Sprzedaż premiowa | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż premiowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż premiowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych klientom nagród, związanych ze sprzedażą premiową
Fragment:
(...) sprzedaży premiowej. W ocenie Banku sprzedaż premiowa spełniająca cechy określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF jest szczególną formą akcji promocyjnej i jako do takiej szczególnej formy mają do niej w pierwszej kolejności zastosowanie przepisy, które do tej sprzedaży premiowej się odwołują. Oznacza to, że do przychodów ze sprzedaży premiowej ma zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF a nie art. 30 ust. 1 pkt 4b tej ustawy. Artykuł 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF jest w odniesieniu do sprzedaży premiowej (wprost wymienionej w tym przepisie) przepisem szczególnym i mającym zastosowanie przed przepisem bardziej ogólnym - art. 30 ust. 1 pkt 4b, który w swej treści posługuje się bardziej ogólnymi pojęciami i nie zawiera wprost odwołania do sprzedaży premiowej. Zgodnie z jedną z podstawowych zasad wnioskowania prawniczego pierwszeństwo zastosowania przypada normie bardziej szczegółowej, tak wskazał m. in. NSA w orzeczeniu z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 3230/13) - jest to zbieżność pozorna - przepisy te pozostają, bowiem w relacji lex specialis i lex generalia, i zgodnie z regułą kolizyjną lex specialis derogat legi generali pierwszeństwo zastosowania przypada normie bardziej szczegółowej.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami lub sprzedażą premiową
Fragment:
Oznacza to, że Wnioskodawca w takiej sytuacji nie jest płatnikiem obowiązanym do poboru podatku od wartości tych nagród i wystawienia informacji PIT-8C. ” Nagrody związane ze sprzedażą premiową: W ocenie Spółki również, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Analogicznie jak w przypadku ww. konkursów Spółka podkreśla, że udostępnia nagrody z tytułu sprzedaży premiowej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które uczestniczą w sprzedaży premiowej w związku z ich działalnością. W konsekwencji ww. nagrody są bezpośrednim następstwem efektywnego wykonywania przez ww. osoby ich działalności gospodarczej. Tym samym, zdaniem Spółki analogicznie jak w przypadku ww. konkursów organizowanych przez Spółkę, przedmiotowe nagrody z tytułu sprzedaży premiowej należy również zakwalifikować po stronie ww. uczestników do źródła przychodów jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka pragnie podkreślić, że bez czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej przez ww. uczestników, osoby te nie są bowiem uprawnione do uzyskania żadnych nagród w ramach organizowanej przez Spółkę sprzedaży premiowej.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika
Fragment:
W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży, Spółka zamierza zorganizować w przyszłości akcję promocyjną, w ramach której po spełnieniu określonych w regulaminie akcji warunków, jej uczestnicy będą mogli zakupić przedmioty sprzedaży premiowej za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę. Szczegółowe zasady uczestnictwa w tej akcji określone zostaną w regulaminie sprzedaży premiowej określającym m.in.: do kogo będzie skierowana sprzedaż premiowa, w jakim okresie sprzedaż będzie przeprowadzona, zakupy jakich towarów będą objęte sprzedażą premiową, jaki poziom zrealizowanych zakupów towarów Spółki da możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 PLN brutto za sztukę (wg katalogu dla danej promocji). Uczestnictwo w sprzedaży premiowej (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) polegać będzie na gromadzeniu punktów za zakup towarów. Przykładowo za każde wydane 100 PLN nabywca otrzyma 1 punkt. Za zgromadzenie określonej ilości punktów, uczestnik promocji będzie mógł nabyć za 1 PLN brutto za sztukę przedmioty sprzedaży premiowej obejmujące rzeczowe artykuły przemysłowe zawarte w katalogu towarów oferowanych do sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę. Sumę zdobytych punktów nabywca będzie mógł rozdysponować na zakupy poszczególnych towarów z katalogu w dowolny sposób i w dowolnym momencie trwania programu po przedłożeniu karty ze zgromadzoną ilością punktów.
2017
10
maj

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Oznacza to, że Wnioskodawca, co do zasady, jest zobowiązany - jako płatnik - do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat świadczeń związanych ze sprzedażą premiową. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT: „ Wolne od podatku dochodowego są (...) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności ”. Oznacza to, że wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową jest zwolniona z opodatkowania jeśli spełnione są trzy warunki: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może być wyższa niż 760 zł, nagroda nie jest otrzymywana przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pojęcie „ sprzedaży premiowej ” nie zostało zdefiniowane ani w Ustawie PIT, ani w innych przepisach.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp.
Fragment:
Biura 6 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca – Sp. z o.o., jest spółką produkcyjną należącą do grupy kapitałowej (dalej: „ Grupa ”). Prowadzi działalność w zakresie produkcji żywności mrożonej w Polsce. W ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży swoich produktów Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów, sprzedaży premiowych oraz innych akcji (łącznie: „ Akcje ”). Zasady Akcji każdorazowo sformułowane są w odpowiednich regulaminach danej Akcji, które: -w przypadku programów motywacyjnych i bonusowych, sprzedaży premiowej określają m.in.: jaki jest okres trwania akcji, jakie podmioty mogą wziąć udział w Akcji, jakie są warunki uzyskania świadczenia w ramach danej Akcji, itp.; -w przypadku konkursów określają m.in.: organizatora Akcji, czas trwania Akcji, zasady rywalizacji, przedmiot rywalizacji, tj. zadanie do wykonania w ramach Akcji, kryteria wyłonienia zwycięzców, nagrody i sposób ich wydawania, itp.
2017
4
lut

Istota:
Czy na Wnioskodawcy (Spółce Akcyjnej) będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) organizuje akcje promocyjne o charakterze sprzedaży premiowej, skierowane do nabywców towarów. Celem tych akcji jest zachęcanie nabywców do dokonywania zakupów określonych produktów, zwiększenie lojalności nabywców oraz zainteresowanie ich określonymi produktami, a w rezultacie osiągnięcie wzrostu sprzedaży produktów. Akcje promocyjne stanowiące sprzedaż premiową polegają na przyznawaniu uczestnikom nagród w zamian za zakup określonych produktów. Szczegółowe zasady sprzedaży premiowej określa każdorazowo regulamin. Sprzedaż premiowa prowadzona jest każdorazowo przez z góry określony czas. Nabywcy nagradzani są za zakup określonego produktu (lub produktów) w okresie trwania akcji bądź do wyczerpania puli nagród. Uczestnikami sprzedaży premiowej (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem produktu/ produktów) mogą być: osoby prawne i podmioty posiadające status jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej; osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczące w sprzedaży premiowej jako przedsiębiorcy (to jest uzyskujące nagrody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).
2016
17
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z prowadzoną sprzedażą premiową skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Fragment:
Program lojalnościowy nie będzie zawierał elementów sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Równocześnie Wnioskodawca zauważył, że pojęcie „ sprzedaży premiowej ” nie zostało zdefiniowane ani w słowniku, ani w przepisach prawa. Używając pojęcia „ sprzedaż premiowa ” Wnioskodawca nadaje mu znaczenie przyjęte w orzecznictwie administracyjnym m.in. przez NSA w wyroku z 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 2758/14, zgodnie z którym dla „ sprzedaży premiowej ” możliwe jest wyodrębnienie następujących cech charakterystycznych: (1) sprzedaż premiowa występuje w odniesieniu sprzedaży, (2) przedmiotem sprzedaży jest sprzedaż towarów bądź usług (3) elementem sprzedaży jest uzyskanie przez nabywcę towaru bądź usługi „ premii ”. Program lojalnościowy nie będzie przewidywał nagród dla nabywców towarów (takie nagrody przewidziane będą w pierwszej akcji promocyjnej – sprzedaż premiowa przeznaczonej nabywców towarów), lecz dla osób składających zamówienia na towary Wnioskodawcy. Sprzedaż premiowa oraz program lojalnościowy będą zachęcały do zakupu wszystkich towarów będących w asortymencie Wnioskodawcy. Do towarów będących w asortymencie Wnioskodawcy zalicza się szerokiego rozumiany asortyment środków ochrony osobistej m.in.
2016
17
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328), doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni. Stosując wykładnię językową wyrażenia „ sprzedaż premiowa ” zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „ sprzedaż ” oraz „ premiowa ”.
2016
6
kwi

Istota:
Opodatkowanie nagród pieniężnych związanych ze sprzedażą premiową.
Fragment:
(...) sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Z treści stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – Spółka zgłosiła działalność gospodarczą w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych, którą będzie wykonywała poprzez udostępnianie internetowego kursu matematyki na poziomie maturalnym.
2016
13
mar

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.
Fragment:
(...) sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Z treści stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzi działalność prowadzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi.
2016
26
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.