Sprzedaż premiowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż premiowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów po cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT?

Fragment:

W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Spółka zamierza zorganizować w przyszłości akcję promocyjną, w ramach której, po spełnieniu określonych w regulaminie akcji warunków, jej uczestnicy będą mogli zakupić przedmioty sprzedaży premiowej za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę. Szczegółowe zasady uczestnictwa w tej akcji określone zostaną w regulaminie sprzedaży premiowej określającym w szczególności: do kogo będzie skierowana sprzedaż premiowa, w jakim okresie sprzedaż będzie przeprowadzona, zakupy jakich towarów będą objęte sprzedażą premiową, jaki poziom zrealizowanych zakupów towarów Spółki da możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 PLN brutto za sztukę (wg katalogu dla danej promocji). Uczestnictwo w sprzedaży premiowej (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) polegać będzie na gromadzeniu punktów za zakup towarów. Przykładowo, za każde wydane 100,00 zł nabywca otrzyma 1 punkt. Za zgromadzenie określonej ilości punktów uczestnik promocji będzie mógł nabyć za 1 PLN brutto za sztukę przedmioty sprzedaży premiowej obejmujące rzeczowe artykuły przemysłowe zawarte w katalogu towarów oferowanych do sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę. Sumę zdobytych punktów nabywca będzie mógł rozdysponować na zakupy poszczególnych towarów z katalogu w dowolny sposób i w dowolnym momencie trwania programu po przedłożeniu karty ze zgromadzoną ilością punktów.

2018
15
kwi

Istota:

Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej zakupujących towary w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej powstanie jakikolwiek przychód podatkowy – np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z którym na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

Fragment:

W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Spółka zamierza zorganizować w przyszłości akcję promocyjną, w ramach której, po spełnieniu określonych w regulaminie akcji warunków, jej uczestnicy będą mogli zakupić przedmioty sprzedaży premiowej za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę. Szczegółowe zasady uczestnictwa w tej akcji określone zostaną w regulaminie sprzedaży premiowej określającym w szczególności: do kogo będzie skierowana sprzedaż premiowa, w jakim okresie sprzedaż będzie przeprowadzona, zakupy jakich towarów będą objęte sprzedażą premiową, jaki poziom zrealizowanych zakupów towarów Spółki da możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 PLN brutto za sztukę (wg katalogu dla danej promocji). Uczestnictwo w sprzedaży premiowej (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) polegać będzie na gromadzeniu punktów za zakup towarów. Przykładowo, za każde wydane 100,00 zł nabywca otrzyma 1 punkt. Za zgromadzenie określonej ilości punktów uczestnik promocji będzie mógł nabyć za 1 PLN brutto za sztukę przedmioty sprzedaży premiowej obejmujące rzeczowe artykuły przemysłowe zawarte w katalogu towarów oferowanych do sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę. Sumę zdobytych punktów nabywca będzie mógł rozdysponować na zakupy poszczególnych towarów z katalogu w dowolny sposób i w dowolnym momencie trwania programu po przedłożeniu karty ze zgromadzoną ilością punktów.

2018
15
kwi

Istota:

Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży jako koszt sprzedaży bezpośredni zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Spółka zamierza zorganizować w przyszłości akcję promocyjną, w ramach której, po spełnieniu określonych w regulaminie akcji warunków, jej uczestnicy będą mogli zakupić przedmioty sprzedaży premiowej za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę. Szczegółowe zasady uczestnictwa w tej akcji określone zostaną w regulaminie sprzedaży premiowej określającym w szczególności: do kogo będzie skierowana sprzedaż premiowa, w jakim okresie sprzedaż będzie przeprowadzona, zakupy jakich towarów będą objęte sprzedażą premiową, jaki poziom zrealizowanych zakupów towarów Spółki da możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 PLN brutto za sztukę (wg katalogu dla danej promocji). Uczestnictwo w sprzedaży premiowej (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) polegać będzie na gromadzeniu punktów za zakup towarów. Przykładowo, za każde wydane 100,00 zł nabywca otrzyma 1 punkt. Za zgromadzenie określonej ilości punktów uczestnik promocji będzie mógł nabyć za 1 PLN brutto za sztukę przedmioty sprzedaży premiowej obejmujące rzeczowe artykuły przemysłowe zawarte w katalogu towarów oferowanych do sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę. Sumę zdobytych punktów nabywca będzie mógł rozdysponować na zakupy poszczególnych towarów z katalogu w dowolny sposób i w dowolnym momencie trwania programu po przedłożeniu karty ze zgromadzoną ilością punktów.

2018
10
mar

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami oraz sprzedażą premiową

Fragment:

W celu intensyfikacji sprzedaży i promowania produktów Wnioskodawcy, Wnioskodawca zleca agencjom marketingowym („ Agencje Marketingowe ”) organizowanie i przeprowadzanie na zlecenie Wnioskodawcy akcji promocyjnych, w tym konkursów („ Konkursy ”), loterii promocyjnych („ Loterie Promocyjne ”) oraz akcji w ramach sprzedaży premiowej („ Sprzedaż Premiowa ”). Warunki poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Konkursów, Loterii Promocyjnych i Sprzedaży Premiowej przewidziane są w regulaminach przygotowywanych dla potrzeb poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Konkursów, Loterii Promocyjnych oraz Sprzedaży Premiowej („ Regulamin ”). Wnioskodawca może też samodzielnie organizować i przeprowadzać promocje związane ze Sprzedażą Premiową. W przypadku, gdy akcje promocyjne, w tym Konkursy, Loterie Promocyjne oraz Sprzedaż Premiowa są organizowane i przeprowadzanie na zlecenie Wnioskodawcy przez Agencje Marketingowe, Wnioskodawca zawiera z daną Agencją Marketingową pisemną umowę określającą główne założenia akcji promocyjnej, w tym Konkursu albo Loterii Promocyjnej albo Sprzedaży Premiowej. W umowie Wnioskodawca oraz Agencja Marketingowa wskazują również obowiązki publicznoprawne związane z zorganizowaniem danej akcji promocyjnej, w tym Konkursu albo Loterii Promocyjnej albo Sprzedaży Premiowej (tj. ewentualne obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu wydawania i wypłacania nagród („ Nagrody ”) dla uczestników akcji promocyjnych, w tym Konkursów albo Loterii Promocyjnych albo Sprzedaży Premiowej).

2018
9
mar

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną przez Spółkę sprzedażą premiową

Fragment:

W celu intensyfikacji sprzedaży i promowania produktów Wnioskodawcy, Wnioskodawca zleca agencjom marketingowym („ Agencje Marketingowe ”) organizowanie i przeprowadzanie na zlecenie Wnioskodawcy akcji promocyjnych, w tym konkursów („ Konkursy ”), loterii promocyjnych („ Loterie Promocyjne ”) oraz akcji w ramach sprzedaży premiowej („ Sprzedaż Premiowa ”). Warunki poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Konkursów, Loterii Promocyjnych i Sprzedaży Premiowej przewidziane są w regulaminach przygotowywanych dla potrzeb poszczególnych akcji promocyjnych, w tym Konkursów, Loterii Promocyjnych oraz Sprzedaży Premiowej („ Regulamin ”). Wnioskodawca może też samodzielnie organizować i przeprowadzać promocje związane ze Sprzedażą Premiową. W przypadku, gdy akcje promocyjne, w tym Konkursy, Loterie Promocyjne oraz Sprzedaż Premiowa są organizowane i przeprowadzanie na zlecenie Wnioskodawcy przez Agencje Marketingowe, Wnioskodawca zawiera z daną Agencją Marketingową pisemną umowę określającą główne założenia akcji promocyjnej, w tym Konkursu albo Loterii Promocyjnej albo Sprzedaży Premiowej. W umowie Wnioskodawca oraz Agencja Marketingowa wskazują również obowiązki publicznoprawne związane z zorganizowaniem danej akcji promocyjnej, w tym Konkursu albo Loterii Promocyjnej albo Sprzedaży Premiowej (tj. ewentualne obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu wydawania i wypłacania nagród („ Nagrody ”) dla uczestników akcji promocyjnych, w tym Konkursów albo Loterii Promocyjnych albo Sprzedaży Premiowej).

2018
23
lut

Istota:

W zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków w związku z organizowaną za pośrednictwem agencji akcją promocyjną skierowaną, m.in. do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej (klientów) oraz pracowników podmiotów nabywających towary od Spółki.

Fragment:

(...) sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że aby wartość nagród zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć w 2017 r. kwoty 760 zł., a w 2018 r. kwoty 2000 zł. zwolnienie nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie zdefiniował tego pojęcia w tej ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. Stosując wykładnię językową wyrażenia „ sprzedaż premiowa ” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „ sprzedaż ” oraz „ premiowa ”.

2018
15
lut

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną przez Spółkę sprzedażą premiową skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej oraz do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz nabywających produkty i uczestniczące w sprzedaży premiowej bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Fragment:

Uczestnikami sprzedaży premiowej (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem produktu/produktów) mogą być m.in. osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalność gospodarczej i osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz nabywające produkty i uczestniczące w sprzedaży premiowej wyłącznie jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (to jest osoby uczestniczące w sprzedaży premiowej bez związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą). Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. Stosując wykładnię językową wyrażenia „ sprzedaż premiowa ” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „ sprzedaż ” oraz „ premiowa ”. Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2018
10
lut

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną przez Spółkę sprzedażą premiową skierowaną do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Fragment:

Otrzymanie nagród sprzedaży premiowej gwarantowane są w przypadku spełnienia warunków określonych każdorazowo w regulaminie. Celem tej akcji jest zachęcanie nabywców do dokonywania zakupów określonych produktów, zwiększenie lojalności nabywców oraz zainteresowanie ich określonym produktem, a w rezultacie osiągnięcie wzrostu sprzedaży. Uczestnikami sprzedaży premiowej (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem produktu/produktów) mogą być m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczące w sprzedaży premiowej jako przedsiębiorcy (to jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. Stosując wykładnię językową wyrażenia „ sprzedaż premiowa ” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „ sprzedaż ” oraz „ premiowa ”.

2017
22
gru

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną akcją marketingową w formie sprzedaży premiowej

Fragment:

Mając na uwadze wyżej powołany przepis prawa należy stwierdzić, że aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym, dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni. Stosując wykładnię językową wyrażenia „ sprzedaż premiowa ” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „ sprzedaż ” oraz „ premiowa ”.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród w ramach sprzedaży premiowej.

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. W związku z powyższymi przepisami, aby uznać, że wartość nagród podlega opodatkowania podatkiem dochodowym, a Spółka jako płatnik będzie zobligowana do poboru i odprowadzenia 10% podatku od nagród, spełnione muszą zostać następujące warunki: nagroda związana jest ze sprzedażą premiową, jednorazowa wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadza definicji sprzedaży premiowej. Analizując wydane dotychczas interpretacje indywidualne, można wyprowadzić następującą definicję sprzedaży premiowej -sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu.