Sprzedaż premiowa | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż premiowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż premiowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną przez Spółkę sprzedażą premiową skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej oraz do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz nabywających produkty i uczestniczące w sprzedaży premiowej bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
Fragment:
Uczestnikami sprzedaży premiowej (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem produktu/produktów) mogą być m.in. osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalność gospodarczej i osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz nabywające produkty i uczestniczące w sprzedaży premiowej wyłącznie jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (to jest osoby uczestniczące w sprzedaży premiowej bez związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą). Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. Stosując wykładnię językową wyrażenia „ sprzedaż premiowa ” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „ sprzedaż ” oraz „ premiowa ”. Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną przez Spółkę sprzedażą premiową skierowaną do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Fragment:
Otrzymanie nagród sprzedaży premiowej gwarantowane są w przypadku spełnienia warunków określonych każdorazowo w regulaminie. Celem tej akcji jest zachęcanie nabywców do dokonywania zakupów określonych produktów, zwiększenie lojalności nabywców oraz zainteresowanie ich określonym produktem, a w rezultacie osiągnięcie wzrostu sprzedaży. Uczestnikami sprzedaży premiowej (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem produktu/produktów) mogą być m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczące w sprzedaży premiowej jako przedsiębiorcy (to jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. Stosując wykładnię językową wyrażenia „ sprzedaż premiowa ” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „ sprzedaż ” oraz „ premiowa ”.
2018
10
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną akcją marketingową w formie sprzedaży premiowej
Fragment:
Mając na uwadze wyżej powołany przepis prawa należy stwierdzić, że aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym, dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni. Stosując wykładnię językową wyrażenia „ sprzedaż premiowa ” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „ sprzedaż ” oraz „ premiowa ”.
2017
22
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród w ramach sprzedaży premiowej.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. W związku z powyższymi przepisami, aby uznać, że wartość nagród podlega opodatkowania podatkiem dochodowym, a Spółka jako płatnik będzie zobligowana do poboru i odprowadzenia 10% podatku od nagród, spełnione muszą zostać następujące warunki: nagroda związana jest ze sprzedażą premiową, jednorazowa wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadza definicji sprzedaży premiowej. Analizując wydane dotychczas interpretacje indywidualne, można wyprowadzić następującą definicję sprzedaży premiowej -sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu.
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty premii uczestnikom programu rekomendacyjnego.
Fragment:
Wobec powyższego, aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, nagroda nie została otrzymana przez podmioty w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pomimo że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328, z późn. zm.) doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym – dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy – konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni. Stosując wykładnię językową wyrażenia „ sprzedaż premiowa ” zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „ sprzedaż ” oraz „ premiowa ”.
2017
15
wrz

Istota:
Czy świadczenia w postaci nagrody głównej i ewentualnej dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej dokonywane przez Spółkę na rzecz Uczestników programu (osób fizycznych) w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu Lojalnościowego stanowią nagrody ze sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy (760 zł), to czy będą one wolne od podatku dochodowego? Czy w sytuacji, gdy ewentualnie Uczestnik Programu wybierze nagrodę, której wartość przekroczy kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (760 zł), przyznanie dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej i niewypłacenie jej bezpośrednio Uczestnikowi Programu, ale odprowadzenie przez Spółkę do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z tytułu podatku należnego od łącznej wartości nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej będzie stanowiło podstawę do przyjęcia, iż Spółka będzie pełniła rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz będzie zobowiązana do składania stosownych deklaracji podatkowych do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast Uczestnik programu nie będzie miał obowiązku rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym?
Fragment:
W szczególności ustawodawca nie wprowadził definicji legalnej pojęcia sprzedaż premiowa, pozostawiając dokonanie odpowiedniej klasyfikacji prowadzącym akcje promocyjne, ich organizatorom lub innym podmiotom, dla których wiążą się one z konsekwencjami na gruncie prawa podatkowego. Doktryna prawa podatkowego, jak również orzecznictwo organów podatkowych (m.in. zawarte w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów) wypracowały jednoznaczne podejście do omawianego problemu definicyjnego. Powszechnie przyjmuje się, że sprzedaż premiowa sprowadza się do sytuacji, w której dochodzi do sprzedaży towarów lub świadczeniu usług, pomiędzy sprzedającym a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Otrzymanie premii jest gwarantowane i następuje po spełnieniu warunków wskazanych przez sprzedającego. Doktryna prawa podatkowego oraz orzecznictwo zdefiniowało również cechy pozwalające odróżnić sprzedaż premiową od innych sprzedażowych akcji promocyjnych. Sprzedaż premiową cechuje to, że : ma ona na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług lub zachęcenie Uczestników programu do dalszej współpracy, polega na nieodpłatnym przekazaniu towarów, usług (...)
2017
7
wrz

Istota:
Obowiązki płatnika związane z organizowaniem akcji promocyjnej
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Aby przyznawane nagrody podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, spełnione muszą zostać następujące warunki, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, nagroda nie może zostać otrzymana w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Zdaniem Wnioskodawcy, Promocja prowadzona przez Niego na zlecenie Klienta stanowi przyznawanie uczestnikom nagród w ramach „ sprzedaży premiowej ”. Co prawda przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ani żaden inny przepis ustawy) nie zawiera definicji „ sprzedaży premiowej ”, jednak odkodowanie znaczenia tego pojęcia w drodze wykładni językowej prowadzi do wniosku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym w ocenie Wnioskodawcy będziemy mieli do czynienia właśnie z taką sprzedażą.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych klientom nagród, związanych ze sprzedażą premiową
Fragment:
(...) sprzedaży premiowej. W ocenie Banku sprzedaż premiowa spełniająca cechy określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF jest szczególną formą akcji promocyjnej i jako do takiej szczególnej formy mają do niej w pierwszej kolejności zastosowanie przepisy, które do tej sprzedaży premiowej się odwołują. Oznacza to, że do przychodów ze sprzedaży premiowej ma zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF a nie art. 30 ust. 1 pkt 4b tej ustawy. Artykuł 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF jest w odniesieniu do sprzedaży premiowej (wprost wymienionej w tym przepisie) przepisem szczególnym i mającym zastosowanie przed przepisem bardziej ogólnym - art. 30 ust. 1 pkt 4b, który w swej treści posługuje się bardziej ogólnymi pojęciami i nie zawiera wprost odwołania do sprzedaży premiowej. Zgodnie z jedną z podstawowych zasad wnioskowania prawniczego pierwszeństwo zastosowania przypada normie bardziej szczegółowej, tak wskazał m. in. NSA w orzeczeniu z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 3230/13) - jest to zbieżność pozorna - przepisy te pozostają, bowiem w relacji lex specialis i lex generalia, i zgodnie z regułą kolizyjną lex specialis derogat legi generali pierwszeństwo zastosowania przypada normie bardziej szczegółowej.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami lub sprzedażą premiową
Fragment:
Oznacza to, że Wnioskodawca w takiej sytuacji nie jest płatnikiem obowiązanym do poboru podatku od wartości tych nagród i wystawienia informacji PIT-8C. ” Nagrody związane ze sprzedażą premiową: W ocenie Spółki również, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Analogicznie jak w przypadku ww. konkursów Spółka podkreśla, że udostępnia nagrody z tytułu sprzedaży premiowej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które uczestniczą w sprzedaży premiowej w związku z ich działalnością. W konsekwencji ww. nagrody są bezpośrednim następstwem efektywnego wykonywania przez ww. osoby ich działalności gospodarczej. Tym samym, zdaniem Spółki analogicznie jak w przypadku ww. konkursów organizowanych przez Spółkę, przedmiotowe nagrody z tytułu sprzedaży premiowej należy również zakwalifikować po stronie ww. uczestników do źródła przychodów jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka pragnie podkreślić, że bez czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej przez ww. uczestników, osoby te nie są bowiem uprawnione do uzyskania żadnych nagród w ramach organizowanej przez Spółkę sprzedaży premiowej.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika
Fragment:
W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży, Spółka zamierza zorganizować w przyszłości akcję promocyjną, w ramach której po spełnieniu określonych w regulaminie akcji warunków, jej uczestnicy będą mogli zakupić przedmioty sprzedaży premiowej za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę. Szczegółowe zasady uczestnictwa w tej akcji określone zostaną w regulaminie sprzedaży premiowej określającym m.in.: do kogo będzie skierowana sprzedaż premiowa, w jakim okresie sprzedaż będzie przeprowadzona, zakupy jakich towarów będą objęte sprzedażą premiową, jaki poziom zrealizowanych zakupów towarów Spółki da możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 PLN brutto za sztukę (wg katalogu dla danej promocji). Uczestnictwo w sprzedaży premiowej (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) polegać będzie na gromadzeniu punktów za zakup towarów. Przykładowo za każde wydane 100 PLN nabywca otrzyma 1 punkt. Za zgromadzenie określonej ilości punktów, uczestnik promocji będzie mógł nabyć za 1 PLN brutto za sztukę przedmioty sprzedaży premiowej obejmujące rzeczowe artykuły przemysłowe zawarte w katalogu towarów oferowanych do sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę. Sumę zdobytych punktów nabywca będzie mógł rozdysponować na zakupy poszczególnych towarów z katalogu w dowolny sposób i w dowolnym momencie trwania programu po przedłożeniu karty ze zgromadzoną ilością punktów.
2017
10
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.