Sprzedaż premiowa | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż premiowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż premiowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Oznacza to, że Wnioskodawca, co do zasady, jest zobowiązany - jako płatnik - do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat świadczeń związanych ze sprzedażą premiową. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT: „ Wolne od podatku dochodowego są (...) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności ”. Oznacza to, że wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową jest zwolniona z opodatkowania jeśli spełnione są trzy warunki: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może być wyższa niż 760 zł, nagroda nie jest otrzymywana przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pojęcie „ sprzedaży premiowej ” nie zostało zdefiniowane ani w Ustawie PIT, ani w innych przepisach.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp.
Fragment:
Biura 6 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca – Sp. z o.o., jest spółką produkcyjną należącą do grupy kapitałowej (dalej: „ Grupa ”). Prowadzi działalność w zakresie produkcji żywności mrożonej w Polsce. W ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży swoich produktów Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów, sprzedaży premiowych oraz innych akcji (łącznie: „ Akcje ”). Zasady Akcji każdorazowo sformułowane są w odpowiednich regulaminach danej Akcji, które: -w przypadku programów motywacyjnych i bonusowych, sprzedaży premiowej określają m.in.: jaki jest okres trwania akcji, jakie podmioty mogą wziąć udział w Akcji, jakie są warunki uzyskania świadczenia w ramach danej Akcji, itp.; -w przypadku konkursów określają m.in.: organizatora Akcji, czas trwania Akcji, zasady rywalizacji, przedmiot rywalizacji, tj. zadanie do wykonania w ramach Akcji, kryteria wyłonienia zwycięzców, nagrody i sposób ich wydawania, itp.
2017
4
lut

Istota:
Czy na Wnioskodawcy (Spółce Akcyjnej) będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) organizuje akcje promocyjne o charakterze sprzedaży premiowej, skierowane do nabywców towarów. Celem tych akcji jest zachęcanie nabywców do dokonywania zakupów określonych produktów, zwiększenie lojalności nabywców oraz zainteresowanie ich określonymi produktami, a w rezultacie osiągnięcie wzrostu sprzedaży produktów. Akcje promocyjne stanowiące sprzedaż premiową polegają na przyznawaniu uczestnikom nagród w zamian za zakup określonych produktów. Szczegółowe zasady sprzedaży premiowej określa każdorazowo regulamin. Sprzedaż premiowa prowadzona jest każdorazowo przez z góry określony czas. Nabywcy nagradzani są za zakup określonego produktu (lub produktów) w okresie trwania akcji bądź do wyczerpania puli nagród. Uczestnikami sprzedaży premiowej (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem produktu/ produktów) mogą być: osoby prawne i podmioty posiadające status jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej; osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczące w sprzedaży premiowej jako przedsiębiorcy (to jest uzyskujące nagrody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).
2016
17
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z prowadzoną sprzedażą premiową skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Fragment:
Program lojalnościowy nie będzie zawierał elementów sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Równocześnie Wnioskodawca zauważył, że pojęcie „ sprzedaży premiowej ” nie zostało zdefiniowane ani w słowniku, ani w przepisach prawa. Używając pojęcia „ sprzedaż premiowa ” Wnioskodawca nadaje mu znaczenie przyjęte w orzecznictwie administracyjnym m.in. przez NSA w wyroku z 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 2758/14, zgodnie z którym dla „ sprzedaży premiowej ” możliwe jest wyodrębnienie następujących cech charakterystycznych: (1) sprzedaż premiowa występuje w odniesieniu sprzedaży, (2) przedmiotem sprzedaży jest sprzedaż towarów bądź usług (3) elementem sprzedaży jest uzyskanie przez nabywcę towaru bądź usługi „ premii ”. Program lojalnościowy nie będzie przewidywał nagród dla nabywców towarów (takie nagrody przewidziane będą w pierwszej akcji promocyjnej – sprzedaż premiowa przeznaczonej nabywców towarów), lecz dla osób składających zamówienia na towary Wnioskodawcy. Sprzedaż premiowa oraz program lojalnościowy będą zachęcały do zakupu wszystkich towarów będących w asortymencie Wnioskodawcy. Do towarów będących w asortymencie Wnioskodawcy zalicza się szerokiego rozumiany asortyment środków ochrony osobistej m.in.
2016
17
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328), doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni. Stosując wykładnię językową wyrażenia „ sprzedaż premiowa ” zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „ sprzedaż ” oraz „ premiowa ”.
2016
6
kwi

Istota:
Opodatkowanie nagród pieniężnych związanych ze sprzedażą premiową.
Fragment:
(...) sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Z treści stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – Spółka zgłosiła działalność gospodarczą w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych, którą będzie wykonywała poprzez udostępnianie internetowego kursu matematyki na poziomie maturalnym.
2016
13
mar

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.
Fragment:
(...) sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Z treści stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzi działalność prowadzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi.
2016
26
lut

Istota:
1. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością?2. Jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 zostałoby uznane za nieprawidłowe, to czy Wnioskodawca będzie mógł w stosunku do nagród przyznawanych osobom wskazanym w pytaniu nr 1 stosować zwolnienie, o którym mowa wart. 21 ust 1 pkt 68 updof?
Fragment:
Szczegółowe zasady sprzedaży premiowej określa każdorazowo regulamin. Sprzedaż premiowa prowadzona jest każdorazowo przez z góry określony czas. Nabywcy nagradzani są za zakup określonego produktu (lub produktów) w okresie trwania akcji bądź do wyczerpania puli nagród. Sprzedaż premiowa obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski lub wybrane placówki handlowe na terytorium Polski. Uczestnikami sprzedaży premiowej (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem produktu/produktów) mogą być: osoby prawne i podmioty posiadające status jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej; osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej; osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz nabywające produkty i uczestniczące w sprzedaży premiowej wyłącznie jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (to jest osoby uczestniczące w sprzedaży premiowej bez związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą); osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczące w sprzedaży premiowej jako przedsiębiorcy (to jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).
2016
7
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) sprzedaży premiowej na rzecz uczestników promocji. Stanowisko powyższe potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 8 kwietnia 2009 r. (sygn. ILPB3/423-79/09-3/KS ). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika (pytanie nr 3) jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie należy wskazać, że przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych powstające na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. podmiotem obowiązanym do zapłaty podatku należnego z tego tytułu jest podatnik. W związku z tym, niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla wskazanych we wniosku Spółki nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
2016
28
sty

Istota:
Sprzedaż premiowa - podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Jednocześnie przepis ten stanowi, że zakresem zwolnienia nie jest objęta wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji legalnej wyrażenia „ sprzedaż premiowa ”. Rozumienie tego pojęcia zostało jednak wypracowane w judykaturze. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest ugruntowany i jednolity pogląd, że sprzedaż premiowa to sprzedaż towarów i usług związana z otrzymaniem nagrody przez nabywcę. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 5/06 stwierdził, że pojęcie „ sprzedaż premiowa ” składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznawanie nagród. „ Sprzedaż ” jest pojęciem cywilistycznym i oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę, natomiast określenie „ premia ” oznacza nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną. Ponadto w uchwale tej Sąd wskazał, że sprzedaż premiowa to sprzedaż konsumencka, jednostkowa, (...)
2016
21
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.