DD9.8220.2.129.2015.JQP | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż premiowa - podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
DD9.8220.2.129.2015.JQPinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. płatnik
 3. sprzedaż premiowa
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2014 r. Nr ILPB2/415-643/14-2/TR, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2014 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród pieniężnych wypłacanych uczestnikom związanych z udziałem w akcji promocyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 28 sierpnia 2014 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z udziałem w akcji promocyjnej. Interpretacja wydana została na wniosek sp. z o.o. z dnia 26 maja 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. Organizacja Akcji Promocyjnej.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest franczyzobiorcą prowadzącym punkt sprzedaży towarów i usług. Wnioskodawca współpracuje z franczyzodawcą na podstawie umowy franczyzy, regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron. Wnioskodawca nabywa towary m.in. od dystrybutora, którym może być franczyzodawca lub inny podmiot współpracujący (lub w inny sposób powiązany) z franczyzodawcą (dalej: „Dystrybutor”).

Podmioty, z którymi Dystrybutor współpracuje w oparciu o powyższe zasady (w tym z Wnioskodawcą), zwane będą dalej: „Franczyzobiorcami”. Natomiast sieć współpracy, w ramach której działają Franczyzobiorcy (w tym Wnioskodawca) zwana będzie dalej „Siecią Franczyzową”.

W związku z tym, że towary oferowane przez Dystrybutora sprzedawane są m.in. w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, Dystrybutor oraz Wnioskodawca zainteresowani są podjęciem działań mających na celu zwiększenie sprzedaży Wnioskodawcy, a także Dystrybutora.

W tym celu Wnioskodawca zamierza wraz z Dystrybutorem wziąć udział w akcji promocyjnej (dalej: „Program” lub „Akcja Promocyjna”) skierowanej do klientów nabywających określone towary oferowane przez Wnioskodawcę (dalej: „Klienci”), którymi będą:

 • osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) (dalej: „KC”);
 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą korzystać z Akcji Promocyjnej w dwojaki sposób:
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC);
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w transakcji takiej nie wystąpią jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC).

W ramach planowanej Akcji Promocyjnej Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z agencją (dalej „Agencja”), która jest podmiotem zajmującym się organizowaniem oraz obsługą programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców.

Warunki przygotowania i przeprowadzenia (realizacji) Akcji Promocyjnej zostaną uregulowane w Porozumieniu zawartym pomiędzy Wnioskodawcą, Dystrybutorem i Agencją (dalej: „Porozumienie”), na podstawie którego Agencja w ramach Akcji Promocyjnej będzie obsługiwać i prowadzić dla Wnioskodawcy oraz Dystrybutora przedsięwzięcie promocyjne, w ramach którego Klienci nabywający towary znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy (a zakupione uprzednio od Dystrybutora) będą mogli uzyskać rabat na wybrane towary, a także dodatkową nagrodę.

Planowana Akcja Promocyjna będzie miała charakter ogólnopolski i uczestniczyć w niej będą mogły również inne podmioty gospodarcze zainteresowane osiągnięciem korzyści w zakresie oferowanych przez nie towarów, w tym m.in. inni Franczyzobiorcy. W takim przypadku każdy z podmiotów, o którym mowa powyżej, a który przystąpi do Akcji Promocyjnej zawrze odrębne Porozumienie z Agencją oraz Dystrybutorem.

Wykonawcą czynności związanych z Akcją Promocyjną i Systemem Sprzedaży Premiowej stanowiącym jej element będzie zatem Agencja, która będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy oraz innych podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Akcji Promocyjnej. Podmiotem przyznającym nagrody (w tym nagrody pieniężne) Klientom w ramach Akcji Promocyjnej z tytułu zakupu towarów oferowanych przez Wnioskodawcę objętych Akcją Promocyjną będzie Wnioskodawca. Agencja będzie natomiast jedynie dokonywać technicznego przekazywania nagród, działając wyłącznie jako pośrednik w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy (oraz ewentualnie innych podmiotów, w tym pozostałych Franczyzobiorców, w przypadku ich przystąpienia do Akcji Promocyjnej).

Jednocześnie, Dystrybutor będzie udzielać na rzecz Wnioskodawcy (oraz innych Franczyzobiorców w przypadku ich przystąpienia do Akcji Promocyjnej) rabatów z tytułu zakupu wybranych towarów oferowanych m.in. Wnioskodawcy przez Dystrybutora.

W przypadku nagród pieniężnych, planuje się, że w celu uproszczenia rozliczeń, Wnioskodawca poleci przekazać Dystrybutorowi przysługujące mu od niego kwoty upustów lub rabatów bezpośrednio do Agencji celem wypłaty przez nią nagród pieniężnych przyznanych przez Wnioskodawcę z tytułu zakupów dokonanych przez Klientów u Wnioskodawcy.

B. Przebieg Akcji Promocyjnej.

Agencja będzie odpowiedzialna za przekazywanie nagród, w tym m.in. będzie naliczała nagrody pieniężne w związku z dokonaniem przez Klientów zakupów premiowanych towarów oferowanych przez Wnioskodawcę, zwane w dalszej treści „Leadback’iem” lub „Nagrodą Pieniężną” w oparciu m.in. o następujące zasady wskazane w regulaminie Akcji Promocyjnej:

 • każdy zakup towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji będzie traktowany indywidualnie i rozliczany odrębnie bez względu na ilość transakcji zrealizowanych przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to, czy będą dokonywane w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów) - oznacza to, że dla potrzeb Akcji Promocyjnej każdy zakup towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji będzie traktowany jako samodzielne zdarzenie uprawniające Klienta do otrzymania nagrody (np. Nagrody Pieniężnej);
 • jednorazowa wartość nagród, w tym m.in. Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł;
 • technicznie wszystkie nagrody, w tym m.in. Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów) będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych; w przypadku Nagród Pieniężnych Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne w postaci przelewu na konto, np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego;
 • Wnioskodawca podkreśla, że nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu nagród, w tym m.in. Nagród Pieniężnych - zawsze będzie w stanie powiązać daną nagrodę z konkretnym zdarzeniem, czyli zakupem towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji, niezależnie od tego, czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów); sam fakt wypłaty wszystkich naliczonych nagród, np. na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego, jest wyłącznie technicznym sposobem przekazania nagród Klientowi;
 • Klient będzie mógł odebrać naliczone w danym okresie rozliczeniowym nagrody (w tym m.in. Nagrody Pieniężne) po spełnieniu określonych warunków, w tym w szczególności jeżeli:
  1. będzie posiadał rachunek bankowy w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej,
  2. dokona rejestracji na stronie internetowej Programu.

Jeżeli Klient nie dokona jeszcze rejestracji na stronach internetowych Programu lub nie założy rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej, wszystkie naliczone nagrody (w tym m.in. Nagrody Pieniężne) będą technicznie przechowywane na rachunku technicznym Agencji. Po zarejestrowaniu się przez Klienta oraz założeniu rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej, Agencja będzie mogła zidentyfikować Klienta oraz wypłaci Klientowi zaległe nagrody w pierwszym okresie rozliczeniowym, który będzie liczony od dnia założenia rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej i rejestracji na stronie internetowej Programu.

Wykonawcą czynności związanych z Akcją Promocyjną będzie zatem Agencja, która będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Fundatorem zaś nagród związanych z Akcją Promocyjną za zakupy dokonane w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, w tym m.in. Nagród Pieniężnych, będzie Wnioskodawca. Tym samym, w zakresie nagród, w tym m.in. Nagród Pieniężnych należnych Klientom z tytułu zakupu towarów w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy Agencja będzie działać wyłącznie w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Nagrody Pieniężne wypłacane w ramach planowanej przez Wnioskodawcę Akcji Promocyjnej Klientom dokonującym zakupów w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy wypłacane Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte Programem na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC), Nagrody Pieniężne, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 PLN określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania, korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, a na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie PIT, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C...
 3. Czy w przypadku Nagród Pieniężnych wypłacanych Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte Programem w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC), na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie PIT, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, Nagrody Pieniężne wypłacane w ramach planowanej przez Wnioskodawcę Akcji Promocyjnej Klientom dokonującym zakupów w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że zwolnieniu z podatku PIT podlegają m.in. nagrody spełniające łącznie następujące warunki:

 • nagrody są związane ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł;
 • otrzymywane nagrody nie pozostają w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu z takiej działalności.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać, że przepisy prawa, w tym przepisy ustaw podatkowych, nie zawierają definicji legalnej „sprzedaży premiowej”, co może w konsekwencji rodzić wątpliwości interpretacyjne.

W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia literalna. Powołując się na Wielki Słownik Języka Polskiego (www.wsjp.pl), wskazać należy, że sprzedaż oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, premia oznacza natomiast m.in. nagrodę.

Na tej podstawie przyjąć można, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda.

Odnosząc powyższe do przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego działań, które podjąć zamierza Wnioskodawca, wskazać należy, że działania mające na celu promocję produktów Wnioskodawcy poprzez Nagrody Pieniężne przekazywane Klientom w związku z zakupami dokonywanymi w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, stanowić będą sprzedaż premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Dla celów zakwalifikowania planowanych działań do sprzedaży premiowej bez znaczenia pozostanie więc fakt, że Nagrody Pieniężne technicznie przekazywane będą Klientom przez Agencję, która w ramach Programu działa wyłącznie w charakterze pośrednika lub Dystrybutora, który dokonuje rozliczenia rabatów udzielonych Wnioskodawcy.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podkreślić, że planowana Akcja Promocyjna ma m.in. na celu intensyfikację sprzedaży towarów oferowanych Klientom przez Wnioskodawcę. Ponadto, Wnioskodawca będzie również podmiotem finansującym wypłatę Nagród Pieniężnych przekazywanych Klientom z tytułu zakupu towarów dokonanych w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy.

Wykonawcą czynności związanych z Akcją Promocyjną będzie Agencja, która jednak będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy i będzie dokonywać jedynie technicznej wypłaty Nagród Pieniężnych. W tym kontekście, za podmiot wypłacający Nagrody Pieniężne w ramach Akcji Promocyjnej uznać należy Wnioskodawcę.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom dokonującym zakupów w ramach planowanej przez Wnioskodawcę Akcji Promocyjnej będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, mając na uwadze przedstawione powyżej uwagi dotyczące pojęcia sprzedaży premiowej, wypłacane Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte Programem na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC) Nagrody Pieniężne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej kwoty 760 PLN określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania, korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Jednocześnie, w takiej sytuacji na Wnioskodawcy nie będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki na gruncie PIT, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C.

Wnioskodawca pragnie bowiem wskazać, że w tym zakresie spełnione będą wszystkie warunki uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania przedmiotowego zwolnienia, tj.:

 • nagrody będą związane ze sprzedażą premiową, co potwierdza argumentacja przedstawiona w odpowiedzi na pytanie nr 1;
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł, przy czym bez znaczenia jest fakt, że Nagrody Pieniężne przyporządkowane do pojedynczego zakupu towarów objętych Promocją w ramach jednej transakcji są sumowane i wypłacane na koniec okresu rozliczeniowego za pośrednictwem banku;
 • otrzymywane nagrody nie będą pozostawały w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie będą stanowić przychodu z takiej działalności, co jest elementem stanu faktycznego.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2013 r. (sygn. IPPB2/415-258/13-2/MG), w której uznano za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „Rzeczywistym świadczeniodawcą (fundatorem nagród z tytułu sprzedaży premiowej) pozostaje bowiem Spółka, której promocja realizowana jest przy pomocy nagród pieniężnych. Agencja jest wyłącznie pośrednikiem, dostawcą wypłacającym w imieniu Spółki nagrody pieniężne uczestnikom sprzedaży premiowej. Nie chodzi tu o promocję i reklamę Agencji, lecz jej klienta (czyli Spółki). Świadczeniodawcą - podmiotem, który promuje swoje produkty i funduje nagrody pozostaje klient Agencji, czyli Spółka. (...) W konsekwencji, zdaniem Spółki, wypłacenie jednorazowej nagrody w kwocie nieprzekraczającej 760 zł powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Na Spółce, jako wypłacającym te nagrody, w ramach prowadzonej, zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie będą wobec powyższego ciążyły obowiązki płatnika tego podatku, jak również nie będzie miała ona obowiązku wystawiania informacji PIT-8C”.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10, a więc m.in. z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Jednocześnie, jak wynika z art. 42a ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (tj. informację PIT-8C).

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z faktem, że jak wynika z uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w odpowiedzi na pytanie 1, Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom w ramach Akcji Promocyjnej stanowią premie pieniężne, do których zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, jako że jednostkowa wartość takiej nagrody nie będzie przekraczać kwoty 760 PLN, wypłata Nagród Pieniężnych nie będzie tym samym stanowiła wypłaty nagród z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i w konsekwencji art. 41 ust. 4 ustawy o PIT nie znajdzie zastosowania do przedmiotowych Nagród Pieniężnych.

Ponadto, również art. 42a ustawy o PIT nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do Nagród Pieniężnych przekazywanych Klientom w ramach Akcji Promocyjnej. Przedmiotowe Nagrody Pieniężne korzystać będą bowiem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, i tym samym obowiązek składania informacji PIT-8C nie powstanie.

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, na Spółce nie będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki na gruncie PIT, w tym obowiązek przygotowania informacji PIT-8C.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, również w przypadku Nagród Pieniężnych wypłacanych Klientom prowadzącym działalność gospodarcza, którzy będą nabywali towary objęte Programem, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) KC), nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie PIT, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C.

Powyższe wynika przede wszystkim z faktu, że w takim przypadku nie będą spełnione łącznie wszystkie warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, gdyż otrzymywane nagrody przez takich Klientów będą pozostawały w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą i tym samym będą stanowić przychód z takiej działalności, opodatkowany łącznie z przychodami z tej działalności, stosownie do wybranej formy opodatkowania przez Klienta.

W tej sytuacji, na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie PIT, w tym obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 28 sierpnia 2014 r. Nr ILPB2/415-643/14-2/TR, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród pieniężnych klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte programem w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast w pozostałej części za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Art. 9 ust. 1 ustawy wyraża zasadę powszechności opodatkowania, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2014 roku, wśród dochodów wolnych od podatku, wymienia wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. Jednocześnie przepis ten stanowi, że zakresem zwolnienia nie jest objęta wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji legalnej wyrażenia „sprzedaż premiowa”. Rozumienie tego pojęcia zostało jednak wypracowane w judykaturze. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest ugruntowany i jednolity pogląd, że sprzedaż premiowa to sprzedaż towarów i usług związana z otrzymaniem nagrody przez nabywcę. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 5/06 stwierdził, że pojęcie „sprzedaż premiowa” składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznawanie nagród. „Sprzedaż” jest pojęciem cywilistycznym i oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę, natomiast określenie „premia” oznacza nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną. Ponadto w uchwale tej Sąd wskazał, że sprzedaż premiowa to sprzedaż konsumencka, jednostkowa, incydentalna, niezwiązana z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.v

Zatem, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku jest wartość nagród, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nagroda stanowi premię za zakup określonego towaru lub usługi,
 • udzielającym nagrody (fundatorem) jest sprzedawca,
 • jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł,
 • nagroda nie jest związana z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy, nagrody związane ze sprzedażą premiową, które korzystają ze zwolnienia od podatku, nie podlegają opodatkowaniu. W stosunku do tego rodzaju nagród na fundatorze nagrody nie ciążą obowiązki płatnika, tj. obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, jak również nie ciążą obowiązki informacyjne, w tym wynikające z art. 42a ustawy.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że Wnioskodawca jest franczyzobiorcą prowadzącym punkt sprzedaży towarów i usług. Wnioskodawca wraz z dystrybutorem, w celu zwiększenia sprzedaży, zamierza wziąć udział w akcji promocyjnej skierowanej do klientów nabywających określone towary oferowane przez Wnioskodawcę, którymi będą:

 • osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywające towary na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego);
 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywające towary w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (niebędące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).

Wykonawcą czynności związanych z akcją promocyjną i systemem sprzedaży premiowej, stanowiącym jej element, będzie agencja, która będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, jednakże fundatorem nagród będzie Wnioskodawca. Agencja będzie jedynie dokonywać technicznego przekazywania nagród, działając wyłącznie jako pośrednik w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.

Jednorazowa wartość nagrody oferowanej przez Wnioskodawcę, w związku z nabyciem określonego towaru, nie przekroczy kwoty 760 zł.

W świetle powyższego, uznać należy, że nagrody otrzymywane przez klientów Wnioskodawcy w związku z zakupem towaru znajdującego się w ofercie Wnioskodawcy, stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową.

Przy czym, jedynie nagrody otrzymane przez osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywające towary z oferty Wnioskodawcy na cele osobiste niezwiązane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. W tym przypadku spełnione są bowiem wszystkie przesłanki warunkujące zastosowanie przedmiotowego zwolnienia. Konsekwencją powyższego jest brak obowiązku sporządzania przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C o wysokości przekazanej nagrody oraz brak obowiązku obliczania, poboru i odprowadzania od tych nagród podatku dochodowego.

Odmienna sytuacja wystąpi natomiast w przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywające towary w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, tego rodzaju nagrody wyłączone są z zakresu omawianego zwolnienia. Jednocześnie nie są objęte innym zwolnieniem przedmiotowym. Tym samym – w myśl art. 9 ust. 1 ustawy – podlegają opodatkowaniu. Na gruncie ustawy są kwalifikowane do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Nagrody te podlegają opodatkowaniu według tych samych zasad, jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (art. 9a ust. 1 i 2 ustawy). Również w ich przypadku na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy.

W związku z powyższym, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że wypłacane nagrody pieniężne na rzecz klientów prowadzących działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte programem w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej, są opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz że na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.