednak wypracowane w judykaturze. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest ugruntowany i jednolity pogląd, że sprzedaż premiowa to sprzedaż towarów i usług związana z otrzymaniem nagrody przez nabywcę. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 5/06 stwierdził, że pojęcie „sprzedaż premiowa” składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznawanie nagród. „Sprzedaż” jest pojęciem cywilistycznym i oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę, natomiast określenie „premia” oznacza nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną. Ponadto w uchwale tej Sąd wskazał, że sprzedaż premiowa to sprzedaż konsumencka, jednostkowa, incydentalna, niezwiązana z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Zatem, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku jest wartość nagród, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nagroda stanowi premię za zakup określonego towaru lub usługi,
 • udzielającym nagrody (fundatorem) jest sprzedawca,
 • jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł,
 • nagroda nie jest związana z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy, nagrody związane ze sprzedażą premiową, które korzystają ze zwolnienia od podatku, nie podlegają opodatkowaniu. W stosunku do tego rodzaju nagród na fundatorze nagrody nie ciążą obowiązki płatnika, tj. obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, jak również nie ciążą obowiązki informacyjne, w tym wynikające z art. 42a ustawy.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że Wnioskodawca prowadzi hurtową dystrybucję towarów. Wnioskodawca, w celu zwiększenia sprzedaży, zamierza wziąć udział w akcji promocyjnej skierowanej do klientów sieci franczyzowej nabywających określone towary oferowane przez Wnioskodawcę, którymi będą:

 1. osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 2. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywające towary na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego);
 3. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywające towary w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (niebędące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).

Wykonawcą czynności związanych z akcją promocyjną i systemem sprzedaży premiowej, stanowiącym jej element, będzie agencja, która będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, jednakże fundatorem nagród będzie Wnioskodawca. Agencja będzie jedynie dokonywać technicznego przekazywania nagród, działając wyłącznie jako pośrednik w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.

Jednorazowa wartość nagrody oferowanej przez Wnioskodawcę, w związku z nabyciem określonego towaru, nie przekroczy kwoty 760 zł.

W świetle powyższego, uznać należy, że nagrody otrzymywane przez klientów Wnioskodawcy w związku z zakupem towaru znajdującego się w ofercie Wnioskodawcy, stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową.

Przy czym, jedynie nagrody otrzymane przez osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywające towary z oferty Wnioskodawcy na cele osobiste niezwiązane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. W tym przypadku spełnione są bowiem wszystkie przesłanki warunkujące zastosowanie przedmiotowego zwolnienia. Konsekwencją powyższego jest brak obowiązku sporządzania przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C o wysokości przekazanej nagrody oraz brak obowiązku obliczania, poboru i odprowadzania od tych nagród podatku dochodowego.

Odmienna sytuacja wystąpi natomiast w przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywające towary w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, tego rodzaju nagrody wyłączone są z zakresu omawianego zwolnienia. Jednocześnie nie są objęte innym zwolnieniem przedmiotowym. Tym samym – w myśl art. 9 ust. 1 ustawy – podlegają opodatkowaniu. Na gruncie ustawy są kwalifikowane do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Nagrody te podlegają opodatkowaniu według tych samych zasad, jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (art. 9a ust. 1 i 2 ustawy). Również w ich przypadku na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy.

W związku z powyższym, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że przychody z tytułu nagród pieniężnych na rzecz klientów prowadzących działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte programem w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej, są opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz że na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.